0

SKKN Khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở trường phổ thông

27 2,263 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:04

. sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn âm nhạc trong nhà trờng phổ thông Ngời viết: Nguyễn Công Tân Giáo viên Âm nhạc Hà nội, tháng 03 năm 2008 A tin ca việc giảng dạy bộ môn âm nhạc có ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trờng phổ thông. - ra mt s bin phỏp v ỏp dng cụng ngh thụng tin vo ging dy bộ môn âm nhạc. III. I TNG và phơng. (Mạng toàn cầu khai thác tất cả các thông tin cần có) Qua việc giảng dạy môn Âm nhạc nhiều năm, thực tế đã chứng minh là chất lợng các giờ học Âm nhạc có sử dụng công nghệ thông tin đều đem
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở trường phổ thông, SKKN Khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở trường phổ thông,

Từ khóa liên quan