0

Giai phau TK.pdf

42 1,690 6
  • Giai phau TK.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:50

Chia sẻ kiến thức về giải phẫu học. 1Giải phẫu thần kinh đối chiếuchẩn đoán Hình ảnhTS Phạm Minh Thông2Giải phẫu nhu mô nãoGiải phẫu nhu mô não1.Thuỳ trán2.Thuỳ đỉnh3.Thuỳ chẩm4.Thuỳ thái d- ơng5.Rãnh Rolando3Các thuỳ nãoCác thuỳ nãoGiải phẫu nhu mô no4C¸c thuú n·oC¸c thuú n·o5Giải phẫu nhu mô nãoGiải phẫu nhu mô nãoNhân xám trung tâmNhân xám trung tâmGiải phẫu nhu mô nãoGiải phẫu nhu mô nãoNhân xám trung tâmNhân xám trung tâm6HÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊt7HÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊt8Các bể não và khoang d- ới nhệnCác bể não và khoang d- ới nhệnCác bể não và khoang d- ới nhệnCác bể não và khoang d- ới nhện1 Bể tuỷ tr- ớc2 Bể lớn3 Bể quanh cầu4 Bể tiểu não trên5 Bể giữa các não6 Bể trên yên7 Bể quanh cuống8 Bể củ não sinh t-9 - Velum interpositum9Xoang hangXoang hangXoang hangXoang hang1.Tuyến yên2.Cuống3.dây TK III4.Dây IV5.Dây VI7.Xoang b- ớm8.ĐM cảnh trong9.Phần tr- ớc bản dốc10.Não thất III11.Giao thoa thị giác12.Bể trên yên13.Các khoang XH15.Vùng d- ới đồi16.Dây V217.Diâphm tuyến yên10Màng nãoMàng nãoMàng nãoMàng não1. Vòm sọ2. Màng cứng3.Màng nhện4. Màng màng mềm5. bán cầu đại nãoKhoang ngoài màng cứng (giữa1-2)Khoang d- ới màng cứng(giữa 2-3)Khoang d- ới nhện ( giữa 3-4) . interpositum9Xoang hangXoang hangXoang hangXoang hang1.Tuyến yên2.Cuống3.dây TK III4.Dây IV5.Dây VI7.Xoang b- ớm8.ĐM cảnh trong9.Phần tr- ớc bản dốc10.Não
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai phau TK.pdf, Giai phau TK.pdf, Giai phau TK.pdf

Hình ảnh liên quan

- Hình ảnh nhiều mặt phẳng -Độ nhạy với tổ chức . CT -Xung  : - Giai phau TK.pdf

nh.

ảnh nhiều mặt phẳng -Độ nhạy với tổ chức . CT -Xung : Xem tại trang 25 của tài liệu.