0

XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

24 1,419 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:14

. nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Phạm. LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM - LỚP 8 THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA SGK ĐỊA LÝ LỚP 8 - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM. 1. Đặc điểm cơ bản của. SGK địa lý lớp 8. 2. Khả năng chương trìh để xây dựng nội dung bài giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. II. XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG Ở MỘT SỐ PHẦN, MỘT SỐ BÀI TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH, XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan