0

Báo cáo kiểm toán

28 1,595 4
  • Báo cáo kiểm toán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:17

Báo cáo kiểm toán DA32lời nói đầuViệc lập Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán. Báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của kiểm toán viên xác nhận sự trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị đợc kiểm toán với mục đích đem lại niềm tin cho ngời sử dụng.Việc nghiên cứu báo cáo kiểm toán về vấn đề các nguyên tắc, chuẩn mực chi phối việc lập báo cáo kiểm toán là yêu cầu cần thiết đặt ra cho những ngời hoạt động trong ngành kiểm toán, và đặc biệt đối với sinh viên đang học tập và nghiên cứu chuyên ngành kiểm toán.Là một sinh viên của chuyên ngành đào tạo kiểm toán, em mong muốn đợc nghiên cứu để hiểu rõ hơn về Báo cáo kiểm toán và việc lập Báo cáo kiểm toán, đồng thời tìm hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên, công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo kiểm toán phát hành. Đề án đợc trình bày trên cơ sở nghiên cứu về các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và thực trạng việc phát hành Báo cáo kiểm toán hiện nay cũng nh ảnh hởng của Báo cáo kiểm toán tới ngời sử dụng thông tin trên Báo cáo kiểm toán.Vì giới hạn của một đề tài và hiểu biết còn hạn chế, việc trình bày đề án không tránh khỏi sai sót. Em rất mong đợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn.1Phần I. Lý luận chung1. Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán ( BCKT )1.1 Khái niệmTheo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính : Báo cáo kiểm toán là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã đợc kiểm toán.Lập báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). BCKT là một bản thông báo về kết qủa cuộc kiểm toán về BCTC, dựa trên những bằng chứng thu đợc, kiểm toán viên sẽ soát xét, đánh giá những kết luận rút ra từ các bằng chứng về sự phù hợp của những thông tin định lợng trên BCTC cũng nh sự tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành khi lập BCTC.Theo quy định mang tính phổ biến của một quốc gia hoặc của Uỷ ban về chuẩn mực kiểm toán (IAPC) của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) thì BCKT về BCTC đợc quy định viết dới dạng văn bản và phải tuân thủ các quy định cả về mặt nội dung và hình thức.1.2. Vai trò, ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chínhBCKT về BCTC có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kiểm toán và với ngời sử dụng BCTC.Đối với hoạt động kiểm toán: BCKT về BCTC là khâu cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán BCTC để trình bày kết quả của cuộc kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của kiểm toán viên về thông tin định lợng và trình bày BCTC theo quy định của chuẩn mực hoặc chế độ kế toán hiện hành.Chất lợng của cuộc kiểm toán thể hiện qua việc BCKT có phản ánh đúng về sự phù hợp của những thông tin định lợng trên BCTC và sự tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành hay không. Một BCKT phản ánh sát thực về sự trung thực, hợp lý trên BCTC đem lại sự tin cậy cho ngời sử dụng BCTC sẽ khẳng định vai trò của hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế Đối với ngời sử dụng BCTC: Ngời sử dụng BCKT về BCTC là các nhà đầu t, các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý Nhà nớc về kinh tế (đặc biệt là cơ quan thuế), các nhà cung cấp, khách hàng, các cổ đôngBCKT đem lại niềm tin cho những ngời sử dụng BCTC của doanh nghiệp. BCTC khi có BCKT đính kèm giúp ngời sử dụng BCTC đánh giá đợc độ tin cậy của các thông 2tin định lợng trên BCTC, trên cơ sở đó mà họ có các quyết định kinh tế đúng đắn, hiệu quả trong mối quan hệ kinh tế đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp có BCTC này.Kết quả kiểm toán là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất cho các cấp lãnh đạo, cho các ngành và cho mọi đối tợng khác sử dụng thông tin trên BCKT. Nếu BCTC của doanh nghiệp thể hiện là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Nhà nớc thì thông tin đó ch a đáng tin cậy, nhng thông qua BCKT nếu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì uy tín của doanh nghiệp đó càng đợc nâng cao.BCKT của các tổ chức kiểm toán độc lập đợc lập theo quy định của pháp luật và phải tuân thủ những chuẩn mực, phơng pháp chuyên môn đợc pháp luật công bố hoặc thừa nhận. BCKT của các tổ chức kiểm toán độc lập phải đảm bảo tính trung thực, khách quan và các công ty công bố kết quả kiểm toán phải chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những kết luận, xác nhận hoặc những đánh giá của mình. Nh vậy BCKT (đúng đắn) luôn có giá trị pháp lý nội tại của nó. Trong những trờng hợp đó, các cơ quan công quyền (bao gồm cả Kiểm toán Nhà nớc) và những ngời quan tâm có thể sử dụng BCKT của công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động của mình. Đặc biệt đối với kiểm toán Nhà nớc khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán có thể sử dụng BCKT của công ty kiểm toán độc lập nếu xét thấy BCKT đó đảm bảo chất lợng và yêu cầu của kiểm toán nhà nớc. Điều này giúp rút ngắn thời gian kiểm toán, tiết kiệm chi phí kiểm toán và đỡ gây phiền hà cho đơn vị đợc kiểm toán.2. Nội dung Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 2.1 Các yếu tố cơ bản và nội dung các yếu tố trên báo cáo kiểm toánChuẩn mực kiểm toán số 700 Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính quy định về các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán và nội dung các yếu tố trên báo cáo kiểm toán nh sau.2.1.1 Tên và địa chỉ Công ty kiểm toán BCKT phải nêu rõ tên, biểu tợng, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax và số hiệu liên lạc khác của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán phát hành BCKTTrờng hợp có từ hai (02) công ty kiểm toán trở lên cùng thực hiện một (01) cuộc kiểm toán thì phải ghi đầy đủ các thông tin nêu trên của công ty cùng ký BCKT2.1.2 Số hiệu báo cáo kiểm toán về BCTC BCKT phải ghi rõ số hiệu phát hành BCKT của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán theo từng năm (số đăng ký chính thức trong hệ thống văn bản của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán).32.1.3 Tiêu đề báo cáo kiểm toán về BCTC BCKT phải có tiêu đề rõ ràng và thích hợp để phân biệt với báo cáo do ngời khác lập. BCKT đợc phép sử dụng tiêu đề Báo cáo kiểm toán, hoặc Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, hoặc Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm của Công ty .2.1.4 Ng ời nhận BCKT về BCTC .BCKT phải ghi rõ đợc ngời nhận BCKT phù hợp với Hợp đồng kiểm toán. Ngời nhận có thể là Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc các cổ đông đơn vị đợc kiểm toán. Ví dụ: Kính gửi: Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công tyBCKT phải đợc đính kèm với BCTC đợc kiểm toán2.1.5 Mở đầu của báo cáo kiểm toán về BCTC. BCKT phải ghi rõ các BCTC là đối tợng của cuộc kiểm toán cũng nh ghi rõ ngày lập và phạm vi niên độ tài chính mà BCTC đó phản ánh.BCKT phải khẳng định rõ ràng việc lập BCTC là thuộc trách nhiệm của Giám đốc (hoặc ngời đứng đầu) đơn vị đợc kiểm toán. Trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán là đa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả kiểm toán của mình.BCTC phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Việc lập BCTC đòi hỏi Giám đốc (hoặc ngời đứng đầu) đơn vị phải tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc đợc chấp nhận, phải lựa chọn các nguyên tắc và phơng pháp kế toán cũng nh đa ra các ớc tính kế toán và các xét đoán thích hợp. Ngợc lại trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toánkiểm tra các thông tin trên BCTC và đa ra ý kiến về báo cáo này.Ví dụ đoạn mở đầu nh sau: Chúng tôi đã kiểm toán BCTC gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/X, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/X đợc lập ngày của Công ty ABC từ trang đến trang kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của giám đốc (hoặc ngời đứng đầu) công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi2.1.6 Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán BCTC .BCKT phải nêu rõ phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán bằng cách khẳng định rằng công việc kiểm toán đã đợc thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế đợc chấp nhận.Điều đó chỉ khả năng của kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán xét thấy cần thiết tuỳ theo từng tình huống cụ thể. Thủ tục này là cần thiết để đảm bảo cho ngời 4đọc BCKT hiểu rằng cuộc kiểm toán đã đợc thực hiện theo các chuẩn mực và thông lệ đợc thừa nhận. Trong trờng hợp riêng biệt, kiểm toán viên đã thực hiện các thủ tục kiểm toán khác thì cần phải ghi rõ trong BCKT.BCKT phải ghi rõ là công việc kiểm toán đã đợc thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các BCTC không còn chứa đựng các sai phạm trọng yếu.BCKT phải nêu rõ các công việc đã thực hiện, gồm: a) Các phơng pháp kiểm toán (chọn mẫu, thử nghiệm cơ bản ) những bằng chứng kiểm toán đủ để xác minh đợc thông tin trên BCTC.b) Đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc đợc chấp nhận); Các nguyên tắc và phơng pháp kế toán đợc áp dụng để lập BCTC;c) Đánh giá đợc các ớc tính kế toán và xét đoán quan trọng đã đợc Giám đốc (hoặc ngời đứng đầu) đơn vị đợc kiểm toán thực hiện khi lập BCTC.d) Đánh giá việc trình bày toàn bộ tình hình tài chính trên các BCTC.BCKT phải nêu rõ là cuộc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của kiểm toán viên.Ví dụ đoạn nêu Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán, nh sau: Chúng tôi đã thực công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế đợc chấp nhận). Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo là BCTC không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phơng pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh các thông tin trong BCTC; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc đợc chấp nhận), các nguyên tắc và phơng pháp kế toán đợc áp dụng, các -ớc tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng nh cách trình bày tổng quát các BCTC. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi2.1.7 ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán a) ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán BCKT phải nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về BCTC trên phơng diện phản ánh (hoặc trình bày) trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, trên phơng diện tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc đợc chấp nhận), và việc tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.Khi đánh giá sự tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành để lập BCTC, cần đánh giá trên phơng diện tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành 5(hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế, hoặc chuẩn mực và chế độ kế toán thông dụng khác đợc cơ quan có thẩm quyền chấp nhận) bằng mẫu câu nh :BCTC đ ợc lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế, hoặc chuẩn mực và chế độ kế toán thông dụng khác đợc Bộ Tài chính chấp nhận tại văn bản số ngày ) và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan .Ngoài ý kiến đã đợc nêu ra về việc BCTC có tính trung thực và hợp lý và có tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế, hoặc chuẩn mực và chế độ kế toán thông dụng khác đợc cơ quan có thẩm quyền chấp nhận) hay không, BCKT còn phải đa ra ý kiến về tính tuân thủ của BCTC đối với các quy định pháp lý có liên quan khác.Ví dụ đoạn nêu ý kiến đợc đa ra nh sau: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan Trờng hợp không xác định đợc chuẩn mực kế toán đợc sử dụng để lập BCTC là của quốc gia nào thì tên của nớc nơi doanh nghiệp khách hàng hoạt động phải đợc nêu ra trong BCKTKhi BCTC đợc gửi ra ngoài Việt Nam thì trong BCKT của mình, kiểm toán viên phải nhắc đến các nguyên tắc và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã áp dụng, ví dụ bằng một đoạn nh : Phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành . Hoặc : Phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán phổ biến đợc Việt Nam chấp nhận Thông tin cụ thể này cho phép ngời sử dụng BCTC biết chính xác các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán đã đợc áp dụng để lập BCTC.Trong trờng hợp BCTC đợc lập ra để sử dụng ở ngoài Việt Nam (Ví dụ: BCTC đợc dịch ra ngôn ngữ, hoặc chuyển đổi ra đơn vị tiền tệ khác bản BCTC gốc) kiểm toán viên cần xác định xem có cần ghi rõ chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc chuẩn mực kế toán khác đợc chấp nhận đã sử dụng để lập BCTC trong phần thuyết minh BCTC hay không? b) Phụ lục Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính.Trong một số trờng hợp thấy cần thiết phải BCKTổ sung thêm thông tin về kết quả cuộc kiểm toán đã đợc trình bày trên BCKT, kiểm toán viên đợc phép lập thêm phần Phụ lục đính kèm BCKT, nh: Phần trình bày rõ thêm các thông tin về yếu tố ngoại trừ, bảng tính số liệu chi tiết, các kiến nghị của kiểm toán viên6c) Th quản lý. Để giúp đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên và công ty kiểm toán đợc phép lu hành Th quản lý.Th quản lý mô tả về từng sự kiện cụ thể, gồm: Hiện trạng thực tế, khả năng rủi ro, kiến nghị của kiểm toán viên và ý kiến của ngời quản lý liên quan đến sự kiện đó.Th quản lý đợc trình bày về một hay nhiều sự kiện do kiểm toán viên quyết định.Th quản lý là một phần kết quả của cuộc kiểm toán nhng không nhất thiết phải đính kèm BCKT .2.1.8 Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán về BCTC BCKT phải ghi rõ ngày, tháng, năm kết thúc toàn bộ công việc kiểm toán. Điều này cho phép ngời sử dụng BCTC biết rằng kiểm toán viên đã xem xét đến các sự kiện (nếu có) ảnh hởng đến BCTC hoặc BCKT cho đến tận ngày ký BCKT.BCKT phải ghi rõ địa điểm (Tỉnh, thành phố) của công ty hoặc chi nhánh công ty kiểm toán chịu trách nhiệm phát hành BCKT.Ngày ký BCKT không đợc ghi trớc ngày Giám đốc (hoặc ngời đứng đầu đơn vị ký BCTC. Trờng hợpBCTC đợc điều chỉnh và lập lại trong quá trình kiểm toán thì ngày ký BCKT đợc phép ghi cùng ngày với ngày ký BCTC.2.1.9 Chữ ký và đóng dấu BCKT phải ghi rõ họ tên, số hiệu của kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề kiểm toán ở Việt Nam. Ngời chịu trách nhiệm kiểm toán và ký rõ tên của Giám đốc (hoặc ng-ời đợc uỷ quyền). Trên chữ ký của Giám đốc (hoặc ngời đợc uỷ quyền) phải đóng dấu của công ty (hoặc chi nhánh công ty) chịu trách nhiệm phát hành BCKT. Giữa các trang của BCKT và BCTC đã đợc kiểm toán phải đóng dấu giáp lai.Phù hợp với thông lệ chung của Quốc tế, Giám đốc (hoặc ngời đợc uỷ quyền) đợc phép ký bằng tên của công ty kiểm toán thay cho chữ ký tên của mình, nhng vẫn phải ghi rõ họ và tên, số hiệu giấy phép hành nghề kiểm toán ở Việt Nam của chính mình, và đóng dấu công ty kiểm toán.Trờng hợp có từ hai (02) công ty kiểm toán cùng thực hiện một (01) cuộc kiểm toán thì BCKT phải đợc ký bởi Giám đốc (hoặc ngời đợc uỷ quyền) của đủ các công ty kiểm toán theo đúng thủ tục quy định. Trờng hợp này kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán không phải ký tên trên BCKT.Ngời đợc uỷ quyền ký BCKT có thể là Phó Giám đốc công ty, Giám đốc hoặc phó Giám đốc chi nhánh và phải là ngời có giấy phép hành nghề kiểm toán ở Việt Nam và phải đợc Giám đốc công ty uỷ quyền bằng văn bản.72.1.10 Ngôn ngữ trình bày trên BCKT Ngôn ngữ trình bày trên BCKT là tiếng Việt Nam hoặc tiếng Việt Nam và một thứ tiếng nớc ngoài khác đã thoả thuận trên hợp đồng kiểm toán.2.1.11 Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất BCKT phải lập riêng cho từng cuộc kiểm toán BCTC của từng đơn vị khách hàng (Công ty, đơn vị có t cách pháp nhân độc lập) theo thoả thuận ghi trên hợp đồng kiểm toán.Trờng hợp kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty, theo thoả thuận trên hợp đồng kiểm toán, nếu kiểm toán BCTC cho từng công ty độc lập của Tổng công ty thì phải lập BCKT cho từng công ty độc lập. Nếu kiểm toán BCTC cho từng đơn vị phụ thuộc trong Tổng công ty thì đợc phép lập BCKT hoặc Biên bản kiểm toán . Biên bản kiểm toán này phải bao gồm các nội dung cơ bản của BCKT.BCKT về BCTC hợp nhất của Tổng công ty phải đợc lập dựa trên kết quả kiểm toán đợc thực hiện đối với các đơn vị thành viên, và kết quả kiểm tra BCTC hợp nhất.2.2 ý kiến của kiểm toán viên trình bày trên BCKTBCKT về BCTC phải nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về các BCTC đã thực hiện kiểm toán trên hai phơng diện: Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu các thông tin định lợng của BCTC và kết quả kinh doanh và việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc đợc chấp nhận), cũng nh việc tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động của đơn vị đợc kiểm toán. Căn cứ vào kết quả kiểm toán, kiểm toán viên đa ra một trong các loại ý kiến về BCTC nh sau:- ý kiến chấp nhận toàn phần.- ý kiến chấp nhận từng phần.- ý kiến từ chối (hoặc ý kiến không thể đa ra ý kiến).- ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngợc) Mỗi khi kiểm toán viên đa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (ý kiến chấp nhận từng phần, ý kiến từ chối, ý kiến không chấp nhận) thì phải mô tả rõ ràng trong BCKT về BCTC tất cả những lý do chủ yếu dẫn đến ý kiến đó và định lợng, nếu đợc, những ảnh hởng đến BCTC.Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tìa chính quy định nội dung ý kiến kiểm toán viên trình bày trên BCKT nh sau:2.2.1. ý kiến chấp nhận toàn phần BCKT đa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đợc trình bày trong trờng hợp kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía 8cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị đợc kiểm toán, và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (hoặc đợc chấp nhận). ý kiến chấp nhận toàn phần cũng có hàm ý rằng tất cả các nguyên tắc kế toán và các thay đổi về nguyên tắc kế toán và các tác động của chúng đã đợc xem xét, đánh giá một cách đầy đủ và đã đợc đơn vị nêu rõ trong phần thuyết minh BCTC. Ví dụ: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X, cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan .ý kiến chấp nhận toàn phần đợc áp dụng cho cả trờng hợp BCTC đợc kiểm toán có những sai sót nhng đã đợc kiểm toán viên phát hiện và đơn vị đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên; BCTC sau khi đã đợc điều chỉnh đợc kiểm toán viên chấp nhận. Tr-ờng hợp này thờng dùng mẫu câu: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu .ý kiến chấp nhận toàn phần còn đợc áp dụng cho cả trờng hợp BCKT có một đoạn nhận xét để làm sáng tỏ một số yếu tố ảnh hởng không trọng yếu đến BCTC, nhng có ảnh h-ởng đến BCTC. Ví dụ: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X, cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.ở đây chúng tôi không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần nh trên, mà chỉ muốn lu ý ngời đọc BCTC đến điểm X trong phần thuyết minh BCTC: Công ty ABC đã đa vào sử dụng công trình xây dựng có giá trị XX VNĐ, 3 tháng trớc ngày kết thúc niên độ tài chính, nhng cha ghi tăng tài sản cố định, cha tính khấu hao và cũng cha lập dự phòng. Điều này cần đợc thuyết minh rõ ràng trong BCTC .ý kiến chấp nhận toàn phần không có nghĩa là BCTC đợc kiểm toán là hoàn toán đúng, mà có thể có sai sót nhng sai sót đó là không trọng yếu.2.2.2. ý kiến chấp nhận từng phần BCKT đa ra ý kiến chấp nhận từng phần đợc trình bày trong trờng hợp kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng BCTC chỉ phản ánh trung thực và hợp lý trên các 9khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị, nếu không bị ảnh hởng bởi yếu tố tuỳ thuộc hoặc ngoại trừ mà kiểm toán viên đã nêu ra trong BCKT. Điều này cũng có nghĩa là nếu các yếu tố do kiểm toán viên nêu ra trong BCKT có ảnh hởng trọng yếu đến BCTC thì BCTC đó không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.a) ý kiến chấp nhận từng phần có yếu tố tuỳ thuộc.Yếu tố tuỳ thuộc là yếu tố trọng yếu nhng không chắc chắn, nh các vấn đề liên quan đến tính liên tục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc một khoản doanh thu có thể không đợc công nhận làm ảnh hởng đến kết quả kinh doanh của công ty.Yếu tố tuỳ thuộc do kiểm toán viên nêu ra thờng liên quan đến các sự kiện có thể xảy ra trong tơng lai nằm ngoài khả năng kiểm soát của đơn vị và kiểm toán viên. Việc đa ra yếu tố tuỳ thuộc cho phép kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của mình nhng cũng làm cho ngời đọc BCTC phải lu ý và tiếp tục theo dõi khi sự kiện có thể xảy ra. Ví dụ về BCKT có yếu tố tuỳ thuộc: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X , cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X , phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan tuỳ thuộc vào:- Khoản doanh thu XX VNĐ đợc chấp nhận;- Khoản chi XY VNĐ đợc Hội đồng quản trị thông quaý kiến chấp nhận từng phần đợc đa ra trong trờng hợp kiểm toán viên cho rằng không thể đa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, và những phần không chấp nhận do không đồng ý với Giám đốc hay do công việc kiểm toán bị giới hạn, là quan trọng nhng không liên quan tới một số lợng lớn các khoản mục tới mức có thể dẫn đến ý kiến từ chối, hoặc ý kiến không chấp nhận. b) ý kiến chấp nhận có ngoại trừ.ý kiến chấp nhận từng phần còn đợc thể hiện bởi thuật ngữ ngoại trừ ảnh hởng của các vấn đề không đợc chấp nhận, bằng mẫu câu: ngoại trừ những ảnh h ởng (nếu có) của những vấn đề nêu trên, BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu .2.2.3. ý kiến từ chối (hoặc ý kiến không thể đ a ra ý kiến) ý kiến từ chối (hoặc ý kiến không thể đa ra ý kiến) đợc đa ra trong trờng hợp hậu quả của việc giới hạn phạm vi kiểm toán là quan trọng hoặc thiếu thông tin liên quan 10[...]... đầuViệc lập Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán. Báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của kiểm toán viên xác nhận sự trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị đợc kiểm toán với mục đích đem lại niềm tin cho ngời sử dụng.Việc nghiên cứu báo cáo kiểm toán về vấn đề... gây phiền hà cho đơn vị đợc kiểm toán. 2. Nội dung Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính 2.1 Các yếu tố cơ bản và nội dung các yếu tố trên báo cáo kiĨm to¸nChn mùc kiĨm to¸n sè 700 – B¸o c¸o kiểm toán về báo cáo tài chính quy định về các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán và nội dung các yếu tố trên báo cáo kiểm toán nh sau.2.1.1 Tên và địa chỉ Công ty kiểm toán BCKT phải nêu rõ tên, biểu... lập báo cáo kiểm toán là yêu cầu cần thiết đặt ra cho những ngời hoạt động trong ngành kiểm toán, và đặc biệt đối với sinh viên đang học tập và nghiên cứu chuyên ngành kiểm toán. Là một sinh viên của chuyên ngành đào tạo kiểm toán, em mong muốn đợc nghiên cứu để hiểu rõ hơn về Báo cáo kiểm toán và việc lập Báo cáo kiểm toán, đồng thời tìm hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên, công ty kiểm toán. .. viên, công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo kiểm toán phát hành. Đề án đợc trình bày trên cơ sở nghiên cứu về các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và thực trạng việc phát hành Báo cáo kiểm toán hiện nay cũng nh ảnh hởng của Báo cáo kiểm toán tới ngời sử dụng thông tin trên Báo cáo kiểm toán. Vì giới hạn của một đề tài và hiểu... đó thì trong BCKT kiểm toán viên sẽ mô tả sự hạn chế đối với phạm vi cuộc kiểm toán và đa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần hoặc từ chối đa ra ý kiến khi cần thiết.2. Sai phạm trọng yếu trên Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính gây hậu quả tới các đối tợng sử dụng thông tin. Báo cáo kiểm toán là kết quả của quá trình kiểm toán, thể hiện những nhận xét, đánh giá của kiểm toán viên về tính... trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán 25 độc lập đối với BCKT phát hànhKết luận 27Danh mục tài liệu tham kh¶o 28Mơc lơc 2928 Phần I. Lý luận chung1. Khái quát chung về Báo c¸o kiĨm to¸n ( BCKT )1.1 Kh¸i niƯmTheo chn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam sè 700 - B¸o c¸o kiĨm toán về báo cáo tài chính : Báo cáo kiểm toán là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và... đây:a) Cuộc kiểm toán đợc tiến hành bởi những kiểm toán viên và chuyên gia có trình độ chuyên môn thấp, không tuân thủ những nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán và quy trình kiểm toán đà đợc phê chuẩn hoặc hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán và quy trình kiểm toán của quốc gia và quốc tế đợc phép áp dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. b) Kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán đà không... trách nhiệm và mức độ sai phạm của kiểm toán viên và các công ty kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán và phát hành BCKT .kết luận Báo cáo kiểm toán là kết quả cuối cùng của hoạt động kiểm toán, BCKT thể hiện chất lợng của cuộc kiểm toán thông qua việc bày tỏ ý kiến của kiểm toán viên về tính trung thực, hợp lý về các thông tin trình bày trên BCTC đợc kiểm toán và việc tuân thủ các quy định... công ty kiểm toán độc lập.16 chối, thì hợp đồng bị giới hạn này sẽ không đợc coi là hợp đồng kiểm toán, trừ khi kiểm toán viên bị bắt buộc về mặt pháp luật. Trờng hợp hợp đồng kiểm toán trái với nghĩa vụ pháp lý của mình thì kiểm toán viên nên từ chối.Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn có thể do hoàn cảnh thực tế (Ví dụ: Kế hoạch kiểm toán không cho phép kiểm toán viên tham gia kiểm kê hàng... quan. Và hệ thống kiểm soát chất lợng kiểm toán của Công ty kiểm toán đà đảm bảo các nguyên tắc soát xét chất lợng nhng nếu các bằng chứng pháp lý mà kiểm toán viên thu thập đợc đà chứa đựng những gian lận cố ý mà đơn vị đợc kiểm toán tạo ra, và nh vậy với các thủ tục kiểm toán thông thờng, kiểm toán viên không thể phát hiện đợc. Trong trờng hợp này, kiểm toán viên và công ty kiểm toán đà gặp phải . lập Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán. Báo cáo kiểm toán. về Báo cáo kiểm toán ( BCKT )1.1 Khái niệmTheo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính : Báo cáo kiểm toán là loại báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, Khái niệm Vai trò, ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, Tên và địa chỉ Công ty kiểm toán Số hiệu báo cáo kiểm toán về BCTC Tiêu đề báo cáo kiểm toán về BCTC Ng ời nhận BCKT về BCTC Mở đầu của báo cáo kiểm toán về BCTC., Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán BCTC ., ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán, Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán về BCTC Chữ ký và đóng dấu Ngôn ngữ trình bày trên BCKT, Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất ý kiến chấp nhận toàn phần, ý kiÕn chÊp nhËn tõng phÇn, Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn:, Nguyên tắc kiểm toán quốc tế số13 Báo cáo kiểm toán các Báo cáo tài chính, Kiểm toán viên có thể đ ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần