0

SKKN Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường Phổ thông

18 1,315 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 14:07

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI : “TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG” 1 Phần I: MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đềtài Trong những năm qua, trường THPT số 1 TP Lào Cai ñã có những bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ñược giữ vững và ngày càng ñược nâng cao, khẳng ñịnh là một trong những trường THPT hàng ñầu của tỉnh Lào Cai. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi nâng cao trình ñộ ñể ñáp ứng ñược yêu cầu mới. Nhà trường có kỷ cương nền nếp, môi trường giáo dục của nhà trường thực sự trong sạch, lành mạnh, là ñịa chỉ tin cậy ñể học sinh học tập, rèn luyện tu dưỡng. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, trường cần tiếp tục ñổi mới toàn diện mọi mặt hoạt ñộng, cần ñầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, tiến tới hiện ñại hóa ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của giai ñoạn mới. Do ñó việc tự ñánh giá thực trạng nhà trường, đềra kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng và tiến hành kiểm ñịnh chất lượng giáo dục nhà trường là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết ñối với nhà trường hiện nay. Hơn nữa, hiện nay công tác tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng ñang ñược ngành giáo dục triển khai mạnh mẽ và là xu thế tất yếu trên thế giới. 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài Mục đích của đề tài: Nghiên cứu đề ra hệ thống giải pháp, biện pháp chỉ ñạo thực hiện kế hoạch tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng, phấn ñấu ñạt chuẩn kiểm ñịnh vào cuối năm 2010. Nhiệm vụ của đềtài: - Nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; các tiêu chuẩn tiêu chí của bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng trường THPT. - Khảo sát thực trạng trường THPT số 1 thành phố Lào Cai trước và khi thực hiện tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng; - Tìm ra các giải pháp và biện pháp cụ thể ñể cải tiến chất lượng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng. - Tập hợp, sưu tầm, khôi phục, hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Sắp xếp và mã hóa hồ sơ minh chứng theo qui ñịnh. 2 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Hệ thống giải pháp, biện pháp quản lý, chỉ ñạo xây dựng trường ñạt chuẩn kiểm ñịnh chất lượng giáo dục. Phần II: NỘI DUNG 1. Các căn cứ của đềtài nghiên cứu Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác ñánh giá và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Quyết ñịnh số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; Văn bản số 141/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, hướng dẫn xác ñịnh nội hàm, tìm thông tin minh chứng ñể ñánh giá chất lượng giáo dục trường THPT ; Văn bản số 79/CV-CTGDTrH ngày 03/8/2010 của Bộ Giáo dục-Đào tạo; Công văn số 895/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 13/8/2010 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục; Công văn số 990/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 31/8/2010 của Sở GD&ĐT về việc Chỉ ñạo chuẩn bị ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học; Kế hoạch số 95/KH-SGD&ĐT ngày 08/9/2010 của Sở GD&ĐT về việc Triển khai ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học năm 2010. 2. Cơ sở thực tiễn, tình hình nghiên cứu của đềtài Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai và tình hình thực tế của nhà trường; 3 căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Lào Cai, trường THPT số 1 TP Lào Cai ñã xây dựng Kế hoạch tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng giáo dục và ñược thông qua trước tập thể nhà trường tại Hội nghị cán bộ công chức năm học 2009-2010. So sánh với 7 tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn Kiểm ñịnh chất lượng, nhà trường còn chưa ñạt ở một số tiêu chuẩn, tiêu chí, cụ thể như sau: 3 2.1. Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của nhà trường Nhà trường ñã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai ñoạn 2011-2015 và ñịnh hướng phát triển ñến năm 2020. Tuy nhiên các cấp có thẩm quyền chưa có qui ñịnh cụ thể về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược của các nhà trường. Kế hoạch chiến lược của nhà trường ñược công khai trên website của nhà trường và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của ñịa phương. 2.2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức nhà trường Nhà trường có ñủ cơ cấu bộ máy tổ chức theo qui ñịnh tại Điều lệ trường trung học. Các hội ñồng trong nhà trường ñược thành lập theo ñúng qui ñịnh. Tuy nhiên Hội ñồng trường của nhà trường mới chỉ có danh sách đềnghị, chưa có quyết ñịnh công nhận của các cấp có thẩm quyền. Nhà trường có 6 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng. Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng ñược thành lập theo ñúng qui ñịnh và hoạt ñộng theo Điều lệ trường trung học. Công tác quản lý các hoạt ñộng giáo dục, quản lý hành chính của nhà trường ñược tổ chức tương ñối khoa học và ñạt hiệu quả cao. Giáo viên: Toàn bộ giáo viên nhà trường đã đạtchuẩn, trong ñó trên chuẩn là 10%. Nhà trường rất chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình ñộ cho giáo viên; ñồng thời chú trọng chọn cử giáo viên ñi ñào tạo trên chuẩn, phấn ñấu ñạt tỷ lệ 20% trên chuẩn vào năm 2015. Hạn chế: Một số giáo viên chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của nhà trường trong giai ñoạn mới và yêu cầu chuẩn Quốc gia chất lượng cao. 2.3. Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhà trường ñạt chuẩn về trình ñộ chuyên môn theo quy ñịnh. Cơ cấu cán bộ quản lý ñảm bảo theo qui ñịnh trường THPT 3 hạng 1. Một số ñồng chí chưa ñạt chuẩn về trình ñộ lý luận chính trị. Giáo viên của nhà trường ñảm bảo tỷ lệ theo qui ñịnh. Cơ cấu giáo viên cơ bản ñảm bảo. Một số môn chưa có giáo viên nòng cốt; một số giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn; một số giáo viên còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm. Nhân viên của nhà trường biên chế trong tổ Văn phòng theo ñúng qui ñịnh của Điều lệ. Tuy nhiên nhà trường còn thiếu nhân viên theo qui ñịnh. Học sinh nhà trường ñược biên chế vào các lớp ñảm bảo qui ñịnh của Điều lệ. Đa số học sinh nhà trường ngoan, lễ phép, thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh. Nội bộ nhà trường ñoàn kết; không có giáo viên vi phạm kỷ luật. 2.4. Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục Nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo qui ñịnh của Bộ GD&ĐT. Trong các năm học, các hoạt ñộng chuyên môn: Hội giảng, sinh hoạt chuyên môn, ngoại khóa chuyên môn…ñược nhà trường tổ chức ñầy ñủ nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực. Các hoạt ñộng nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn, viết sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn và ñổi mới phương pháp giảng dạy…ñược nhà trường chú trọng ñẩy mạnh. 2.5. Tiêu chuẩn 5: Cơ sở vật chất, tài chính Nhà trường ñã có khuôn viên riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường theo qui ñịnh. Có ñủ lớp học cho học sinh học 1 ca, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học tương ñối ñầy ñủ. Tuy nhiên, nhà trường còn thiếu khu phòng học bộ môn, khu luyện tập thể thao, khu sân chơi bãi tập cho học sinh; các phòng học tuy ñủ về số lượng nhưng nhiều phòng học nhà trường tận dụng các phòng tạm ñể học sinh ñược học 1 ca, nhiều phòng học ñã xuống cấp. Diện tích mặt bằng nhà trường ñủ so với qui ñịnh song chưa ñược qui hoạch hợp lý, các khối công trình ñều chắp vá không ñồng bộ nên tính mỹ quan không cao. Về công tác quản lý tài chính, nhà trường thực hiện nghiêm túc theo qui ñịnh quản lý tài chính. 2.6. Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia ñình, xã hội Nhà trường có Ban ñại diên cha mẹ học sinh ñược thành lập theo ñúng qui ñịnh của Điều lệ Ban ñại diện cha mẹ học sinh. Hàng năm nhà trường phối hợp với 6 Ban ñại diện CMHS rất có hiệu quả trong việc quản lý giáo dục học sinh và hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trường. Nhà trường phối hợp tốt với các tổ chức ñoàn thể, các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn tạo ñược sự ñồng thuận cao và sự ủng hộ nhiệt tình ñối với các hoạt ñộng của nhà trường. 2.7. Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh Với việc tổ chức các hoạt ñộng giáo dục một cách khoa học nghiêm túc, hàng năm kết quả giáo dục của nhà trường ñược duy trì ổn ñịnh và có những bước phát triển mạnh mẽ. Tỉ lệ ñạo ñức khá tốt ñạt từ 90% trở lên, ñạo ñức yếu dưới 2%. Tỉ lệ học lực giỏi trên 3%, học lực khá trên 40%, học lực yếu kém dưới 5%. Nhà trường đã đạtchuẩn Quốc gia năm học 2009-2010. 3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện Định hướng giải pháp: Căn cứ vào thực trạng nhà trường và ñịnh hướng phát triển của nhà trường giai ñoạn 2011-2015, đềra các giải pháp mang tính toàn diện, khả thi phấn ñấu ñạt từng tiêu chuẩn theo qui ñịnh, từng bước ñưa nhà trường phát triển toàn diện, mạnh mẽ theo hướng chuẩn hóa tiến tới hiện ñại hóa và trở thành trường THPT chất lượng cao của tỉnh. 3.1. Công tác xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường Mục tiêu phấn ñấu của nhà trường là: Xây dựng nhà trường thành trường THPT chất lượng cao của tỉnh. Củng cố vững chắc những kết quả đã đạtñược, phấn ñấu ñưa nhà trường phát triển mạnh mẽ, ñáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về dân trí, nhân lực, nhân tài và phát triển con người; tạo môi trường thuận lợi ñể mọi học sinh ñều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo. Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá và tiến tới hiện ñại hoá ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của giai ñoạn phát triển và hội nhập. Những ñịnh hướng chính giai ñoạn 2011-2020: 3.1.1. Xây dựng mô hình trường THPT chất lượng cao: Phấn ñấu duy trì là trường THPT hàng ñầu của tỉnh, tương xứng với các trường THPT hàng ñầu của các tỉnh trung du và ñồng bằng Bắc bộ. Xây dựng nhà trường thành trung tâm chất lượng cao của tỉnh. Học sinh ở các lớp chất lượng cao ñược tuyển sinh trong toàn tỉnh. Ở các lớp chất lượng cao công tác xã hội hoá giáo dục ñược huy ñộng mạnh hơn nhằm tạo các ñiều kiện tốt nhất cho học sinh học tập tu dưỡng. Tiến hành sơ kết 3 năm thí ñiểm mô hình chất lượng cao và đềnghị nhân rộng mô hình này. 7 3.1.2. Tập trung xây dựng ñội ngũ cán bộ giáo viên vững mạnh: Xây dựng và tuyển chọn ñội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có trình ñộ ñạt chuẩn và trên chuẩn ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của giai ñoạn mới. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn và tự bồi dưỡng chuyên môn ñể ñáp ứng ñược yêu cầu ngày càng cao của ngành và của xã hội. Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong công tác xây dựng và phát triển ñội ngũ; từng bước nâng cao năng lực của các thành viên trong tổ. Phấn ñấu giáo viên trường THPT số 1 thành phố Lào Cai có năng lực chuyên môn từ khá trở lên. Định hướng cho giáo viên, ñặc biệt giáo viên trẻ tăng cường học tập ngoại ngữ tin học ñể tiến tới thí ñiểm dạy song ngữ theo dự thảo ñịnh hướng chiến lược phát triển GD-ĐT ñến 2020. Cử giáo viên ñi ñào tạo chuẩn và trên chuẩn, phấn ñấu 100% ñạt chuẩn và 20% trên chuẩn. Tiếp tục đềnghị tuyển mới giáo viên theo hình thức thi tuyển và thí ñiểm thực hiện chế ñộ hợp ñồng giáo viên. Tiến tới giao quyền tự chủ cho các nhà trường theo Nghị ñịnh 43/NĐ-CP của Chính phủ. 3.1.3. Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường công tác xã hội hoá: Phấn ñấu xây dựng nhà trường chuẩn hóa theo qui ñịnh và từng bước tiến tới hiện ñại hóa, tương xứng với các trường khu vực trung du và ñồng bằng và các trường bạn thuộc Hà Khẩu – Vân Nam – Trung Quốc cả về chất lượng và cơ sở vật chất, các ñiều kiện phục vụ cho dạy và học, nhà trường ñã đềnghị tỉnh quan tâm giúp ñỡ ñầu tư cho nhà trường một số hạng mục sau: - Chỉ ñạo các ngành chức năng giúp nhà trường qui hoạch tổng thể nhà 8 trường theo các khối công trình chuẩn: Khối hành chính; Khối phòng học, khối phòng học bộ môn; Thư viện chuẩn, tiến tới xây dựng thư viện ñiện tử; Khu luyện tập thể thao, nhà ña năng, bể bơi, ñường chạy; Nhà công vụ cho giáo viên và nhà công vụ cho học sinh ñảm bảo cho các hoạt ñộng dạy và học, hoạt ñộng tự học của học sinh ở trường; hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ thể thao ở trường theo hướng chuẩn hoá và hiện ñại hoá. - Các ngành chức năng giúp nhà trường kiểm tra dãy lớp học 4 tầng ñã ñược xây dựng từ năm 1978, nay ñã xuống cấp ñể ñảm bảo an toàn cho nhà trường. - Tăng cường công tác xã hội hoá, huy ñộng nguồn lực trong nhân dân, trong các tổ chức doanh nghiệp…theo hướng xây dựng các lớp chất lượng cao hiện nay. - Phấn ñấu thực hiện mục tiêu giáo viên có phòng làm việc tại trường 8 giờ trên ngày và phấn ñấu học sinh ñược học 2 buổi trên ngày theo ñịnh hướng chiến lược ñến năm 2020 của Bộ GD-ĐT. 3.2. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở Giáo dục - Đào tạo về ñịnh hướng phát triển và ñầu tư cơ sở vật chất nhà trường: Trên cơ sở ñịnh hướng phát triển, nhà trường ñã tham mưu và đềnghị với Sở Giáo dục - Đào tạo; Thành ủy, UBND thành phố; với UBND tỉnh và các Sở ban ngành của tỉnh về qui mô phát triển nhà trường; về ñầu tư cơ sở vật chất, ñịnh hướng xây dựng nhà trường thành trung tâm chất lượng cao của tỉnh; ñịnh hướng xây dựng và phát triển ñội ngũ và thí ñiểm mô hình các lớp chất lượng cao. Hiện nay qui mô nhà trường ổn ñịnh ở mức 30 lớp; số lượng học sinh trên một lớp cũng ñược giảm ñảm bảo chuẩn kiểm ñịnh. Từ ñó công tác xây dựng tổ chức các khối lớp ñược dần ổn ñịnh, ñến nay cơ cấu khối lớp, số lượng học sinh trên lớp đã đạtchuẩn kiểm ñịnh. Đồng thời các lớp chất lượng cao ñược ñang phát huy tác dụng tốt. Về ñầu tư nâng cấp cơ sở vật chất: Trong 2 năm 2010-2011 UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan ñã nhiều lần làm việc với nhà trường, ñã tiến hành khảo sát thực tế thống nhất phương án qui hoạch tổng thể nhà trường. Kết quả: UBND tỉnh ñã có Quyết ñịnh cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa và tiến tới hiện ñại hóa. Đồng thời UBND tỉnh ñã có Quyết ñịnh phê duyệt đềán xây dựng khu nhà 4 tầng gồm phòng học bộ môn và phòng học cho nhà trường. 3.3. Công tác xây dựng ñội ngũ: 9 Nhà trường xác ñịnh công tác bồi dưỡng xây dựng ñội ngũ là giải pháp hết sức quan trọng trong việc xây dựng nhà trường ñạt và duy trì chuẩn kiểm ñịnh chất lượng. Do ñó nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, trước hết là công tác bồi dưỡng tại chỗ. Nhà trường chỉ ñạo công tác bồi dưỡng chuyên môn và tự bồi dưỡng chuyên môn xuyên suốt trong năm học và xác ñịnh công tác bồi dưỡng chuyên môn có vị trí quan trọng song song với công tác chỉ ñạo thực hiện kế hoạch chương trình dạy học. Đồng thời nhà trường xác ñịnh nhiệm vụ nâng cao trình ñộ chuyên môn và nghiệp vụ của CBQL và giáo viên ñể ñáp ứng yêu cầu của trường THPT chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Trong công tác bồi dưỡng chuyên môn xây dựng ñội ngũ, nhà trường đềcao vai trò của tổ chuyên môn trong trong việc tổ chức xây dựng kế hoạch, nghiệm thu ñánh giá kết quả của các thành viên trong tổ vào cuối năm học, ñây là một trong những tiêu chí ñể ñánh giá xếp loại giáo viên. Với cách làm này rất nhiều cán bộ giáo viên ñã trưởng thành từ môi trường nhà trường. Trong công tác cải tiến chất lượng, nhà trường chú trọng ñộng viên khích lệ những giáo viên có sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học theo từng chuyên ñề, từng bài cụ thể có hiệu quả ñược áp dụng trong thực tế giảng dạy. Cuối năm học nhà trường tổ chức ñánh giá xếp loại về công tác bồi dưỡng chuyên môn và sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, qua ñó kích thích sự cố gắng vươn lên trong chuyên môn của ñội ngũ giáo viên nhà trường. Công tác bồi dưỡng trên chuẩn: Đồng thời với bồi dưỡng tại chỗ, nhà trường chú trọng lựa chọn và cử giáo viên có phẩm chất tốt và có năng lực chuyên môn ñi ñào tạo trên chuẩn ñể tạo nguồn cán bộ nòng cốt sau này. Nhà trường phấn ñấu ñến năm 2015 ñạt tỷ lệ 20% giáo viên có trình ñộ trên chuẩn. Kết quả: Tổng số CBGV: 68, trong ñó: tiến sĩ: 1; thạc sĩ: 6, cử nhân: 61 (6 ñồng chí ñang ñi học thạc sĩ). 3.4. Công tác xây dựng kỷ cương nền nếp nhà trường: Nhà trường xác ñịnh: Muốn thực sự có chất lượng trong giảng dạy, học tập thì phải xây dựng ñược kỷ cương nền nếp toàn diện trong tất cả các lĩnh vực hoạt ñộng. Do ñó, với từng lĩnh vực cụ thể nhà trường xây dựng qui ñịnh như sau: Trong tổ chức dạy và học: Trên cơ sở chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục – Đào tạo, nhà trường, các tổ chuyên môn ñều phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, trong ñó đềra hệ thống giải pháp, biện pháp thực hiện kế hoạch đềra. Tổ chức dạy và học theo chương trình kế hoạch qui ñịnh. Tổ chức Hội giảng, dự giờ rút kinh nghiệm một cách có hiệu quả. Chỉ ñạo thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn: 1 0 [...]... dục và Đào tạo về việc Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; [4] Văn bản số 141/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, hướng dẫn xác ñịnh nội hàm, tìm thông tin minh chứng ñể ñánh giá chất lượng giáo dục trường THPT ; [5] Văn bản số 79/CV-CTGDTrH ngày 03/8/2010 của Bộ Giáo dục- Đào tạo; Công văn số 895/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 13/8/2010... Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác ñánh giá và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; [2] Quyết ñịnh số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy ñịnh về về qui trình và chu kỳ kiểm ñịnh chất lượng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; [3] Quyết ñịnh số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về... về việc Hướng dẫn triển khai ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục; [6] Công văn số 990/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 31/8/2010 của Sở GD&ĐT về việc Chỉ ñạo chuẩn bị ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học; [7] Kế hoạch số 95/KH-SGD&ĐT ngày 08/9/2010 của Sở GD&ĐT về việc Triển khai ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học năm 2010 MỤC LỤC... các giáo viên cốt cán, các giáo viên có trình ñộ trên chuẩn phải ñóng vai trò chủ ñạo trong bồi dưỡng chuyên môn, có báo cáo chất lượng trước tổ Các nền nếp về giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt ñộng bổ trợ cho dạy và học, sinh hoạt tập thể ñược duy trì ñều ñặn, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao ñời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo. .. Với sự ñoàn kết nỗ lực cố gắng của tập thể các thầy cô giáo và học sinh nhà trường cùng với những sáng kiến cải tiến về phương pháp tổ chức, cách thức làm việc, những giải pháp biện pháp phù hợp có tính khả thi cao, nhà trường ñã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục ñào tạo, đã đạtchuẩn chuẩn Quốc gia và chuẩn kiểm ñịnh chất lượng giáo dục tạo tiền đềvững chắc ñể thực hiện tiếp mục tiêu phấn... ñó là sự nghiêm túc trong nền nếp sinh hoạt và học tập, vững vàng trong kiến thức và có bản lĩnh trước những tác ñộng xã hội 3.5 Công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện – tiêu chí quan trọng của chuẩn kiểm ñịnh chất lượng: Tiếp tục cách làm của năm học trước, với mục tiêu là duy trì ổn ñịnh chất lượng giáo dục của nhà trường ở mức cao, tạo sự chuyển biến rõ hơn về chất lượng Để ñạt ñược mục... thông tin vào công tác quản lý nhà trường và dạy học Nhà trường chủ trương duy trì và phát huy tốt kỷ cương nền nếp trong giảng dạy, học tập và trong kiểm tra ñánh giá thi cử, phấn ñấu thực hiện tốt khẩu hiệu: “Dạy thật, học thật, chất lượng thật”; môi trường giáo dục của nhà trường thực sự là 12 môi trường sư phạm an toàn lành mạnh ñược bạn bè, ñồng nghiệp và dư luận xã hội ñánh giá cao và tin tưởng... làm trên, nhà trường đã đạtchuẩn về tiêu chuẩn XHH giáo dục 3.7 Công tác kiện toàn Hội ñồng tự ñánh giá: Nhà trường ñã ra Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng tự ñánh giá vào ñầu năm học 2009-2010 Hội ñồng tự ñánh giá ñã xây dựng kế hoạch tự ñánh giá thực trạng và đềra kế hoạch cải tiến chất lượng, ñồng thời ñưa nội dung tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học Trong trọn một... ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng của nhà trường Tháng 12/2010, ñoàn ñánh giá ngoài của Sở GD&ĐT ñã tổ chức ñánh giá ngoài ñối với nhà trường Kết quả: Nhà trường ñã có 92% tiêu chí ñạt chuẩn và ñã ñược UBND tỉnh Quyết ñịnh công nhận trường ñạt chuẩn kiểm ñịnh chất lượng giáo dục cấp ñộ 3 - cấp ñộ cao nhất (QĐ số 3591/QĐUBND ngày 07/12/2010) Phần III: KẾT LUẬN Qua nghiên cứu hệ thống các văn bản của Bộ Giáo. .. của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của tỉnh Lào Cai về xây dựng trường THPT ñạt chuẩn kiểm ñịnh chất lượng; căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, có thể nói hệ thống giải pháp và biện pháp đềra trong đềtài là toàn diện và phù hợp Các giải pháp, biện pháp ñã ñược áp dụng mạnh mẽ vào thực tế nhà trường trong những năm qua và ñã thu ñược kết quả tốt 15 Tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường ñã . KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI : “TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG” 1 Phần I: MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đềtài Trong những năm qua, trường THPT số 1 TP Lào Cai. ñánh giá và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Quyết ñịnh số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường. học phổ thông; Văn bản số 141/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, hướng dẫn xác ñịnh nội hàm, tìm thông tin minh chứng ñể ñánh giá chất lượng giáo dục trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường Phổ thông, SKKN Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường Phổ thông, , Phần II: NỘI DUNG, Các giải pháp, biện pháp thực hiện

Từ khóa liên quan