0

Sáng kiến kinh nghiệm Một cách đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 8

14 577 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 14:39

Phßng gi¸o dơc ®µo t¹o THÀNH PHỐ QUY NHƠN Trêng thcs NHƠN HẢI ********** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : Một cách đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 8 Người thực hiện : Đinh Thò Kim Nguyên Giáo viên giảng dạy môn : Ngữ văn 8 Năm học 2010 - 2011  MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trang 1 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang 1 II.1. CỞ SỞ LÍ LUẬN Trang 1 II.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Trang 1 II.3.CÁC BIỆN PHÁP Đà TIẾN HÀNH GIẢI QUÝÊT VẤN ĐỀ Trang 2 II.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trang 11 III. KẾT LUẬN Trang 11 I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI HiƯn nay viƯc thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®· vµ ®ang ®ỵc c¸c thÇy c« thùc hiƯn ®ång bé. MỈc dï cßn cã rÊt nhiỊu ý kiÕn vỊ viƯc thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, song tõ nh÷ng tr¶i nghiƯm thùc tÕ, chóng ta cã thĨ kh¼ng ®Þnh r»ng viƯc thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®· gióp c¸c em tiÕp xóc ®ỵc nhiỊu t¸c phÈm hay, míi l¹, cËp nhËt v¬Ý cc sèng. Kh«ng nh÷ng thÕ, ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n Ng÷ v¨n nãi riªng gióp c¸c em biÕt t duy s¸ng t¹o, biÕt ph¸t hiƯn vÊn ®Ị, biÕt nãi lªn nh÷ng suy nghÜ, c¶m nhËn cđa riªng m×nh. Mçi giê häc v¨n lµ mét niỊm vui bÊt ngê ®èi víi c¸c em, c¸c em chđ ®éng häc tËp h¬n tríc nhiỊu. NhiỊu h×nh thøc häc tËp ngoµi giê chÝnh kho¸ ®· ®ỵc tỉ chøc, gi¸o viªn ®· quen dÇn víi lèi d¹y theo nguyªn t¾c tÝch cùc, ®· cã nhiỊu s¸ng kiÕn trong viƯc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong mäi kh©u cđa ho¹t ®éng d¹y häc. Qua nh÷ng n¨m thùc hiƯn ch¬ng tr×nh thay s¸ch vµ ®ỉi míi ph¬ng ph¸p d häc nãi chung vµ m«n Ng÷ V¨n nãi riªng, t«i ®· ®ỵc dù nhiỊu giê, song ®iỊu t«i cßn b¨n kho¨n lµ mét sè thÇy c« vÉn thut tr×nh nhiỊu, viƯc cung cÊp kiÕn thøc ®«i khi cßn mang tÝnh chÊt ¸p ®Ỉt, ®Ỉc biƯt ë kh©u “Đäc – hiĨu v¨n b¶n”. T«i thiÕt nghÜ cã nhiỊu c¸ch ®Ĩ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh nh thùc hiƯn thËt tèt, thËt s¸ng t¹o nguyªn t¾c tÝch hỵp . ChÝnh v× vËy, t«i m¹nh d¹n ®a ra ý kiÕn cđa ph¬ng ch©m tÝch hỵp trong qu¸ tr×nh øng dơng ®ã lµ: “Mét c¸ch ®äc hiĨu v¨n b¶n trong bµi häc ng÷ v¨n 8 .– ” ” II/ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Qua đề tài này tôi muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc nâng cao chất lượng dạy học. Giúp giáo viên có những phương pháp phát huy tính tích cực của HS trong giờ học môn Ngữ văn 8, tạo điều kiện cho HS có hứng thú trong giờ học môn Ngữ văn. III/ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Để thực hiện đề tài này tôi đã dự giờ một số tiết dạy của các giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn kết hợp với việc giảng dạy của bản thân. Trên cơ sở đó tôi rút ra được những hạn chế của giờ dạy và rút ra vài kinh nghiệm nhơ của mình trong việc hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản một cách tích cực. IV/ THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - Thời gian thực hiện : Năm học 2010 – 2011 - Đối tượng nghiên cứu : HS khối 8 Trường THCS Nhơn Hải PHẦN II : NỘI DUNG I/ C¬ së lý ln. Ph¶i nãi r»ng, løa ti häc sinh THCS ®Ỉc ®iĨm t©m sinh lý hÕt søc ®iĨn h×nh. §©y lµ thêi kú qu¸ ®é chun tõ giai ®o¹n trỴ em sang ngêi lín. Trong giai ®o¹n nµy høng thó cđa c¸c em ®· ph¸t triĨn ë møc ®é cao, høng thó vỊ häc tËp ®· ph¸t triĨn vµ ngµy cµng ®Ëm nÐt. §©y lµ mét ®Ỉc ®iĨm hÕt søc thn lỵi ®èi víi viƯc gi¶ng d¹y bé m«n V¨n. ViƯc tß mß thÝch thó học m«n v¨n kh«ng ph¶i lµ kho¶ng c¸ch xa ®èi víi c¸c em. Bªn c¹nh ®ã ý thøc tự lËp vµ kh¶ n¨ng ®µo s©u kh¸m ph¸ nh÷ng nÐt ®Đp trong cc sèng lµ mét u ®iĨm ®iĨn h×nh cđa häc sinh bËc THCS. Song song víi nh÷ng u ®iĨm trªn, mét sè em cßn rơt rÌ e ng¹i, ®«i lóc cßn n¶n chÝ, n¶n lßng khi tiÕp cËn víi mét v¨n b¶n khã. VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ kh¾c phơc khã kh¨n ®ã? Lµm thÕ nµo ®Ĩ tiÕt d¹y häc m«n Ng÷ V¨n thËt sù cã hiƯu qu¶ ®Ĩ thu hót häc sinh say mª häc tËp? Nh chóng ta ®· biÕt, v¨n häc xt ph¸t tõ ®êi sèng, chÝnh v× thÕ v¨n häc rÊt gÇn gòi víi mäi ngêi. Nh÷ng bµi th¬ hay, nh÷ng v¨n b¶n hÊp dÉn ®· gióp cho giê v¨n kh«ng chØ lµ giê häc mµ cßn lµ nh÷ng giê gi¶i trÝ, kh¸m ph¸ biÕt bao ®iỊu kú diƯu cđa cc sèng con ngêi. §Ĩ cã giê v¨n nh thÕ th× kh©u “Đäc – hiĨu v¨n b¶n” lµ rÊt quan träng ®ßi hái ngêi thÇy chđ ®éng, s¸ng t¹o vµ linh ho¹t khi thiÕt kÕ bµi gi¶ng. II/C¬ së thùc tiƠn Như chúng ta đã biết “ Văn học là nhân học” , “ Văn học là nghệ thuật của ng«n tõ”. ChÝnh v× vËy viƯc häc v¨n kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, h¬n n÷a trong thêi ®¹i hiƯn nay, m«n Ng÷ v¨n kh«ng cßn lµ “®iĨm ®Õn” hÊp dÉn víi c¸c em häc sinh nh c¸c m«n To¸n, Lý, Ho¸, Anh mỈc dï ®ã lµ mét … trong hai m«n chÝnh chiÕm sè lỵng tiÕt kh«ng nhá. Cã nhiỊu häc sinh rÊt ng¹i häc m«n V¨n bëi lý do lµ V¨n viÕt dµi, khã häc, khã thc. Cã nh÷ng t¸c phÈm tù sù dµi häc sinh lêi kh«ng ®äc hÕt dÉn tới t×nh tr¹ng m¬ mµng vỊ néi dung, cèt trun, nh©n vËt. Cã nh÷ng bµi th¬ khi häc xong häc sinh kh«ng n¾m ®ỵc nh÷ng nghƯ tht tiªu biĨu, néi dung cđa bµi th¬. Nh÷ng lý do trªn khiÕn t©m lý häc sinh ng¹i vµ ch¸n häc m«n V¨n. Từ đó, dẫn đến HS thụ động không phát huy được tính tích cực trong giờ học môn Ngữ văn. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của HS trong việc học Văn . Iii/ gi¶I ph¸p Nh chóng ta ®· biÕt, trong ba ph©n m«n cđa Ng÷ v¨n th× t¸c phÈm v¨n häc chiÕm vÞ trÝ quan träng. Trong s¸ch gi¸o khoa phÇn V¨n häc ®ỵc biĨu hiƯn b»ng c¸c v¨n b¶n. Khi häc tËp häc sinh ph¶i “Đäc – hiĨu v¨n b¶n”. VËy “ Đäc - hiĨu v¨n b¶n” lµ g×? Kh¸i niƯm “Đäc - hiĨu v¨n b¶n” kh«ng diễn t¶ hµnh ®éng t¸ch rêi ®äc vµ hiĨu. “§äc - hiĨu v¨n b¶n” lµ ho¹t ®éng ®äc v¨n mét c¸ch nghiªm tóc cã nghiỊn ngÉm, c¶m xóc, tëng tợng vµ liªn tëng. B¶n chÊt ®äc – hiĨu lµ t×m hiĨu ph©n tÝch ®Ĩ chiÕm lÜnh v¨n b¶n b»ng nhiỊu ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc v¨n, trong ®ã ph¬ng ph¸p d¹y häc v¨n b»ng hƯ thèng c©u hái c¶m thơ v¨n b¶n ®ỵc thùc hiƯn díi h×nh thøc ®èi tho¹i sÏ lµ h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p chđ ®¹o. C¸c t¸c gi¶ trong Ng÷ V¨n 6 tËp mét s¸ch gi¸o viªn ®· lý gi¶i nh sau “ Kh¶ n¨ng ®äc – hiĨu (bao gåm c¶ c¶m thơ) mét t¸c phÈm v¨n ch¬ng lƯ thc kh«ng Ýt vµo viƯc cã thĨ tr¶ lêi ®ỵc hay kh«ng nh÷ng c©u hái ®Ỉt ra ë nh÷ng cÊp ®é kh¸c nhau. Møc thÊp nhÊt lµ chØ cÇn sư dơng nh÷ng th«ng tin cã ngay trong v¨n b¶n. §ã lµ trêng hỵp c©u tr¶ lêi s½n cã trong bµi chØ míi biÕt ®äc trªn dßng. Møc cao h¬n lµ bc ph¶i suy nghÜ vµ sư dơng nh÷ng th«ng tin trong bµi. §ã lµ trêng hỵp ph¶i suy nghÜ ra c©u tr¶ lêi, lµ tr×nh ®é ®· biÕt ®äc gi÷a dßng. Cao h¬n lµ yªu cÇu kh¸i qu¸t, liªn hƯ gi÷a nh÷ng c¸i mµ häc sinh ®· ®äc víi thÕ giíi bªn ngoµi ®ã lµ tr×nh ®é vỵt ra khái dßng ®Ĩ ®äc v¨n b¶n. Kh¸m ph¸ v¨n b¶n theo híng Êy th× häc sinh kh«ng chØ høng thó hiĨu s©u v¨n b¶n mµ cßn liªn hƯ ®ỵc mét c¸ch sinh ®éng tù nhiªn víi nh÷ng vÊn ®Ị trong cc sèng. Nh vËy “Đäc - hiĨu v¨n b¶n” ®ßi hái ngêi ph¶i cã th¸i ®é chđ ®éng tÝch cùc vµ s¸ng t¹o trong ®äc v¨n. C¸c v¨n b¶n ®ỵc häc trong ch¬ng tr×nh Ng÷ V¨n 8 bao gåm: 1.Mét sè trun ViƯt Nam 1930 1945– - T«i ®i häc (Thanh TÞnh) - Trong lßng mĐ (TrÝch “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” – Nguyªn Hång) - Tức nước vỡ bờ ( Trích “ Tắt đèn” – Ngô Tất Tố) - Lão Hạc (Nam Cao ) 2 .Mét sè trun níc ngoµi - C« bÐ b¸n diªm (An - ®Ðc – xen) - §¸nh nhau víi cèi xay giã (TrÝch “§«n-ki-h« tª” – XÐc-van-tÐc) - ChiÕc l¸ ci cïng (OHen-ri) - Hai c©y phong (Ai-ma-tèp) 3.Mét sè v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh giµu u tè biĨu c¶m. - C¶m t¸c vµo nhµ ngơc Qu¶ng §«ng (Phan Béi Ch©u) - §Ëp ®¸ ë C«n L«n (Phan Ch©u trinh) - Mn lµm th»ng Ci (T¶n §µ) - ¤ng §å (Vò §×nh Liªn) - Hai ch÷ níc nhµ (Á Nam TrÇn Tn Kh¶i) - Nhí rõng (ThÕ L÷) - Quª h¬ng (TÕ Hanh) - Khi con tó hó (Tè H÷u) - Tøc c¶nh P¸c Bã, Ng¾m tr¨ng (Hå ChÝ Minh) 4. Mét sè t¸c phÈm nghÞ ln - ChiÕu dêi ®« (Lý C«ng n) - HÞch tíng sÜ (TrÇn Qc Tn) - Níc §¹i ViƯt ta (Ngun Tr·i) - Bµn ln vỊ phÐp häc (Ngun ThiÕp) - Th m¸u (Nguyễn Ái Quốc) - §i bé ngao du ( Ru – xô) 5.Đo¹n trÝch kÞch: - ¤ng Gc-đanh mỈc lƠ phơc ( Mô – li –e) 6.Mét sè v¨n b¶n nhËt dơng: - Th«ng tin vỊ tr¸i ®Êt n¨m 2000. - ¤n dÞch, thc l¸ - Bài toán dân số Víi c¸c lo¹i v¨n b¶n trªn, kü n¨ng “Đäc - hiĨu v¨n b¶n” cÇn ®¹t tíi møc ®é sau: 1.BiÕt ®äc thÇm, ®äc thµnh tiÕng cã diƠn c¶m. 2.BiÕt chän ®äc nh÷ng ®o¹n v¨n b¶n cã minh häa cho c¸c nhiƯm vơ häc tËp mét c¸ch chÝnh x¸c, tèc ®é võa ph¶i, ®óng víi néi dung v¨n b¶n. 3. BiÕt ®äc nhanh c¸c ®o¹n v¨n b¶n, ng÷ liƯu cã nh÷ng c¸ch dïng tõ ng÷ vµ cÊu tróc c©u phøc t¹p víi n¨ng lùc ph¸n ®o¸n ng«n ng÷ nhanh nh¹y. 4. BiÕt ®Ỉt c©u hái cho m×nh hc cho ngêi kh¸c ®Ĩ hiĨu mơc ®Ých v¨n b¶n vµ c¸c yªu cÇu cđa néi dung häc tËp. 5. BiÕt tãm t¾t, chia ®o¹n, x¸c ®Þnh chđ ®Ị, mèi liªn hƯ gi÷a c¸c phÇn trong v¨n b¶n vµ biÕt ®Ỉt tªn cho ®o¹n v¨n 6. BiÕt nhËn ra c¸c c©u v¨n, ®o¹n v¨n hay, cã néi dung s©u s¾c vµ hiĨu ®ỵc nghÜa, vai trß vµ t¸c dơng cđa cac tõ ng÷, c©u then chèt, c¸c biƯn ph¸p nghƯ thuật trong ®o¹n v¨n ®ã. 7. Nhí chÝnh x¸c mét sè c©u, ®o¹n vµ v¨n b¶n hay, th¬ hay biÕt b×nh gi¸ chi tiÕt nghƯ tht trong c¸c v¨n b¶n . 8. §äc vµ hiĨu ®ỵc c¸c ph¬ng thøc biĨu ®¹t kh¸c nhau vµ ®Ỉc ®iĨm thĨ lo¹i, th¸i ®é, t×nh c¶m vµ t tëng cđa t¸c gi¶ . 9. X¸c ®Þnh ®ỵc c¸c hƯ thèng ln ®iĨm vµ tun lËp ln trong c¸c v¨n b¶n qua viƯc tỉng kÕt c¸c t¸c phÈm tù sù, tr÷ t×nh, nghÞ ln, nhËt dơng vµ sù kÕt hỵp c¸c ph ¬ng thøc tù sù, miªu t¶, biĨu c¶m, lËp ln, thut minh trong mét sè t¸c phÈm qua viƯc hƯ thèng ho¸ c¸c kh¸i niƯm: ThĨ lo¹i, ®Ỉc ®iĨm cđa trun ng¾n, tiĨu thut vµ thĨ hiƯn ®¹i. Nh vËy "§äc - hiĨu v¨n b¶n" ®· thùc hiƯn ph¬ng ch©m tÝch hỵp. HS vËn dơng ®ỵc kü n¨ng, hiĨu bݪt vỊ mét ph©n m«n nµy vµo viƯc häc tËp ph©n m«n kh¸c. Trong thùc tÕ, rÊt hiÕm nh÷ng v¨n b¶n chØ dïng mét ph ¬ng thøc biĨu ®¹t mµ mét trong nh÷ng träng t©m cđa phÇn tËp lµm v¨n lµ d¹y cho häc sinh biÕt ph©n tÝch, biÕt thùc hiƯn sù kÕt hỵp c¸c ph¬ng thøc Êy. ChÝnh ®iỊu ®ã ®· t¹o ra mét trêng tÝch hỵp v« cïng réng lín. Phần híng dÉn "§äc - hiĨu v¨n b¶n" trong SGK ®· t¹o ra c¬ chÕ cho sù tÝch hỵp Êy. §iỊu quan träng lµ gi¸o viªn cÇn thùc sù n¨ng ®éng, biÕt vËn dơng linh ho¹t vµ khi cÇn vÉn cã thĨ t¹o ra nh÷ng t×nh hng tÝch hỵp míi. ViƯc ®äc hiĨu, ph©n tÝch, b×nh gi¸ c¸c lo¹i v¨n b¶n sÏ gióp HS cã ®iỊu kiƯn tèt h¬n c¸c néi dung lµm v¨n tù sù, thut minh vµ nghÞ ln. Ho¹t ®éng "§äc - hiĨu v¨n b¶n" gióp HS qua viƯc ®äc ®óng sÏ c¶m nhËn vµ hiĨu ®óng nh÷ng th«ng tin, hiĨn ng«n vµ hµm ng«n trong v¨n b¶n. NÕu quan niƯm v¨n b¶n lµ sù tỉng hỵp cđa 3 cÊu tróc: CÊu tróc ng«n ng÷, cÊu tróc h×nh tỵng vµ cÊu tróc ý nghÜa th× ®èi víi HS líp 8 thùc hiƯn tèt ho¹t ®éng "§äc - hiĨu v¨n b¶n" cã nghÜa lµ HS ph¶i n¾m vµ lý gi¶i ®ỵc mèi liªn hƯ cđa ba líp cÊu tróc nµy kh«ng chØ trªn ph¬ng diƯn cđa tõ ng÷, c©u ch÷, nhÞp ®iƯu mµ cßn hiĨu ®ỵc gi¸ trÞ biĨu ®¹t vµ biĨu c¶m cđa ng«n tõ nh lµ ph¬ng tiªn ®Ĩ thĨ hiƯn h×nh tỵng nghƯ tht, hiĨu ®ỵc nh÷ng quan ®iĨm, t tëng vỊ con ngêi, vỊ thêi ®¹i, vỊ ý tëng gi¸o dơc cđa t¸c gi¶ gưi g¾m trong v¨n b¶n §èi víi mét sè trun níc ngoµi trong SGK ng÷ v¨n 8 th× ®ã lµ nh÷ng v¨n b¶n tù sù tiªu biĨu cã lèi kĨ chun hÊp dÉn, néi dung giµu tÝnh nh©n ®¹o. C¸c v¨n b¶n nµy ®ỵc häc song song víi c¸c néi dung lµm v¨n, ®o¹n v¨n tù sù kÕt hỵp víi miªu t¶ vµ biĨu c¶m còng lµ do dơng ý d¹y tÝch h¬p cđa c¸c t¸c gi¶ nh»m gióp HS cã c¸i nh×n toµn diƯn h¬n vỊ sù biÕn ho¸ cđa tù sù còng nh sù ®an xen c¸c u tè miªu t¶, biĨu c¶m trong v¨n tù sù. Ở ®ã cã sù ®éc ®¸o vỊ c¸ch t¹o dùng t×nh hng trun, c¸ch s¾p xÕp t×nh tiÕt, tr×nh tù kĨ, c¸ch kh¾c ho¹ nh©n vËt, c¸ch chän ng«i kĨ, lêi kĨ Trong gi¸o ¸n míi, ho¹t ®éng "§äc - hiĨu v¨n b¶n" cã thĨ ®ỵc tiÕn hµnh tn tù theo 3 híng nh»m vµo c¸c néi dung cđa v¨n b¶n, ®ã lµ - §äc – tìm hiểu chung v¨n b¶n - §äc - hiĨu néi dung v¨n b¶n - §äc-hiĨu ý nghóa v¨n b¶n 1 .Hoạt động 1: Đọc - Tìm hiểu chung văn bản §©y lµ ho¹t ®éng tiÕp nhËn c¸c dÊu hiƯu c¬ b¶n cđa v¨n b¶n như tìm hiểu về : - Tác giả, tác phẩm - Chú thích từ khó - Phương thức biểu đạt - Bố cục Mçi v¨n b¶n ®ỵc t¹o ra chđ u tõ mét ph¬ng thøc biĨu ®¹t nµo ®ã t¬ng øng víi c¸c ph¬ng thøc ph¶n ¸nh b»ng nghƯ tht nh tù sù hc tr÷ t×nh .§ång thêi mçi v¨n b¶n tån t¹i trong mét kiĨu d¸ng thĨ nµo ®ã nh trun, ký , th¬ §äc – tìm hiểu chung v¨n b¶n phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm cđa thĨ lo¹i v¨n b¶n. Ở v¨n b¶n tù sù, ®äc ®Ĩ n¾m ch¾c chi c¸c sù viƯc sung quanh nh©n vËt ®Ĩ tõ ®ã ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt x· héi cđa sù viƯc vµ nh©n vËt. ë v¨n b¶n tr÷ t×nh- biĨu c¶m th× ®äc ®Ĩ ®ång c¶m víi nçi niỊm cđa con ngêi. Cßn trong v¨n b¶n nghÞ ln th× ®äc ®Ĩ n¾m b¾t c¸c t tëng cđa t¸c gi¶ qua hƯ thèng ln ®iĨm, ln cø. ChÝnh v× vËy "§äc – tìm hiểu chung v¨n b¶n" ®ỵc coi lµ khëi ®iĨm cđa qu¸ tr×nh "§äc - hiĨu v¨n b¶n", nã sÏ t¹o c¬ héi tÝch hỵp râ rƯt gi÷a v¨n, tËp lµm v¨n, më lng m¹ch cho ho¹t ®éng, t×m hiĨu s©u v¨n b¶n ®ång thêi rÌn lun kiÕn thøc vµ kü n¨ng nhËn biÕt c¸c kiĨu lo¹i v¨n b¶n. 2. Ho¹t ®éng 2: §äc - HiĨu néi dung v¨n b¶n §©y lµ ho¹t ®éng ®i sau vµo v¨n b¶n nh»m ph¸t hiƯn, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ v¨n b¶n tõ c¸c chi tiÕt nỉi bËt. Néi dung v¨n b¶n bao gåm néi dung ®êi sèng vµ h×nh thøc thĨ hiƯn. néi dung cđa c¸c t¸c phÈm v¨n häc kh«ng chØ ®¬n thn lµ néi dung ®êi sèng mµ lµ ®êi sèng ®ỵc tỉ chøc trong c¸c t¸c phÈm theo nh÷ng c¸ch thøc cđa nghƯ tht ng«n tõ. C¸i chÕt khđng khiÕp vµ ®au th¬ng cđa mét l·o n«ng nghÌo hiƯn lªn thËt sinh ®éng vµ c¶m ®éng trong lêi v¨n miªu t¶ tØ mØ víi v« sè tõ l¸y, tõ tỵng h×nh vµ tõ tỵng thanh ë phÇn kÕt trun "L·o H¹c" cđa Nam Cao. Kh«ng cã néi dung nµo n»m ngoµi h×nh thøc cđa t¸c phÈm. Nh vËy thùc chÊt cđa viƯc ®äc hiĨu néi dung v¨n b¶n lµ sù ph¸t hiƯn ph©n tÝch chiÕm lÜnh c¸c thµnh phÇn néi dung v¨n b¶n trong c¸c dÊu hiƯu h×nh thøc cđa nã 3. Ho¹t ®éng 3 : Đ äc - hiĨu ý nghÜa v¨n b¶n :lµ ho¹t ®éng ci cïng cđa mét qu¸ tr×nh ®äc hiĨu v¨n b¶n ,lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c ph¶m chÊt nỉi tréi cđa kÕt cÊu néi dung h×nh thøc cđa v¨n b¶n. HiĨu v¨n lµ hiĨu ® ỵc c¸ch lµm, c¸ch kh¸m ph¸ ®êi sèng cđa t¸c gi¶. HiĨu v¨n cßn cã nghÜa lµ c¶m nhËn vỴ ®Đp cđa ng«n tõ, h×nh ¶nh, nhÞp ®iƯu thĨ lo¹i cđa v¨n b¶n . "§äc - hiĨu ý nghÜa v¨n b¶n" cßn më réng tíi mét ph¬ng diƯn ngoµi v¨n b¶n, ®iỊu mµ lý ln gäi lµ cấp ®é ®äc vỵt ra khái dßng. Ch¼ng h¹n cã thĨ ®äc trong v¨n b¶n "Trong lßng mĐ" Ng÷ v¨n líp 8 tËp 1, mét t×nh yªu ®au ®ín, trong s¸ng ,bỊn bØ cđa bÐ Hång dµnh cho mĐ lµ bµi ca thiªng liªng cđa t×nh mÉu tư, nhng còng lµ h×nh ¶nh cđa ti th¬ cay ®¾ng, tđi cùc cđa mét nhµ v¨n yªu th¬ng v« h¹n nh÷ng cc ®êi khèn khỉ- nhµ v¨n Nguyªn Hång. Ở ho¹t ®éng nµy GV cã c¬ héi tÝch hỵp c¶ 3 ph©n m«n V¨n - TËp lµm v¨n - TiÕng viƯt IV. Gi¸o ¸n minh ho¹ Tn 8. Bµi 8 . TiÕt 29- 30 Văn bản ChiÕc l¸ ci cïng (TrÝch ) O. Hen -ri i. mơc tiªu 1. KiÕn thøc: Gióp HS c¶m nhËn ®ỵc tõ v¨n b¶n: - T×nh yªu th¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng con ngêi lao ®éng nghÌo khỉ, thÊy ®ỵc nghƯ tht ch©n chÝnh lµ nghƯ thuật v× sù sèng con ngêi. - C¸ch kÕt thóc trun theo kiĨu ®¶o ngỵc t×nh hng hai lÇn ®· g©y bÊt ngê vµ høng thó cho ngêi ®äc - Sù kÕt hỵp gi÷a c¸c u tè miªu t¶ vµ biĨu c¶m trªn nỊn tù sù lµ ®Ỉc ®iĨm cđa ph¬ng thøc biĨu ®¹t trong v¨n b¶n nµy 2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng ®äc, kü n¨ng tãm t¾t trun, ph©n tÝch nh©n vËt 3. Th¸i ® ộ : gi¸o dơc t×nh yªu th¬ng con ngêi, t×nh yªu nghƯ tht, cã ý thøc ®a u tè biĨu c¶m, miªu t¶ khi lµm v¨n tù sù. ii. Chn bÞ: 1.Chuẩn bò của GV : Gíao án , tranh minh ho¹ "ChiÕc l¸ ci cïng" - B¶ng phơ B¶ng 1: C©u nµo nãi vỊ viƯc mµ cơ B¬-men ®· lµm cho Gi«n - Xi trong ®o¹n trÝch ? a. Cơ sỵ sƯt nh×n thÊy dây thêng xu©n ®ang rơng dÇn hÕt l¸. b. Trong ®ªm ma tut cơ ®· vÏ chiÕc l¸ ci cïng trªn têng c. Cơ ®· mắng Gi«n - xi kh«ng ®ỵc cã ý nghÜ ví vÈn d. Cụ đã có ý đònh vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng. B¶ng 2 : T¹i sao t¸c gi¶ kh«ng kĨ l¹i sù viƯc cơ B¬- men vÏ chiÕc l¸ ci cïng mét c¸ch trùc tiÕp ? a.V× Xiu mn tù m×nh kĨ viƯc ®ã cho Gi«n-xi nghe . b.V× nhµ v¨n mn t¹o cho nh©n vËt vµ ngêi ®äc sù bÊt ngê lµm nỉi bËt ®øc hi sinh , tÊm lßng vÞ tha cđa cơ B¬ -men. c.V× ®ã lµ viƯc kh«ng quan träng. d.V× ®ã lµ viƯc ngÉu nhiªn x¶y ra , nhµ v¨n kh«ng dù tÝnh tríc 2.Chuẩn bò của HS : §äc kü v¨n b¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK iii. ho¹t ®éng D ẠY HỌC 1. ỉ n ®Þnh tình hình lớp (1) : Kiểm tra sỉ số , tác phong 2. KiĨm tra bµi cò(5 )’ : H: Ph©n tÝch mỈt tÝch cùc vµ mỈt h¹n chÕ cđa nh©n vËt §«n-ki-h«-tª trong ®o¹n trÝch” §¸nh nhau víi cèi xay giã”cđa nhµ v¨n XÐc –van –tÐc. - Dự kiến phương án trả lời của HS: + Mặt tích cực của Đôn – ki – hô – tê : Đó là lòng dũng cảm , ý nghó diệt trừ cái ác đem lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người, xem nhẹ những nhu cầu vật chất cá nhân tầm thường. + Mặt hạn chế : Ý nghó của Đôn – ki – hô – tê thì tốt đẹp nhưng hành động lại điên rồ , quái gở, hoang tưởng nên cuối cùng không đem lại kết quả tốt đẹp mà chỉ đem lại những hậu quả cho bản thân. 3. Bµi míi: * Giới thiệu bài (1’):Trªn ®êi hiÕm g× nghÞch lý o¸i o¨m ! Cã c¸i thËt lµm ngêi ta ®au ®ín, hÐo mßn råi chÕt lơi. Nhng l¹i cã c¸i gi¶ an đi , n©ng ®ì t©m hån nh mét liỊu thc thËp toµn ®¹i bỉ. H×nh ¶nh chiÕc l¸ th- êng xu©n trong trun ng¾n lõng danh “ ChiÕc l¸ ci cïng” cđa nhµ v¨n Mü O.Hen-ri lµ mét trong nh÷ng liỊu thc ®ã. Ở ®©y con ngêi ®ỵc håi sinh nhê mét t×nh yªu ®ỵc ®Ịn ®¸p , ®· tho¸t ®ỵc ¸c bƯnh bëi mét niềm tin m·nh liƯt. ChiÕc l¸ ®ã nh thÕ nµo mµ l¹i cã søc m¹nh ®Õn nh vËy? Chúng ta cùng đi tìm hiểu truyện ngắn “ Chiếc lá cuối cùng” trong tiết học hôm nay. * TiÕn tr×nh bµi d¹y TG Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung 14’ Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ®äc vµ t×m hiểu chung: I.§äc ,tìm hiểu chung Híng dÉn c¸ch ®äc: Ph©n biƯt lêi kĨ, t¶ cđa nhµ v¨n víi lêi nh©n vËt. Lêi cđa Xiu khi kĨ vỊ c¸i chÕt cđa cơ B¬- men ®äc giäng rng rng nghĐn ngµo. Gäi HS ®äc *Trun cã nh÷ng nh©n vËt nµo? Nh©n vËt nµo ®ỵc kĨ ®Õn nhiỊu nhÊt? Nh©n vËt nµo quan träng gãp phÇn t¹o nªn chđ ®Ị cđa trun? *X¸c ®Þnh c¸c sù viƯc trong ®o¹n trÝch? *Dùa vµ nh©n vËt vµ c¸c sù viƯc, kĨ tãm t¾t ®o¹n trÝch. *Tr×nh bµy hiĨu biÕt cđa em vỊ t¸c gi¶ O.Hen -ri? -3 HS ®äc tiÕp nèi – HS kh¸c nhËn xÐt c¸ch ®äc. -3 HS ®äc tiÕp nèi – HS kh¸c nhËn xÐt c¸ch ®äc. -Gåm 3 nh©n vËt: Xiu. Gi«n – xi vµ B¬-men (ngoµi ra cßn B¸c sÜ) -Gi«n-xi ®ỵc nh¾c nhiỊu nhÊt. -B¬-men (chiÕc l¸ ci cïng) gãp phÇn t¹o nªn chđ ®Ị cđa trun. -3 sù viƯc: +Gi«n-xi ®ỵi c¸i chÕt +Gi«n-xi vỵt qua c¸i chÕt +C¸i chÕt cđa cơ B¬-men vµ bÝ mËt cđa chiÕc l¸ ci cïng. -1 HS kĨ tãm t¾t -1 HS nhËn xÐt, GV bỉ xung. -T¸c gi¶: 1862 – 1910, nhµ v¨n Mü chuyªn viÕt trun ng¾n. -Trun cđa «ng nhĐ nhµng, to¸t 1.§äc 2.KĨ tãm t¾t *Trun s¸ng t¸c kho¶ng thêi gian nµo? VÞ trÝ ®o¹n trÝch? *Trun ®ỵc kĨ theo ng«i thø mÊy? T¸c dơng cđa ng«i kĨ? *V¨n b¶n sư dơng ph¬ng thøc biĨu ®¹t nµo? lªn tinh thÇn nh©n ®¹o, yªu th- ¬ng ngêi nghÌo khỉ rÊt c¶m ®éng. -Trun s¸ng t¸c kho¶ng ci thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX. -§o¹n trÝch chiÕm phÇn ci t¸c phÈm. -Ng«i kĨ: ng«i thø 3 –T¹o cho sù viƯc mang tÝnh chÊt kh¸ch quan. -Ph¬ng thóc biĨu ®¹t: tù sù kÕt hỵp miªu t¶ vµ biĨu c¶m. 3.Chó thÝch a. T¸c gi¶ (1862 – 1910) -Lµ nhµ v¨n Mü chuyªn viÕt trun ng¾n. b.T¸c phÈm: - VÞ trÝ ®o¹n trÝch: chiÕm h¼n ®o¹n ci t¸c phÈm. 4. Ngôi kể : Ngôi thứ ba 5.Phương thức biểu đạt : tù sù kÕt hỵp miªu t¶ vµ biĨu c¶m. 58’ Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn đọc - hiĨu néi dung v¨n b¶n: II.Đọc - hiĨu nội dung v¨n b¶n: *Dùa vµo phÇn ch÷ in nhá, giíi thiƯu mét vµi nÐt cơ thĨ vỊ cơ B¬- men. *Em hiĨu thÕ nµo lµ mét kiƯt t¸c? (KiƯt t¸c lµ g×?) * Ở ®Çu ®o¹n trÝch ta thÊy Xiu vµ B¬- men ngã ra ngoµi cưa sỉ nh×n d©y Th- êng Xu©n, em thÊy cơ B¬-men cã th¸i ®é g×? -§©y lµ b¶n dÞch song ta vÉn cÇn lu ý “Thêng xu©n” cßn cã n¬i gäi lµ “Tr- êng xu©n” *Em h·y tëng tỵng ra lêi ®éc tho¹i cđa cơ B¬ - men lóc nµy. B¶ng phơ 1: §a ra cho häc sinh quan s¸t. -Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi. +Theo em cơ ®· vÏ trong hoµn c¶nh nµo? Cơ cã nãi viƯc lµm cđa m×nh víi ai kh«ng? Chi tiÕt nµo nãi lªn ®iỊu ®ã? +Th¸i ®é vµ vÞªc lµm cđa cơ B¬-men gióp em hiĨu g× vỊ t×nh c¶m cđa cơ ®èi víi Gi«n-xi? -lµ mét ho¹ sÜ nghÌo, kiÕm tiỊn b»ng c¸ch ngåi lµm mÉu vÏ cho c¸c ho¹ sÜ trỴ. - M¬ íc vÏ mét kiƯt t¸c nhng 40 n¨m nay cha thùc hiƯn. -KiƯt t¸c lµ mét t¸c phÈm nghƯ tht ®Ỉc s¾c ®· ®ỵc c«ng nhËn… - Sỵ sƯt khi thÊy d©y thêng xu©n ®ang rơng dÇn hÕt l¸. *H/S th¶o ln theo nhãm: Tù béc lé: VD “cã lÏ thêi tiÕt thÕ nµy th× ®ªm nay chiÕc l¸ sÏ rơng. Ta ph¶i lµm g× ®Ĩ cøu con bÐ téi nghiƯp. À ta cã c¸ch råi nÕu nh… chiÕc l¸ ci cïng cha rơng ”… *Ho¹t ®éng chung c¶ líp. B.ViƯc cơ b¬-men lµm cho Gi«n-xi vÏ chiÕc l¸ ci cïng trong ®ªm ma tut l¹nh lÏo. -Cơ vÏ ©m thÇm, lỈng lÏ b»ng chøng lµ: “Ngêi ta t×m thÊy chiÕc thang trén lÉn ”… … -Yªu th¬ng lo l¾ng hÕt lßng cho sè phËn cđa Gi«n-xi +H/S quan s¸t b¶ng phơ 2. Th¶o ln nhãm, lµm bµi tËp tr¾c nghiƯm trªn giÊy. -§¹i diƯn lªn lµm trªn b¶ng phơ. 1.KiƯt t¸c cđa cơ B¬-men. -ChiÕc l¸ ci cïng ®ỵc vÏ trong ®ªm ma tut phò phµng. -ThĨ hiƯn t×nh th¬ng yªu +T¹i sao t¸c gi¶ kh«ng trùc tiÕp miªu t¶ viƯc cơ B¬-men vÏ chiÕc l¸ nh thÕ nµo mµ ®ỵi ®Õn dßng ci cđa trun míi cho b¹n ®äc biÕt qua lêi cđa Xiu? -Gäi ®¹i diƯn häc sinh lµm trªn b¶ng phơ sau khi thu giÊy. + Em h·y nhËn xÐt nghƯ tht cđa c¸ch kĨ chun Êy? + PhÇn ci trun t¸c gi¶ ®Ĩ cho Xiu nhËn xÐt vỊ bøc vÏ nh thÕ nµo? Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? B×nh: Bøc vÏ lµ mét kiƯt t¸c bëi nã ®· cøu sèng mét con ngêi. §Ĩ hoµn thµnh nã ngêi ho¹ sÜ kh«ng chØ dïng bót l«ng, bét mµu mµ b»ng c¶ t×nh yªu th¬ng, ®øc hi sinh cao q. Cơ ®· ®¸nh ®ỉi c¶ m¹ng sèng cđa m×nh ®Ĩ giµnh l¹i sù sèng cho Gi«n –Xi. + Theo em khi vÏ chiÕc l¸ ci cïng, cơ B¬-men cã nghÜ ®Õn viƯc m×nh ®ang lµm nghƯ tht, ®ang thùc hiƯn c«ng tr×nh ®Ĩ cã lu danh hËu thÕ kh«ng? §iỊu dã cã ý nghÜa g×? B×nh: Cơ B¬-men trë thµnh ngêi ch©m ngßi, ngêi kh¬i ngn lµm rùc lªn ngän lưa t×nh yªu cc sèng vÜnh cưu cho Gi«n-xi nhng chÝnh nã ®· ®Çy nhanh ngêi s¸ng t¹o ra nã vỊ câi h v«. C¸i nghÜa cư Êy cđa cơ B¬-men chÝnh lµ mét kiƯt t¸c; kh«ng cã bè cơc, ®êng nÐt, s¾c mµu nhng thËt kú diƯu vµ bÊt diƯt. + Theo em qua h×nh ¶nh chiÕc l¸ vÏ trªn têng vµ c¸ch s¸ng t¸c ©m thÇm cđa cơ B¬-men, nhµ v¨n mn nãi ®iỊu g× víi chóng ta? GV cã thĨ híng dÉn häc sinh liªn hƯ ®Õn c¸c nhµ v¨n ViƯt Nam qua “L·o H¹c”, “Trong lßng mĐ”. * Tích hợp với Tập làm văn :T×m c¸c u tè miªu t¶ vµ biĨu c¶m, trong v¨n b¶n c¸c u tè ®ã ®· gióp nhµ v¨n hoµn thµnh xt s¾c h×nh tỵng nghƯ tht “chiÕc l¸ ci cïng “ nh +T¹o cho nh©n vËt vµ ngêi ®äc bÊt ngê, lµm nỉi bËt ®øc hy sinh vµ lßng vÞ tha cđa B¬-men. -NghƯ tht kĨ chun ®¶o lén thêi gian. -Xiu nhËn xÐt: “®ã lµ mét kiƯt t¸c” ®ã lµ nhËn xÐt hoµn toµn ®óng. -V× nã gièng nh thËt ®Õn nçi 2 ho¹ sÜ thËt còng kh«ng nhËn ra. - Nã ra ®êi trong hoµn c¶nh kh¾c nghiƯt cđa mét t×nh yªu th- ¬ng m¹nh mÏ vµ sù hy sinh cao thỵng. - Nã thỉi vµo t©m hån Gi«n –xi h¬i Êm vµ nghÞ lùc, gióp c« vỵt qua c¸i chÕt trë vỊ sù sèng. - Cơ kh«ng hỊ nghÜ nh vËy mµ chØ ®¬n gi¶n lµ may ra cã thĨ cøu ®ỵc c« bÐ Gi«n-xi ®¸ng th- ¬ng. - §iỊu ®ã cµng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ nh©n v¨n cđa t¸c phÈm. -Nhµ v¨n mn ca ngỵi t×nh yªu th¬ng, tÊm lßng vÞ tha cđa nh÷ng con ngêi nghÌo khỉ trªn ®Êt Mü nãi riªng, trªn mäi miỊn tr¸i ®Êt nãi chung -NghƯ tht ch©n chÝnh ph¶i h- íng tíi con ngêi vµ v× con ngêi. - HS tìm và phát biểu -VD: “Nhng « k×a!” “ngµ h«m ®ã tr«i qua kiĨu Hµ Lan ”… … → gióp ngêi đọc thÊy râ thiªn nhiªn kh¾c nghiƯt vµ chiÕc l¸ ci cïng ®ang hÐo tµn, theo quy lt tự nhiªn nã bao la của cụ Bơ – men đối với Giôn - xi - §øc hy sinh vµ lßng vÞ tha cao q cđa cơ B¬-men. - Bøc vÏ lµ mét kiƯt t¸c, lµ mét t¸c phÈm nghƯ tht h- íng tíi con ngêi -T¸c phÈm mang gi¸ trÞ nh©n v¨n lớn lao. =>Kiệt tác « Chiếc lá cuối cùng »được vẽ bằng cả tình thương yêu bao la và đức hy sinh cao thượng của cụ già Bơ - men thÕ nµo? *Chuyển ý sang mục 2(Tiết 30) + H·y t×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn th¸i ®é vµ viƯc lµm cđa Xiu dµnh cho Gi«n-xi.? +Nh÷ng chi tiÕt Êy ®· nãi lªn t×nh c¶m g× cđa Xiu ®èi víi Gi«n –Xi ? Xiu liƯu cã biÕt sù thËt vỊ chiÕc l¸ ci cïng ngay tõ ®Çu kh«ng? Chi tiÕt nµo gióp em biÕt ®iỊu ®ã ? +C©u v¨n “Nhng « k×a” ®· diƠn t¶ t©m tr¹ng g× cđa ai ? + VËy theo em Xiu biÕt sù thËt vµo lóc nµo? T¹i sao c« l¹i b×nh tÜnh khi lÇn thø 2 Gi«n-xi b¶o kÐo mµnh lªn? -NÕu Xiu biÕt tríc ý ®inh cđa cơ B¬- men th× trun cã bít søc hÊp dÉn kh«ng v× sao? -GV: Cho ®Õn hai, ba ngµy sau khi ch¾c ch¾n Gi«n-xi khái bƯnhXiu míi khoan thai kĨ vỊ sù thËt cđa chiÕc l¸ dòng c¶m. +VËy c¸ch ng¾t ®o¹n, ®¶o ngỵc thêi gian nh thÕ cã t¸c dơng g× ? GV:Cïng víi nh©n vËt B¬-men, Xiu sÏ rơng – lµ ®iỊu kh«ng thĨ tr¸nh khái. ThÊy ®ỵc sù dòng c¶m trêng tån cđa chiÕc l¸. -Sỵ sƯt ngã ra ngoµi cưa sỉ nh×n d©y thêng xu©n ®ang rơng dÇn hÕt l¸ mµ ch¼ng biÕt nãi n¨ng g×. -Khi nghe Gi«n-xi ra lƯnh kÐo mµnh lªn, Xiu lµm theo mét c¸ch ch¸n n¶n gÇn nh tut väng. -Cè hÕt søc ch¨m sãc Gi«n-xi: nÊu ch¸o, pha s÷a, mêi b¸c sÜ… ThĨ hiƯn t×nh yªu th¬ng, ch¨m sãc Gi«n-xi nh ®èi víi ®øa em rt thÞt -Lóc ®Çu Xiu kh«ng hỊ biÕt sù thËt ®ã. v× vËy mµ khi Gi«n-xi b¶o kÐo mµnh lªn, c« ®· “lµm theo mét c¸ch ch¸n n¶n” sau ®ã cßn “cói khu«n mỈt hèc h¸c” xng ngêi bƯnh nãi lêi n·o nt. -T©m tr¹ng ng¹c nhiªn kh«ng ngê chiÕc l¸ ci cïng cßn trªn cµnh trong hoµn c¶nh kh¾c nghiƯt Êy. -§ã lµ t©m tr¹ng cđa Gi«n-xi vµ Xiu HS th¶o ln: Cã thĨ ngay khi kÐo mµnh lªn lÇn thø hai, c« ®· ®Õn ®ã xem thùc h ra sao vµ c« ®· dÊu sù thËt ®ã víi Gi«n-xi. -Trun sÏ bít hÊp dÉn v× Xiu kh«ng bÞ bÊt ngê vµ kh«ng lµm nỉi bËt ®ỵc t©m tr¹ng lo l¾ng thÊm ®ỵm t×nh yªu cđa xiu. - Lµm cho nh©n vËt trë nªn tinh tÕ, vai trß ngêi chÞ cđa Xiu cµng thªm nỉi bËt. - Giäng kĨ thđ thØ, t©m t×nh nh mét lµn h¬i Êm, dÞu dµng gi÷a ®ªm ®«ng gi¸ bt 2.T×nh yªu th ¬ng cđa Xiu . - Lo sợ khi nhìn vài chiếc lá ít ỏi trên tường. - Lo lắng cho bệnh tật của Giôn – xi. - Hết lòng chăm sóc Giôn - xi [...]... cuộc sống một cách hiệu quả Tuy nhiên với khả năng còn hạn chế việc trình bày sáng kiến kinh nghiệm còn nhiều hạn chế , khiếm khuyết mà tôi chưa nhìn thấy được Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến chân tình của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để tôi có thể làm tốt hơn trong những năm học tiếp theo 3/ Đề xuất : Để học sinh có thể “ Đọc – hiểu văn bản” tốt trong chương trình Ngữ văn 8 , tôi có một vài đề... - Hiện nay đồ dùng dạy học cho môn Ngữ văn còn thiếu nhiều , riêng môn Ngữ văn 8 chỉ có một vài tranh ảnh của một vài tiết Trong khi trong chương trình học có đến 28 văn bản nên tôi mong muốn các cấp lãnh đạo cần trang bò thêm đồ dùng dạy học cho môn Ngữ văn đặt biệt là phân môn Văn học - Thường xuyên tổ chức các chuyên đề của phân môn Văn học để GV học hỏi kinh nghiệm nâng cao chuyên môn ... vỊ mét nh©n vËt yªu thÝch trong v¨n b¶n - Chuẩn bò tiết sau : Chương trình đòa phương phần Tiếng Việt IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: PHẦN III : KẾT QUẢ Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà tôi mạnh dạn nêu trong việc giảng dạy môn Ngữ văn 8 Từ kinh nghiệm này tôi đã giảng dạy cho HS trong năm học qua và đạt được một số kết quả thật đáng khích... nản trong giờ học - Trong một văn bản GV có thể đặt nhiều câu hỏi khai thác văn bản từ dễ đến khó để mọi đối tượng HS có thể tham gia xây dựng tiết học được sinh động , tạo cho HS hứng thú trong giờ học - Nên khuyến khích HS có những câu trả lời hay , chính xác một cách kòp thời để tạo tâm thế hứng khởi trong giờ học 2/ KÕt ln: Việc tạo hứng thú cho HS trong môn học Ngữ văn thông qua việc “ Đọc – hiểu. .. việc “ Đọc – hiểu văn bản” không chỉ giới hạn ở lớp 8 , mà nó là việc làm cho cả cấp học đối với môn Ngữ văn Tôi tin rằng nếu mỗi giáo viên ý thức được tầm quan trọng của việc “ Đọc – hiểu văn bản” trong việc khai thác nội dung văn bản thì việc dạy học môn Ngữ văn sẽ có chất lượng khả quan, sẽ đưa học sinh đến chỗ thích học môn học này Từ đó các em sẽ vận dụng được kiến thức học văn vào các môn học... tích cực, các em đã có những hứng thú hơn trong học tập , từ chỗ lười chuẩn bò bài , không nắm vững nội dung , nghệ thuật của một văn bản HS đã thường xuyên chuẩn bò bài trước khi đến lớp , đọc trước văn bản ở nhà Bài thi học kỳ về những câu hỏi liên quan đến phần Đọc – hiểu văn bản HS đều làm được PHẦN IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM - KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT 1/Bµi häc kinh nghiệm - §Ĩ giê häc cã hiƯu qu¶ tríc hÕt... dùng dạy học một cách hiệu quả đúng mục đích, đúng trọng tâm văn bản - Vận dụng phương pháp này một cách linh hoạt tạo cho học sinh hứng thú trong giờ học - Đối với những văn bản dài nhưng thời lượng giảng dạy ít như văn bản “ Thuế máu” của Nguyễn Ái Quốc, muốn làm cho HS hứng thú với giờ học giáo viên nên cho HS những đoạn văn tiêu biểu nhằm khai thác nội dung, nghệ thuật tiêu biểu của văn bản Làm... ho¹ cho c¸c nhiƯm vơ häc tËp một c¸c chÝnh x¸c Häc sinh cã n¨ng lùc ph¸n ®o¸n nhanh nh¹y nhng ng÷ liƯu ng«n ng÷ hiĨu ®ỵc mơc ®Ých cđa c¸c v¨n b¶n Đặc biƯt c¸c em ®· biÕt liªn hƯ gi÷a nh÷ng ®iỊu cã trong v¨n b¶n víi thÕ giíi bªn ngoµi Trong nh÷ng lêi ph¸t biĨu nh÷ng bµi kiĨm tra c¸c em ®· thùc sù hiĨu vµ vËn dơng t¸c phÈm mét c¸ch linh ho¹t Qua việc hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản theo hướng tích cực,... râ nÐt t©m lÝ hµnh ®éng cđa hai lần gây hứng thú cho nh©n vËt người đọc +Nh÷ng nghƯ tht ®ã cã t¸c dơng g× -Néi dung: Lµm nỉi bËt chiÕc l¸ 2 Nội dung: trong viƯc thĨ hiƯn néi dung v¨n b¶n? dòng c¶m vµ ch©n dung nh÷ng - Tình yêu thương cao cả con ngêi nghÌo khỉ nhng t×nh giữa những con người yêu th¬ng th× bao la v« tËn nghèo khổ - HS đọc ghi nhớ SGK/90 - Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật củatình yêu... nghÜa nh©n v¨n, nh©n b¶n s©u s¾c -Ho¹t ®éng nhãm +H·y tëng tỵng ra sù ph¶n øng cđa - Đại diện nhóm trình bày Gi«n-xi khi nghe Xiu kĨ vỊ sù thËt - Các nhóm khác nhận xét góp cđa chiÕc l¸ ci cïng vµ c¸i chÕt cđa ý cơ B¬ -men Tõ sù tëng tỵng ®ã, em h·y viÕt l¹i - HS trình bày ý tưởng phÇn kÕt trun +Bøc tranh trong SGK minh ho¹ cho c¶nh nµo cđa trun? NÕu ®ỵc vÏ tranh minh ho¹ em sÏ chọn c¶nh nµo? H·y nªu . HẢI ********** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : Một cách đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 8 Người thực hiện : Đinh Thò Kim Nguyên Giáo viên giảng dạy môn : Ngữ văn 8 Năm học 2010 - 2011 . phần Tiếng Việt IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: P HẦN III : KẾT QUẢ Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà tôi mạnh dạn nêu trong việc giảng dạy môn Ngữ văn 8 . Từ kinh nghiệm này tôi đã giảng. nh÷ng cc ®êi khèn khỉ- nhµ v¨n Nguyªn Hång. Ở ho¹t ®éng nµy GV cã c¬ héi tÝch hỵp c¶ 3 ph©n m«n V¨n - TËp lµm v¨n - TiÕng viƯt IV. Gi¸o ¸n minh ho¹ Tn 8. Bµi 8 . TiÕt 29- 30 Văn bản ChiÕc
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một cách đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 8, Sáng kiến kinh nghiệm Một cách đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 8,

Từ khóa liên quan