Giải bài toán bằng phương pháp khối lượng mol trung bình_SKKN hóa học THCS

13 3.3K 7
Giải bài toán bằng phương pháp khối lượng mol trung bình_SKKN hóa học THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 32(g) Giải bài toán bằng phương pháp khối lượng mol trung bình_ SKKN hóa học THCS C. KẾT LUẬN Qua việc áp dụng phương pháp khối lượng mol trung bình vào giải các bài tập hoá học cho học sinh THCS. 0,0 3mol 0,03 mol Giải bài toán bằng phương pháp khối lượng mol trung bình_ SKKN hóa học THCS )(749,403,0).3,50108( /3,502,203,0).23( g kettua molgXgamX A m m =+= ==>=+= b) Khối lượng mol trung. và B. Giải bài toán bằng phương pháp khối lượng mol trung bình_ SKKN hóa học THCS Giải Gọi M là kim loại trung bình của A và B ( A<M<B) M + H 2 O  MOH + 2 1 H 2 molgM mol A mol H g H n n m /9,28 62,0 94,17 62,031,0.2 31,0 2 62,0 )(62,003464,1.500)50094,17( 2 2 == == == =−+= Suy

Ngày đăng: 28/03/2015, 21:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan