0

SKKN Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi dạy bài “Chương trình địa phương” (Phần văn) ở môn Ngữ văn lớp 9

24 3,579 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:11

. Chơng trình địa phơng(Phần Văn) ở lớp 9 là sự kế tiếp của tiết 121 Chơng trình địa phơng ở lớp 8. ở lớp 8, học sinh bớc đầu biết tìm hiểu về văn học địa phơng đến năm 197 5. ở lớp 9, học sinh tiếp. để phát huy đợc tính tích cực chủ động của học sinh lớp 9 khi học bài Chơng trình địa phơng, trong khi đa số học sinh thụ động máy móc, lời suy nghĩ. Song học sinh lứa tuổi này đang có sự phát. dân huy n Đông Anh Phòng giáo dục - đào tạo sáng kiến kinh nghiệm Đề tài : Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi dạy bài " Chơng trình địa phơng" (phần văn) ở môn Ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi dạy bài “Chương trình địa phương” (Phần văn) ở môn Ngữ văn lớp 9, SKKN Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh khi dạy bài “Chương trình địa phương” (Phần văn) ở môn Ngữ văn lớp 9,

Từ khóa liên quan