0

Bài giảng CHUYỂN HOÁ LIPID

50 1,357 4
  • Bài giảng CHUYỂN HOÁ LIPID

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 12:26

HỌC VIỆN QUÂN Y HỌC VIỆN QUÂN Y CHUYỂN HOÁ LIPID CHUYỂN HOÁ LIPID NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG ĐẠI CƯƠNG I. I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID II. II. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ ACID BÉO ACID BÉO 2.1. 2.1. β β - OXYHOÁ ACID BÉO NO, C CHẴN ( - OXYHOÁ ACID BÉO NO, C CHẴN ( α α -O/TKSGK) -O/TKSGK) 2.2. TỔNG HỢP ACID BÉO (BÀO TƯƠNG, TY THỂ) 2.2. TỔNG HỢP ACID BÉO (BÀO TƯƠNG, TY THỂ) III. III. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ TRIGLYCERID TRIGLYCERID 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.2. TỔNG HỢP TG 3.2. TỔNG HỢP TG IV. IV. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ GLYCEROPHOSPHOLIPID GLYCEROPHOSPHOLIPID / LECITHIN / LECITHIN V. V. CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC THỂ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC THỂ CETON CETON VI. VI. CHUYỂN HOÁ CỦA CHUYỂN HOÁ CỦA CHOLESTEROL CHOLESTEROL NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG ĐẠI CƯƠNG I. I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID II. II. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ ACID BÉO ACID BÉO 2.1. 2.1. β β - OXYHOÁ ACID BÉO NO, C CHẴN ( - OXYHOÁ ACID BÉO NO, C CHẴN ( α α -O/TKSGK) -O/TKSGK) 2.2. TỔNG HỢP ACID BÉO (BÀO TƯƠNG, TY THỂ) 2.2. TỔNG HỢP ACID BÉO (BÀO TƯƠNG, TY THỂ) III. III. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ TRIGLYCERID TRIGLYCERID 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.2. TỔNG HỢP TG 3.2. TỔNG HỢP TG IV. IV. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ GLYCEROPHOSPHOLIPID GLYCEROPHOSPHOLIPID / LECITHIN / LECITHIN V. V. CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC THỂ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC THỂ CETON CETON VI. VI. CHUYỂN HOÁ CỦA CHUYỂN HOÁ CỦA CHOLESTEROL CHOLESTEROL Ho¹t chÊt sinh häc Dung m«i B¶o vÖ CÊu t¹o N¨ng l îng lipid Vitamin A, D, E, K NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG ĐẠI CƯƠNG I. I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID II. II. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ ACID BÉO ACID BÉO 2.1. 2.1. β β - OXYHOÁ ACID BÉO NO, C CHẴN ( - OXYHOÁ ACID BÉO NO, C CHẴN ( α α -O/TKSGK) -O/TKSGK) 2.2. TỔNG HỢP ACID BÉO (BÀO TƯƠNG, TY THỂ) 2.2. TỔNG HỢP ACID BÉO (BÀO TƯƠNG, TY THỂ) III. III. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ TRIGLYCERID TRIGLYCERID 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.2. TỔNG HỢP TG 3.2. TỔNG HỢP TG IV. IV. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ GLYCEROPHOSPHOLIPID GLYCEROPHOSPHOLIPID / LECITHIN / LECITHIN V. V. CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC THỂ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC THỂ CETON CETON VI. VI. CHUYỂN HOÁ CỦA CHUYỂN HOÁ CỦA CHOLESTEROL CHOLESTEROL I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID  TIÊU HÓA LIPID - Bắt đầu ở tá tràng , chủ yếu ở ruột non A.mật, muối mật: - Nhũ tương hoá lipid - Họat hoá lipase Cấu trúc của nhũ tương I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID  TIÊU HÓA LIPID - Bắt đầu ở tá tràng , chủ yếu ở ruột non A.mật, muối mật: - Nhũ tương hoá lipid - Họat hoá lipase TG  Glycerol + 3 a.béo Cholesterol este  Cholesterol TD + a.béo GlyceroPL  Glycerol + a.béo + H 3 PO 4 + Base nitơ (Base nitơ: cholin, ethanolamin, serin, inositol) Enzym: - lipase dịch tuỵ - 1 phần nhỏ của dịch ruột R 2 R 1 R 3 α β α R 1 R 2 OH TG.lipase R 3 COOH DG.lipase R 1 COOH OH R 2 OH §ång ph©n ho¸ TG DG MG β α MG OH R 2 OH R 2 COOH MG.lipase OH OH OH Glycerol Sự thuỷ phân triglycerid Triglycerid Sự thuỷ phân cholesterol ester hóa Cholesterol [...]...Cu trỳc ca phospholipid Hp thu PHN CUI CA RUT NON Hp thu t do (a.bộo < 10C, MG, glycerol,) NMRNTMCGan Ti t bo NMRN - Tip tc thu phõn MG AB + Glycerol - Tỏi tng hp lipid (# G v P) AcylCoA + glycerol TG Cholesterol TD + a bộo Cholesterol E AB + glycerol + H3PO4 + base nit PL Vn chuyn Lipid ( thức ăn) Ruột non Chylomicron VLDL Lipid ( tổng hợp) Chylomicron VLDL VLDL Gan... triglycerid Triglycerid NI DUNG BI GING I CNG I TIấU HO, HP THU V VN CHUYN LIPID II CHUYN HO ACID BẫO 2.1 - OXYHO ACID BẫO NO, C CHN (-O/TKSGK) 2.2 TNG HP ACID BẫO (BO TNG, TY TH) III CHUYN HO TRIGLYCERID 3.1 THOI HO TG 3.2 TNG HP TG IV CHUYN HO GLYCEROPHOSPHOLIPID/ LECITHIN V CHUYN HO CA CC TH CETON VI CHUYN HO CA CHOLESTEROL IV CHUYN HO PHOSPHOLIPID (PL) Thoỏi hoỏ PL (Lecithin/t chc) Lecithin H2O R2COOH Phospholipase... KH-HP-KH-CT 4 SN PHM THU C: ACETYL COA 5 TNG S NNG LNG: 17N - 7 NI DUNG BI GING I CNG I TIấU HO, HP THU V VN CHUYN LIPID II CHUYN HO ACID BẫO 2.1 - OXYHO ACID BẫO NO, C CHN ( -O/TKSGK) 2.2 TNG HP ACID BẫO (BO TNG, TY TH) III CHUYN HO TRIGLYCERID 3.1 THOI HO TG 3.2 TNG HP TG IV CHUYN HO GLYCEROPHOSPHOLIPID/ LECITHIN V CHUYN HO CA CC TH CETON VI CHUYN HO CA CHOLESTEROL 2.2 Tng hp acid bộo bo tng + Nguyờn... Bo tng ATP Citrat HSCoA Citrat Tng hp acid bộo trong ty th NI DUNG BI GING I CNG I TIấU HO, HP THU V VN CHUYN LIPID II CHUYN HO ACID BẫO 2.1 - OXYHO ACID BẫO NO, C CHN (-O/TKSGK) 2.2 TNG HP ACID BẫO (BO TNG, TY TH) III CHUYN HO TRIGLYCERID 3.1 THOI HO TG 3.2 TNG HP TG IV CHUYN HO GLYCEROPHOSPHOLIPID/ LECITHIN V CHUYN HO CA CC TH CETON VI CHUYN HO CA CHOLESTEROL III CHUYN HO TRIGLYCERID 3.1 Thoỏi hoỏ... hp TG + Xy ra bo tng ca TB/ (gan, t chc m ) + Nguyờn liu: - T lipid: glycerol (TG), acid bộo/acyl-CoA - T glucid: DOAP, GAP (sp ng phõn) + Cỏc f/: - To glycero phosphat: P glycerol hoc kh DOAP - To a phosphatidic t f/: Glycero-P + acyl CoA - To diglycerid: loi H3PO4 ca a phosphatidic - Diglycerid + Acyl.CoA Triglycerid + ý ngha: tng hp lipid d tr cho c th CH2OH ATP ADP CH2OH CHOH CHOH CH2OH Glycerol... trng cao (HDL - high density lipoprotein) Cu trỳc ca lipoprotein NI DUNG BI GING I CNG I TIấU HO, HP THU V VN CHUYN LIPID II CHUYN HO ACID BẫO 2.1 - OXYHO ACID BẫO NO, C CHN 2.2 TNG HP ACID BẫO (BO TNG, TY TH) III CHUYN HO TRIGLYCERID 3.1 THOI HO TG 3.2 TNG HP TG IV CHUYN HO GLYCEROPHOSPHOLIPID/ LECITHIN V CHUYN HO CA CC TH CETON VI CHUYN HO CA CHOLESTEROL II CHUYN HO ACID BẫO 2.1 - oxy hoỏ Acid bộo... CHOLESTEROL III CHUYN HO TRIGLYCERID 3.1 Thoỏi hoỏ triglycerid(TG) Thu phõn TG: +Xy ra ch yu mụ m ( gan, thn) +Enzym : lipase tu R1 R2 R3 TG TG.lipase R3COOH R1 R2 OH DG DG.lipase R1COOH OH R2 Đồng phân hoá R2 MG.lipase OH OH OH MG MG R2COOH OH OH OH Glycerol + TG Glycerol + 3 Acid bộo + AB: - Oxy hoỏ AcetylCoA Krebs (ATP) - Nguyờn liu tng hp TG, Cholesterol este, PL + Glycerol tip tc thoỏi bin... LysoPhospholipase R1COOH Glycerophosphorylcholin (~) H2O (~) esterase Glycerophosphat + cholin (?) Nc c rn: N P-Lipase A quỏ cao ->LysoLecithin -> Peroxy hoỏ mng TB -> -> bn mng TB -> Tan mỏu Cu trỳc ca phospholipid . Y CHUYỂN HOÁ LIPID CHUYỂN HOÁ LIPID NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG ĐẠI CƯƠNG I. I. TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID TIÊU HOÁ, HẤP THU VÀ VẬN CHUYỂN LIPID II. II. CHUYỂN HOÁ. THỂ) III. III. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ TRIGLYCERID TRIGLYCERID 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.2. TỔNG HỢP TG 3.2. TỔNG HỢP TG IV. IV. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ GLYCEROPHOSPHOLIPID GLYCEROPHOSPHOLIPID /. THỂ) III. III. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ TRIGLYCERID TRIGLYCERID 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.1. THOÁI HOÁ TG 3.2. TỔNG HỢP TG 3.2. TỔNG HỢP TG IV. IV. CHUYỂN HOÁ CHUYỂN HOÁ GLYCEROPHOSPHOLIPID GLYCEROPHOSPHOLIPID /
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CHUYỂN HOÁ LIPID, Bài giảng CHUYỂN HOÁ LIPID, Bài giảng CHUYỂN HOÁ LIPID, IV. CHUYỂN HOÁ PHOSPHOLIPID (PL), V. CHUYỂN HOÁ CÁC THỂ CETON, VI. CHUYỂN HOÁ CỦA CHOLESTEROL

Từ khóa liên quan