0

Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6

15 1,882 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:42

. dụng phương pháp mới thực dạy ở các lớp 6A7 và 6A9, tôi có được kết quả khảo sát sau: Lớp Khá - giỏi Trung bình Dưới TB 6A7 trước đổi mới sau đổi mới 25% 35% 50% 58% 25% 12% 6A9 trước đổi mới . gần đây, việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thong, nhất là phổ thông trung học cơ sở đang có nhiều cải tiến về phương pháp dạy và học tập. Mục đích của phương pháp đổi mới là làm thế. Chuẩn bị cho một bài đọc hiểu 3. Phương pháp dạy một bài học cụ thể: a) Những vấn đề cần giải quyết trong bài. b) Phương pháp dạy. III. THỰC NGHIỆM DẠY UNIT 14 (A4,5 – P.142) (SGK lớp 6) IV. KẾT QUẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6, Dạy bài học theo phương pháp đổi mới môn Tiếng Anh lớp 6,

Từ khóa liên quan