0

SKKN Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) Ở THCS

15 1,440 8
  • SKKN Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) Ở THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:01

Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học)  A-PHẦN MỞ ĐẦU: I-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Lý do khách quan: Nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện mục tiêu đào tạo mơn Vật lý ở trường trung học cơ sở (THCS) cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thơng cơ bản, có hệ thống và tương đối tồn diện. Rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng vận dụng các kiến thức Vật lý để giải thích những hiện tượng Vật lý đơn giản, những ứng dụng trong đời sống, kỹ năng quan sát. Vật lý học là cơ sở của nhiều ngành kỹ thuật quan trọng, sự phát triển của khoa học Vật lý gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại, trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Vì vậy, những hiểu biết và nhận thức Vật lý có giá trị lớn trong đời sống và trong sản xuất, đặc biệt trong cơng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội.Trong bối cảnh tòan ngành Giáo Dục và Đào Tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong họat động học tập mà phương pháp dạy học là cách thức họat động của giáo viên trong việc chỉ đạo,tổ chức họat động học tập nhằm giúp học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VII đã khẳng định “phải đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo ,khắc phục lối truyền thụ một chiều ,rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại của q trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh…” Luật Giáo dục, điều 24.2 “ Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với từng đặc điểm của Thực hiện: Võ Văn Cường - 1 - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) tng lp hc, mụn hc ;bi dng phng phỏp t hc, rốn luyn k nng vn dng kin thc vo thc tin, tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui, hng thỳ hc tp cho hc sinh. Yờu cu i mi PPDH i vi mụn Vt lý cũn cú mt sc thỏi riờng, phi hung ti vic to iu kin cho hc sinh t chim lnh kin thc thụng qua hat ng thc nghim v cao hn na, cho hc sinh tp dt gii quuyt mt s vn Vt lý trong thc t. Vỡ vy vic t chc cho hc sinh lm thớ nghim trong gi hc Vt lý cng khụng kộm phn quan trng trong vic i mi PPDH nhm gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc trng THCS. 2/ Lý do ch quan : Bn thõn l giỏo viờn dy mụn Vt lý cho nờn vic t chc cho hc sinh lm thớ nghim trong gi hc Vt lý l vn cn thit trong vic hc nhúm ca HS nhm nõng cao cht lng giỏo dc. Qua vic nghiờn cu ging dy trờn lp cng nh nhng kinh nghim ca giỏo viờn khỏc nhm a ra nhng phng phỏp thớch hp trong vic t chc cho HS lm thớ nghim trong gi Vt lý. Nh vy, vi nhng lý do nờu trờn v t tỡnh hỡnh thc t ca vic dy v hc Vt lý trng THCS hin nay. L giỏo viờn dy mụn Vt lý tụi quyt nh nghiờn cu vic t chc cho hc sinh lm thớ nghim trong gi hc Vt lý (Phn in hc) tỡm hiu v úng gúp mt phn nh ca mỡnh vo vic nõng cao cht lng giỏo dc v cng nhm rỳt kinh nghim cho bn thõn vic ging dy mụn Vt lý c tt hn trong vic i mi PPDH trng ph thụng THCS. II- MC CH NGHIấN CU : Nghiờn cu vic lm thớ nghim Vt lý nhm giỳp hc sinh nm vng kin thc , t ú hc sinh nm chc kin thc hn, nõng cao cht lng dy v hc. III- NHIM V NGHIấN CU : Xõy dng h thng thớ nghim, qua ú lm ni bt mi liờn h gia cỏc kin thc vi nhau, giỳp hc sinh vn dng kin thc nhiu ln cỏc em nh k v hiu kin thc vng chc, sõu sc hn. IV- I TNG V C S NGHIấN CU: Giỏo viờn ging dy mụn Vt lý khi lp 7, 9. Hc sinh khi 7, 9. Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 2 - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) Thỏi hc ca hc sinh trong khi lm thớ nghim Vt lý. Chng trỡnh sỏch giỏo khoa lp 9 . H thng cỏc bi thớ nghim v in trong gi Vt lý. V- PHNG PHP NGHIấN CU : 1. Phng phỏp nghiờn cu chng trỡnh ni dung sỏch giỏo khoa Vt lý v ti liu liờn quan . a.Mc ớch : H thng cỏc thớ nghiờm. Tin hnh xõy dng h thng thớ nghim. b.Ti liu : Sỏch giỏo khoa vt lý. Bng phõn phi chng trỡnh Vt lý. Sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, sỏch tham kho . c. Cỏch tin hnh : Thu thp cỏc t liu cú liờn quan n ti: sỏch giỏo khoa Vt lý , cỏc bi hc cú lm thớ nghim. Cn nghiờn cu k kin thc khi lm thớ nghim. 2.Phng phỏp trũ chuyn phng vn : a.Mc ớch : Tỡm hiu tỡnh hỡnh hc v lm thớ nghim Vt lý ca hc sinh. Nhng khú khn v thun li khi xõy dng lm thớ nghim phn in hc. b.i tng : Giỏo viờn b mụn. Hc sinh khi 7, 9. c.Ni dung : t cõu hi tỡm hiu vic lm thớ nghim ca giỏo viờn v hc sinh. d.Cỏch tin hnh : Xỏc nh mc ớch v i tng cn trũ chuyn . Xõy dng bng h thng cõu hi phng vn ( xem phn ph lc ). Thc hin phng vn ghi nhn kt qu . 3. Phng phỏp nghiờn cu sn phm hot ng : a.Mc ớch : Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 3 - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) Nm c thc trng vic t chc lm thớ nghim Vt lý ca giỏo viờn v ca hc sinh b.i tng : Giỏo ỏn ca giỏo viờn . K hoch ging dy ca giỏo viờn . c.Cỏch tin hnh : Xỏc nh mc ớch yờu cu . Lit kờ nhng sn phm cn nghiờn cu . Mụ t cú phờ phỏn li quỏ trỡnh hot ng a n sn phm ú . 4.Phng phỏp quan sỏt : a.Mc ớch : Nm c phng phỏp ging dy ca giỏo viờn . Nm c tinh thn thỏi hc tp ca hc sinh . b.Ni dung : Quan sỏt cỏch dy ca giỏo viờn . Quan sỏt cỏch lm thớ nghim ca hc sinh . Quan sỏt tt c cỏc hot ng trờn lp ca giỏo viờn v hc sinh khi lm thớ nghim. c.Cỏch tin hnh : Chun b mc ớch, ni dung, cỏch quan sỏt v tiờu chun ỏnh giỏ . Sau khi quan sỏt cn ghi chộp kt qu v cú s thng nht ca nhng ngi cựng quan sỏt . Túm li : Qua vic nghiờn cu bng cỏc phng phỏp nờu trờn, ta cn rỳt ra nhng kinh nghim tiờn tin v tỡm ra nhng bin phỏp thc hin tt nhim v ca vn . Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 4 - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) B-PHN NI DUNG: CHNG I: C S Lí LUN: Vt lý hc l c s ca nhiu ngnh k thut quan trng. Mụn Vt lý cú mi quan h gn bú cht ch, qua li gia cỏc mụn khỏc. Vic t chc dy hc Vt lý THCS cn rốn luyn cho hc sinh t c: K nng quan sỏt cỏc hin tng v quỏ trỡnh vt lý thu thp thụng tin v cỏc d liu cn thit. K nng s dng cỏc dng c o lng vt lý ph bin, lp rỏp v tin hnh cỏc thớ nghim n gin. K nng phõn tớch, x lý cỏc thụng tin v cỏc d liu thu c t cỏc quan sỏt hoc thớ nghim. K nng vn dng cỏc kin thc gii thớch cỏc hin tng vt lý n gin gii quyt mt s vn trong thc t cuc sng Kh nng xut cỏc d úan hoc gi thit n gin v mi quan h hay v bn cht ca cỏc hin tng vt lý. Kh nng xut phng ỏn thớ nghim n gin kim tra d úan hoc gi thit ó ra. K nng din t rừ rng, chớnh xỏc bng ngụn ng vt lý. Khi lng ni dung ca tit hc Vt lý c tớnh túan cú thi gian dnh cho cỏc hot ng t lc ca hc sinh v ỏp bng nhng yờu cu sau: To diu kin cho hc sinh cú th quan sỏt trc tip cỏc hin tng vt lý. To diu kin cho hc sinh thu thp v x lý thụng tin, nờu ra c cỏc vn cn tỡm hiu. To diu kin cho hc sinh trao i nhúm, tỡm phng ỏn gii quyt vn , tin hnh thớ nghim , tho lun kt qu v rỳt ra nhng kt lun cn thit. To iu kin cho hc sinh nm c ni dung chớnh ca bi hc trờn lp. CHNG II: CC BC TIN HNH TRONG LM TH NGHIM: Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 5 - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) T chc HS lm thớ nghim Vt lý ch yu trong cỏc hot ng nhúm, nhm rốn luyn cho HS k nng s dng cỏc dng c o lng Vt lý ph bin, lp rỏp v tin hnh cỏc thớ nghim n gin, k nng phõn tớch v x lớ cỏc thụng tin, cỏc d liu thu c t thớ nghim. Qua thớ nghim hc sinh cú thỏi trung thc, t m, cn thn, chớnh xỏc trong thc hnh thớ nghim. Lm thớ nghim l mt hot ng khụng th thiu trong nhiu gi hc Vt lý. Khi lm thớ nghim thnh cụng thỡ HS c bn ó nm c kin thc, ni dung ca bi hc. Mun lm thớ nghim thnh cụng cng khụng phi chuyn d vỡ mụn Vt lý cú nhiu thớ nghim, mi bi hc cú mt kiu thớ nghim khỏc nhau. Giỏo viờn phi suy ngh xem mỡnh phi chun b nhng gỡ cho thớ nghim bi hc ny v nhng gỡ cho thớ nghim bi hc khỏc, nhng t chc cho HS lm thớ nghim nhng bi hc khỏc nhau cng cú nhng c im chung: 1. Chun b:+ HS: t chc HS lm thớ nghim ch yu trong hot ng nhúm nờn GV cú th chia lp thnh 4 6 nhúm nh (tựy tỡnh hỡnh c s vt cht trng, lp), cú phõn cụng c th cho tng thnh viờn trong nhúm nh phõn cụng nhn v thu dn li dng c thớ nghim ca nhúm. Phõn cụng th ký ghi kt qu thớ nghim, phõn cụng chu trỏch nhim trỡnh by kt qu thớ nghim . Trong nhúm, mi thnh viờn thc hin mt cụng vic c th. + GV phi chun b sn y cỏc dựng, dng c cn thit cho tng thớ nghim cỏc nhúm. V hỡnh sn nu cn thit. 2. Gii thiu dựng: GV gii thiu v cỏch s dng tng dựng cú trong thớ nghim hoc qua hỡnh v HS nờu c cỏc dựng cn thit trong thớ nghim hoc HS cú th t xut phng ỏn lm thớ nghim gii quyt mt vn no ú. 3. Giỏo viờn cú th lm mu cho HS xem: cú nhng thớ nghim tng i khú thc hin, GV cú th lm trc cho HS xem trc cỏc bc hoc cú nhng dựng cỏc em cha tng thc hin thỡ GV cng cú th thao tỏc cho HS thy. 4. Tin hnh thớ nghim: cỏc nhúm HS ng lot tin hnh thớ nghim theo s hng dn ca GV. Tng thnh viờn trong nhúm thc hin nhim v ca mỡnh nh ó phõn cụng trong nhúm. 5. Cỏc nhúm tho lun, x lý, trỡnh by kt qu: sau khi cỏc nhúm thc hin thớ nghim xong (cú th trong quỏ trỡnh thớ nghim) cỏc nhúm t tho lun, Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 6 - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) x lý kt qu ca nhúm mỡnh sau ú trỡnh by kt qu trờn bng ph ca nhúm hoc phiu hc tp m GV ó hng dn trc ú. 6. Lp tho lun thng nht: sau khi cỏc nhúm trỡnh by kt qu thớ nghim GV cho c lp cựng tho lun kt qu t ú i n thng nht chung v kt qu thhc hin c. rong nhng bi thớ nghim phn in hc trỡnh t tin hnh thớ nghim nh trờn tuy nhiờn nú cng cú nhng c thự riờng ca phn in hc, c th:T Chun b y cỏc linh kin, dựng (nờn son riờng tng mõm cho mi nhúm) V hỡnh mch in lờn bng ph, yờu cu HS cho bit cụng dng v cỏch mc tng b phn trong s mch in Da vo mch in, hng dn tng bc cho HS mc mch in theo s . Chỳ ý t cỏc dõy dn in phi liờn tc d quan sỏt (hn ch an chộo nhau) GV nhc HS trong khi rỏp mch in phi khúa K h. Sau khi nhúm no bỏo rỏp xong, GV n kim tra cho HS úng khúa K. Nu nhúm no khi úng khúa K m thy kim ca cỏc dng c quay ngc li thỡ lp tc ngt khúa k v kim tra , i cc hai cht ca dng c. HS bit c cỏc s ch th trờn mt ng h o , giỏ tr mt khong chia ( i vi nhng loi vụn k hoc ampe k cú 2 thang o thỡ phi c thang trờn hay thang di) GV phi bit cn cho HS mc vụn k v ampe k vi thang o nh th no khụng h dng c. Nờn theo dừi thớ nghim cỏc nhúm cú th giỳp cỏc em thc hnh ỳng ng tỏc v nht l c ỳng s ch ca cỏc dng c o. Cn b trớ thờm mt b dng c thớ nghim phũng cú cỏc dng c h ca cỏc nhúm . Vớ d1 : Trong bi 24 CNG DềNG IN (Vt lý lp 7) cho cỏc nhúm o cng dũng in qua búng ốn. > Mc ớch thớ nghim: Nhn xột mi liờn h gia sỏng ca ốn v cng dũng in qua ốn. Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 7 - + - K A Hỡnh 24.3 T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) Chun b : (mi nhúm):2 pin loi 1,5V; 1 búng ốn pin; 1 ampe k cú GH 1A v CNN l 0,05A; 1 cụng tc; 5 on dõy dn. +GV: chun b sn s mch in ca hỡnh 24.3. Cho HS v s mch in, nu HS v khụng c thỡ GV cho HS xem s ó chun b sn. bi ny HS mi lm quen vi ampe k cho nờn GV phi gii thiu v ampe k v cỏch s dng dng c ny. Sau khi cỏc nhúm ó nhn dng c, GV yờu cu HS xỏc nh GH v CNN ca ampe k v i chiu GH ú xem cú phự hp vi búng ốn nh bng 2 SGK khụng? (bng 2) Cho HS mc mch in, GV lu ý HS khi mc ampe k m bo cht (+) ca ampe k c mc v phớa cc dng ca pin v khi cha úng in kim ca ampe k ch s 0. Nhúm no mc mch in xong GV kim tra li v cho úng in > HS c s ch ca ampe k (I 1 ) v quan sỏt sỏng ca ốn. Sau ú cho HS tin hnh tng t vi mch in dựng ngun in 2 pin (o I 2 ) T ú cho HS so sỏnh I 1 v I 2 v ghi nhn xột nh yờu cu C2 (SGK): Dũng in chy qua ốn cú cng cng ln thỡ ốn cng sỏng *Chỳ ý: HS mc ỳng cht + v ca ampe k. Khụng c mc trc tip hai cc ca ampe k vo ngun in trỏnh lm hng ampe k v ngun in. Vớ d2 : Trong bi 1S PH THUC CA CNG DềNG IN VO HIU IN TH GIA HAI U DY DN (Vt lý lp 9) cho cỏc nhúm o cng Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 8 - A V K + - Hỡnh 1.1 T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) dũng in qua dõy dn ng vi cỏc hiu in th khỏc nhau t vo hai du dõy dn ú. > Mc ớch thớ nghim: Thy c mi liờn h gia cng dũng in v hiu in th t vo hai u dy dn. Chun b : (mi nhúm):ngun in 6V; 1 dõy constantan; 1 ampe k; 1 vụn k; 1 cụng tc; 6 on dõy dn, k sn bng 1 SGK. GV v sn s hỡnh 1.1 Cho HS k tờn, nờu cụng dng v cỏch mc ca tng b phn trong s hỡnh 1.1 Cho cỏc nhúm nhn dng c theo s mch in (vỡ õy l bi u tiờn ca chng cú th HS ó quờn cỏch mc mch in ó hc lp 7 nờn GV cú th hng dn tng bc cho cỏc nhúm ng lot mc mch in) GV theo dừi, kim tra, giỳp cỏc nhúm mc mch in. Nhúm no mc ỳng thỡ GV cho úng mch v tin hnh o, ghi kt qu vo bng 1. Cho cỏc nhúm tng dn ngun in t 1,5V lờn 6V, ghi giỏ tr ca hiu in th v dũng in tng ng vo bng 1. Tho lun tr li C1: T kt qu thớ nghim, hóy cho bit khi thay i hiu in th gia hai u dõy dn, cng dũng in chy qua dõy dn ú cú mi quan h nh th no i vi hiu in th? ( U tng bao nhiờu ln thỡ I cng tng by nhiờu ln) *Chỳ ý: GV lu ý HS trc khi o phi iu chnh cho vụn k, ampe k vch 0. Khi mc vo mch in thỡ ampe k ni tip vo mch, vụn k mc song song vo mch cn o, cht cng (+) ca ampe k v vụn k mc v phớa cc dng ca ngun in. Ch úng mch in trong thi gian ngn quan sỏt s ch ca ampe k v vụn k. Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 9 - Hỡnh 10.3 K + - T chc hc sinh lm thớ nghim trong gi Vt lớ (phn in hc) Cỏc on dõy dn khụng c an chộo nhau cú th d kim tra khi cn thit. Vớ d3 : Trong bi 10BIN TR - IN TR DNG TRONG K THUT (Vt lý lp 9) cho cỏc nhúm mc bin tr vo mch in v s dng bin tr trong mch in. Mc ớch thớ nghim: Bit cỏch mc bin tr vo mch in, bit tỏc dng ca bin tr. Chun b : (mi nhúm):ngun in 3V; 1 bin tr con chy (20 -2A); 1 búng ốn 2,5V; 1 cụng tc; 5 on dõy dn. HS cho bit cỏc dng c mch in hỡnh 10.3 ,t ú cho HS v s mch in. Sau khi HS v s mch in GV cho HS nhn dng c v tin hnh lp mch in. GV lu ý HS y con chy v phớa N bin tr cú in tr ln nht trc khi cho HS úng cụng tc. Sau ú cho HS di chuyn con chy v phớa A v quan sỏt sỏng ca búng ốn. Sau khi cỏc nhúm thc hin xong cho i din cỏc nhúm tr li C6 SGK. Rỳt ra kt lun chung: Bin tr l in tr cú th thay i tr s v cú th s dng iu chnh cng dũng in trong mch. *Chỳ ý: Khi mc bin tr ni tip vo mch in thỡ lu ý HS mc cỏc cht A v N hoc B v N. Nu HS mc bin tr vo mch hai cht A v B thỡ bin tr khụng cú tỏc dng thay i in tr vỡ khi dch chuyn con chy s khụng cú tỏc dng lm thay i chiu di ca phn cun dõy ca bin tr. Thửùc hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 10 - [...]... - 13 - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) − Thầy (cơ) cho biết để đạt hiệu quả tốt khi cho học sinh làm thí nghiệm cần những yếu tố cơ bản nào ? − Chất lượng học tập của học sinh qua các tiết có làm thí nghiệm như thế nào ? Đối với học sinh: − Các em có thích học các tiết Vật lý có làm thí nghiệm khơng? − Thầy cơ u cầu các em tìm hiểu hoặc giải quyết một vấn đề Vật lý,... làm thí nghiệm thành cơng hơn thì giáo viên phải biết tổ chức hợp lý mới có kết quả tốt, phải chọn những dụng cụ sao cho hạn chế rất ít những sai số khơng cần thiết Thực hiện: Võ Vă n Cườ n g - 11 - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) C-PHẦN KẾT LUẬN: *Kết luận: Để nâng cao chất lượng của việc dạy và học mơn vật lí ở trường THCS , thì việc tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm. .. khăn gì khi cho học sinh làm thí nghiệm? − Thầy ( cơ ) có cho học sinh làm thí nghiệm thường xun khơng? − Thầy (cơ ) chuẩn bị như thế nào trước khi cho học sinh làm thí nghiệm? − Thầy ( cơ ) thường chú ý điều gì khi cho học sinh làm thí nghiệm trong phần Điện học ? − Thầy ( cơ ) bố trí hệ thống điện như thế nào để an tồn cho cả lớp học ? − Các em có dễ dàng thực hiện các bước làm thí nghiệm theo hướng... lượng dạy và học của mơn vật lí Làm những thí nghiệm từ đơn giản đơn giản đến phức tạp giúp học sinh nắm vững, đào sâu, mở rộng kiến thức, từ đó nâng cao chất lượng học tập mơn vật lí của học sinh Qua tìm hiểu tình hình thực tế ở các tiết có làm thí nghiệm cho thấy học sinh rất ham thích làm thí nghiệm, cũng chính vì sự ham thích đó mà có một số em hay tò mò sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để làm những... có thể ngắt mạch điện ngay − Việc cho học sinh làm thí nghiệm rất quan trọng, nên giáo viên phải tổ chức cho học sinh làm đều đặn và thường xun, từ đó tạo cho các em thói quen tốt trong khi làm thí nghiệm Nhất là đối với phần Điện học, nếu các em được thường xun làm thí nghiệm thì các em sẽ thành thạo trong cách lắp mạch điện làm cho giáo viên ở vất vả nhiều trong khâu hướng dẫn ở những tiết sau,.. .Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) − Trước khi đóng mạch điện thì dịch chuyển con chạy về phía N (nếu mắc ở chốt A và N) hoặc dịch chuyển con chạy về phía A (nếu mắc ở chốt B và N) vì nếu để con chạy ở vị trí có điện trở thấp nhất khi đóng mạch điện có thể làm hỏng bóng đèn trong mạch HS thường khơng chú ý đến điều này, vì vậy nên cho các nhóm dịch chuyển con chạy ở. .. mơn Vật lý để giáo viên ở mất thời gian trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp từ đó nâng cao chất lượng học tập của học sinh hơn nữa Long Bình Điền ngày 20 tháng 01 năm 2007 Người thực hiện locphuc2915@yahoo.com.vn Thực hiện: Võ Vă n Cườ n g - 12 - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) Võ Văn Cường TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS. .. u cầu của bài thí nghiệm Do đó cần phải quan tâm đến việc làm thí nghiệm của học sinh ở các nhóm nhất là cho học sinh biết rõ được mục đích thí nghiệm Giáo viên muốn dạy được tốt, nâng cao chất lượng học tập của học sinh thì trường phải có phòng thí nghiệm, thực hành, giáo viên phải làm thí nghiệm thử đi thử lại nhiều lần, kỹ càng trước khi lên lớp Muốn vậy giáo viên phải khơng ngừng học hỏi nâng cao... về an tồn điện và biết cách khắc phục sự cố nếu có − Qua việc giảng dạy, dự giờ ở những tiết Vật lý có tổ chức cho HS làm thí nghiệm thì thấy khơng khí lớp học rất sơi nổi, giúp cho học sinh tiếp thu bài tốt hơn, các em rất say mê trong những thí nghiệm do chính tay mình làm từ đó các kiến thức được khắc sâu hơn vì những kiến thức vật lý thường xuất phát từ những thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm thực... 14 - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) MỤC LỤC A –PHẦN MỞ ĐẦU I-Lý do chọn đề tài trang 1 II- Mục đích nghiên cứu .trang 2 III-Nhiệm vụ nghiên cứu trang 2 IV-Đối tượng và cơ sở nghiên cứu .trang 2 V-Phương pháp nghiên cứu trang 3 B-PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lí luận trang 5 Chương II: Các bước tiến hành trong . - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) C-PHẦN KẾT LUẬN: *Kết luận: Để nâng cao chất lượng của việc dạy và học mơn vật lí ở trường THCS , thì việc tổ chức cho học sinh. Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học)  A-PHẦN MỞ ĐẦU: I-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Lý do khách quan: Nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện mục tiêu đào tạo mơn Vật lý ở trường. hieọn: Voừ Vaờn Cửụứng - 10 - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) − Trước khi đóng mạch điện thì dịch chuyển con chạy về phía N (nếu mắc ở chốt A và N) hoặc dịch chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) Ở THCS, SKKN Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) Ở THCS, SKKN Tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ Vật lí (phần Điện học) Ở THCS

Từ khóa liên quan