0

Rèn kỹ năng Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch cho học sinh lớp 3

15 2,517 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:45

. pháp rèn kỹ năng " ;Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch& quot; cho học sinh lớp 3. -Bồi dỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm rèn chữ viết đẹp. +Để bồi dỡng cho các em lòng say mê rèn chữ. dạy học năm học 200 3- 2 004. -Phạm vi nghiên cứu: Rèn kỹ năng " ;Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch& quot; cho học sinh lớp 3. 4-Nhiệm vụ nghiên cứu: -Tìn hiểu một số lý luận về phơng pháp dạy Tập viết. dụng rèn kỹ năng " ;Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch& quot; cho học sinh lớp 3B, tôi tiến hành khảo sát học sinh cả lớp với số liệu nh sau: Tổng số Loại A Loại B Loại C học sinh SL % SL % SL % 35 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch cho học sinh lớp 3, Rèn kỹ năng Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch cho học sinh lớp 3,

Từ khóa liên quan