0

Kinh tế lượng ứng dụng chương 2 hồi qui với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPM, logit và probit

31 5,556 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2015, 16:55

. Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Chương 2 1 Chương 2 HỒI QUI VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC MÔ HÌNH LPM, LOGIT VÀ PROBIT Dichotomous: lưỡng phân Binary: nhò phân Discrete: rời rạc Các. Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Chương 2 7 Dùng lệnh genr ThS. Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Chương 2 8 Chạy hồi quy ThS. Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng. 82, 4 1 1,065 NA 4 56 ,2 31,6 -24 ,6 0 0,3 12 0 ,21 5 5 51,8 20 ,2 -31,6 0 0 ,26 3 0,194 6 0 ,2 91 ,2 91 1 1, 125 NA 7 27 ,6 79,7 52, 1 1 0,851 0, 126 8 89,9 2, 2 -87,7 0 -0,13 NA 9 41,5 24 ,5 -17 0 0,365 0 ,23 2 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế lượng ứng dụng chương 2 hồi qui với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPM, logit và probit, Kinh tế lượng ứng dụng chương 2 hồi qui với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPM, logit và probit,

Từ khóa liên quan