0

SKKN Kinh nghiệm dạy các dang toán liên quan đến chuyển động của hai kim đồng hồ (trong toán chuyển động đều) ở Tiểu học

21 1,818 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:10

. Các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ Các bài toán chuyển động của hai kim đồng hồ : vuông góc; thẳng hàng với nhau. Khi hai kim chuyển động trên mặt đồng hồ, giữa hai kim sẽ tạo ra các. khoa: Các bài toán chuyển động của hai kim đồng hồ là một dạng toán thuộc các bài toán Hai động tử chuyển động cùng chiều nhng chuyển động của kim giờ và kim phút trên mặt đồng hồ không. trình Tiểu học. Đặc biệt, đối với dạng toán chuyển động cùng chiều liên quan đến hai kim Trờng Tiểu học Quỳnh Thạch - 3 - Các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ trên mặt đồng hồ quả
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm dạy các dang toán liên quan đến chuyển động của hai kim đồng hồ (trong toán chuyển động đều) ở Tiểu học, SKKN Kinh nghiệm dạy các dang toán liên quan đến chuyển động của hai kim đồng hồ (trong toán chuyển động đều) ở Tiểu học,

Từ khóa liên quan