0

Gây hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức lớp 1

15 1,889 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:45

. Gây hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức lớp 1 I. Lý do chọn đề tài Cũng như các môn học khác ở khối 1. Môn đạo đức cũng được thay sách với chương trình đặc trưng của bộ môn đạo đức. dụng các phương pháp giảng dạy như đã trình bày ở trên, tôi đã gây được hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức thu hút được học sinh vào hoạt động học tập 10 0% học sinh tham gia một cách. dụng các phương pháp giảng dạy như đã trình bày ở trên, tôi đã gây được hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức thu hút được học sinh vào hoạt động học tập 10 0% học sinh tham gia một cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Gây hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức lớp 1, Gây hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức lớp 1,

Từ khóa liên quan