SKKN Đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 2

22 1.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:59

. phong cách làm việc một cách khoa học, hiệu quả cho học sinh tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp và các hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học. 2. Từ đặc. ABIE)). - Hình tứ giác nào gồm 3 hình có đánh số? ( Có 2 hình, hình gồm hình 1, hình 2, và hình 5 (hình tứ giác ABCE); hình gồm hình 1, hình 2, hình 3 (hình tứ giác ABDE)). - Hình tứ giác. dung I. Nội dung về các yếu tố hình học và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng trong chơng trình lớp 2. 1. Nội dung chơng trình: Nội dung dạy học các yếu tố hình học lớp 2 phong phú, đa dạng,

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan