0

SKKN Nâng cao hiệu quả rèn chữ giữ vở cho học sinh lớp 5

14 1,822 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:00

. góp phần nâng cao hiệu quả rèn " vở sạch - chữ đẹp" cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng. Là ngời giáo viên tiểu học là bậc học đầu tiên đặt nền móng cho các. nghiệm rèn vở sạch - chữ đẹp cho học sinh lớp 5E. Tôi đã tiến hành khảo sát học sinh cả lớp với số liệu nh sau: Tổng số Loại A Loại B Loại C học sinh SL % SL % SL % 29 6 20.68 15 51.724 8 27 .59 6 Qua. thực trạng rèn " ;vở sạch - chữ đẹp" của học sinh tiểu học Đồi Ngô - Lục Nam. Đa ra một số biện pháp nhằm rèn " ;vở sạch - chữ đẹp" cho học sinh lớp 5. 5- Ph ơng pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao hiệu quả rèn chữ giữ vở cho học sinh lớp 5, SKKN Nâng cao hiệu quả rèn chữ giữ vở cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan