SKKN Một vài giải pháp nâng cao công tác PCGD Ở THCS

25 4.8K 42

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:42

. góp phần nâng cao và duy trì kết quả PCGD THCS phường Hưng Chiến . CHƯƠNG III. GIẢM BỎ HỌC LÀ YẾU TỐ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PCGD THCS Ở PHƯỜNG HƯNG CHIẾN I. Công tác tư tưởng - Phải. trưởng được phát huy thì công tác PCGD THCS sẽ thành công. II. Cơ sở pháp lí Đảng và nhà nước ta luôn luôn chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm Công tác phổ cập giáo dục THCS, do đó công tác. yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến công tác PCGD THCS ở địa phương. Vì vậy một yêu cầu bức thiết được đặt ra là phải tìm ra một số giải pháp nhằm cũng cố, duy trì kết quả PCGD THCS, tránh tình

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan