0

SKKN đề xuất một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô

43 2,116 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:45

. việc đề xuất một hướng đọc - hiểu đối văn bản Chiếu dời đô là thực sự cần thiết. Trên cơ sở ấy, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn, trình bày đề tài: Một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô (Thiên đô. hãy xác định hướng đọc - hiểu ? Sau khi đọc hiểu văn bản em hãy rút ra cách học văn bản Chiếu dời đô nói riêng và văn bản nghị luận trung đại nói chung? Hay: Sau khi đọc hiểu văn bản em có nhận. không chịu dời đô để lại hậu quả cho muôn dân… 17 - Hình thành cho học sinh cách học để sau khi đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô các em có ý thức tích cực tự đọc - hiểu những văn bản chiếu khác
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN đề xuất một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô, SKKN đề xuất một hướng đọc - hiểu văn bản Chiếu dời đô,

Từ khóa liên quan