0

Tiểu luận Chuyên viên chuyên viên chính Y đức của bác sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh

20 12,707 411
  • Tiểu luận Chuyên viên chuyên viên chính Y đức của bác sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 16:42

Trong xã hội con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, tất cả những sản phẩm xã hội đều nhằm mục đích phục vụ con người, luật pháp ra đời nhằm mục đích điều chỉnh xã hội, toàn bộ hoạt động của cả hệ thống chính trị kể cả sự lãnh đạo của Đảng cũng phải trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, nhà nước và nhân dân có mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, quản lý đất nước vì lợi ích của nhân dân.Đối tượng phục vụ của ngành y tế là nhân dân cả nước với mục tiêu mọi người đều được chăm sóc sức khỏe, đây là một vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi người làm công tác y tế phải có đủ đức và tài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và của toàn xã hội là nhân tố quan trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là trách nhiệm của cả cộng đồng và mỗi người dân, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt.Y tế nước ta có nhiều đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ hòa bình xây dựng . Trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc y tế đã cứu chữa cho thương bệnh binh chiến đấu trên khắp các chiến trường . Các thầy thuốc đã phải đương đầu với muôn vàn thiếu thốn khó khăn : thiếu thuốc, thiếu phương tiện máy móc về y tế, bệnh viện và trạm y tế kiểu giã chiến do chiến tranh trong rừng. Trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, yêu cầu khám chữa bệnh, phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tăng lên rất lớn.Hiện nay, đất nước đang bước vào thời kỳ mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ của ngành y tế càng nặng nề hơn, đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới chưa kịp đầu tư các cơ sở y tế mới, các bệnh viện, trạm y tế xã quá tải, xuống cấp, thiếu các trang thiết bị hiện đại cho các thầy thuốc khám chữa bệnh.Hoạt động Y Dược tư nhân được mở ra chia sẽ bớt gánh nặng cho các bệnh viện công, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, cung cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân, tạo thêm công việc và đem lại thu nhập cho người hành nghề để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên ngành y tế lại thêm nhiều khó khăn thách thức mới, do chưa quản lý chặt chẽ y tế tư nhân, đã có những biểu hiện tiêu cực đối với một số ít các bác sĩ khi đi làm việc tại bệnh viện câu móc bệnh về nhà chữa trị gây hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của ngành gây ra bất bình trong nhân dân.Vì vậy, từ thực tế xã hội để hạn chế tối đa những tiêu cực trong hoạt động y tế nói chung và hành nghề y tế tư nhân nói riêng tôi chọn đề tài “Y đức của bác sĩ khi khám, chữa bệnh ” để làm tiểu luận cho khóa học này nội dung được trình bày là: hiện tượng câu móc bệnh nhân từ bệnh viện về phòng khám tư nhân để điều trị gây hậu quả nghiêm trọng.       !"#$"     ! "## $%&"'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() %*"+,-(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. %%*"/&0-12(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3 %%%*45"#%6-780-12(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 %:*;<2-6=>-?-&0-12(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@ :*A2BAC;D'242%&%?-E((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((FG :%*HIA%J;D'24KC((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F. :%%*2%&%;4;:LM%E25((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((FN :%%%*ME->(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F@ %*L%%J-"M&O((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((GP G $%&"' QRST -UBVWXQU Y2QTZ[\]^_\UZ`abZQcdeQfdghiQZjkQ Z]ig!h !lmQn]oeQpqdShr] adsQ_ aQU( STtsQbuY\]^_\UZ`QfvZtsRT dspQSnasB\dscZabkQweQplSxf[ cXQndhrhdgqdShr] BZjwyBzQblSRw \b( STuQfTh !VYWVWXQUZ`Qf vlTh !] n{BQk!ZoabTQZQcdeQfdghiQbkQ\b qd\vg!bQjdhdgd[QexY( ) %!&' \b|`XQb]^QhdZ]iZ}W\_\dRTB~Sw•S !€T|`XQZcd•TTZ_!b]^QBhdg!!\YZ^Q•TT Z_ZQcdU|`XQBblXbaZXuYSf[_\ejS•zh` ZabuYS‚!SQ\bedeƒ!!hdgQfB] R nRxT[QqdYf]^|ds}„Bhy…\reQpuYR nRBqdShrZ~] vhiQ_uYRnR( [Q]i!uYsphRnRS]  QTQdTQ ]^QZcdZ]i†T•x•e‡…BZRshTX~Zcp•!a!ZˆQ‡Q ]^QhTsp!SQxZuZQT QxjbQfT( Ve‡…h[qdr~uYT‰Q]^QuYb|`XQhR[qdY \b\b•zQf!|RsnzlSbfƒqd[B•zQf!†T•x•e‡… bRnRh\QfTuYSXZmT‰Q]^QnRBh\QfT uY~!usZS_qdscBZbjRnRƒ|`XQB \bZxspQwYQ\ˆˆ[( p] YxQcdZxx!bh \bYQdXeQp\b ^QeŠˆYlv|Rsnz(\bQp\YlSbfƒqd[spZ`dwYb ]lflQQpZ~d\ey!Qp\]^(tsd[Z`!SQ Z]Ztd QTdQpd[exe†Qpdd[BQpd!]QfTs TxcspBlfQf\aTspeQjdQ`QpnbQp\Y\b\‹(\b ^QeŠˆYlv|RsnzZ~] BsdtdeTwYlfB!ˆlfBlSbf •e‡…bRnR†h\~h ( QfYsBZ~] ZYl] b^QeŠT QQf!xYBQfZaQ xYBQfTuYsp}cBZY!SQZ[QT} QQcd T Q]Ye!Ztd]•WspT QBlfQfB\aTsp|`qdSQB |d[~!BQpd\YQplQfZaQbtsd[eTwYlf( . baZX]i]RZ]iTW\YQY•„l }blf QfBZ!dtdeTwYlfBd~!d[wYlfbR nRBabTQfZ…ThaQdg!b]^QcZjxZQcd eQfSQQfdX•[(dsQsphaQTQcdexe† T QBnb]YqdShr}„sp]RBZ`xwlQjdQfQdzZ[Q Q TX•[_l•ŒeQZQhTQfaQlfQfRdTxlfcwY\Rs gdqdSQT\BhTƒaQZpds_uYRs\Yl~lv\bR nR( :vgsB‹zp|`XQZjap[QZYwQdz\bbaZXs pxQdcsp]RxQ\QQZcQ•ZuYl•Œ eQeTBwYlfŽZjhTQjdhdgbexYsXQndZ]i\vls hQf]iRdTxlfR‹lfQfc!ˆeT]RZjZQcd\ RsgdqdSQT\( • %!() k9Q^•sF•)†TGPF•(Y2QT[lfQfZ Z`Qp!gZeQpdaQuYlds•M3PdƒQaQ~!F|`dQT dsfB!Sl•ŒQfZYaQebY~!dlfQfZ` QpdQt\QfRsYbQYZvl( M\vlsZRsFbsP•PG†TGPF•muY lh\t†‘Zp!ˆeTlfQfZjeTlf QhrnbYd z\QBZ]il•ŒeTBbhT|’QfTghRT•BZbZQf QT|’QfTTdBl•Œbkg!QfbebY~!dB Q€ ZbQpdTdQT“†dsp!‘g!QfZ]iPGslfZ` dsQSTQYZvTd[|Qb‘c]l•Œ\]WebY~!d ebcQSQ_bQYZvhlf]Ye‡Q”(2QYZvbd vxhˆTd[bkTYdlv!\bdY\z•sP. @†TGPFPQYZvx‡Ql•ŒZY\zebY~!dBve~s ‘Z]i\dscBQTd[TUbWO|sbd[d[QYZv ]YsRT(•Œ\Sh^Q QQYZvlM\•••ŒeZu\vZX enTQTBZp!ˆTauYQQ•„QTbŽ( :b•T•Ydl•ŒU\QbQYZvlM•Z]Y ‘Zp\]YsPN*PG*GPF•QYZvlxQn[Q Qs\zh‘Td[ZQf •QBs\zb‘\Ye‡Q!ˆn}\Wc!ˆ•TeQ|b Qf\Q(VzghQYZvZ`Z]Y\Yl•Œ]h^Qn}ZpZRs ‘Z]iQTd[\dscnBUFP!k•YdeQQT\dsc‘ed exWZYdznwnXQ•ŒlSbQYZvlfRb‘\WhaQ lfQfB]nbQYZvqdhbhyZ`Z]Y‘hQfdsp\ ZjZQcd\‘–b•YdZx)Q^B Q€ZbuYlfQfhQpd TdQT“†dsp!BQYZvxlbbl•UB]l•ŒQSQ 3 _ QQYZvhnblfRlhmQTdQTZXXe !SQnbl•Œn—d[eZkUZ( 2QYZvlM—ZYd|xeQT~]^QRRgeQe… h^Ql•Œs\zBbZpslMZp}!Y2QT[Bl•Œ]Y TXht†T‡QQYZvl( M\vls•zQf\ QY2QT[ QTbTd[•Œ!SQ lQpgh‰QeQ!aTBleZˆQ‡QlmQ]^cg~Bly Wl•Œ!SQ\˜hdsfc!€T~ZabZBv•zeQdabbQ]^Zm Qf!T Q|€s\YgdqdSZQp( g!jY2QT[“Y~!bfQf!Ys •YdZx|…ThaQlfqd\vZQcd\Bbb!—i! Q€ZbBZQcd n]o…bn‡Q[‹eQg!QfZpebSFGQ^sPN*PG*GPF•‘ \[QfeYQlQp•zQf|€s\Y•YdZx(            N  %!*+, :Qf!SuYlMZ`Rs\Yh•x!SZ[QTaT„uY: blfQf(•ŒZ`hTT~hˆQuYZQcdn]owX•QlX eBZ[Q Ql•ŒRsT~ZbepQwYl•Œg!jl•ŒblfQf( bQ\Yabn]hdg|~d\b|`XQc\vZXdsTBQt! BZabZuYl•ŒBhTT~ds_uYsp( "QdZ}\Yh!SQYx|–hr•Ybb~dvZahrB•TQb nsZb:BzQfQTFGZQcdsZB~![XQqdsB qdsZuYqdYabQcTQ\bRnRBlSbfds_uYlfQfBY 2QT[Z`\Qfdg!l•Œ•YdQQ^\YbZ~d\Y!R_Zk•YQl•Œ Z`gh‰QBY2QT[sdtdl•ŒhT]^\v•zQfBhTeQjT ZQjTBl•ŒZ`g!SuYlMhZk•zgB|Qgv e™hdgheQj\lmQ]^TX!tQfaQbQYZvlM( ’~s•zQf|Ss\YeZQSB‚xjeU|Ss\YWlf QfBTWQcd•Wspe‚xQf]iRdTxlfR\YbQ ZQcd\•TeQpTQc\Q(wYRsgdqdSQT\h`Zab lfQfZ`qdspZlbb|QreQpVWp( VYdeQglbbvv•RdTxlfR‹lfQfc!ˆ TaZQcd\RsgdqdSQT\ŽVWpZ`\Qfdg!dX!mTY \YVWB;ˆQf!B;ˆspdsfB`ZablfQfB—TX •[dsQYdsuYVWBldƒQ!Z`[~TX•[XQnd•Yd TQhT\šTTX•[~ZcdsTBQYbb!ˆsp dsfBY\Y•WZQcd\Y…bZk\vzuY\Y( 9 :Qf!R_dsRRs–b\•WebYB|ZQf hT•YQ\QuYl•ŒWTZXbBveUhdg!SQQTTQ—s…b TZXQ!aTB!SQeYQlmQ]^baR…bZk!!hdgBe! ^Q~UdsTQf!BQZX!Zj|Z QQcTQ RnRBeZjT~ds_uYSTXg!jvTXR( Qf]ihQe’blfR\Y•W]R‚Z`xn]hdg] ]Yx!SjBaRenTxQgBlfQfZ`‹•Qba yWZQcds]]YxQ\šhRbv]Yx•W( YsUvhiQ_RTRsgdqdSQT\BhTT~ds_uY g!jlfQfBt!SQxve™hdg_ZBlSbfqdschiQ_ ZuYg!jlXsplfQfB!—i! Qu\]uY] BbQ \QfQbnBRYbZabZBh[Q•[\bXZmBZm^Q!SQ qdSh_|`XQl•!!hdg†]^!!p|`XQuŒY( -%.//01) ?dY!tQ QQfdvd[|’~sTQdt|ZQSQqdsph ›TQhT\šQf ›…T|’TZXQ!aTuYl•Œ\bqd\vZQcd\ ›MQjT\Y•WMTlfuYl•Œ ›abhrsZuY]^Ql•Œ ;R_ ]!tTWZtdZ`xQ••e‡…h[qdr~uYb]^QŽhTX \bwZQcdeQflSZjb]^Q•[a!khTQdR[ qdY\\bQf|Rsnz!\QjeQplSbfƒqd[(Sbf• e‡…RnRBh•zQf!uYbZSBbnR(] Yhd†ThblSb fRYb•e‡…bRnRTlmuYkY]^†n} @ yWZgQ‚lXsp•h]s]‹T{dŽ(‹eQZ~] YQZX hg!dsjZƒQceQp‹plYb~!•YeQp\]^vqdShr cT}spx•zYsZƒQBjQf\š\b~ZcZQcd\BeTwYlfBTa h] Qsp]RZ]i] b!’!baZX!\Qje‹B ZQcdsx!!tRYb~h]i\bQf†T•xlSbf•e‡… RnR( dsgs\bQfbaZXuYsp]R‚xwT}Qdz uYxB~hw~ZcceTwYlfBc]iqd!aTb !’!BRse_!QcbQb]^QnRBTwqdShr_] kY!SQxwZc|d~lQf!!†}e!^QBey!QdzB !dswT}_zBx]p•e‡…]^QnRT QZ]i†Thb TXbnQfBqdYQflM!SaQ!ˆeTlVŒbY~s v\azpQfYsxQ\Q•Wcsn]ixQd_ QcdZcdxQ!aTBnbZx~!qdShrt~Ue!^QB~h !ˆspqdgdsf( œ;R_dsR bp ]Y]^|dsƒYQfeQjT\Ycp]gZ[Q Q !ˆeTl•ŒBQfƒg!\˜hdsfFGZQcdsZ]Y]^ |ds( :Qfqdh_QbnBRQ]Yg}„BdsxyW] eQxn]hdgv]Yƒ|TQ\šRQ!aTZjxveUhdg _Z( bR FP [...]... đâ y đủ do vâ y kính mong sự đóng góp y kiến quý báu của thâ y cô để bài tiểu luận hoàn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn 19 IX/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 2/ Nghị định 45/2005/NĐ – CP ng y 06/04/2005 của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; 3/ Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên. .. phạm y đức mà ngành y tế không cho phép, g y ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành và g y hậu quả nghiêm trọng, Sở Y tế cùng với, phòng y tế huyện H, tập thể BGĐ Bệnh viện X đã phân tích nguyên nhân và hậu quả của sự việc nêu trên và xâ y dựng 3 phương án giải quyết: *Phương án 1: - Áp dụng hình thức kỉ luật buộc thôi việc đối với Bác sĩ C - Rút giâ y phép hành nghề y tế... CBCNV, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình công tác, phải chú trọng đào tạo về trình độ chính trị, quản lý nhà nước, rèn luyện về đạo đức lý luận thực tiễn, gắn các quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức để x y dựng xã hội ng y càng tốt đẹp Đất nước ta đang trong thời kỳ x y dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,... của bác sĩ C: Vi phạm nội quy bệnh viện Vi phạm quy định hành nghề y dược tư nhân, g y mất niềm tin đối với đồng nghiệp Trình độ chuyên môn quá kém, không khi m tốn học hỏi, g y hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân: Vi phạm 12 điều y đức Phương pháp điều trị không đúng với bệnh nhân thiếu máu cơ tim và tăng huyết áp Hạ uy tín của đồng nghiệp, của Bác sĩ trưởng khoa, g y. .. điều Y đức mà Bộ Y tế đã quy định Nội dung cuộc họp được lập biên bản để báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, đề nghị Sở Y tế có quyết định chính thức và lưu hồ sơ thanh tra, Sở y tế ra Quyết định kỷ luật, đồng thời thông báo toàn ngành nội dung vụ việc để rút kinh nghiệm, nhắc nhở cán bộ công nhân viên ngành y tế trong toàn Tỉnh phải tuân thủ đúng 12 điều Y Đức, thông báo trên... CHỌN: Sau khi được báo cáo đâ y đủ trên tinh thần thuyết phục, giáo dục là chính, Sở Y tế đã đồng y lựa chọn áp dụng phương án 2, thanh tra Sở Y tế đã tiến hành lập kế hoạch và tổ chức các biện pháp thực hiện phương án đã được lựa chọn như sau: 14 1/ Thanh tra Sở Y tế, phòng y tế huyện H tổ chức buổi làm việc với Bác sĩ C và gia đình bà Nguyễn Thị K, Bác sĩ C thành... Nguyễn Thị K với số tiền mai táng ông Út là 80.000.000 đồng Bác sĩ C xin lỗi gia đình nạn nhân, Sở Y tế nhắc nhở, phòng y tế tăng cường côpng tác kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn, nhắc nhở Bệnh viện X phải tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao trình độ chuyên môn, bệnh viện phải thường xuyên học tập 12 điều Y đức. .. nhà nước về y tế - Nâng cao và mở rộng đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, thông tin kịp thời những cái mới, những kiến thức khoa học hiện đại, cán bộ quản lý nhà nước về y tế giỏi thực hành, có y đức, nhằm quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trong xã hội Trên đ y là một số kiến nghị nhằm góp phần giúp cho việc giải quyết tình... độ vi phạm, đúng theo quy định của cơ quan 12 Về hạn chế: bác sĩ C không có cơ hội sữa chữa khuyết điểm của mình, ngành y tế đang rất thiếu bác sĩ, g y dư luận không tốt đối với ngành y tế, g y mất uy tín của ngành *Phương án 2: - Áp dụng hình thức kỉ luật hạ tầng công tác đối với Bác si C từ bác sĩ xuống điều dưỡng trong thời gian 1 năm, Bác sĩ C sửa đổi thật... phòng y tế huyện H, Ban Giám Đốc và các trưởng khoa Bệnh viện y đức, gia đình bà Nguyễn Thị K và Bác sĩ C làm việc theo giâ y mời của Sở Y tế Chủ trì buổi họp, chánh thanh tra sở – chủ trì buổi học tóm tắt diễn biến sự việc, Bác sĩ C đọc bản tường trình tự kiểm và nhận hình thức kỉ luật Y kiến của gia đình bà Nguyễn Thị K đại diện cho gia đình ông Nguyễn Văn . :cap–hre™hdgqd•eZu†Z…BRsn]hdge[B Qjd•YQcsplYb…edspZQjTbl•ŒBxjlVŒˆQ !aTvˆZ]i!’!c !]Z]iXQZme…]WeUhdgfQfBYQT [ lY YYVWp!R_Zjx!][Q]d]•Yd ;]FhZkqdsZuYB|’~s•ŒˆqdžT. yWZgQ‚lXsp•h]s]‹T{dŽ(‹eQZ~] YQZX hg!dsjZƒQceQp‹plYb~!•YeQp]^vqdShr cT}spx•zYsZƒQBjQfš~ZcZQcdBeTwYlfBTa h]. QVWp †]^UZab†uY•W•beQjTYUZab ;ˆspdsf†]^YeQjTYcsn]i] RB lY †lS] n{jczQfqdsZcs n]i]RZYl G*[Q
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Chuyên viên chuyên viên chính Y đức của bác sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh, Tiểu luận Chuyên viên chuyên viên chính Y đức của bác sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh

Từ khóa liên quan