SKKN Một số kinh nghiệm trong việc tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học

16 5K 64

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:32

. Một số kinh nghiệm trong việc tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN. tích bồi dưỡng HSG tin học quốc gia. 2. Bài học kinh nghiệm: Kinh nghiệm sau nhiều năm bồi dưỡng, có đựơc những thành công đó trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn tin học. nghiệm tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học nhằm giới thiệu, chia sẻ với các đồng nghiệp những sáng kiến, kinh nghiệm nhỏ bé của mình trong việc tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan