SKKN_Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết chữ cái hoa ở lớp 2

16 1.2K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:08

. Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết chữ cái hoa ở lớp 2 II. Giới thiệu 2 * Điều tra thực trạng Năm học 20 12- 2013 là năm học thứ 9 thực hiện dạy viết chữ hoa cho học sinh lớp 2. tắt đề tài - Coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết chữ cái hoa lớp 2 2 2 II. Giới thiệu Điều tra hiện trạng 3 3 III. Phương pháp 1. Khách thể nghiên cứu - Những công việc thực tế đã. học tập sẽ cao hơn. Viết xấu, chậm sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập. Mặt khác tập viết là phân môn có tính chất thực hành mà tính chất thực hành có mục đích của việc dạy học tập viết

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • * Điều tra thực trạng

  • III. Phương pháp

Tài liệu liên quan