0

Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1

32 1,854 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:40

. chơi theo chủ đề bao gồm: trò chơi sắm vai, trò chơi đạo diễn, trò chơi đóng kịch.  Trò chơi vận động S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 8 Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 õy l loi trũ chi cú s. vấn đề lí luận về trò chơi học tập ở tiểu học. Một số tài liệu đã xây dựng được hệ thống trò chơi Học vần – “Vui học Tiếng Việt”, Trò chơi học âm – vần Tiếng Việt”, Trò chơi thực hành Tiếng. CÁC TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN I. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN 1. Hệ thống trò chơi dạy âm mới S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 13 X©y dùng trß ch¬i Häc vÇn cho häc sinh líp 1 1 .1. Xếp hạt tạo chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1, Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1,

Từ khóa liên quan