0

SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh

21 2,636 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:27

. 2 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh thạo các trò chơi cũ. Ngoài ra chúng còn có khả năng nâng cao đợc chất lợng dạy học. Trong các trò chơi. Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh phòng giáo dục đào tạo lệ thủy Trờng thcs hồng thủy Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: một số trò chơi. Trờng THCS Hồng Thủy 19 Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh C. Kết luận và đề xuất: Việc học tập bộ môn Tiếng Anh để rèn luyện các kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh, SKKN Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh,

Từ khóa liên quan