0

SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học

34 2,576 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:17

. Trường Tiểu học Hùng Vương- Đông Hà- Quảng Trị 15 SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG. Trường Tiểu học Hùng Vương- Đông Hà- Quảng Trị 12 SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG. và học của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mônTtiếng Việt ở Tiểu học. - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học. b. Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học, SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học,

Từ khóa liên quan