0

SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS

24 1,748 2
  • SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:25

  !"#  ! "#"$%&'() *+,-. /(012 /3456789  !" #$$ %  &'( &)* +$! ,- .+$% /012!3444&1% 5$67!"./812!49#$:;<' =>?& 1@>5A $ >" $B5$* &% $C 7!D E)>  # %& **&+$ FG H$6 I>JK+$.;<L> M(  $ N NO O7"C 7!CP Q7! E5M)RS OB5$*1T 6>1% U& O V "% F(-5$ U W 6CG E#$$2 +$!&>K E)2 ( % NO;( F !C1! U 5)RS(# U1Q !XYD2&>K $1% +$( )$1Z, [B0\]0 ^_$(Y! U F 6$)" #" ,'25&O! #(+$% ,_$! &5*$ 6$& FQ$ #1# M W M6 U5&" !&2 Q! 5*$+$(! % U WC%$W !)% 6 > N EM, 'AMY2$&M32# F*6 >&&2`T! NO,aZ5=5$!W ! b!2 2+$-Cc> $ A , [2*6>" CA2>C ! OCOW &!!5*$+$(! % , $%$&'()$*+$, /   !"#  C $#MY$* U  D[de_$!$  ]00\]0?0\]f)(  M P# 2YK F g#U$& O* &<36>O! #(+$%  M 3G,d$#KM(R*26 NO, D!+$! MJ NO6>$#& O %& JK $1% +$(1(+$! .,dNF % MK $" O*" C1%1*h &<36> O! #(+$%  M3G, //8:7;<= >(?1@897A8 3* 6MY2! g OCO+$!   F> M,Y2W-21(( >ij7!" k,3&C$l!2g2W-& * &  Q R,mB5$*-1TCc>M %3* " & *  +$ F 6J $" CA,Y2"  O %5& ! D5 12,3F6* 6)"MY2$&M32# A-5&" 121,n$A A M&gh -(25g#$ N(2  %&($k).)& 1%5,Y # O %$1*1+$!&7+$!CA 5C#$ N1M$,3F %" )"61Mh C1M2 " NOU W1 6 #5,d-b R@ bF !b- !bo$2 F! OC$TQ F g *&(+$% 2`T! )&, 3*C)&&$k).)&Z&g! NA2,Y$-1M .$12&C)&Z&&^oCHọc tốtCNâng caoX $&(Z%+$ F % $)& #57!-, >(?1@=B61 3*( M3Z#!2$( %, 3*(bg%&!R)"Z$ % #,')* 5&A)(MAT<5D $%$&'()$*+$, //   !"# $G# V&C%$W !1MCc> P,eO Z57!JQ)( 5&#1M U "CC1M5$* 6$&!2$"Q(+$% ,D F  <! $kGV!U 121QC , 9$   E5N& O  #  D!+$!W M K F g#U$& c>O! #(+$%  " CA % &)$K $" CA1% +$(1(+$!, /C@8< >D8E==F L#U$7! &&5&C D[de_$! $, >8G=F D!#U$7! &&!5&f!; ?I!];Y0\]0?0\]f, ?I!0;Y0\]f?0\]p, ?I!f;E qr0\]p%$A[s4, CHAIJ4JKL CHAIM8BMJ4 ?dUY.+$% CA;p\r0\\\r_[]\7!_$A" F> M, ?d$#7!eZLgIt>&'&( % Z D M, ?&5*$<n" CAZ D [deG7!a"It>&'&l$ )(0\\0, C/HAID86F897 ?dU> #$>*!! 6 $&* Q N"C & NO5O O7!Cu 1(6)% &(+$% , ?dU&.Z D[de 7!a"It>&'&,#$N)(7!5&  " O NO7"7!C *(+$%  $%$&'()$*+$, /C   !"# *>! %)uM,#$N7%$Q1% +$( 6 7!C5&5O! %5OUlc)uM  F$A! %> Q, NHAI8:7O ?e!$1 N$#5&$C1M U W *MY2$&M32#& *YZ D M! *$+$(! M  % (>&,d> Q&$0\]0?0\]f 16(YC!$& % $ #2> 5<P8975:F;=QRKPS12& % )F D1M >& MC7!5F!(5& )&$ !& $1% +$(C!$; 3@M TJU8V=8W7XF897A8YZ[ 8E=BM5\= $( M5\=$( 8r] 8vw q\w qr] x\w yxw ?31% +$( % ]00\]0 MP237! D K O*$#$* &Vn dng phương php dy học da trên gii quyt v!n đ# trong phân môn văn &0\]0,d$#K M(R* !O26 NO&> +$ F,a(  M  D!+$!JK NO6> &  % P& $1% +$(1(+$! ., ]^5K==87VK ],^A?12J_8KPS15<P8975:F;=QRKPS12 ]8BU` ztO! #(+$% 5& -. 5C5& $ ,2C7 M +$!2  O V&5#+$! "$M,H&* -2Cl.$K)% $)% &5& %&Q2 M )%  *(+$% , {|C}-C,~ $%$&'()$*+$, /N   !"# ztO! #(+$% 5&O! # O V25#+$!%D&5#+$!%"$ 6K+$ . <$k1% U1•G,#CZ2D O%5T  U&  Q5O561% O. 6 1• $)6!1•CA,{LIe,eY$V3sM~ ]/B;a7XF5<P8975:F;=QRKPS12 ?$"25C5& $  ?I@"$M O V ?sN NU W 67!C ?mB5$*1( O. OC ?L  Q $#1•(+$% !+$% . ?Wk5&*   Q1•CA ]C<78S18b@=D8c7M8\7 ?d2 Q1M5&W$I3$A{   " 5&*X~?€_$(5`WS $% >, ?sM71(1% #$$7!)&r "> &D5#5C!(+$% ?€sM$ & - :^1. D, ?s211P?€'A%$"$#$$)&  O %•lO F$A2, ?A D!Q561%& O*O! #(+$% ?€dW`+$ F O*, ]/8bH=M8BM8:78U ]/8dK78KefafI8 z'AC;#&N  D! gZ %  Q !#$$> QAC,Y&*)@ )$" ()&&$k). -$h eIs#!! $hh> Q,'.- FQ$M2 5#+$!$R M 25#+$!%)&,[C($k). )&Z&Q@)@ "$7!)&.1% U&)& 6 (+$% ,d2$k).)&Z& F-2 Q@1% U !&2 Q$"1% UQ(+$% &# ! )&, z'A#; $%$&'()$*+$, /]   !"# I#5O!&lO$$* F$A2 )&,d$$# F$A(> Q1M1oC " W. FU WC,dNF6M* CZ&7!#5& +$! ,I# F glO F$A2&+$! 5&(l.C=!& $)&{ *$)&~!$‚ "Q % 1% P, I#($k).$"$@ &5*$2 5#+$!,Y2 25Q2"  % 6>O! #(+$% !& OCO2*$+$(ghD# O CO2 $% $ &$k).$)&, ]//$K;g88:78U;J@M FhB7a812bi7K;F;6=f897 jfF`V7^8k8U7XF12 ?nU"];a& 66> D5&)& 66>$A)&$A& F )&! eIsea,ƒU"&C=  Q1T  $7!CZU")% &Q$,3 1$M1  F 6&$K)% [e, ?nU"0;d$$* O %O! #)& 6 H&CO$Q)& 66>ZU"] & F$A  O V& Q* M+$!$$*,nU"&W   Q1TQ$&6>[e,nU"&2$Q5&2CO 5#+$!7! F$A O VDCA7!C,E2[eC=6 U:`T!7!M& NO !! FQ$(+$% ,  ?nU"f;F$A O % '5&U"! 7!&5&> #$ 1Cc> O! #(+$% ,'25& F$A  O %U! O"$1% U  F 6&-!)% , n$A(+$% ( O.&%5T  U % 1M^ " M&2 Q $M•1M^ 5N $% &g  O V,nU"&WC  Q1T $)6 ! N CC M+$! "1 #U$&(+$% , $%$&'()$*+$, /l   !"# tO!& FF O %&u5&  Nb)& W M)* W`%U"f;g88K?=8:7S 0123456 dM*$ #uC%"$)&5& *$)&,W !b+$- *$)& - M D )u5Db(@2M11MW % * *$)&,%1>&$ $* F$A2 N #$!! E *$)& K C& F$A2,'$2K C& F  F(2 *5&C h)u FQ$" $)&,d- F&21( +$! c  1M(!56 U&( (+$!+$ F F g *, 3* -& F$A2! E$65& -( F2 *)&7" FQ% 5T  UU1Mg5&D >"R- M $ >  !,% F6C=C"&b-, 3N>];s)&-43{eIsY8 6]~ #2 Q *$)u" $$*C!$; H!5*!CA n•,% !H!)Aj !+$#5&3* Y!Q% ,d$)!1M1N & 6 ".,a&&M)!lWlN )#%: -)&! 7 U;&5%6$l! . SX5g%K)& &C„c!U,H! gg+$; ?a& U&5&F&$ %… a&l!$$&)(; ?†Q5&))$,Y&% Z3* !& 1M2! U)&5& %$‡., H!b @@K;&% 2)!#$5& U) C!(5& ! U)& (,n&)&g)(%$1M22 FC= . &% T… 71823!9:6 F$A#$!Z$‚ " FC= h> Q QP E"$7! ","  % 3 P $" & N 7! E "&W !2 QCc> F$A2 P,F$A2 QCc>  "&&1M2 $%$&'()$*+$, /m   !"# Z "1!2 Q‚ "C= *$)u"  F $A> Q,$#A"  %  F N 1#$ !Z$‚ ",aS5=)(AT5&"  Q A # (#$! E$&C!$2 FQ$&(+$%  FC=!,3 #$!Z$‚ " D$">$ %  %3* , fB7`V7^7XF5<P8975:F;=QRKPS12 d2)AU"1!$7!6>O! #(+$%  ; dU " '  Y#$( $% H61%  I(+$%  s% 5$6 ] I3 I3 I3 [e I3 0 I3 I3 [e [e I3ˆ[e f [eˆI3 [e [e [e [eˆI3 p [e [e [e [e [eˆI3 tO!& FF O %C & D& )"M M6>"]&0, 7$K;g8;<=1L5\=72M^ 1/ O* M+$!p!, n*,opq" p-rs%t3 Yu.v[ >""(*"h(rqw,"n%'() n> #$7!!&5& *$ F$AU!O WC %6C„C&&$A !!(+$%  COb@ 7!#,I!& %& M+$!x); pb@7@8UKg88K?=78VF:=12{)u1Q" $$* $6 5" CO1*#$" )& l-" -X~; $>?[*!$Z) 1‰&J2)(1$% 5D.;<'!@?AG,%u&b!( D1M5&W %;ƒ&C!$)!)A DRW $A5l- • +$!Š-$D > 6 $*%$ $A 5FB #M• #l-)$` MD6 "$Db (#W  $A• 6N&)** )*b2$ $%$&'()$*+$, /v   !"# D$$(12 $A•R% D2) A&&* CQW  $A5•X ?3FC!(<'!@?AG… ?3&5& %&QD+$!-6 U7 &… pb@7/(07dK8xYyzJ`AB=x12[ 0,],‹%$ AK)% ; ?Y&J2)(1$%5D.;<'!@ ?AG• ?Y!(DW  $A5X 0,0,‹%$ A!)% ; ?3FC!(<'!@?AG… ?H& %&QD+$!-6 U7 &… pb@7C({K27B74bI=s=Q8KPS{!5 & 2c2 ZŒ€[e (5$62Q!!` Z&( $% ~; F[L(<'!@?AG)ZF $A5; ˆd2CU1h-)( &D$+$!• ˆA  A D!(Z%M*• ˆ•VM D{12 $A5l( & $A)! $A~• ˆ $A52" A • ˆn*& Z7!DW  $A M12.$D 1• ˆ9K"&& F&1M#W  $A5• ˆY"+$& D1Mo[eW  $A5• ˆYD5.CO5&D1MW  $A5• ˆ9O%CA5&<1M $A5G,X f['QD+$!-6 U7& (; ˆY2)%  7!*W  $A5• ˆdC(l$ )$M) $A5• $%$&'()$*+$, /|   !"# ˆL DW  $A5• ˆ6 $D* $A5& !*• ˆD$! !(1k$*$1#$D E)h $A5,X pb@7NhB7a87B7DS8V77}7861U7=QRKPS12{5* 1# "$1% U2Q1QU~, ˆd2CU1h-)( &D$+$!• ˆA  A D!(Z%M*• ˆ•VM D{12 $A5l( & $A)! $A~• ˆ $A52" A • ˆn*& Z7!DW  $A M12.$D 1• ˆ9O%CA5&<1M $A5G• ˆY2)%  7!*W  $A5• ˆD$! !(1k$*$1#$D E)h $A5, Œ€{]p` Z( $% l$ ?€\v1% U2Q1QU~ pb@7]3UD8~=DS8V778bFfS{I3l-lo !> "$1% U2Q(+$% l$ 1% U #U$~; ?'Q7! $A5• ?$A52)( D$+$!lK"• ?s@5#%.A $A5, >""(*""w,"n%"&•€3"!$% !&CC= %& O7Kl. )x7!!]& %& M+$!!)C!$; pb@7(a88b@==K•8E={7%$5&eIsC !1(• !1( &5*$& M  #4 -- • !$#!CO5# +$!~; ?eIsYv 6];)&B,C?A1 $%$&'()$*+$, /‚ [...]... SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Hình ảnh học sinh đóng tình huống thực tế ( chủ đề Môi trường) trong phần giới thiệu bài của Tiết 28 ( Ngữ văn 8) THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 22 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân. .. dạy Ngữ văn trên địa bàn huyện để đề tài của tôi đầy đủ, hoàn chỉnh hơn Từ đó, chúng ta rút ra được những điểm chung nhất của phương pháp dạy học tích cực này để áp dụng vào từng bài dạy cụ thể nhằm Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 20 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn nâng cao chất lượng môn Ngữ văn nói chung và phân môn Văn nói... thức, kỹ năng người học đã biết: - Nơi nào cũng có bản khuyến cáo hoặc lời đề nghị: “Cấm hút thuốc lá”; - Nhan nhản những người hút thuốc lá … 4 Những kiến thức, kỹ năng chưa biết cần để giải quyết vấn đề: - Đặc điểm của thuốc lá; Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 13 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn - Thuốc lá có hại... chỉnh, bổ sung (nếu cần) Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 12 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Trong thực tế dạy học chúng tôi đã chọn cách thứ 2 Bước 2 Thể chế hóa kiến thức đã học (xem xét lại các kiến thức liên quan tới môn học đã lĩnh hội được thông qua giải quyết vấn đề => đáp ứng mục tiêu môn học đã đề ra) - GV và HS chốt... đặt ra trong bài học thì phương pháp quan trọng, hiệu quả không thể thiếu trong tiết học là thảo luận, hoạt động nhóm Đây là quá trình các em đưa ra ý kiến, lựa chọn cách giải quyết và đi đến thống nhất vấn đề Đây cũng là khâu quan trọng nhất của tiết học Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 17 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Song... 82% 50% 81% 63% 92% Nguyễn Thị Bích Liên 19 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn 2015(HKI) 8/2 8/3 58% 53% 89% 84% 7 Kết luận: Mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, trong thực tế không có phương pháp dạy học nào là hoàn hảo, tối ưu Vấn đề là người dạy phải biết vận dụng phương pháp nào và vận dụng ra sao để đem lại... vấn đè trong giáo dục hiện đại, Trường THPT Tam Giang- Phong Điền – Huế http:// tamgiang.net/dienban/showthread.php?t=3574 6.PGS TS Nguyễn Văn Khôi- PGS TS Lê Huy Hoàng- ThS Vũ Thị Mai Anh, Mô đun Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, NXB Sư phạm, 2012 MỤC LỤC Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 23 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn 1... phương pháp giải quyết vấn đề: - Phân tích tình huống từ câu chuyện thực tế - Đề xuất các ý tưởng, giả thiết - Định hướng nguồn thông tin - Đưa ra các kết quả 7 Những kỹ năng cần có: - Lắng nghe tích cực - Phân tích, tổng hợp, đánh giá, phản hồi, rút ra kết luận 8 Các môn học có liên quan (nếu có): Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 14 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên. .. Cách phòng chống hút thuốc lá/ - Tìm hiểu các Lớp tư liệu có liên học quan đến vấn đề hút thuốc lá 10 phút - Nghiên cứu, phân tích, thảo luận các ý tưởng vừa tìm được Nguyễn Thị Bích Liên 16 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Lớp học 10 phút - Tổ chức cho - Các nhóm Lớp HS trình bày trình bày học KQ (cách giải - Nhận xét, Trình bày quyết tình.. .SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn - Tài liệu tham khảo: những bài viết về tác hại của thuốc lá; tâm sự của người nghiện thuốc lá; các tranh ảnh, pano, khẩu hiệu cổ động phong trào phòng chống thuốc lá, … Bước 2 Tự nghiên cứu (nội dung nghiên cứu có thể được tách thành từng chủ đề nhỏ, phân công theo khả năng của các thành viên trong nhóm) . MP237! D K O*$#$* &Vn dng phương php dy học da trên gii quyt v!n đ# trong phân môn văn &0]0,d$#K M(R*
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS, SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS, SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS

Từ khóa liên quan