0

Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1

32 1,839 9
  • Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:40

Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 PHN M U I. L DO CHN TI Trong h thng giỏo dc quc dõn, giỏo dc tiu hc (GDTH) cú vai trũ ht sc quan trng. iu ny ó c ghi rừ trong Lut Ph cp giỏo dc tiu hc: GDTH l bc hc nn tng ca h thng giỏo dc quc dõn, cú nhim v xõy dng v phỏt trin tỡnh cm o c, trớ tu, thm m v th cht ca tr em nhm hỡnh thnh c s ban u cho s phỏt trin ton din nhõn cỏch con ngi Vit Nam xó hi ch ngha. Cú th núi, GDTH chớnh l nhng viờn gch u tiờn xõy dng mt nn múng vng chc cho ton b h thng giỏo dc quc dõn. Bc vo hc lp 1, cuc sng ca tr cú nhiu bin i to ln. Th nht, t õy, tr phi lm quen vi mt mụi trng mi, bn bố mi, thy cụ mi v c bit l nhng mụn hc mi em li cho cỏc em nhng hiu bit v t nhiờn, xó hi. Trong ú, cú mụn Ting Vit vi rt nhiu phõn mụn nh Hc vn, Tp vit, Chớnh t, Tp c, . Vi nhim v chim lnh v lm ch mt cụng c mi s dng trong hc tp v giao tip, phõn mụn Hc vn cú v trớ c bit quan trng. Nu nh mu giỏo, chi l hot ng ch o thỡ tiu hc, hot ng hc li l hot ng ch o. õy chớnh l bin i th hai trong i sng ca tr. Vic chuyn t hot ng chi sang hot ng hc l mt ro cn rt ln i vi hc sinh (HS) lp 1. Cỏc em thng khú tp trung trong mt thi gian di, hc theo cm hng. Vỡ vy, kt qu hc tp ca cỏc em cha cao. Vi phõn mụn Hc vn, tr cú th nhanh chúng nh c mt ch nhng cng rt nhanh quờn. Ngi giỏo viờn (GV) phi cú bin phỏp giỳp tr cú hng thỳ hc tp, hc vi nim thớch thỳ, say mờ vi tt c cỏc mụn hc núi chung v phõn mụn Hc vn núi riờng. lm c iu ú, ngi GV phi kt hp s dng nhiu phng phỏp dy hc (PPDH) vi nhiu hỡnh thc khỏc nhau lụi cun, hp dn tr vo bi hc. Trũ chi l mt gii phỏp cú tớnh hiu qu cao. Trờn thc t, hin nay, GV thng chỳ trng ti vic dy kin thc, k nng cho HS ch ớt quan tõm n vic HS cú thớch hc hay khụng. ú l mt trong nhng nguyờn nhõn dn n cỏc tit hc Hc vn rt nhm chỏn, n iu, hiu qu khụng cao. mt vi trng tiu hc, khi lp 1 c trang b bng thụng minh s dng trong dy hc phõn mụn Hc vn v Toỏn. Vi nhng tớnh nng vt tri, bng thụng minh ó cho phộp HS c trc tip thao tỏc trờn bng, to s thớch thỳ cho HS. Tuy nhiờn, s lng trng, s lng bng c trang b khụng phi nhiu. Vỡ vy, nhiu GV ó ngh ti vic xõy dng h thng trũ chi v a vo cỏc tit Hc vn gõy hng thỳ cho HS. Tuy nhiờn, cỏc trũ chi ny vn cũn thiu tớnh hp dn, hiu qu mang li cha cao. T nhng lớ do trờn, chỳng tụi quyt nh chn nghiờn cu ti Xõy dng trũ chi Hc vn cho hc sinh lp 1. Sáng kiến kinh nghiệm 1 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 II. MC CH V NHIM V NGHIấN CU 1. Mc ớch nghiờn cu ti nghiờn cu ny nhm giỳp HS nhanh chúng nhn bit mt ch, qua ú nõng cao hiu qu dy v hc phõn mụn Hc vn. 2. Nhim v nghiờn cu - H thng hoỏ nhng vn cú liờn quan n ni dung nghiờn cu: mc tiờu, ni dung ca phõn mụn Hc vn; c im tõm sinh lớ ca HS lp 1; trũ chi v trũ chi hc tp. - Thit k cỏc trũ chi dy hc Hc vn. - xut bin phỏp v quy trỡnh t chc trũ chi dy hc Hc vn. III. GI THUYT KHOA HC Nu thit k c h thng trũ chi hp dn v t chc mt cỏch hp lớ thỡ HS s nhanh chúng nhn bit c mt ch, hiu qu dy hc Hc vn s c nõng cao. IV. I TNG V KHCH TH NGHIấN CU 1. i tng nghiờn cu - H thng trũ chi, bin phỏp v quy trỡnh t chc trũ chi dy hc Hc vn lp 1. 2. Khỏch th nghiờn cu - Phng phỏp dy hc Hc vn. V. PHM VI NGHIấN CU 1. Lnh vc khoa hc: Phng phỏp dy hc Ting Vit tiu hc. 2. i tng nghiờn cu: Quỏ trỡnh c ca HS lp 1. VI. PHNG PHP NGHIấN CU - Phng phỏp nghiờn cu vn bn, ti liu - Phng phỏp tng hp phõn tớch d liu VII. LCH S NGHIấN CU VN Trũ chi l mt vn khụng cũn quỏ xa l trong dy hc núi chung v dy hc tiu hc núi riờng. Cỏc vn lớ lun v trũ chi ó c nhiu nh s phm trờn th gii cng nh nc ta quan tõm, nghiờn cu. Vi s a dng ca hỡnh thc t chc cng nh nhng ý ngha, tỏc dng to ln m trũ chi em li, trũ chi c nghiờn cu theo nhiu khuynh hng khỏc nhau: Khuynh hng th nht: Cỏc nh s phm nghiờn cu trũ chi v s dng nú vi mc ớch giỏo dc phỏt trin nhõn cỏch ton din cho tr. Tiờu biu cho khuynh hng ny l N.K. Crupxkaia, I.A. Komenxki, . Lokk, J.J. Rutxo, Sacl Phuriờ, Robert Owen, A.X. Macarenco, E.I. Chikhieva, Cỏc nh s phm ny cho rng trũ chi cú vai trũ quan trng trong quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca tr. Trũ chi hc tp y mnh s phỏt trin chung ca tr, nú giỳp tr xớch li gn nhau, phỏt huy tớnh c lp ca chỳng. Sáng kiến kinh nghiệm 2 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 Nếu cô giáo biết cách tổ chức, hướng dẫn loại trò chơi này một cách khéo léo và sinh động thì trẻ sẽ rất thích thú và tràn ngập niềm vui” (Theo E.I. Chikkieva).  Khuynh hướng thứ hai: Với các đại diện tiêu biểu là I.B. Bazedora, Ph. Phroebel, X.G. Zalxmana, …, họ nghiên cứu và sử dụng trò chơi học tập trong phạm vi dạy học. Ở đây, trò chơi được xem như là một hình thức dạy học sinh động có tác dụng lớn trong việc kích thích hứng thú cũng như xây dựng động cơ học tập cho HS tiểu học nói chung và HS lớp 1 nói riêng. Nhà sư phạm nổi tiếng A.I Xôrôkina đã đưa ra một luận điểm vô cùng quan trọng về đặc thù của dạy học kết hợp với trò chơi: “Trò chơi học tập là một quá trình phức tạp, nó là hình thức dạy học và đồng thời nó vẫn là trò chơi … Khi các mối quan hệ chơi bị xóa bỏ, ngay lập tức trò chơi biến mất và khi ấy, trò chơi biến thành tiết học, đôi khi biến thành sự luyện tập”.  Khuynh hướng thứ ba: Nghiên cứu và sử dụng trò chơi học tập vào mục đích giáo dục và phát triển một số năng lực, phẩm chất trí tuệ cho HS, mà tiêu biểu là các nhà sư phạm nổi tiếng như T.M. Babunova, A.K. Bodarenco, … Với khuynh hướng này, trò chơi học tập được xem như là một phương pháp dạy học hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính tích cực, độc lập trong quá trình nhận thức của HS. Ở nước ta, các nhà tâm lí cũng dành một sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này. Trong một số giáo trình giảng dạy trong các trường đại hoc như “giáo dục học”, “giáo dục học Tiểu học”, trò chơi được đề cập đến là một trong những phương pháp (PP) tích cực, kích thích hứng thú học tập cho HS. “Trò chơi là một hình thức tổ chức dạy học nhẹ nhàng, hấp dẫn, lôi cuốn HS vào học tập tích cực, vừa chơi, vừa học và học có kết quả”. Trong giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt cũng nhấn mạnh rằng trò chơi là một PPDH Học vần hiệu quả. Nó giúp giờ học sinh động, duy trì được hứng thú của HS, qua trò chơi, các em được tham gia học tập một cách chủ động và tích cực. Các tài liệu tham khảo khác như “Trò chơi học âm – vần tiếng Việt”, “Dạy và học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo chương trình mới” cũng đã nghiên cứu một số vấn đề lí luận về trò chơi học tập ở tiểu học. Một số tài liệu đã xây dựng được hệ thống trò chơi Học vần – “Vui học Tiếng Việt”, “Trò chơi học âm – vần Tiếng Việt”, “Trò chơi thực hành Tiếng Việt”. Tuy đã có được sự quan tâm, đầu tư nghiên cứu của các nhà tâm lí học, các nhà biên soạn sách nhưng PP trò chơi mới chỉ dừng lại ở lí thuyết. Hệ thống trò chơi được xây dựng vần còn nhiều hạn chế. Nội dung, hình thức trò chơi chưa phong phú, phần hướng dẫn chơi còn sơ sài. Điều đó dẫn đến kết quả mong muốn đạt được thông qua trò chơi không cao. Vì vậy, việc thiết kế hệ thống trò chơi Học vần lớp 1 có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lí luận lẫn thực tiễn. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 3 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 PHN NI DUNG CHNG I: C S L LUN CA VIC XY DNG TRề CHI HC VN CHO HC SINH LP 1 I. C S L LUN V DY HC PHN MễN HC VN LP 1 1. Mc tiờu ca vic dy hc phõn mụn Hc vn Mc tiờu cao nht ca vic dy hc Ting Vit l rốn cho hc sinh (HS) bn k nng s dng ting Vit: nghe, núi, c, vit thụng qua by phõn mụn: Hc vn, Tp vit, Chớnh t, Tp c, Luyn t v cõu, Tp lm vn, K chuyn. Trong ú, Hc vn l phõn mụn khi u giỳp HS chim lnh v lm ch mt cụng c mi s dng trong hc tp v giao tip. ú chớnh l ch vit phng tin cú u th nht trong giao tip ca loi ngi. Vỡ vy, cú th núi, Hc vn l phõn mụn cú v trớ c bit quan trng trong mụn Ting Vit tiu hc. Mc tiờu dy hc Hc vn cng nh cỏc phõn mụn khỏc l rốn luyn bn k nng cho HS l nghe, núi, c, vit. Tuy nhiờn, k nng nghe v núi ó khỏ quen thuc vi HS, k nng c v vit cũn nhiu mi l, khụng phi HS no cng c lm quen trc khi bc vo lp 1. Bi vy, theo quan im hin hnh, mc tiờu c bit cn t ti ca phõn mụn Hc vn l dy ch, tc l lm th no HS bit c, bit vit mt cỏch nhanh nht. Vic chỳ trng mc tiờu dy ch c th hin nhng im sau: Mt l, sỏch cung cp va lng con ch th hin cỏc n v õm thanh v ghộp cỏc con ch ny thnh cỏc ting cú thc trong ting Vit vn hoỏ. Hai l, h thng ch c a vo bi hc theo c im ch vit v theo nguyờn tc i t ch cỏi cu to n gin n ch cỏi cú cu to phc tp dn. Ba l, nhng khỏc bit th hin trờn ch vit u c ly lm cn c xõy dng bi hc. Vi mi n v ch, sỏch giỏo khoa (SGK) u gii thiu mt ting thc lm ting khoỏ cho nú. Qua vic nhn din ting, HS hiu c cỏc õm m ch th hin ng thi bit c cỏc õm, cỏc ting ú c c nh th no. iu ny m bo vic dy ch v dy õm c tin hnh song song vi nhau. 2. Ni dung, chng trỡnh phõn mụn Hc vn Trong chng trỡnh mụn Ting Vit 1, phõn mụn Hc vn c ging dy trong vũng 21 tun, mi tun dy 5 bi. Mi bi c dy trong 2 tit, thi lng mi tit dy l 35 phỳt, gia hai tit cú 5 phỳt ngh gii lao. Ni dung ca phõn mụn Hc vn gm hai phn. Phn mt dy v h thng õm, ch ghi õm v thanh iu bao gm 28 bi u. Phn hai dy v h thng vn, gm 75 bi tip theo. Ni dung c th cỏc bi hc Hc vn trong SGK nh sau: Sáng kiến kinh nghiệm 4 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1  Các bài học giới thiệu âm, chữ ghi âm, thanh điệu: Bài 1: e Bài 2: b Bài 3: / Bài 4: ? , . Bài 5: \ , ~ Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ Bài 7: ê, v Bài 8: l, h Bài 9: o, c Bài 10: ô, ơ Bài 11: Ôn tập Bài 12: i, a Bài 13: n, m Bài 14: d, đ Bài 15: t, th Bài 16: Ôn tập Bài 17: u, ư Bài 18: x, ch Bài 19: s, r Bài 20: k, kh Bài 21: Ôn tập Bài 22: p – ph, nh Bài 23: g, gh Bài 24: q – qu, gi Bài 25: ng, ngh Bài 26: y, tr Bài 27: Ôn tập Bài 28: Chữ thường, chữ hoa  Các bài học giới thiệu vần: Bài 29: ia Bài 30: ua, ưa Bài 31: Ôn tập Bài 32: oi, ai Bài 33: ôi, ơi Bài 34: ui, ưi Bài 35: uôi, ươi Bài 36: ay, â – ây Bài 37: Ôn tập Bài 38: eo, ao Bài 39: au, âu Bài 40: iu, êu Bà 41: iêu, yêu Bài 42: ưu, ươu Bài 43: Ôn tập Bài 44: on, an Bài 45: ân, ă – ăn Bài 46: ôn, ơn Bài 47: en, ên Bài 48: in, un Bài 49: iên, yên Bài 50: uôn, ươn Bài 51: Ôn tập Bài 52: ong, ông Bài 53: ăng, âng Bài 54: ung, ưng Bài 55: eng, iêng Bài 56: uông, ương Bài 57: ang, anh Bài 58: inh, ênh Bài 59: Ôn tập Bài 60: om, am Bài 61: ăm, âm Bài 62: ôm, ơm Bài 63: em, êm Bài 64: im, um Bài 65: iêm, yêm Bài 66: uôm, ươm Bài 67: Ôn tập Bài 68: ot, at Bài 69: ăt, ât Bài 70: ôt, ơt Bài 71: et, êt Bài 72: ut, ưt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 5 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 Bài 73: it, iêt Bài 74: uôt, ươt Bài 75: Ôn tập Bài 76: oc, ac Bài 77: ăc, âc Bài 78: uc, ưc Bài 79: ôc, uôc Bài 80: iêc, ươc Bài 81: ach Bài 82: ich, êch Bài 83: Ôn tập Bài 84: op, ap Bài 85: ăp, âp Bài 86: ôp, ơp Bài 87: ep, êp Bài 88: ip, up Bài 89: iêp, ươp Bài 90: Ôn tập Bài 91: oa, oe Bài 92: oai, oay Bài 93: oan, oăn Bài 94: oang, oăng Bài 95: oanh, oach Bài 96: oat, oăt Bài 97: Ôn tập Bài 98: uê, uy Bài 99: uơ, uya Bài 100: uân, uyên Bài 101: uât, uyêt Bài 102: uynh, uych Bài 103: Ôn tập II. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ HSTH 1. Đặc điểm nhận thức 1.1. Tri giác Tri giác của HSTH nói chung và của HS lớp 1 nói riêng gắn liền với hành động và hoạt động thực tiễn, mang nặng tính cảm xúc. HS lớp 1 hình thành hoạt động quan sát, nhờ đó mà tri giác của các em có mục đích. Trò chơi là một dạng hoạt động thực hành thú vị, hấp dẫn, nó có thể kích thích tri giác của HS. Do vậy, khi tổ chức trò chơi, GV cần hướng dẫn HS quan sát (có thể sử dụng tranh hướng dẫn, ví dụ mẫu, GV chơi thử). Các trò chơi cần phong phú, đa dạng để tránh nhàm chán. 1.2. Chú ý Chú ý của HSTH chủ yếu vẫn là chú ý không chủ định. HSTH, đặc biệt là HS lớp 1 thường chỉ chú ý đến những cái mà các em thấy thích thú, nổi bật. Chú ý của các em không bền, thường các em chỉ tập trung trong khoảng 30 – 35 phút. Sự chú ý của HS còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như nhịp độ bài học, tính khó dễ của bài, môi trường xung quanh, Khi sử dụng trò chơi, GV cần chú ý không nên đưa những trò chơi có cách chơi phức tạp, thời gian chơi cũng không nên kéo dài. 1.3. Trí nhớ HS lớp 1 không xác định được mục đích, nội dung và cách thức để ghi nhớ. Do vậy, các em ghi nhớ theo ý thích của bản thân. Đối với HS lớp 1, ghi nhớ trực quan – hình tượng tốt hơn ghi nhớ từ ngữ − logic. Các em có khuynh hướng ghi nhớ máy móc bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 6 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 Trò chơi học tập là một hoạt động hấp dẫn và qua hoạt động này, HS sẽ ghi nhớ dễ dàng hơn, bền vững hơn nội dung của bài học 1.4. Tưởng tượng Tưởng tượng của HS lớp 1 còn tản mạn, ít có tổ chức. Các hình ảnh tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững, gắn liền với những hình ảnh sự vật cụ thể, chưa có tính sáng tạo. Khi tổ chức trò chơi, GV cần chú ý lồng ghép những kiến thức cần hình thành hoặc ôn tập vào những tình huống thú vị, gắn liền với cuộc sống của trẻ để trẻ dễ dàng tưởng tượng ra. 1.5. Tư duy Tư duy của HS lớp 1 là tư duy cụ thể, mang tính hình thức bằng cách dựa vào những đặc điểm trực quan của những đối tượng, hiện tượng cụ thể. Do vậy, GV cần dựa vào những đặc điểm này để lựa chọn, xây dựng trò chơi phù hợp và chuẩn bị tranh ảnh trực quan kích thích tư duy cho HS. 1.6. Ngôn ngữ Ngôn ngữ của HS được hình thành thông qua giao tiếp và hoạt động. Ngôn ngữ của HS lớp 1 còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Do đó, khi tổ chức trò chơi, GV nên tổ chức cho HS chơi nhóm để tăng cường giao lưu giữa các HS và chú ý tạo cơ hội để HS phát triển ngôn ngữ viết. 2. Đặc điểm nhân cách 2.1. Tính cách Hành vi của HS lớp 1 thường mang tính tự phát. Các em rất cả tin, hồn nhiên trong mỗi quan hệ với thầy cô và bạn bè. Các em nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Đặc biệt, các em có tính bắt chước người khác và bắt chước rất nhanh. Chính vì vậy, khi lựa chọn trò chơi, GV phải xây dựng luật chơi cụ thể, dễ hiểu, thưởng phạt rõ ràng, tạo ra một sân chơi công bằng; lành mạnh. 2.2. Nhu cầu Lớp 1 là lớp chuyển giao giữa mẫu giáo và tiểu học. Do vậy, HS lớp 1 vẫn còn nhiều đặc điểm của lứa tuổi mẫu giáo – nhu cầu thích vui chơi cao. Để cuốn HS vào hoạt động học tập một cách tự nhiên, hiệu quả, GV cần sử dụng các trò chơi phù hợp. Như vậy, HS vừa được chơi vừa được học. 2.3. Tình cảm HS lớp 1 giàu cảm xúc, khả năng kiềm chế tình cảm chưa cao, tình cảm dễ nảy sinh nhưng không bền vững. Các em dễ dàng nảy sinh tình cảm với những cái mới lạ, tạm quên hoặc quên hẳn những cái cũ. Trò chơi học tập sẽ có tác dụng làm đời sống tình cảm của HS lớp 1 phong phú hơn, khả năng kiềm chế tình cảm tốt hơn. 2.4. Ý chí và hành động ý chí Ý chí của HSTH nói chung và HS lớp 1 nói riêng chịu sự chi phối của tình cảm. tình cảm có thể thúc đấy hoặc kìm hãm ý chí. Các em ít khi tự S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 7 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 mình giải quyết được nhiệm vụ mà thường phải có sự trợ giúp của người khác. Tính bột phát và ngẫu nhiên trong hành động của các em còn nhiều. Khi chơi trò chơi, các em sẽ được rèn luyện tính kiên trì độc lập và tự chủ để đi đến chiến thắng cuối cùng. Đây là động cơ thúc đẩy các em trog học tập. III. LÍ LUẬN VỀ TRÒ CHƠI HỌC TẬP 1. Trò chơi 1.1. Nguồn gốc Trò chơi có nguồn gốc từ lao động và chuẩn bị cho thế hệ trẻ đến với lao động. Trò chơi mang bản chất xã hội, nội dung chơi của trẻ phản ánh cuộc sống hiện thực xung quanh. Trò chơi không nảy sinh một cách tự phát mà do ảnh hưởng có ý thức hoặc không có ý thức từ phía người lớn và bạn bè,, giao tiếp xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trò chơi. 1.2. Đặc điểm Chơi là một hoạt động. Ngoài những đặc điểm giống với các hoạt động khác như có phương hướng, có mục đích, có sự tham gia tích cực của cả nhân cách thì nó còn có những đặc điểm chuyên biệt sau: 1- Động cơ của trò chơi không nằm ở kết quả mà nằm ngay trong bản thân hành động chơi. Trong trò chơi, trẻ không bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thực tiễn mà xuất phát từ nhu cầu, hứng thú của trẻ. 2- Trò chơi là hoạt động tự lập của trẻ và mang tính tự do, tự nguyện. tính tự do, tự nguyện ở các trò chơi khác nhau sẽ có những biểu hiện khác nhau. 3- Trong trò chơi, trẻ em luôn có những sáng kiến và đó chính là sự hiện diện của mầm mống sáng tạo. 4- Trò chơi luôn mang lại sự thoả mãn và niềm vui cho người chơi. 1.3. Phân loại Trò chơi rất phong phú, đa dạng. Mỗi một loại trò chơi có tác động đến sự phát triển trí tuệ của trẻ khác nhau. Người ta đã chia trò chơi thành các loại chủ yếu sau:  Trò chơi với đồ vật (trò chơi xây dựng) Trẻ thường chơi với những vật đơn giản như cát, các hình khối, các mảnh gỗ, nhựa, hoặc với những đồ chơi chuyển động như tàu hoả, ô tô.  Trò chơi theo chủ đề Trò chơi theo chủ đề rất đa dạng. Trong các chủ đề về cuộc sống muôn hình muôn vẻ thì các sự kiện xã hội chiếm một vị trí quan trọng. Các trò chơi theo chủ đề bao gồm: trò chơi sắm vai, trò chơi đạo diễn, trò chơi đóng kịch.  Trò chơi vận động S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 8 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 õy l loi trũ chi cú s vn ng c bp. Trũ chi ny c tr em mi la tui yờu thớch. Cỏc trũ chi vn ng cng cú ni dung trớ tu phong phỳ, ũi hi ngi chi s chỳ ý, nhanh nhn, phn ng mau l, linh hot. c bit, do trũ chi vn ng cú s phi hp mt cỏch t nhiờn ca nhiu thao tỏc khỏc nhau nờn nú nh hng khỏ tt ti s phỏt trin c th cht lõn trớ tu ca tr. Trũ chi trớ tu õy l trũ chi da trờn c s hot ng sỏng to ca tr. Ni dung ca cỏc trũ chi ny thng l s thi u v mt hot ng trớ tu no ú nh: s chỳ ý, s nhanh trớ, s ghi nh, tng tng, t duy, sỏng to, Trũ chi trớ tu s giỳp tr hon thin cỏc nng lc trờn, phỏt trin tỡnh t lp, tinh thn hot ng tp th, tớnh k lut, ng i, Trũ chi hc tp õy l mt loi trũ chi gn lin vi hot ng hc tp. Loi trũ chi ny s c trỡnh by c th trong phn sau. 1.4. í ngha Trũ chi cú ý ngha c bit quan trng vi tr. Nú va tho món nhu cu c chi, c gii trớ ca tr va gúp phn phỏt trin cỏc chc nng tõm lớ v hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr. Khi c t chc ỳng cỏch, hp lớ, trũ chi s kớch thớch s phỏt trin trớ tu ca tr. Thụng qua hot ng chi, nhiu k nng cn thit cho tr c hỡnh thnh v rốn luyn. ú l k nng gii quyt vn c lp, t giỏc. Vi nhng trũ chi tp th, ú l k nng lm vic nhúm, k nng lng nghe, tip thu ý kin ca ngi khỏc. Thụng qua nhng trũ chi ny, tớnh k lut, tớnh mc ớch cng c hỡnh thnh. Tỡnh cm,, ngụn ng ca HS cng c phỏt trin. Nh vy, cú th thy trũ chi l mt hot ng rt b ớch, cú tỏc dng phỏt trin HS ton din. Do vy, chỳng ta cn ỏp dng phng thc hc m chi, chi m hc trong giỏo dc tr em. 2. Trũ chi hc tp 2.1. Khỏi nim Khỏi nim trũ chi hc tp c a ra nh sau: Trũ chi hc tp l trũ chi cú lut v ni dung cho trc, l trũ chi ca s nhn thc, hng n s m rng, chớnh xỏc hoỏ, h thng hoỏ cỏc biu tng ó cú, nhm phỏt trin cỏc nng lc trớ tu, giỏo dc lũng ham hiu bit cho tr trong ú cú ni dung hc tp c kt hp vi hỡnh thc chi. 2.2. c im Sáng kiến kinh nghiệm 9 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 Trò chơi học tập thuộc nhóm trò chơi có luật, thường do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi và dùng nó vào mục đích giáo dục và dạy học, hướng tới phát triển trí tuệ cho trẻ. Trò chơi học tập khác với các loại trò chơi khác ở chỗ: nhiệm vụ nhận thức và luật chơi trong trò chơi học tập đòi hỏi trẻ phải huy động trí óc làm việc thực sự nhưng lại được thực hiện dưới hình thức chơi thú vị, vui vẻ. Trò chơi học tập là trò chơi có luật chơi cố định. Trên thực tế, có nhiều GV nhầm lẫn giữa trò chơi học tập và các bài tập được tổ chức dưới dạng trò chơi (ai làm nhanh nhất, ai làm đúng nhất). Chúng tôi xin đưa ra bảng so sánh bài tập và trò chơi học tập: Tiêu chí Bài tập Trò chơi học tập 1. Động cơ - Động cơ của hoạt động giải bài tập nằm ở kết quả của hoạt động – nhận thức đúng. Động cơ này xuất phát từ nhu cầu nhận thức. - Động cơ của hoạt động chơi nằm ở ngay bản thân hành động chơi. 2. Nhiệm vụ nhận thức - Nhiệm vụ nhận thức được đưa ra trực tiếp, cụ thể, rõ ràng thông qua yêu cầu của bài tập. Việc giải quyết nhu cầu nhận thức chính là mục tiêu của hoạt động. - Nhiệm vụ nhận thức không được đưa ra trực tiếp mà nằm trong nhiệm vụ chơi, trong luật chơi và hành động chơi. Việc giải quyết nhiệm vụ nhận thức chỉ là cách thức, con đường đi đến đích cuối cùng là “thắng” chứ không phải là mục tiêu của hoạt động. 3. Đặc điểm, tính chất của hoạt động - Là hoạt động bắt buộc, HS không muốn cũng phải thực hiện. - Hành động giải bài tập diễn ra độc lập ở mỗi HS, không chịu chi phối bởi mong muốn của người khác. - Là hoạt động độc lập của trẻ, mang tính tự do, tự nguyện. - Trẻ hành động theo thứ tự, theo lượt phù hợp với luật chơi, biết tính đến mong muốn của người khác. 4. Kết quả - So sánh kết quả với đáp án để xác định “đúng sai”. (không có yếu tố thi đua) - So sánh các kết quả với nhau để xác định “thắng thua”. (có yếu tố thi đua) 2.3. Cấu trúc  Nhiệm vụ nhận thức S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 10 [...]... b: - GV chun b cho mi HS mt phiu trũ chi VD: Bi 59: ễn tp phiu cú ni dung nh sau: chiờng nhan bn chuụn h g g mng vng kớnh thn cung g bỡnh bỡnh cng sỏng lnh trng sụng lon Sáng kiến kinh nghiệmsiờn g sng g xun g 19 thựng Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 cng Sáng kiến kinh nghiệm sụng 20 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 Cỏch tin hnh: sụng cng - GV hng dn chi: õy l 1 cp Cỏc con... Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 TI LIU THAM KHO 1 B GD & T Sỏch giỏo khoa Ting VIt 1 (tp 1, 2) NXB Giỏo dc H Ni, 2005 2 ng V Hot, Phú c Ho Giỏo dc tiu hc NXB Giỏo dc H Ni, 19 97 3 Bựi Vn Hu, Phan Th Hnh Mai Tõm lớ hc tiu hc NXB HSP H Ni, 2008 4 Lờ Phng Nga (ch biờn) Phng phỏp dy hc Ting Vit tiu hc I NXB HSP H Ni, 2009 Sáng kiến kinh nghiệm 31 Xây dựng trò chơi Học vần cho học. .. CHI DY HC HC VN 1 H thng trũ chi dy õm mi Sáng kiến kinh nghiệm 13 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 1 .1 Xp ht to ch cỏi Mc ớch: Giỳp HS: - Cng c v rốn luyn kh nng nhn din cỏc ch cỏi - Phỏt trin trớ tng tng cho tr - Luyn kh nng khộo lộo, tớnh thm m cho tr Chun b: - Chun b s ht da (hoc ht na, ht bi, cỳc ỏo hoc que diờm) cho HS - Ht xp mu cho GV Cỏch tin hnh: - GV phỏt cho HS mi HS s ht... tranh cha tụ mu kh to, trong ú cú ỏnh du cỏc mu cn tụ cho mi phn ca bc tranh bng mt ch cỏi tng ng VD: Tranh cho bi 11 : ễn tp Sáng kiến kinh nghiệm 15 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 o o ụ c o c o ụ o c o o o - Chun b mt bc tranh ó tụ mu kh to - Phụ tụ cho mi HS mt bc tranh cha tụ mu kh bộ - HS chun b bỳt mu Cỏch tin hnh: - GV phỏt cho HS mt t giy phụ tụ bc tranh cha tụ mu kh bộ - GV... cn ụn tp, cng c - Cho cỏc em vui chi trong gi hc l phc v cho hc tp cho nờn khụng ch c chi cho vui - Cn a dng hoỏ cỏc trũ chi hc tp HS cú th vn dng cỏc kin thc hoc rốn luyn cỏc k nng trong cỏc tỡnh hung khỏc nhau, nh vy tri thc cng c mi vng chc 3 iu kin s dng cỏc bin phỏp t chc trũ chi dy hc Hc vn 3 .1 iu kin v GV Sáng kiến kinh nghiệm 27 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 GV phi l ngi cú... b cho mi HS mt phiu trũ chi VD: Bi 59: Phiu ụn tp cú ni dung: 5 n t 7 Sáng kiến kinh nghiệm 8 g 6 n g kờ h un ng bú x 4 3 an g ch g 2 g v ún uụ xa 1 g ng n h n h n tr 9 21 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 1 xanh nhng 2 3 4 5 6 7 8 9 Cỏch tin hnh: - GV hng dn chi: Hai toa tu trong on c ni vi nhau bi hai thanh ni Cỏc con hóy to ra hai thanh ni ú bng cỏch tỡm hai ch cỏi thớch hp sao cho. .. Sáng kiến kinh nghiệm 29 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 PHN KT LUN I KT LUN - Trũ chi hc tp cú tỏc dng rt ln i vi s phỏt trin tõm lớ c bit l phỏt trin trớ tu ca HS, to hng thỳ cho HS t ú nõng cao cht lng dy hc, gúp phn i mi phng phỏp - Vic t chc trũ chi dy Hc vn cho HS lp 1 mt cỏch hiu qu l mt yờu cu khỏch quan, ngy cng ũi hi bc xỳc - Khi t chc trũ chi dy Hc vn cho HS, GV phi nm c cỏc.. .Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 õy chớnh l ni dung chi cú tớnh cht nh mt bi toỏn m hc sinh phi gii da trờn cỏc iu kin ó cho Nhim v nhn thc l thnh phn c bn ca trũ chi hc tp Nú khờu gi hng thỳ ca HS, kớch thớch tớnh tớch cc v nguyn vng chi ca cỏc em Mi mt trũ chi hc tp cú nhim v nhn thc ca mỡnh, chớnh iu ú lm cho trũ chi ny khỏc trũ chi khỏc Hnh ng... tớch, suy lun Chun b: - GV chun b cho mi HS mt phiu trũ chi VD: Bi 67: Phiu ụn tp cú ni dung: B M Y L ề R P V S H T G I C E ể K N H M T G I L T ễ M X D 1 bm 2 3 4 5 6 Cỏch tin hnh: Sáng kiến kinh nghiệm 23 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 - GV hng dn chi: Trong ngụi nh ny cú rt nhiu cỏc con vt Cỏc con hóy tỡm hng ngang, hng dc tờn nhng con vt ú, dựng bỳt chỡ khoanh vo, sau ú vit... tin hnh: - GV phỏt cho HS mt t giy phụ tụ bc tranh cha tụ mu kh bộ - GV ph bin lut chi: Bc tranh trờn vn cha c tụ mu Cỏc con hóy tụ mu cho bc tranh trờn bng cỏch dựng bỳt mu tụ mu bc tranh theo hng dn: Sáng kiến kinh nghiệm 16 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 + Tụ mu vng vo nhng phn cú ch o + Tụ mu vo nhng phn cú ch c + Tụ mu en vo nhng phn cú ch + Tụ mu hng vo nhng phn cú ch ụ - Mi HS . chơi theo chủ đề bao gồm: trò chơi sắm vai, trò chơi đạo diễn, trò chơi đóng kịch.  Trò chơi vận động S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 8 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 õy l loi trũ chi cú s. vấn đề lí luận về trò chơi học tập ở tiểu học. Một số tài liệu đã xây dựng được hệ thống trò chơi Học vần – “Vui học Tiếng Việt”, Trò chơi học âm – vần Tiếng Việt”, Trò chơi thực hành Tiếng. CÁC TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN I. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN 1. Hệ thống trò chơi dạy âm mới S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 13 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 1 .1. Xếp hạt tạo chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1, Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1,

Từ khóa liên quan