SKKN Phương pháp dạy học khám phá trong môn sinh học ở THCS

16 1.9K 4
SKKN Phương pháp dạy học khám phá trong môn sinh học ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. DẠY HỌC - KHÁM PHÁ I BẢN CHẤT DẠY HỌC KHÁM PHÁ 1- Khái niệm dạy học khám phá Dạy học khám phá là giáo viên tổ chức học sinh học theo nhóm nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn đề và tự học. học tập sôi nổi, tích cực và góp phần hình thành mối quan hệ giao tiếp trong cộng đồng xã hội. II CẤU TRÚC DẠY HỌC KHÁM PHÁ 1- Cấu trúc dạy học khám phá Thực chất dạy học khám phá là một phương. đề. 2 + Tổ chức dạy học khám phá thường xuyên trong quá trình dạy học là tiền đề thuận lợi cho việc vận dụng dạy học nêu vấn đề. Dạy học khám phá có thể thực hiện lồng ghép trong khâu giải

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan