SKKN Một số vấn đề cần lưu ý khi làm thí nghiệm và việc sử dụng trắc nghiệm trong thí nghiệm môn hóa học THCS

13 1.4K 0
SKKN Một số vấn đề cần lưu ý khi làm thí nghiệm và việc sử dụng trắc nghiệm trong thí nghiệm môn hóa học THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. thân và một số đồng nghiệp qua việc làm thí gnhiệm. Vì vậy, trong chuyên đề nhỏ “ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆM ”. Để cùng trao đổi và tìm. – Hóa – Thể dục Năm học: 2006 - 2007 12 Phần IV KẾT LUẬN Trên đây là nội dung của chuyên đề Một số vấn đề cần lưu ý khi làm thí nghiệm và việc sử dụng trắc nghiệm trong thí nghiệm môn hóa học. loại dụng cụ và bỏ vào trong hộp hoặc bịch bóng trong để tránh bụi bẩn. Như vậy dụng cụ sẽ sạch bóng và trong suốt khi; làm thí nghiệm sau sẽ quan sát các hiện tượng dễ hơn. B Vấn đề sử dụng trắc

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan