Rèn kỹ năng Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch cho học sinh lớp 3

15 2.5K 10
Rèn kỹ năng Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. pháp rèn kỹ năng " ;Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch& quot; cho học sinh lớp 3. -Bồi dỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm rèn chữ viết đẹp. +Để bồi dỡng cho các em lòng say mê rèn chữ. dạy học năm học 200 3- 2 004. -Phạm vi nghiên cứu: Rèn kỹ năng " ;Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch& quot; cho học sinh lớp 3. 4-Nhiệm vụ nghiên cứu: -Tìn hiểu một số lý luận về phơng pháp dạy Tập viết. dụng rèn kỹ năng " ;Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch& quot; cho học sinh lớp 3B, tôi tiến hành khảo sát học sinh cả lớp với số liệu nh sau: Tổng số Loại A Loại B Loại C học sinh SL % SL % SL % 35 5

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan