0

SKKN Giúp học sinh lớp 2 viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu

25 3,292 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:23

 ĐỀ TÀI:   !" 1 #$#%#! $&'()* +$, /0/123*   !"#$%&'()*+,-' #%$./0-1 2345%67*8*'*'. !49**: 7-'$+;<1 %$#/745%67*8*'*!=  !4% '"()>&.(?@A6 @#%B7!4%-#% !4%-+ ?( $$?C@71 D !#)?E$FC%G$,!%+7 !4=)!*'H;(?@:??* 1I*'H*' $#J='H;84=? 7(!#**:K$3)#JJ#,H%%@ +%L*71 DM!?E$!?L%N1M!?E$I*'HJ O(PQ8RH##%!#?1S)*Q)? E$-%O(PQ"1T+7UV7*WJ%-*)(1X==@6 'H#+(?@ ?&?E$A484#L*#%BY ?*#?A.#G %FJ12' Z;%[&CAY1E$J\%F'H 2 @%-48#%G$(Q"1X"%A-4+((Q (',%&($4+UV=%B%-K# %J()%&($% ,%?'H#$\%);(]#$?* (?@('#UVK+Z;^T&=&%?$! *#!*)*Q"1 $, 456748* D_'J!-,'J4'`'"-(C4 a#8;A-$1E$!)5 "84=*'335%-!4123J?%Ab '"*)454'#5?*8*'*!J. %3!1cd)!= !%&**:J *' 'N#*N;(?@:?1 S)*Q= !$.,!K(CQ ?1e=7*f'H%!1g"7*W!47<%:%!#% ,H1hc)*QI*!4(CQ4i.]E$%*' Z *%?#Z$%!%?$#$?QH4C Z'1*'HZb; ?48%j%k3K 'H35*#5!12Q'49J='HZ;$ b#=(),!%1?$#%4+'H!47* W%&4!*)*QJ'H()?Jl?Jl '"%)(k()5<(*)47') !('1M%(%@7*))IF%?$K$(CQ*Q !47*)*.'1 3 8J?E$7*W#Z%:Q!#'H%,H 7%Q%K(PQ?%QZm%?n1,'J# )'HAII#&UV%":12'H G*%0?#[Z4#'A?H?()%I" :%&G;%&4+?()%F1 g-'"=7*W#)Q(QQ=Rg?% I*'H5$%."%0%&l X))+<% J ;$*'*!*UV7*J1TF) !?4'(?($7-oo94:;<3=5>=?;@=5A7-;35/B= C;84DEF3CG33?H34ID837J14KE3??;L2=/MNCG3p1V%#)/J -4+($%0%I(?%,1 $OPQRSTU!* D V;4WX3?CM=5FNC;*DV'?E$W#V''"?E$W#$ ?E$W#2'?!47*W m  !4+WTa V8DSTaU71 S5674KF3?*M!*)*Q7*WA&((Q ?R&!4Aqq#*8*'*!*-'(! *F1U!4?A.#[Z4#%I15?7*W m ) $#,(4'(?,4R rT":RfsH ?Rmn#tu r2%RfvH ?RwO#mu #$#Y'! 4 $Y'!)Z  !$ T I*UV!+?*Q?%Q<H":%& 7( ,4'b1).'*8*'* !*'335!41 1845X==5W,3?=5>=[1\3->4CM5];D>=* xPQ,4':!4(?QR_4'"7*HF# 7y'"G5,4'(zB=1{'":(' (P#J#*,4'%G% 6%+#.%3 I*UV'%( ( H$("1X"%#)k7yUV', 4''',% -'/I&451 T %'H*?,4''%+('R- @#-+#-1X?,4'@'H['',e<# #k#q#h% ?%G% @#+eJ I?#I4<#[BJ#'%-I4h1 x,4'#%:"'H*-'J% /'%B%J %*,4'Jl,4'Jl,4'Jl?*H'H*?' %+&*:a:,4'H&%-1 _4'#4'J%:# ,4'Z'4*#Z" /+7|,4'Z=:%?;=/|,4';# 3a%?#*.1 E3.R_4'e_Vh& R _4'R  5 _4'Z:e4 h%?/e;&###) Gh1 rx,4'#'H7,4'J'"#ZJ' %?%:#J##%)^R?*%H,4'%-I1 E3.R_4'KI#IQ1 rx,4'+#'Hk:,4','a,4'' #'##,#+1 E3.RZ/J)-(6a/1 D2:F*,4';-*3#7,;-**.# "*;J(Q45IF9#;J%G%  "%+,4'1T&,!()>,4'', A#,4'J"""#1V(%0,4'#H *?[% ";/]&;JJ,4'%#* &;J1 DT %B7'H,4'k"/]J#* Q-4+bF1EJ#'H49:Zb1T:"# 'H<%I%&b":1V%#'H"4i '!!'Z;#4i.'Z>J#4<^%  8#F"'\%"J812'H7 ()*>"%3/'%G% %+%,4' A $%'%-#J"'%+7451 6 }":'HZ;F'H:1+e?h %##*eG?h".&4% '<&7 1 $5W,3?=5>=45675M35?;\E4;8=* ),*8*'*,4'#'"K!4(PQ#J $7(?1"84=%#'"%&>I*! 4$?1E7*8*'*#)6@!4$ '#$$^UV (?HF3#% 45'5 "#5($h 2!4,4'%B7RU7y!45$'' ,4'1 DM\%;%&,4'%);3JR7y !4JZ;%  $-'J;%&,4'%1 DM\%QJ&;%&,4'%0%6@H -R7y!4Q( eh;%&%0,4'1 DU!4,4'(C@eZ?h1M5+ ? 5?#!4='4<#J[##[B^% (? "%-F!L#<7Q4%-1{'"7 y!4J#%+?7-%0zB% 64Z;\% ?71 DT!(CZb#<<":Z%4C'J%0,4' %4!#3/'#1 DV<*/?*'FHJ5#+7&#Q>1 7 D{'"6@!43$#$ 7*z'\%#7$'5!Z;#* 3+?=#"=#44'#1{'Z; % 5Z"eZ+F#Z;Jh1U!4 $Zb7*#64#4i;#]*' Z;% 51 0_`R:WnRXRT'*%aF1_V#g2U ~U7y!4zBR D•'%B":RJeV{xhg2Ue###h1 D_V(CZ'4*#Z"/+7##b#4<1 DJ $+bR%!:Zb1 r2beh":F,'eJlh r2be##h":/]$(";?. 1 0_`R4 ?l"G ;Jl DJ#Y#%FZ1 7&'\N%L* %1 ~U7y!4R €JZbV{x| 5!Z;F% \%1 2b {F 19Jl D2 64' 8 D2 647%L* 1V ?l D*)eZ%h D*& 1  "  G       ; Jl DZ%&+%) ' D    ?  &  %'  ' %8 a(81 D&%Qa(8 %''• 1":;Jl DGe%b+h%)"#%' )&e=8h)#Z% *1 DGb<5q#;)# %%)%L*1 0_`* 9%''" 1V /)'<1"G  ;'a&4<;'7;/ ;I%$"4 1":#)G%b+ %)"#;%'<#aa&)12 %L*1 2IFRT +*QR_VDg2U#'H:,4'(C#= "--/]#C&-@^##? *YF#%I;*'*/%'#H%!-#< '7% F4#F7+?*%Q#Q/)C1 9 7$5W,3?=5>==5J340753?a33?b* U!47*W%!&F?#;*'*#'('$Z %J),5$*123J#$Q4i. *8*'**3);:?!*Q1Vi. *8*'*% {E84=I*UV#I*'H? %I#%-*1 0_`R M5'y%!*)g$ZRo‚`Jlp#o ‚`Jlp#o‚`?lp#{E7yUV?;%&4R S2QH?%0%-**c9=5234Kd/L;75E7J15]; R;e^5Ef77>;?geh7E3?giej:9=5234Kd/L;75E7J15];M?g^5Ef7/MN?geh35W458 3MEeeT3%&J@h1 S%!#H -leT&GCh "84=%#{E7yUV%!(C'*%!",%?* e?h1 T!%%!ZbH%I@5V{x1EZ%!Zz/H bJJ49?l Dg:bH'7R r2%b%&Jl rVC#<% JF%#%I12*Y#0 !eF7#F4+?*G9h1 10 [...]... làm ) việc tốt đó? Biện pháp 2 Giúp học sinh nắm được trình tự các bước khi viết một đoạn văn: 1 Viết câu mở đầu: Giới thiệu đối tượng cần viết ( Có thể diễn đạt bằng một câu ) 2 Phát triển đoạn văn : Kể về đối tượng: Có thể dựa theo gợi ý , mỗi gợi ý có thể diễn đạt 2 ến 3 câu tùy theo năng lực học sinh 3 Câu kết thúc: Có thể viết một câu thường là nói về tình cảm,... em 3 Hướng dẫn học sinh hình thành đoạn văn trên cơ sở các câu hỏi gợi y: Các bước hình thành: - Hướng dẫn học sinh làm miệng, trả lời miệng từng câu hỏi Gợi ý cho học sinh trả lời bằng nhiều ý kiến khác nhau 19 -Nhận xét, sửa chữa những câu trả lời chưa đúng ; cung cấp và gợi ý để các em có thể chọn từ đồng nghĩa thay thế cho từ cũ, có thể hướng dẫn mẫu các câu văn. .. kiến thức cho HS trong suốt năm học, giúp HS có được nền móng tốt cho việc học tập môn Tập làm văn ơ các lớp trên Biện pháp 3: củng cố kiến thức 1 Tổ chức ôn tập tốt cho học sinh: Giáo viên phải nắm các dạng đề Tập làm văn ơ lớp 2 để tổ chức ôn tập cho HS Có thể tập hợp từ chương trình một số đề bài sau đây: Viết một đoạn văn ngắn về:  Cô giáo ( hoặc thầy giáo... yêu học sinh và luôn chăm lo, săn sóc cho chúng em từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành Em nhớ nhất lần đầu tiên cô cầm tay giúp em viết từng nét chữ Em rất yêu quý cô và luôn nhớ về cô d Phương pháp sử dung từ ngữ trong câu: Với lứa tuổi của các em học sinh lớp 2, việc sử dụng từ ngữ trong bài tập làm văn còn nhiều hạn chế Hầu hết học sử dụng từ ngữ chưa... nhưng hình ảnh cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em Bài tập 3: Dựa vào các câu trả lời ơ bài tập 2, em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 ,5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Xác định yêu cầu: theo SGK - Nhớ lại những câu trả lời của em theo các câu hỏi ơ bài tập 2 để chuẩn bị làm bài (chú ý tiếp thu những ý kiến nhận... hướng dẫn HS vận dụng các từ ngữ thích hợp vào bài viết II BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Để tránh tình trạng học sinh không làm được bài hoặc viết lan man quá nhiều câu dẫn đến lạc đề, giáo viên giúp học sinh cần biết làm như thế nào để viết được một đoạn văn và cần phải viết những gì trong đoạn văn ấy Biện pháp 1: Giúp HS có một hệ thống câu hỏi gợi y rõ ràng: Trong...+ Sắp xếp, ghép các câu trả lời theo thứ tự để tất cả các câu hợp thành đoạn văn, bài văn trọn vẹn Ví du: Tuần 8: Bài: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Kể ngắn theo câu hỏi Bài tập 2: TLCH (theo SGK) * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Xác định yêu cầu: TLCH (theo SGK) - Xem lại bài tập đọc: Người mẹ hiền (SGK tập 1, trang 63, 64) Bàn tay dịu dàng (SKG, tập... vậy, giáo viên cần cung cấp giúp các em lựa chọn, phân tích để sử dụng từ ngữ cho hợp lý Bên cạnh đó, GV cũng cần giới thiệu, cung cấp thêm các từ đồng nghĩa phù hợp với bài văn  Ví du: Khi viết đoạn văn kể về người thân thì HS sẽ có nhiều bài làm khác nhau, GV cần giúp HS chọn lựa từ ngữ cho phù hợp, khi kể về bố là thầy giáo thì từ ngữ sử dụng phải khác... những nội dung kiến thức có liên quan đến các chủ đề học tập trong các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu với phân môn Tập làm văn, để cung cấp thêm vốn hiểu biết, vốn từ ngữ về sự vật, hiện tượng xoay quanh các chủ đề để học sinh có kiến thức, không bỡ ngỡ khi gặp những đề bài mới chưa được luyện tập trên lớp Giúp học sinh có hiểu biết về đề tài, vận dụng kỹ năng... giáo và các bạn trên lớp nếu có) 12 * Hướng dẫn học sinh làm bài: - Viết nháp từng câu rồi sửa lại trước khi chép vào vơ - Chú ý lời kể cần tự nhiên, chân thực, bộc lộ tình cảm của em; dùng từ, đặt câu rõ ý; các ý cần gắn với nhau sao cho mạch lạc Viết xong, đọc lại bài, phát hiện và sửa những chỗ sai (về nội dung, từ, câu, chính tả) Ví du: Dù đã lên lớp . 18 $G3?7WL3?7v3?7VjN.K 93? s; 83 45w775E5A7- ; 35 R ,'J#'"7u3/;y3 5& lt; 35 b3? 39 ;_ 13? s; 83 45w77n /;y3[1 3 D 83 7>775vDr5A7 42= 4KE3?7>7=5J3Na3 2= DA7j1z< ;3 4ICM7J1CB; =5J3Na3 2= /MNCG3j%. {E84=I*UV#I*'H? %I#%-*1 0_`R M5'y%!*)g$ZRo‚`Jlp#o ‚`Jlp#o‚`?lp#{E7yUV?;%&4R S 2 QH?%0%-**c9= 5 23 4Kd/L;75E7J1 5] ; R;e^5Ef77>;?geh7E3?giej:9= 5 23 4Kd/L;75E7J1 5] ;M?g^5Ef7/MN?geh 35 W 458 3MEeeT 3 %&J@h1 S%!#H. zBQ4<*7e? &h#))7'H 45 :?*!- 5 !;Z ;%0!% 'H.*Q#(8 (3  3 :! *'H1 $WB3?_q35A7- ; 35 5g 35 45M 35 DEF3CG3 4Ky37,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giúp học sinh lớp 2 viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu, SKKN Giúp học sinh lớp 2 viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan