0

TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ

23 1,819 1
  • TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 22:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ Đề tài: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN HỮU PHONG HUẾ, 2006 NGƯỜI THỰC HIỆN LÊ THỊ THÚY HIỀN CẤU TRÚC TRÌNH BÀY CỦA LUẬNVĂN 2/23 MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHNVĐ TRONG GIỜ Đ-HVB NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH THPT CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM KẾT LUẬN 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 3/23  Xuất phát từ sự đổi mới đồng bộ, toàn diện và quy mô sâu rộng của nền giáo dục Việt Nam: Nội dung; chương trình sách giáo khoa -> sự thay đổi “tư duy giáo dục”  Xuất phát từ quan điểm dạy học phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong giờ đọc-hiểu văn bản  Có rất nhiều hình thức dạy học phù hợp với tinh thần đổi mới này, song dạy học nêu vấn đề là một trong những xu hướng đáp ứng được yêu cầu đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 4/23  Tuy nhiên trong thực tế vấn đề đổi mới theo kiểu nêu vấn đề còn nhiều lúng túng, nhất là việc xác lập hệ thống câu hỏi trong giờ lên lớp như thế nào để có tác dụng thật sự trong việc đề cao vai trò của học sinh vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng  Với yêu cầu đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, câu hỏi nêu vấn đề đang được nhìn nhận như một biện pháp đáng tin cậy và có triển vọng nâng cao hiệu quả dạy học văn.  Do đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài: “Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh THPT trong giờ đọc hiểu văn bản theo hướng sử dụng câu hỏi nêu vấn đề” là rất cần thiết 5/23 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.2 CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ TRONG Đ-HVB 1.1.3 TÁC DỤNG CỦA CHNVĐ TRONG Đ-HVB 1.1.4 NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA TÍNH TÍCH CỰC 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.2.1 TIỀM NĂNG CỦA CÁC VĂN BẢN VĂN HỌC TRONG SGK NGỮ VĂN MỚI ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHNVĐ 1.2.2 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHNVD TRONG GIỜ Đ-HVB CỦA GV VÀ HS Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG BÌNH ĐANG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TĐPB CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 6/23  Điều tra 50 GV; 200 HS lớp 11, 12 trường THPT Đào Duy từ và trường THPT Lệ Thủy  Về mặt nhận thức: GV, HS thấy được tầm quan trọng và hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi nêu vấn đề  Thực trạng sử dụng: mức độ sử dụng; cách thức sử dụng mâu thuẫn với mặt nhận thức ở trên  Nguyên nhân: +Khách quan +Chủ quan  Kết luận: Xuất phát từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài chúng tôi mạnh dạn đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong giờ Đ-HVB nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh THPT 7/23 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 2.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NÊU VẦN ĐỀ 2.1.1 CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG 2.1.2 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH XÂY DỰNG  Tuyển chọn và xây dựng được hệ thống CHNVĐ thuộc nhiều nội dung khác nhau của môn học trong đó biểu hiện rõ nhất là ở hai giáo án : + Giáo án 1: Trao duyên (Truyện Kiều-Nguyễn Du)- lớp 11 + Giáo án 2: Hai đứa trẻ (Thạch Lam) - lớp 12 8/23 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHNVĐ TRONG GIỜ Đ-HVB NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH THPT 2.2 SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ 2.2.1 NGUYÊN TẮC SỬ DUNG 2.2.2 QUY TRÌNH SỬ DỤNG 2.3 VÍ DỤ  Dạy bài Trao Duyên, GV nêu câu hỏi: 1-Nhan đề gợi cho em điều gì? 2-Nếu được phép đặt lại tên cho đoạn trích thì theo em tên gọi nào là phù hợp nhất? Vì sao?  Dạy bài Hai Đứa Trẻ, GV nêu câu hỏi: 1-Trong phần tiểu dẫn về Thạch Lam, SGK viết : “Truyện ngắn Thach Lam chứa đựng biết bao tình cảm mến yêu” Qua truyện ngắn này em hãy lý giải vấn đề trên? 2-Trong truyện ngắn có nhiều nhân vật, ai là người khổ nhất? Vì sao? 9/23 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHNVĐ TRONG GIỜ Đ-HVB NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH THPT  Tiến hành: + Mỗi học sinh tự nghiên cứu để suy nghĩ, trả lời + Mỗi học sinh thảo luận với một học sinh khác trên lớp + Các nhóm thảo luận với nhau + Một học sinh bất kỳ trình bày ý kiến của mình, các học sinh khác bổ sung ý kiến, phản đối hay thắc mắc… + Giáo viên kết luận và chính xác hóa kiến thức 10/23 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHNVĐ TRONG GIỜ Đ-HVB NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH THPT [...]... cht lng gi -HVB ca hc sinh THPT Xỏc nhn s ỳng n ca vic s dng h thng cõu hi nờu vn nhm tớch cc húa hot ng nhn thc cho hc sinh THPT Phõn tớch kt qu thc nghim ỏnh giỏ kh nng ỏp dng ca PPDH mi vo vic tớch cc húa hot ng nhn thc cho hc sinh THPT 12/23 CHNG 3: THC NGHIM S PHM V NH GI KT QU THC NGHIM 3.2 NHIM V THC NGHIM Biờn son TLTN theo ni dung ca lun vn Hng n cỏc GV thc hin theo ni dung v PP ó xut... mt s khỏi nim c bn liờn quan ti + Khng nh vic ỏp dng PP dy hc mi vo chng trỡnh THPT l mt s la chn ỳng hng v cú tớnh kh thi cao V mt thc tin: + iu tra c bn thc trng ca vic s dng CHNV trong gi -HVB ca GV v HS mt s trng THPT tnh Qung Bỡnh 19/23 KT LUN V KIN NGH + Thit k c mt h thng CHNV t chc dy -HVB cho HS THPT Kt qu TNSP ó cho phộp khng nh tớnh ỳng n v hiu qu ca PPDH mi c bit nú rt hu ớch trong. .. TLTN v cỏch s dng nú trong ging dy X lý, phõn tớch kt qu thc nghim, t ú rỳt ra kt lun v: + Cht lng hc tp ca hc sinh nhúm TN v nhúm C + S phự hp v mc ni dung, s lng cht lng ca h thng cõu hi a ra vi yờu cu ca 13/23 vic tớch cc húa hot ng nhn thc cho HS THPT CHNG 3: THC NGHIM S PHM V NH GI KT QU THC NGHIM 3.3 PHNG PHP THC NGHIM Tin hnh thc nghim s phm ti hai trng THPT o Duy T v trng THPT L Thy trờn hai... trỏnh khi nhng thiu sút Vic tớch cc húa hot ng nhn thc cho hc sinh ũi hi phi tin hnh trong mt quỏ trỡnh lõu di nhng do thi gian ngn, ti ch mi thc nghim vi mt s lng giỏo ỏn ớt Cha tn dng c u im ca mụn hc trong vic tớch cc húa hot ng nhn thc cho hc sinh 21/23 KT LUN V KIN NGH 2 KIN NGH ngh cỏc giỏo viờn ng dng v m rng PP ny tt c cỏc trng THPT ang dy chng trỡnh thớ im phõn ban v dy chng trỡnh phõn ban...CHNG 2: XY DNG V S DNG H THNG CHNV TRONG GI -HVB NHM TCH CC HểA HOT NG NHN THC CHO HC SINH THPT Kt lun: Trờn c s nhng nguyờn tc ch o vic xõy dng v s dng h thng cõu hi nờu vn nhm tớch cc húa hot ng nhn thc cho hc sinh, mt h thng cõu hi gm nhiu ni dung ó c xõy dng ỏp ng vi mc ớch trờn, tớnh kh thi ca nú s c kim chng phn thc... trng THPT o Duy T v trng THPT L Thy trờn hai khi lp 11, 12 Tng s hc sinh 360 em + Nhúm i chng: dy theo PP truyn thng + Nhúm thc nghim: s dng PP dy hc mi Sau khi dy cho c hai khi lm bi kim tra chung , tin hnh x lý im theo phng phỏp thng kờ 14/23 CHNG 3: THC NGHIM S PHM V NH GI KT QU THC NGHIM 3.4 KT QU THC NGHIM Kt qu thc nghim c trỡnh by trong cỏc bng t 3.1 n 3.6 õy chỳng tụi ch a ra bng 3.2; 3.3; 3.6... chng trỡnh thớ im phõn ban v dy chng trỡnh phõn ban mi T chc hng dn v biờn son mt s giỏo ỏn mu ph bin cho khi THPT v khuyn khớch giỏo viờn ỏp dng Tin hnh nghiờn cu i mi PPKTG cho 22/23 phự hp LI CM N! Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe và gúp ý của quý Thầy-Cô trong Hội đồng chấm luận văn! ... HS cỏc nhúm thc nghim cao hn nhúm i chng, th hin: + T l % hc sinh yu kộm v trung bỡnh ca cỏc nhúm thc nghim luụn thp hn cỏc nhúm i chng (bng 3.2, 3.3) + T l % hc sinh t khỏ gii ca cỏc nhúm thc nghim luụn cao hn cỏc nhúm i chng (bng 3.2, 3.3) + im trung bỡnh cng ca cỏc nhúm thc nghim bao gi cng cao hn nhúm i chng XTB(TN) > XTB(C) (bng 3.6) Trong lun vn ó dựng phộp th t kim nghim v 18/23 cho thy tTN... hot ng nhn thc cho HS THPT + xuõt mt s bin phỏp nhm nõng cao hiu qu ca vic s dng h thng CHNV tớch cc húa hot ng nhn thc cho HS THPT v cỏc iu kin cn thit ỏp dng PP dy -HVB vn hc + Vi cu trỳc kim tra ỏnh giỏ ngay sau cỏc bi hc, HS cú th t ỏnh giỏ c trỡnh , kh nng t duy, mc cm nhn vn chng ca 20/23 mỡnh v cỏc bn KT LUN V KIN NGH 1.2 HN CH Do ln u tiờn ỏp dng PP s dng h thng CHNV trong gi -HVB nhm tớch . TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ Đề. nghiên cứu đề tài: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh THPT trong giờ đọc hiểu văn bản theo hướng sử dụng câu hỏi nêu vấn đề là rất cần thiết 5/23 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ. cao chất lượng giờ Đ-HVB của học sinh THPT  Xác nhận sự đúng đắn của việc sử dụng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh THPT  Phân tích kết quả thực
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ, TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN THEO HƯỚNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ,

Từ khóa liên quan