0

SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5

49 1,755 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:19

. dung dạy hội thoại trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 … III.Thực trạng của dạy hội thoại trong môn Tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học Chương III: Dạy hội thoại cho học sinh lớp 5 I.Tổchức dạy hội thoại. tài: “ Dạy hội thoại trong môn Tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học ”. II. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài nhằm: 1.Tìm hiểu nội dung dạy hội thoại và việc dạy hội thoại trong môn tiếng Việt ở Tiểu. lượng dạy nội dung hội thoại ở tiểu học. III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1/ T×m hiÓu nội dung dạy hội thoại trong môn tiếng Việt lớp 5 2/ T×m hiÓu thùc tr¹ng dạy hội thoại trong m«n tiếng Việt líp 5 ë
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5, SKKN Dạy hội thoại trong môn tiếng việt 5,

Từ khóa liên quan