0

Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

33 3,780 20
  • Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:17

Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC Lời mở đầu Kiểm toán là một nghề mới xuất hiện ở việt Nam. Tuy mới ra đời nhng nó có tầm quan trọng đặc biệt nh một "chất nhớt" trong nền kinh tế. Chính vì vậy kiểm toán đã, đang và sẽ nhận đợc sự quan tâm thích đáng của chính phủ và các cơ quan ban ngành. Do đó, luận và thức hành kiểm toán không ngừng đợc nâng cao cập nhật, hoàn thiện và rút ngắn khoảng cách giữ luận và thực hành. Một trong những vấn đề đó là xây dựng qui trình kiểm toán nói chung và giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán nói riêng dựa trên những chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ-ợc chấp nhận rộng rãi và phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Đó là vấn đề luôn đợc sự quan tâm lớn của những nhà xây dựng chuẩn mực, toàn thể các kiểm toán viên và công ty kiểm toán. Với mục tiêu tìm hiểu luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính, giai đoạn chiếm nhiều công sức và chi phí nhất trong quá trình kiểm toán và quyết điịnh nhất đến chất l-ợng của cuộc kiểm toán. Theo đó đối chiếu so sánh giữa những qui định trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với những qui định trong chuẩn mực kiểm toán đ-ợc chấp nhận rộng rãi, em đã chọn đề tài: luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính . Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, đề án của em, ngoài lời mở đầu và phần kết luận, gồm hai phần:I.Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính.II.Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Do giới hạn về thời gian và trình độ nghiên cứu nên đề án vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, để đề án hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hớng dẫn Ts Ngô Trí Tuệ đã giúp em hoàn thành đề án này1Phần nội dung I. Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. 1.Khái niệm : Khái niệm qui trình trong kiểm toán Báo cáo tài chính đợc hiểu là các giai đoạn, các bớc lần lợt đợc thực hiện trong quá trình kiểm toán. Để thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung và thực hợp của số liệu trên Báo cáo tài chính, từ đó nâng cao chất lợng, bảo đảm tính hiệu quả hiệu năng của từng cuộc kiểm toán. Cuộc kiểm toán thờng đợc thực hiện theo qui trình gồm ba bớc nh sau: lập kế hoạch kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán.Sơ đồ 1: Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Trong đó giai đoạn lập kế hoạch kiểm toángiai đoạn đầu tiên mà các kiểm toánviên cần thực hiẹen trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra điệu kiện pháp cũng nh các điều kiện khác cho cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán đã đợc quy định trong chuẩn mực thứ t trong mời chuẩn mực kiểm toán hiện hành đợc thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi: công tác kiểm toán phải đợc lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý, nếu có, phải giám sát đúng đắn. Đoạn hai trong chuẩn mực kiểm toán số 300 cũng nêu rõ kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần lập kế 2Giai đoạn ILập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toánGiai đoạn IIThực hiện kế hoạch kiểm toánGiai đoạn IIIHoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toánhoạch kiểm toán để có thể đảm bảo rằng cuộc kiểm toán đã đợc tiến hành một cách có hiệu quả. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đợc thực hiện thông qua các bớc sau: chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán; thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp của khách hàng và thực hiện các thủ tục phân tích; đánh giá tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán; tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giái rủi to kiểm soát; lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chơng trình kiểm toán. Giai đoạn hai, thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sủ dụng các ph-ơng pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tợng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chững kiểm toán. Đó là quá trình đợc thực hiệnkế hoạch, có chơng trình cụ thể và chủ động nhằm thu thập đợc những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có độ tin cậy cao để minh chứng cho những ý kiến mà kiểm toán viên đẫ đa ra trong báo cáo kiểm toán.Giai đoạn ba, hoàn tất công việc kiểm toán: kết quả của các bớc cụ thể trong giai đoạn thự hiện kế hoạch kiểm toán đợc xem sét trong mối quan hệ hợp chung và kiểm nghiệm trong quan hệ với các sự kiện bất thờng, những nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập bảng khai tài chính.2.Vai trò, vị trí của giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tái chính. Theo trình tự của quy trình kiểm toán đợc trình bày qua sơ đồ số một, giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán đợc thực hiện sau giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và trớc giai đoạn giai đoạn hoàn tất cuộc kiểm toán. Về thời gian giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán đợc thực hiện trong quá trình đi thực tế tại công ty khách hàng bởi các kiểm toán viên và các trợ kiểm toán trong các phòng ban sau khi đợc phân nhiệm từng phần hành cụ thể. Theo đó, tuỳ thuộc vào kết quả đánh giá độ tin cậy của hệ thông kiểm soát nội bộ (trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán) ở các cấp độ khác nhau các kiểm toán viên sẽ quyết định các thủ tục kiểm toán sẽ sử dụng cụ thể:-Nếu kiểm toán viên khẳng định không thể dựa vào hệ thống kiểm soát của khách hàng, công xiệc kiểm toán sẽ đợc triển khai theo hơng sử dụng ngay các trắc nghiệm độ vững chãi với số lợng lớn. Trờng hợp ngợc lạ có thể sử dụng kết 3hợp các trắc nghiệm đạt yêu cầu với các trắc nghiệm độ vững chãi trên số lợng ít hơn các nghiệp vụ. Mức độ nhiều ít của các trắc nghiệm này tuỳ thuộc vào mức độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ. -Nếu nh kiểm toán viên đánh giá mức độ tin cậy vào hệ thống kiểm soát nội bộ cao thì bằng chứng đợc thu thập và tích luỹ chủ yếu qua các trắc nghiệm đạt yêu cầu kết hợp với số ít các bằng chứng thu thập qua các trắc nghiệm độ vững chãi. (Trắc nghiệm độ vững chãi của công việc đợc hiểu là trình tự rà soát các thông tin về giá trị trong thực hành kế hoạch kiểm toán. Trong trờng hợp này kiểm toán viên phải tiến hành tính toán lại các số tiền trên các chứng từ kế toán và so sánh đối chiếu với các chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán có liên quan. Từ đó khẳng định mức độ thoả mản mục đich bảo đảm độ tin cậy các thông tin của hệ thống kiểm soát nội bộ). Ngợc lại, nếu độ tin cậy vào hệ thống kiểm soát nội bộ đợc đánh giá thấp thì trắc nghiệm đạt yêu cầu đợc thức hiện với số lợng nhiều hơn. Nh vậy, trắc nghiệm đạt yêu cầu đợc triển khai chỉ với mục đích thu thập các bằng chứng bảo đảm sự tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ. Cụ thể trắc nghiệm đạt yêu cầu công việc đợc hiểu là trình tự rà soát các thủ tục kế toán hay thủ tục quản có liên quan đến đối tợng kiểm toán. Đối tợng kiểm toán có thể dựa trên các dấu vết (nh chữ ký trên các chứng từ) hoặc không để lại dấu vết cụ thể (nh phân công, phân nhiệm). Trong quan hệ đó trắc nghiệm đạt yêu cầu đợc thực hiện trong các tình huống khác nhau: có dấu vết và không có dấu vết.Trong trờng hợp có dấu vết các kiểm toán viên cần đối chiếu với các chữ ký trên các chứng từ và xem sét trách nhiệm tơng xớng của từng ngời có trách nhiệm. Trong trờng hợp không có dấu vết, các kiểm toán viền cần phỏng vấn các nhân viên có liên quan và quan sát các hoạt động thực tế cuả họ. Nh vậy, trắc nghiệm đạt yêu cầu đợc thực hiện nhằm khẳng định sự tuân thủ các qui định đợc thiết kế nhằm kiểm soát các hoạt động hàng ngày của đơn vị đợc kiểm toán hớng tới tính hiệu năng và hiệu quả. Qua đó đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin thu thập đợc. Giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán có vai trò quan trọng trong quá trình kiểm toán. Đó là giai đoạn cung cấp nhiều nhất các bằng chứng kiểm toán có độ tiên cậy cao trong hệ thống các bằng chứng kiểm toán đợc lu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Đồng thời đây cũng là giai đoạn chiếm rất nhiều chi phí trong cuộc kiểm toán. 4II.Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính Thủ tục kiểm toán là hệ thống các phơng pháp kiểm toán đợc thực hiện theo một qui trình nhất định. Cũng nh các ngành khoa học khác, kiểm toán có ph-ơng pháp chung nh: cơ sở phơng pháp luận và phơng pháp kỹ thuật để hình thành phơng pháp xác minh và bày tỏ ý kiến của mình phù hợp với đối tợng kiểm toán cụ thể. Mặc dù, thực tiễn cha nhiều nhng kinh nghiệm đợc tích luỹ đủ để đảm bảo tính độc lập trong kiểm toán. Do đó, phơng pháp kiểm toán chung cần đợc xác định cụ thể trên cả mặt luận và kỹ thuật. Cơ sở luận của kiểm toán là phép biện chứng duy vật duy vật. Phép biện chứng duy vật là luận khoa học nghiên cứu quá trình nhận thức của con ng-ời cũng nh mối quan hệ của các sự vật hiện tợng trong thế giới vật chất. Nội dung chủ yếu của luận này là quan niệm các sự vật hiện tợng trong thế giới khách quan luôn luôn vận động trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, trạng thái vận động là chủ yếu còn trạng thái tĩnh chỉ là tạm thời. Theo luận này, các mặt trong bản thân các sự vật, hiện tợng luôn mâu thuẫn và đấu tranh lẫn nhau, trạng thái cân đối chỉ tạm thời để tạo ra sự mâu thuẫn mới ở trạng thái mới của sự vật, hiện tợng. Các sự vật, hiện tợng luôn có những đặc điểm riêng tạo nên đa dạng giữa các sự vật, hiện tợng. Tuy nhiên, cái riêng ấy luôn tồn tại trong cái chung. Cơ sở phong pháp kỹ thuật của kiểm toán trớc hết phải kể đến phơng pháp toán học. Do các đối tợng kiểm toán là các thông tin đợc qui đổi sang đơn vị tiền tệ. Nên phơng pháp toán học là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến trong kiểm toán. Ngoài ra, đối tợng kiểm toán tài chính là Bảng khai tài chính đợc lập nên từ các cân đối kế toán. Do đó, kiểm toán không chỉ sử dụng phơng pháp toán học mà còn sử dụng kết hợp phơng pháp toán học và phơng pháp chứng từ để thu thập những bằng chứng tin cậy minh chứng cho ý kiến của mình. Đồng thời, kiểm toán sử dụng phơng pháp ngoài chứng từ để thu thập những bằng chứng về khách hàng mà Bảng khai tài chính không phản ánh hết. 5 1.Thực hiện thủ tục kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiển toán: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là phần việc quan trọngkiểm toán viên phải thực hiện trong một cuộc kiểm toán. Vấn đề này đợc chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400, đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ:kiểm toán phải có đủ hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán và xây dựng cách tiếp cận kiểm toán có hiệu quả Thử nghiệm kiểm soát bao gồm các trắc nghiệm độ vững chãi công việc và các trắc nghiệm đạt yêu cầu. Mức độ thực hiện các trắc nghiệm này tuỳ thuộc vào mức độ đánh giá ban đầu của các kiểm toán viên đối với hệ thống kiểm soát nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Qui trình thu thập bằng chứng qua thử nghiệm kiểm soát (thủ tục kiểm soát) đợc thực hiện theo các bớc sau: Bớc một, tìm hiểu và mộ tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Đây là bớc đầu trong qui trình thu thập bằng chứng kiểm toán qua việc tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị nhằm mục đích: +)Thu thập các thông tin về tính trung thực của ban giám đổc trong việc lập và trình bày các sổ sách kế toán nhằm thoả mãn các bằng chứng thu thập đợc có thể minh chứng cho các ý kiến đã nêu ra trong báo cáo kiểm toán về số liệu trên Báo cáo tài chính. +)Nhận diện và đánh giá các sai phạm tiềm tàng (là các sai phạm thuộc bản thân các nghiệp vụ kinh tế cụ thể không kể đến sự có mạt của hệ thống kiểm soát nội của khách hàng). +)Đánh giá ban đầu về mức rủi ro kiểm soát (là rủi ro do hệ thống kiểm soát nội bộ của đợn vị không có khả năng phát hiện, ngăn ngừa và sửa chữa kịp thời các sai phạm sảy ra thờng ngày tại đơn vị đuợc kiểm toán). Theo đó ảnh hởng đến rủi ro phát hiện (rủi ro do các kiểm toán viên không phát hiện hết các sai 6phạm ảnh hởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính). Từ đó ảnh hởng quyết định đến số lợng bằng chứng kiểm toán cần thu thập. +)Có kế hoạch thiết kế các cuộc khảo sát thích hợp. Trong giai đoạn này kiểm toán viên tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trên hai mặt chủ yếu: thứ nhất là tính thiết kế của kiểm soát nội bộ bao gồm thiết kế về các chính sách và thiết kế về bộ máy kiểm soát có phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh của khách hàng; thứ hai là tính hoạt động liên tục và có hiệu lực của kiểm soát nội bộ có phát hiện ngăn ngùa và sửa chữa kịp thời các phạm trong quá trình kinh doanh hàng ngày của đơn vị. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đợc thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, trong đó kiểm toán viên phải tìm hiểu về thiết kế và vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng theo từng yếu tố cấu thành để đạt các mục tiêu trên. Công tác tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng thờng đợc tiến hành theo các khoản mục hoặc theo các chu trình (theo từng tài khoản, từng bộ phận trên báo cáo tài chính hoặc theo các chu trình nh chu trình bán hàng và thu tiền .). Thể thức đạt đợc sự hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng:+)Nếu là khách hàng lâu năm của đơn vị kiểm toán, việc tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dựa vào những kinh nghiệm trớc đây của kiểm toán viên với khách hàng. Thông thờng các cuộc kiểm toán hàng năm của công ty kiểm toán là ở các khách hàng truyền thống của đơn vị . Do đó, trớc khi bắt đầu cuộc kiểm toán hàng năm các nhân viên kiểm toán đã có khối lợng lớn các thông tin về hệ thống kiểm soát nộ bộ của khách hàng. Tuy nhiên, các kiểm toán viên vẫn phải tìm hiểu và đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ để cập nhật các sửa đổi thờng xuyên của đơn vị đợc kiểm toán.+)Thẩm vấn các nhân viên của công ty khách hàng. Công việc này giúp cho kiểm toàn viên thu thập đợc sự hiểu biết ban đầu về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng (nếu đó là khách hàng mới). Trong trờng hợp khách hàng là truyền 7thống của công ty kiểm toán thì công việc này giúp cho các kiểm toán viên cập nhật các thông tin thay đổi trong hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. +)Xem xét sổ tay về các thủ tục và chế độ của công ty khách hàng: công việc này giúp cho kiểm toán viên có thể hiểu rõ các thủ tục và chế độ liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Từ đó, có nhận xét ban đầu về tính thiết kế của hệ thống kiểm soát nội bộ.+)Kiểm tra các chứng từ và sổ sách đã hoàn tất: công việc này giúp cho kiểm toán viên thấyđợc các thủ tục đã thiết kế đợc vận hành và vận hành nh thế nào. Từ đó có nhận xét ban đầu về tính hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.+)Quan sát các hoạt động của công ty khách hàng: Công việc này củng cố thêm sự hiểu biết và kiến thức về thực tế sử sụng các thủ tục và chính sách kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng. Sau khi có đợc sự hiểu biết ban đầu về hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua các thể thức trên. Các kiểm toán viên mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ bằng sự kết hợp 3 phơng pháp : *Bảng hệ thống câu hỏi: bảng này do các kiểm toán viên và công ty kiểm toán thiết kế sẵn bao gồm hệ thống các câu hỏi về thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đợc kiểm toán. Các câu hỏi thiết kế dới dạng câu trả lời có hoặc không và các câu trả lời không cho thấy nhợc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ. *Bảng tờng thuật: Đây là hình thức kiểm toán viên và công ty kiểm toán mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ bằng văn bản văn xuôi. *Lu đồ: kiểm toán viên và công ty kiểm toán sử dụng các lu đồ ngang và các lu đồ dọc để mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng. Trong thực tế để có cái nhìn tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ các kiểm toán viên thờng sử dụng phối hợp cả 3 phơng pháp trên. Tuy nhiên, mức độ sử dụng các phơng pháp này lại phụ thuộc vào chi phí kiểm và kinh nghiệm nghề nghiệp của các kiểm toán viên.8Bớc thứ hai, đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát và lập kế hoạch kiểm toán cho từng khoản mục. *Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát: là việc đánh giá khả năng phát hiện, ngăn ngừa và sửa chữa kịp thời các sai phạm trọng yếu ảnh hởng đến báo cáo tài chính của khách hàng. Chuẩn mực số 400: đánh giá rủi ro và kiếm soát nội bộ sau khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán, kiểm toán viên thực hiện đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát theo các cơ sở dẫn liệu cho số d của mỗi tài khoản trọng yếu Nh vậy, sau khi đạt đợc sự hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng, kiểm toán viên tiến hành đánh giá rủi ro kiểm soát cho từng khoản mục chi tiết. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng hoạt động có hiệu lực thì rủi ro kiểm soát đợc đánh giá thấp và ngợc lại. Công việc này đợc thực hiện cho từng nghiệp vụ kinh tế chủ yếu theo thứ tự các bớc sau:+)Nhận diện mục tiêu kiểm soát mà theo đó quá trình đánh giá vận vận dụng. Bớc này các kiểm toán viên nhận biết các mục tiêu kiểm soát cụ thể đối với từng loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của công ty khách hàng mà theo đó có thể đánh giá rủi ro kiểm soát cho từng khoản mục.+)Nhận diện các quá trình kiểm soát đối với từng khoản mục chủ yếu: để bảo đảm tính hiệu quả của cuộc kiểm toán kiểm toán viên không cần thiết phải xem xét mọi quá trình kiểm soát mà chỉ xem xét các quá trình kiểm soát có ảnh h-ởng lớn nhất đến việc thoả mản các mục tiêu kiểm soát.+)Nhận diện và đánh giá các nhợc điểm của hệ thống kiếm soát nội bộ: nh-ợc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ đợc hiểu là không thiết kế các thủ tục cần thiết hoặc không phát hiện, ngăn ngừa, sửa chữa các sai phạm ảnh hởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của đơn vị.+)Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát: sau khi đã nhận diện các quá trình kiểm soát và các nhợc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán viên tiến hành đánh giá ban đầu mức độ rủi ro kiểm soát đối với từng mục tiêu kiểm soát của từng loại nghiệp vụ kinh tế cụ thể. Kiểm toán viên có thể đánh giá mức độ rủi 9ro kiểm soát theo phơng pháp định tính (cao, trung bình, thấp) hoặc theo tỷ lệ %. Kiểm toán viên đánh giá mức độ rủi ro kiểm soát là cao khi:-Hệ thống kiểm soát nội bộ không áp dụng các thủ tục các chính sách đã đ-ợc thiết kế.-Hoặc hệ thông kiểm soát nội bộ có áp dụng các thủ tục và các chính sách kiểm soát nhng không đủ dẫn đến không đạt đợc các mục tiêu kiểm soát chủ yếu. Tuy nhiên đây mới chỉ là mức rủi ro kiểm soát (CR) ban đầu và sẽ đợc điều chỉnh lại sau khi thực hiện thủ tục kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán.Mối quan hệ giữa việc đánh giá mức rủi ro kiểm soát ban đầu và việc xác định các thử nghiệm áp dụng: việc đánh giá ban đầu mức rủi ro kiểm soát có ảnh hởng trực tiếp đến việc xác định các thử nghiệm đợc áp dụng. Nếu nh mức đánh rủi ro kiểm soát là tối đa thì kiểm toán viên không thể dựa vào đánh giá hệ thống kiếm soát nội bộ để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản. Trái lại cần phải tăng cờng các thử nghiệm cơ bản để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán. Trong trờng hợp này các kiểm toán viên không phải thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. Thử nghiệm kiểm soát cũng không đợc thực hiện nếu kiểm toán viên cho rằng việc thực hiện nó không hiệu quả bằng trực tiếp thực hiện ngay các thử nghiệp cơ bản. Đánh giá mức rủi ro kiểm soát là tối đa khi: hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng không đủ các thủ tục, chính sách cần thiết hoặc việc vận dụng các thủ tục không hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn ngừa, và sửa chữa các sai phạm ảnh hởng trọng yếu tới Báo cáo tài chính của đơn vị đợc kiểm toán. Kiểm toán viên đợc đánh giá mức rủi ro kiểm soát thấp hơn mức tối đa khi: Kiểm toán viên thấy rằng các thủ tục kiểm soát của khách hàng liên quan đến cơ sở dẫn liệu có thể phát hiện, ngăn ngừa các gian lận và sai sót ảnh hởng trọng yếu tới Báo cáo tài chính của đơn vị đợc kiểm toán. Trong trờng hợp này kiểm toán viên lập kế hoạch thực hiện thủ tục kiểm soát để đánh giá lại nhận định ban đầu vể mức rủi ro kiểm soát mà kiểm toán viên đã nêu ra trớc đó. Bớc thứ ba, thực hiện thủ tục kiểm soát.10[...]... mực kiểm toán hiện hành đợc thừa nhận rộng rÃi (GAAS) đòi hỏi: công tác kiểm toán phải đợc lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý, nếu có, phải giám sát đúng đắn. Đoạn hai trong chuẩn mực kiểm toán số 300 cũng nêu rõ kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần lập kế 2 Giai đoạn ILập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn II Thực hiện kế hoạch kiểm toán Giai đoạn IIIHoàn thành kiểm toán. .. sau: lập kế hoạch kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán. Sơ đồ 1: Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Trong đó giai đoạn lập kế hoạch kiểm toángiai đoạn đầu tiên mà các kiểm toánviên cần thực hiẹen trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra điệu kiện pháp cũng nh các điều kiện khác cho cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán đà đợc quy định trong chuẩn mực thứ t trong mời... 20 1 .Thực hiện thủ tục kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiển toán: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát là phần việc quan trọngkiểm toán viên phải thực hiện trong một cuộc kiểm toán. Vấn đề này đợc chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400, đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ :kiểm toán phải có đủ hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm. .. chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ-ợc chấp nhận rộng rÃi và phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Đó là vấn đề luôn đợc sự quan tâm lớn của những nhà xây dựng chuẩn mực, toàn thể các kiểm toán viên và công ty kiểm toán. Với mục tiêu tìm hiểu luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính, giai đoạn chiếm nhiều công sức và chi phí nhất trong quá trình kiểm toán và... l-ợng của cuộc kiểm toán. Theo đó đối chiếu so sánh giữa những qui định trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với những qui định trong chuẩn mực kiểm toán đ-ợc chấp nhận rộng rÃi, em đà chọn đề tài: luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính . Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, đề án của em, ngoài lời mở đầu và phần kết luận, gồm hai phần:I.Qui trình kiểm toán Báo cáo... trong kiểm toán Báo cáo tài chính đợc hiểu là các giai đoạn, các bớc lần lợt đợc thực hiện trong quá trình kiểm toán. Để thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung và thực hợp của số liệu trên Báo cáo tài chính, từ đó nâng cao chất lợng, bảo đảm tính hiệu quả hiệu năng của từng cuộc kiểm toán. Cuộc kiểm toán thờng đợc thực hiện. .. nhằm kiểm soát các hoạt động hàng ngày của đơn vị đợc kiểm toán hớng tới tính hiệu năng và hiệu quả. Qua đó đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin thu thập đợc. Giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán có vai trò quan trọng trong quá trình kiểm toán. Đó là giai đoạn cung cấp nhiều nhất các bằng chứng kiểm toán có độ tiên cậy cao trong hệ thống các bằng chứng kiểm toán đợc lu trữ trong hồ sơ kiểm. .. 2I.Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính 2 1 Khái niệm 2 2.Vai trò, vị trí của giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 3II .Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán 5 1.Thùc hiƯn thđ tơc kiĨm so¸t 6 2.Thùc hiƯn thđ tơc ph©n 12 3.Thđ tơc kiĨm tra chi tiÕt 15 III. Đôi điều về thực trạng của kiểm toán Việt Nam 29Kết luận 31Tài liệu tham khảo 3233 lớn nếu mặt hàng kinh doanh của đơn vị đợc kiểm toán là mặt... chính.II .Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Do giới hạn về thời gian và trình độ nghiên cứu nên đề án vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, để đề án hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hớng dẫn Ts Ngô Trí Tuệ đà giúp em hoàn thành đề án này1 II .Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán trong qui trình kiểm. .. giá thấp vai trò của luận trên con đờng đi tìm tri thức nâng cao năng lực nghề nghiệp. Đề án đà tập trung vào các việc tìm hiểu luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó so sánh đối chiếu với những luận này đợc qui định trong các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan với các qui định trong các chuẩn mực kiểm toán quốc tế, từ đó . ty kiểm toán cần lập kế 2Giai đoạn ILập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toánGiai đoạn IIThực hiện kế hoạch kiểm toánGiai đoạn IIIHoàn thành kiểm toán. một, giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán đợc thực hiện sau giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và trớc giai đoạn giai đoạn hoàn tất cuộc kiểm toán. Về thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC, Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC, Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC, Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. 1.Khái niệm :

Hình ảnh liên quan

Sơ đồ 1: Khái quát trình tự kiểmtra chi tiết trong mô hình chung - Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Sơ đồ 1.

Khái quát trình tự kiểmtra chi tiết trong mô hình chung Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan