Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa_SKKN loại A cấp tỉnh

18 2.7K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 22:21

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Phần I PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá; điều kiện phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Giáo dục đào tạo muốn đạt mục tiêu đề định phải có đội ngũ giáo viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chất lượng giáo dục phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên “Giáo viên nhân tố định giáo dục” (Văn kiện hội nghị lần thứ BCH TW Đảng, khóa VIII Tr 38) Chính lẽ việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ cấp thiết giai đoạn Trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường trung học sở sở giáo dục bậc trung học, bậc học nối tiếp bậc tiểu học nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông Mục tiêu giáo dục trung học sở nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học, có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề vào sống lao động Vì vậy, để đạt mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục phổ thông cần phải có đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất lực cần thiết Trong năm thực chặng đường đổi mới, tơi nhận thấy khó khăn, vất vả nan giải, Trường THCS Bum Nưa trường thuộc xã đặc biệt khó khăn huyện Mường Tè nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung Phần lớn đội ngũ giáo viên xuôi lên công tác, điều kiện xa nhà nên cịn chưa n tâm cơng tác, bên cạnh với nhịp độ phát triển xã hội đời sống giáo viên vùng cao cịn gặp nhiều khó khăn nên số giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, chưa thường xun tìm tịi giải pháp để nâng cao chất lượng dạy lớp Với cương vị cán quản lý phụ trách chuyên môn, trăn trở làm để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt nâng cao chất lượng dạy, nhằm thực tốt mục tiêu giáo dục, tạo niềm tin vững cho bậc phụ huynh nhà trường Chính lẽ mà tơi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên Trường THCS Bum Nưa” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường tạo nên chuyển biến chất lượng, đáp ứng Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa yêu cầu đất nước thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng, biện pháp nâng cao chất lượng dạy giáo viên Trường THCS Bum Nưa - huyện Mường Tè năm học 2011 – 2012 năm học 2012 2013 Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên trường THCS Bum Nưa III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu thực trạng chất lượng dạy giáo viên Trường THCS Bum Nưa Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy giáo viên trường trung học sở giai đoạn IV ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Nâng cao chất lượng tiết dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng giáo án, chất lượng dạy, tạo động lực cho giáo viên cống hiến cho nghiệp giáo dục, coi trọng giải pháp đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, giúp giáo viên n tâm cơng tác Qua chất lượng đội ngũ giáo viên bước nâng lên rõ rệt Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Phần II PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Giáo dục đào tạo mối quan tâm hàng đầu quốc gia Nhận thức tầm quan trọng giáo dục phát triển kinh tế, trị – xã hội, bàn giáo dục C.Mác cho nhiệm vụ giáo dục xã hội chủ nghĩa gồm ba nội dung "Giáo dục trí tuệ", "Giáo dục thể lực", "Giáo dục kỹ thuật" Việc kết hợp lao động sản xuất, giáo dục trí lực, giáo dục thể lực huấn luyện bách khoa nâng giai cấp cơng nhân lên cao nhiều so với trình độ giai cấp quý tộc tư sản ” ( Lê Nin: Toàn tập, nhà xuất tiến Maxcơva 1997- Tập 38, trang 118) Như vậy, ý thức tầm quan trọng việc nâng cao dân trí, sau cách mạng tháng Mười Nga thành công, Lê nin nêu rõ ý tưởng: “Toàn dân tham gia giáo dục" Từ quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Nhà nước ta đề quan điểm giáo dục - đào tạo xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng nước Việt Nam mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Chủ Tịch Hồ Chí Minh gương tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo dân tộc ta Trên cương vị người lãnh đạo cao Đảng Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến nghiệp giáo dục Người khẳng định: đất nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh phụ thuộc phần lớn vào nghiệp giáo dục, Người nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln gương phấn đấu hết lịng nghiệp giáo dục Người có cống hiến to lớn Trong năm đấu tranh gian khổ giành độc lập cho dân tộc, Người trực tiếp mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhiều học trò người trở thành lãnh tụ đầy tài năng, cống hiến sức cho nghiệp cách mạng Việt Nam Trong buổi khai trường giáo dục cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên cháu học sinh nước : “ Non sơng Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng, nhờ phần lớn cơng học tập cháu” (Hồ Chí Minh tồn tập, NXB, Chính trị quốc gia, trang 329) Trong giai đoạn cách mạng, Đảng Bác Hồ quan tâm đề chủ trương đắn, nhằm thúc đẩy nghiệp giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh người khai sinh giáo dục cách mạng Việt Nam đưa phát triển Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa theo phương châm khoa học gắn liền với thực tiễn, học đôi với hành, nhà trường phối hợp với gia đình xã hội, nhằm tạo nên cơng dân có ích cho đất nước Đến năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, điều kiện cách mạng ác liệt, Bác quan tâm đến nghiệp giáo dục Trong thư cuối gửi cho ngành giáo dục ( 16/10/1968) Bác viết: “ Dù khó khăn đến đâu phải thi đua học tốt, dạy tốt” (Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2002, T.13, Trang96) Bác đề nghị cấp, ngành phải thực quan tâm đến nghiệp giáo dục, để không ngừng đẩy mạnh nghiệp giáo dục ta bước lên Những quan điểm trở thành tư tưởng đạo thúc đẩy khí cách mạng mặt trận giáo dục, đào tạo thành động lực mạnh mẽ, góp phần tích cực vào thắng lợi kháng chiến chống pháp, chống Mỹ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Trong nghiệp giáo dục đào tạo, đội ngũ giáo viên có vị trí, vai trị quan trọng, họ người hoạt động trực tiếp biến chủ trương, mục tiêu giáo dục thành thực sống Nhất giai đoạn cách mạng nay, mà yêu cầu công đổi phát triển đất nước đòi hỏi ngành giáo dục phải có trách nhiệm cao việc “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố, đại hố Chính vậy, đội ngũ giáo viên phải đào tạo, bồi dưỡng thường xun nhằm khơng ngừng hồn thiện nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất lực, nghiệp vụ Có thể nói, Đảng nhà nước ta ln ln quan tâm đến việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên coi nguồn lực quan trọng việc thực đổi giáo dục, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội đất nước điều kiện * TRƯỜNG TRUNG HỌC TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO : + Vị trí trường trung học: Trường trung học sở giáo dục bậc trung học, bậc học nối tiếp bậc tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thơng Trường trung học có tư cách pháp nhân có dấu riêng + Nhiệm vụ quyền người giáo viên trung học sở: Giáo viên trường trung học người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường * Nhiệm vụ người giáo viên (Điều 29 Luật giáo dục): Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa - Giảng dạy giáo dục theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn giảng, chuẩn bị thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ - Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học sở địa phương - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy, giáo dục - Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường; thực định hiệu trưởng, chịu kiểm tra hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh, đoàn kết, giúp đỡ bạn đồng nghiệp - Phối hợp với đoàn thể trường hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh * Quyền giáo viên(Điều 30 Luật giáo dục): - Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh - Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần châưm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định với nhà giáo - Được trực tiếp thơng qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường - Được hưởng nguyên lương phụ cấp(nếu có) cử học để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo quy định hành - Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường, sở giáo dục khác nghiên cứu bảo đảm thực đầy đủ nhiệm vụ quy định Điều 29 Điều lệ - Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật + Tầm quan trọng việc xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng dạy giáo viên: Chất lượng dạy định chất lượng giáo dục nhà trường, chất lượng đội ngũ giáo viên Giờ dạy hay, dạy tốt có hệ học trị phát triển tốt đáp ứng xu phát triển xã hội, đất nước Chính vậy, cần phải xậy dựng, phát triển, nâng cao chất lượng dạy giáo viên, Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa giáo viên phải không ngừng học tập tự rèn luyện để bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, lực giảng dạy đáp ứng yêu cầu đất nước II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: Tỉnh Lai Châu tỉnh miền núi đất nước, bên cạnh huyện Mường Tè huyện khó khăn tỉnh Lai Châu, đường giao thơng khơng thuận tiện, kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí cịn thấp Đặc điểm tình hình: Trường Trung học sở Bum Nưa xây dựng năm 2005, trường tương đối khang trang, có điểm trường, giao thơng lại tương đối khó khăn, đối tượng học sinh phần lớn em dân tộc, chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế cịn nhiều khó khăn 1.1 Quy mơ trường lớp năm học 2012-2013: - Lớp : lớp, với số học sinh 48 em - Lớp 7: lớp, với số học sinh 55 em - Lớp : lớp, với số học sinh 51 em - Lớp : lớp, với số học sinh 78 em - Tổng số học sinh : 232 em 1.2 Về sở vật chất: - Trường có 10 phịng học kiên cố, 01 phịng học tạm - Trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt, học tập, vui chơi tương đối đầy đủ - Chất lượng đội ngũ cán giáo viên: (Bảng 1) Bảng 1: Trình độ đội ngũ cán giáo viên, nhân viên Văn hoá Biên chế Cấp Cấp II III CB giáo viên Tổng số Ban giám hiệu 2 Giáo viên 22 Cộng 24 Trình độ chun mơn ĐH CĐ 1 22 22 16 24 24 17 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Qua bảng ta thấy: 100% đội ngũ cán giáo viên người biên chế nhà nước, nên có mức lương tương đối ổn định, có đầy đủ sách cán cơng chức Trình độ văn hố đồng đều, trình độ chun mơn đạt chuẩn trở lên, tỉ lệ giáo viên chuẩn tương đối cao (chiếm 70,8%) Qua khảo sát lực chuyên môn bộc lộ hạn chế: + Một số giáo viên nắm bắt kiến thức khoa học, yêu cầu, nội dung, phương pháp thiếu linh hoạt, lúng túng, thiếu sáng tạo cơng việc vận dụng chương trình, chưa nhận thức hết phương pháp dạy học “ lấy học sinh làm trung tâm”, dạy học theo đối tượng vùng miền, dạy học cịn mang tính hình thức, máy móc + Đa số giáo viên trẻ ( 100% giáo viên tuổi từ 25 đến 35, 95% giáo viên tuổi nghề từ đến 10 năm, có giáo viên qua giai đoạn tập sự) nên kinh nghiệm giảng dạy, vốn kiến thức thực tế cịn Kết đạt năm qua: - Kết công tác thi đua: (Bảng 2) Bảng Kết công tác thi đua: Danh hiệu năm Chiến sĩ thi học đua cấp sở Lao động tiên tiến Giáo viên giỏi cấp huyện 2010 -2011 18 2011 -2012 18 Ghi - Kết chất lượng giảng dạy: (Bảng 3) Bảng Kết chất lượng giảng dạy: Năm học Xếp loại Tổng số giáo viên GV Giỏi GV Khá GV ĐYC GV yêú 2010 -2011 19 10 2011-2012 20 10 Đánh giá công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung học sở Bum Nưa năm qua: - Nhìn lại thực trạng biểu mẫu từ năm 2010 – 2012 cho thấy chất lượng giáo viên trường có nhiều chuyển biến cố gắng, vững vàng trị, gương mẫu đạo đức, có trí tuệ, có kiến thức, có tinh Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa thần trách nhiệm, có lực hoạt động thực tiễn, cố gắng để hồn thành nhiệm vụ giao, nhiệt tình cơng tác, đội ngũ giáo viên trẻ hố dần trình độ, chun mơn vững vàng * Mặt mạnh: Đội ngũ cán giáo viên dần nâng cao số lượng chất lượng, đại đa số giáo viên nâng cao trình độ đào tạo, lực chuyên môn vững vàng, tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức tốt, an tâm cơng tác, có uy tín với tập thể trường; cấp uỷ Đảng, quyền địa phương ; có lực thực nhiệm vụ người giáo viên Ln có tinh thần trách nhiệm cao việc học tập nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp đáp ứng đổi xã hội, ngành 100% cán giáo viên tham gia học bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên * Mặt yếu: - Trường thiếu giáo viên số môn nên việc nâng cao chất lượng chun mơn cho giáo viên cịn khó khăn - Năng lực giáo viên không đồng đều, khả tiếp thu vận dụng hạn chế, số giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy ít, tổ chức hoạt động cịn rập khn, máy móc, thiếu linh hoạt sáng tạo, khiếu nghệ thuật sư phạm nhiều hạn chế - Một số giáo viên chưa say mê, tâm huyết, chưa ý thức cao việc tự học hỏi, nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, chưa đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo án - Số giáo viên đạt giỏi cấp huyện chưa cao, tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cịn thấp, chưa có giáo viên đạt CSTĐ cấp tỉnh * Nguyên nhân yếu kém: - Các hoạt động chuyên môn trường chưa có linh hoạt sáng tạo, cịn mang tính hình thức - Cơng tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên chưa quan tâm mức - Cơ sở vật chất, thiết bị trường học cịn thiếu (chưa có phịng học chức năng, phịng chun mơn ) - Đời sống cán giáo viên cịn gặp nhiều khó khăn, sách đãi ngộ, khuyến học chưa mức để tạo động lực cho giáo viên học tập nâng cao trình độ, tự bồi dưỡng chun mơn Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa - Nguồn cập nhật thơng tin cịn hạn chế dẫn đến giáo viên hiểu nắm bắt tình hình trị, kinh tế – xã hội cịn ít, chưa kịp thời - Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên chưa mang tính dài hạn chiến lược - Việc lạm dụng công nghệ thông tin giảng dạy, chưa sâu bám sát đối tượng học sinh, nhiều giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, chưa đầu tư để nâng cao chất lượng giáo án, việc giảng dạy lớp cịn mang tính hình thức, truyền thụ theo “kịch có sẵn”, giáo viên gần người “diễn viên” sân khấu, chưa nắm bắt học sinh thiếu, yếu hay cần giảng dạy Tóm lại: Qua nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên trường Trung học sở Bum Nưa, thực tế công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sở tìm mặt mạnh, mặt yếu nguyên nhân thấy việc tìm số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy giáo viên trường Trung học sở Bum Nưa, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vấn đề quan trọng có tính chiến lược phát triển nghiệp giáo dục Bum Nưa nói riêng huyện Mường Tè nói chung giai đoạn III CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Từ thực trạng đội ngũ giáo viên nhà trường, xin đề xuất số giải pháp thực nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên lớp, từ nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục nhà trường Là người quản lý, hiểu muốn đưa chất lượng học sinh lên, muốn đào tạo hệ học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục đề cần phải nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên, nâng cao số lượng dạy tốt lớp Muốn phải thực đồng loạt nhiều biện pháp đồng phương pháp cộng tác đắc lực đồng chí Ban Giám hiệu với tổ chức đoàn thể phải sử dụng biện pháp thi đua tuyển chọn giáo viên giỏi Trên sở quản lý đạo giáo viên, điều Ban giám hiệu phải thực người có chun mơn, nghiệp vụ kiến thức vững vàng, thực tâm huyết với nghiệp giáo dục, có hiểu biết sâu rộng xây dựng bồi dưỡng cho đội ngũ thực tốt nhiệm vụ Xác định điều này, ý tự bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức lẫn việc thực cho đội ngũ (cả Ban Giám hiệu giáo viên) Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Trước tình hình khó khăn nhiều, thuận lợi ít, việc phải ổn định đội ngũ nhiều biện pháp cụ thể sau: * Đối với Ban giám hiệu: Xây dựng Ban giám hiệu thật đoàn kết, phê bình rút kinh nghiệm; ln gương mẫu hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức trị, nhạy bén linh hoạt cơng việc, biết hy sinh lợi ích cá nhân, coi trọng lợi ích tập thể, nói phải đơi với làm, khen chê kịp thời, người, việc * Đối với đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên người có vai trị định chất lượng giáo dục học sinh Cho nên để có chất lượng giáo dục tốt, hết phải trú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mặt Để thực hiện mục tiêu chọn cho số biện pháp đạo sau: Bồi dưỡng tư tưởng trị: - Thường xuyên quán triệt tổ chức cho đội ngũ cán giáo viên học tập văn chủ trương đường lối, sách Đảng, Nhà nước Tổ chức cho giáo viên học tập luật giáo dục, định hướng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn - Tuyên truyền giáo dục, động viên người công tác tốt, tự giác tôn trọng kỷ luật lao động, tự giác rèn luyện mặt, có ý thức chấp hành tốt nội quy quy chế chuyên môn trường, ngành Thực tốt chế độ sách, có tinh thần xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh, có tinh thần đồn kết chặt chẽ, thực tốt quy chế dân chủ - Tuyên truyền, tác động - "Mưa dầm thấm lâu"- hình thức để giáo viên thấy rõ nhiệm vụ, vai trị quan trọng công tác giáo dục để giáo viên thấy “Nghề dạy học nghề cao quý nghề cao quý” Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Chỉ đạo thực chuyên môn: - Căn vào công văn đạo cấp trên, dựa vào điều kiện trường, trình độ, khả năng, sở trường, điều kiện cụ thể giáo viên để phân công nhiệm vụ hợp lý, để giáo viên phát huy hết lực Ví dụ: Phân cơng giáo viên có chun mơn khá, giỏi giảng dạy lớp chọn; giáo viên có khả chủ nhiệm tốt tham gia công tác chủ nhiệm lớp 10 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa - Phân cơng giáo viên giỏi, giáo viên có lực chun mơn vững vàng có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ giáo viên yếu chun mơn như: Nhóm giáo viên Văn, Sử - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể trường từ đầu năm học - Thực tốt công tác kiểm tra, có kế hoạch kiểm tra nhiều hình thức như: Kiểm tra định kỳ; Kiểm tra đột xuất; Kiểm tra kế hoạch chuyên môn, giáo án hồ sơ khác; Kiểm tra dạy; Kiểm tra chất lượng học sinh Ban giám hiệu dự giáo viên có đánh giá, xếp loại chun mơn hàng tháng, đặc biệt coi trọng công tác dự đột xuất để kịp thời rút kinh nghiệm để giáo viên phải thường xuyên đầu tư xây dựng tiết giảng, giảng thật chu đáo, bám sát đối tượng học sinh - Chỉ đạo tổ khối dự cho giáo viên phải kiểm tra chặt chẽ, chi tiết nội dung giáo án, nhận xét cụ thể tiết dạy từ nội dung làm chưa làm được, phân tích sâu nội dung chưa đạt tiết dạy; nhận xét phải khách quan, mang tính xây dựng phải bám sát đối tượng học sinh, giáo án soạn phải có phân hóa đối tượng qua câu hỏi Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Đây biện pháp quan trọng cần làm thường xuyên, liên tục để qua giáo viên tự bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời phát khắc phục điểm yếu, thiếu giáo viên * Bồi dưỡng giáo viên mới: Phân cơng giáo viên có chun mơn vững vàng bồi dưỡng cho giáo viên theo hai nội dung: - Bồi dưỡng lý thuyết bao gồm: Bồi dưỡng phương pháp, hình thức tổ chức tiết học, nội dung, kiến thức môn, cách soạn giáo án, cách xây dựng hệ thống câu hỏi cho phù hợp - Bồi dưỡng thực hành: Xây dựng phương pháp, dự rút kinh nghiệm * Bồi dưỡng chuyên đề: Giao cho nhóm giáo viên thuộc chuyên ngành trao đổi với vấn đề khó thuộc mơn giảng dạy để từ tìm giải pháp khắc phục, đơn giản hóa kiến thức Lựa chọn giáo viên có chun mơn vững vàng, có phương pháp tổ chức lớp học tốt dạy dạy mẫu cho giáo viên khác tham gia dự giờ, học hỏi kinh nghiệm để tìm phương pháp dạy học phù hợp * Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ: 11 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa - Mỗi tháng tổ chức sinh hoạt hai lần - Nội dung sinh hoạt bao gồm: + Nhận xét, đánh giá chuyên môn giáo viên; + Triển khai đánh giá chuyên môn giáo viên tháng; + Trao đổi nội dung, phương pháp, biện pháp tốt giảng dạy công tác giáo dục học sinh; + Triển khai văn hướng dẫn chuyên mơn; + Có kế hoạch, nội dung bồi dưỡng lý thuyết thực hành cho giáo viên cịn yếu chun mơn, phương pháp tổ chức lớp học * Tham gia bồi dưỡng ngắn, dài hạn với phương châm “Học để nâng cao trình độ, học để tự hồn thiện mình”: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn, lớp học nâng cao trình độ chuyên môn Tổ chức tốt phong trào thi đua: - Phát động đợt thi đua, tổ chức đợt thao giảng (1 lần/học kỳ) - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 - Tổ chức thi giáo viên giỏi chuyên đề Qua hội thi tay nghề giáo viên nâng cao rõ rệt, động viên khích lệ giáo viên phát huy hết khả Từ ý thức trách nhiệm cá nhân nâng lên Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán giáo viên: Ngoài việc bồi dưỡng trị văn hố chun mơn, cần coi trọng việc quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, biện pháp yếu tố cần thiết, giúp giáo viên thực quan tâm, gắn bó có trách nhiệm với nhiệm vụ giao - Thực tốt chế độ sách cán độ giáo viên theo quy định nhà nước - Chăm lo đời sồng tinh thần cho đội ngũ giáo viên, biết cảm thông chia sẻ lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn hoạn nạn - Xây dựng quỹ khen thưởng để có kinh phí thưởng cho cá nhân tiêu biểu qua đợt thi đua 12 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa - Tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tạo niềm vui cho giáo viên - Trang bị đồ dùng cần thiết để phục vụ dạy học IV HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Các phương pháp sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu tất đội ngũ giáo viên trường THCS Bum Nưa Qua nghiên cứu , áp dụng đạt kết cụ thể sau: - 100% giáo viên có tư tưởng trị vững vàng, nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ giáo dục người giáo viên, có tinh thần, ý thức cao việc thực nhiệm vụ - 100% giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng ngắn ngày PGD Nhà trường tổ chức - Kết xếp loại hồ sơ chuyên môn, xếp loại dạy giáo viên (Bảng 4- Bảng 5): Bảng Kết xếp loại hồ sơ Năm học Xếp loại hồ sơ Tổng số GV Tốt Khá ĐYC SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 2011-2012 20 10 50 35 15 2012- 2013 21 14 66.7 23.8 9.5 Bảng Kết xếp loại dạy Năm học Xếp loại dạy Tổng số GV Giỏi Khá ĐYC SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 2011-2012 20 40 10 50 10 2012- 2013 21 12 57.1 38.1 4.8 13 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Chất lượng đội ngũ giáo viên bước nâng lên so với năm trước Qua khảo sát, kiểm tra, dự cho thấy đa số giáo viên nắm chắc, vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức, phương pháp dạy học trình soạn giáo án, truyền đạt kiến thức cho học sinh, bám sát việc giảng dạy theo đối tượng vùng miền, giáo viên trước lúng túng việc tổ chức tiết học khắc phục nhược điểm mình, bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Như vậy, áp dụng biện pháp cách thường xuyên, lâu dài chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa chắn ngày lên, góp phần nâng cao trình độ dân trí địa phương, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề 14 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Phần III PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua thực tiễn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thấy, dạy giáo viên lớp nhân tố định chất lượng giáo dục nhà trường nên việc nâng cao chất lượng dạy giáo viên việc có ý nghĩa lý luận thực tiễn Việc nâng cao chất lượng dạy giáo viên trung học yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường Muốn , người quản lý cần: Một là, phải luôn tự bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giảng dạy Hai là, phải có kế hoạch chun mơn cụ thể phụ trách, đặc biệt quan tâm đến kế hoạch sinh hoạt tổ; kế hoạch thanh, kiểm tra cách phù hợp với tình hình thực tế trường, giáo viên người quản lý phải người theo dõi chặt chẽ việc thực kế hoạch Ba là, ngồi việc tham gia lớp tập huấn cần trọng đến công tác bồi dưỡng chỗ Bốn là, đạo phải quán, thường xuyên thăm lớp, dự giờ, đánh giá , rút kinh nghiệm cho giáo viên Năm là, việc đánh giá, xếp loại phải mang tính công khai, dân chủ, không thành kiến việc xếp loại giáo viên; khen, chê người, việc để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu Sáu là, kết hợp với ban ngành, đoàn thể trường để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng giáo viên việc bố trí, xếp cơng việc hợp lý Bảy là, đạo tốt phong trào thi đua để tạo khơng khí sơi nổi, tạo đà cho vươn lên đội ngũ giáo viên Các biện pháp có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ thúc đẩy vừa nguyên nhân, đồng thời vừa kết Nếu thực triệt để, đồng biện pháp chất lượng giáo dục toàn diện trường ngày phát triển Tuy nhiên, để biện pháp có hiệu cao cịn phải dựa vào quan tâm đạo sát lãnh đạo cấp trên; cấp uỷ Đảng, quyền địa phương việc giáo dục nâng cao ý thức tự giác cán giáo viên, biết phát huy nội lực II Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 15 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa Việc thực sáng kiến kinh nghiệm" Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa" nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ nâng cao chất lượng học sinh trường THCS Bum Nưa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục xã Bum Nưa nói riêng, huyện Mường Tè nói chung, bước đáp ứng mục tiêu, chiến lược giáo dục Đảng Nhà nước ta đề kỳ Đại hội III KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI: Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa" áp dụng đơn vị trường , sáng kiến áp dụng rộng rãi với trường trung học sở địa bàn huyện Mường Tè nói riêng số huyện vùng cao nói chung IV NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Căn vào tình hình thực tế nhà trường, đưa số kiến nghị, đề xuất sau: - Cần có sách khuyến học hợp lý, chế độ đãi ngộ thoả đáng cán giáo viên học nâng cao trình độ phục vụ lâu dài cho huyện, tỉnh - Tăng cường cho cán giáo viên trường tham quan học tập - Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giáo dục trung học - Có chế độ sách ưu tiên, ưu đãi tạo điều kiện làm việc tốt cho cán giáo viên - Cung cấp đầy đủ tài liệu chuyên môn, phương tiện cập nhật thông tin cho giáo viên để có phương tiện học tập, nghiên cứu soạn giảng có chất lượng - Có nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên nhiều hình thức như: Kiến tập, dự tiết mẫu, tra, kiểm tra chéo Trên sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa " Là cán quản lý trường Trung học sở Bum Nưa chọn đề tài với hy vọng sau vận dụng vào điều kiện thực tế nhà trường góp phần nâng cao hiệu giáo dục trường Trung học sở Bum Nưa nói riêng, trường trung học sở nói chung Trong trình làm sáng kiến kinh nghiệm thân cố gắng, nỗ lực nghiên cứu tài liệu, học hỏi đồng nghiệp để bổ sung thêm kiến thức Tuy nhiên, thời gian có hạn, khơng thể khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Rất mong 16 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa cấp lãnh đạo đồng nghiệp góp ý, bổ sung giúp sáng kiến tơi hoàn thiện Người viết Trần Thị Thu Hương 17 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum Nưa TÀI LIỆU THAM KHẢO V.L Lê Nin: Toàn tập, NXB Tiến Macxcơva 1977 Hồ Chí Minh: Tuyển tập/ tập I, II.NXB thật -1992 Văn kiện hội nghị lần thứ BCH TW Đảng, khóa VIII Luật giáo dục: NXB trị quốc gia năm 2005 Điều lệ trường trung học Bộ giáo dục đào tạo Các tài liệu văn khác có liên quan 18 ... chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum N? ?a Việc thực sáng kiến kinh nghiệm" Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum N? ?a" nhằm nâng cao chất lượng. .. vậy, cần phải xậy dựng, phát triển, nâng cao chất lượng dạy giáo viên, Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy giáo viên trường THCS Bum N? ?a giáo viên phải khơng ngừng học tập tự rèn... ngũ giáo viên thấy, dạy giáo viên lớp nhân tố định chất lượng giáo dục nhà trường nên việc nâng cao chất lượng dạy giáo viên việc có ý ngh? ?a lý luận thực tiễn Việc nâng cao chất lượng dạy giáo viên

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan