0

SKKN Đề tài Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy Tiếng Việt 7

18 2,272 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:51

. Đề tài: Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy Tiếng Việt 7 BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy tiếng Việt 7. Người thực hiện:. NGUYỄN DUY KHANG Trang 7 Đề tài: Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy Tiếng Việt 7 2) Ngoài ra, còn có một số phương pháp khác mà mỗi giáo viên sẽ phải vận dụng khi đặt vào những tình huống. hiện: NGUYỄN DUY KHANG Trang 14 Đề tài: Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy Tiếng Việt 7 Việc sử dụng kết hợp các phương pháp trong hoạt động dạy và học Tiếng Việt nói riêng và môn Ngữ văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đề tài Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy Tiếng Việt 7, SKKN Đề tài Vận dụng phương pháp tích cực vào tiết dạy Tiếng Việt 7,

Từ khóa liên quan