0

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

15 2,032 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:43

. vi đạo đức của học sinh. Điều đó chỉ có kết quả tốt khi học sinh hứng thú, tích cực chủ động tham gia vào quá trình dạy học. III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4: . MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4. A) ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh là yêu cầu thường xuyên của. môn đạo đức tôi tâm đắc và thật sự say mê giảng dạy môn học này. a) Về nội dung sách giáo khoa Đạo đức lớp 4: Chương trình môn đạo đức lớp 4 gồm 14 bài, đề cập đến các chuẩn mực hành vi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4, SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4,

Từ khóa liên quan