0

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS

43 1,893 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:22

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 PHẦN I MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay: Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, cha ông ta đã để lại cho chúng ta nhiều tư tưởng giáo dục với cốt lõi là “lấy việc học làm gốc” ngang tầm với những tư tưởng trong thế giơi hiiện đại như là học để làm người, học để hành, hành để học. Ngay từ những năm 60 của thế kỷ, đã xuất hiện mong muốn hiện đại hoá, tích cực quá trình giáo dục. Trong nhà trường điều chủ yếu không phải là chủ nhồi nhét cho học sinh một mớ kiến thức hỗn độn, tuy rằng kiến thức là cần thiết song điều chủ yếu là phải giáo dục cho học trò phương pháp tự suy nghĩ, tự biết suy luận, phương pháp diễn tả, rồi đến phương pháp giải quyết vấn đề. Phạm Văn Đồng 1989 – Hãy tiến mạnh trên mặt trận khoa học và kỹ thuật - Nhà xuất bản sư thật Hà nội: “Dạy học phải phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, tự học, tự rèn luyện bản thân của học sinh ”, “Thầy chủ đạo và trò chủ động”… Hoài bão khoa học cao quý lúc bấy giờ là “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, quá trình dạy học song song quá trình tự học”. Để góp phần trong cuộc cách mạng về giáo dục, Nghị quyết TW IV khoá 7 đã đề ra nhiệm vụ “Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học, nghành học”. Nghị quyết TW 2 khoa VIII đã chỉ rõ một nhiệm vụ quan trọng cuả ngành giáo dục đào tạo là “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nề nếp tư duy sáng tạo của người học”. Với tư tưởng chiến lược cơ bản của Đảng là “Lấy nội lực, năng lực tự học làm nhân tố quyết định sự phát triển của bản thân người học”. Vì vậy chúng ta có thể coi tự học là mũi nhọn chiến lược của giáo dục đào tạo của nước ta hiện nay. 1 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 2. Do thực trạng dạy học hiện nay: Quá trình tự học tự đào tạo là sụ kết hợp của quá trình dạy của thầy và quá trình học của trò thành một quá trình thống nhất biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Mấy năm gần đây việc dạy của thầy và tự học của trò đã và đang là mối quan tâm của rất nhiều nhà giáo dục. Trong việc ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, còn thầy giáo chỉ là người hướng dẫn. Vấn đề tự học và tư tưởng lấy việc học của trò làm gốc là một quá trình lâu dài không phải một sớm một chiều và của riêng ai. Việc tự học của học sinh THCS là một điều rất cần thiết, trong việc tích luỹ kiến thức cho bản thân học sinh. Đặc biệt môn sinh học ở trường THCS là chìa khoá để mở cánh cửa để bước vào thế giới sinh vật, góp phần trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức sinh học, phổ thông, cơ bản hiện đại. Hiện nay lại có rất nhiều thành tựu sinh học được ứng dụng vào đời sống mang lại hiểu quả cao. Do vậy trang bị cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để học sinh thu nhận kiến thức và ứng dụng vào trong thực tế. Tuy vậy, trong thực tế dạy học hiện nay việc áp dụng phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học của giáo viên THCS ở tất cả các môn học nói chung và môn sinh học nói riêng còn gặp rất nhiều lúng túng và khó khăn. Là một giáo viên môn sinh học, qua thực tế dạy học , điều kiện cơ sở vật chất ở trường THCS, đặc biệt qua nghiên cứu nội dung chương trình sinh học lớp 8 và yêu cầu thực tiễn khi dạy học chương 9: Hệ thần kinh, vơí mong muốn nhỏ bé vào việc đổi mơí phương pháp dạy học môn sinh học ở trường THCS, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn sinh học. Nhận thấy tính thực tiễn và cấp thiết của vấn đề trên tôi mạnh dạn đi vào nghiên cưu đề tài: “Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS” 2 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất các biện pháp hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh tự học SGK nói chung và chương hệ thần kinh sinh học 8 nói riêng. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về việc đề xuất các biện pháp để hướng dẫn học sinh tự học SGK. 2. Xác định thực trạng của các biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK. 3. Đề xuất về những chỉ tiêu thăm dò khả năng tự học của học sinh (Điều tra qua phiếu). 4. Đề xuất các biện pháp thăm dò khả năng tự học cho học sinh qua dạy học chương I X “Hệ thần kinh”. 5. Thiết kế một số baì giảng theo hướng để hướng dẫn học sinh tự học chương Hệ thần kinh sinh học 8. IV ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu các biện pháp hướng dẫn năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương hệ thần kinh. V. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 8 của trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn- Tỉnh Nghệ An. VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã nêu trên, tôi sử dụng các biện pháp nghiên cứu sau: 1. Nghiên cứu lý thuyết: - Nghiên cứu tài liệu và đường lối chính sách có liên quan nhằm xây dựng cơ sở lý thuyêt cho đề tài. 3 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 - Nghiên cứu các tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học, cơ sở lý luận nhằm tổ chức hoạt động cho học sinh. - Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn dạy học sinh học 8, tài liệu giáo khoa sinh học 8, tài liệu tham khảo nói chung và đảm bảo kiến thức về chuyên môn vững chắc. 2. Phương pháp điều tra sư phạm: - Dùng phiếu để điều tra tình hình giảng dạy của giáo viên sinh học và tình hình học tập của học sinh. - Dự giờ, trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp để điều tra chất lượng và ý thức học tập của học sinh. - Điều tra cơ sở vật chất phục vụ học tập ở trường, tình hình địa phương nơi trường đóng để tìm hiểu phương tiên, phương pháp dạy học đã và đang sử dụng. 3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: - Soạn giáo án thực nghiệm có đề xuất các biện pháp tổ chức các hoạt động tự học cho học sinh. - Tiến hành thực nghiệm ở trường THCS Nghiã Hồng – Nghĩa Đàn - Nghệ An. - Chọn lớp thực nghiệm và đối chiếu: Dựa vào kết quả khảo sát, vào thực trạng tổ chúc hoạt động học tập của học sinh, chọn trong khối 8. - Bố trí thực nghiệm: + Lớp thực nghiệm: Bài học được thiết kế có sử dụng các phương pháp tổ chức các hoạt động hướng dẫn học sinh tự học. + Lớp đối chứng: Bài học thiết kế theo hướng sử dụng phương pháp dạy học thông thường mà giáo viên thường sử dụng. + Lớp thực nghiệm và đối chứng tiến hành song song cùng một giáo viên dạy, đồng đều về thời gian, nội dung kiến thức và điều kiện dạy học (trình độ các lớp đã được kiểm tra đánh giá trước) 4 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 - Các bước thực nghiệm: + Thực nghiệm thăm dò trước. + Thực nghiệm chính thức. + Số bài thực nghiệm gồm 7 bài: bài 45, bài 46, bài 47, bài 48, bài 49, bài 50, bài 51 Sách giáo khoa sinh học lớp 8, mỗi bài dạy một tiết. Sau một bài dạy có kiểm tra chất lượng lĩnh hội kiến thức ở cả các lớp thực nghiệm và đối chứng cùng một đề kiểm tra, chấm cùng một biểu điểm đánh giá. Kiểm tra độ bền kiến thức sau khi học hết chương. 5 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC I. THẾ NÀO LÀ TỰ HỌC Câu hỏi đó tưởng chừng như rất đơn giản để trả lời: Tự học là học không có thầy chứ còn gì nữa. Trả lời như vậy thì lập tức có ngay hàng loạt câu hỏi khác. Thế câu “không thầy đố mày làm nên” là chống lại việc tự học ư? Trẻ con, người kém thông minh có tự học được không v…v. Tự học không phải là học không có thầy mà ở đây vai trò của người thầy là tổ chức hướng dẫn cho người học phát huy hêt khả năng của mình, phải tự tìm tòi, phát hiện ra ván đề cốt lõi. Bởi vì ta thấy môt thực tế rằng chỉ với nổ lực của bản thân mình thì kiến thức thu được mới bền vững và sinh động. Tự học là tự mình động não suy nghĩ, sử dụng năng lực trí tuệ(quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp v…v) và có khi cả cơ bắp khi phải sự dụng công cụ, cùng các pẩm chất của mình để chiếm lĩnh một lĩnh vực nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu củ mình. Điều đó cho thấy cốt lõi của việc học là tự học, hễ có học là có tự học vì không ai có thể học hộ cho người khác. Học là một đặc trưng của con người , trong đó học đóng vai trò chủ thể, và tri thức khoa học là đối tượng để chiễm lĩnh. Hoạt động tự học là một quá trình tự giác, tích cưc tự chiễm lĩnh tri thức khoa học bằng 6 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 hành động của chính mình hướng tới những mục đích nhất định. Do đó đểư hoạt động học có hiệu quả, quá trình tổ chức dạy học phải làm cho hoạt động học của học sinh chuyển sang tự học. Tuy nhiên trong quá trình tự học cần phải có sự hướng dẫn giúp đỡ của giáo viên, đó là việc giáo viên xác định các nhiệm vụ nhận thức,trình bày nội dung tri thức đến các bước đi và các uêu cầu kế hoạch cụ thể. Đồng thời giáo viên thường xuyên uốn nắn giúp đỡ cho quá trình tự học của học sinh thông qua các kiến thức kiểm ta trên giờ lên lớp. Tự học của học sinh THCS phải có sự định hướng của giáo viên. Ngoài những giờ lên lớp GV trực tiếp giảng dạy. Quá trình học tập khi không có GV, người học phải chủ động tự sắp xếp kế họach huy động trí tuệ kĩ năng của bản thân để học tập theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên: ôn tập, làm bài tập nâng cao… nhằm hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hay nói cách khác, GV đã điều khiển gián tiếp quá trình tự học của học sinh thông qua các nhiệm vụ học tập được giao về nhà sau mỗi bài giảng. Trong dạy học, ngoài hoạt động học tập những chương trình theo quy định hiện hành, việc học tập thường xuyên qua hoat động thực tiễn và cuộc sống thì học sinh phải hoàn toàn tự học. Như vây, khái niệm tự học là rất rộng, nó có thể diễn ra với nhười học khi có giáop viênb trực tiếp giảng day, hoặc khi có sự điều khiển gián tiếp của giáo viên. II. TỰ HỌC CÓ KHÓ KHÔNG Như chúng ta đã biêt, tư học tức là tư mình động não, tự suy nghĩ, biết sử dụng các năng lục tái tạo(biết quan sát, phân tích…) để từ đó chiễm lĩnh một năng lực hiểu biết nào đó của nhân loại biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình. 7 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 Học sinh muốn có kiến thức sâu và hiểu biết rộng, để tích luỹ thêm kiến thức chuẩn bị cho tương lai, thì học sinh phải rèn luyện cho mình năng lực tự học. Ngoài những bài giảng của GV, học sinh phải tự tìm tòi tài liệu ở thư viện để đọc thêm, giải quyết các bài tập trong sách bài tập, sách tham khảo để biết thêm nhiều tri thức mới. Khả năng tự học là tiềm ẩn trong mỡi con người, đối với học sinh THCS thì khả năng tự học là rất cần thiết. Mỗi học sinh đều có sở trường riêng, nếu được khơi gợi, kích thích, đòi hỏi con người phải tìm tòi, phải suy nghĩ và phát huy tư duy sáng tạo đến mức cao nhất thì cái tiềm tàng đó sẽ thành hiện thực. Muốn vậy GV phải tìm ra các biện pháp hướng dẫn học sinh để học sinh nhận thức õ tầm quan trọng của việc tự học làm cho học sinh say mê hơn và là động lục thúc đẩy quá trình tự học của học sinh . Hiện nay, hoạt động học tập của học sinh còn mang tính chất thụ động, các em phụ thuộc quá nhiều vào GV và những tri thức trên lớp của GV, ghi nhớ một cách máy móc chứ không phải là có sự sáng tạo hay việc tìm ra nhưng cái hay cái mới nào khác nên kết quả còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do học sinh chưa có ý thức về bản thân mình. Mặt khác do GV chua tìm ra được các biện pháp cụ thể để hướng dẫn học sinh tự học. Phần lớn GV thường soạn bài bằng cách sao chép SGK, còn nặng nề về thông báo , dạy theo lối truyền thụ một chiều “ thầy đọc trò chép”. Không tổ chức được các hoạt động học tập cho các em, không dự kiến được các biện pháp để hướng dẫn học sinh tự học. Điều đó cho thấy tự học không phải là khó nếu học sinh ý thức được việc học của mình và GV có những biện pháp để hướng dẫn học sinh tự học một cách tích cực và có hiệu quả cao. III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Trong hoạt động hướng dẫn, dạy chính là sự tổ chức hay điều khiển tối ưu hoá quá trình chiếm lĩnh tri thức khoa học để hình thành và phát triển nhân cách 8 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 cho người học. Hoạt động dạy học có hai chức năng luôn gắn kết chặt chẽ với nhau “truyền đạt thông tin dạy học và điều khiển hoạt động học’’. Ở hình thức này thời gian giáo viên trực tiếp giảng dạy sẽ ít hơn, chủ yếu dành thời gian cho học sinh tự học. Hình thức dạy học “ tự học có hướng dẫn ” là một trong những biện pháp để phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Từ sơ đồ dạy học trên có thể hiểu khái niệm hướng dẫn tự học là sự điều khiển của GV trong việc định hướng, tổ chúc và chỉ đạo nhằm giúp học sinh tối ưu hoá quá trình tự chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo thông qua đó hình thành và pháp huy nhân cách cho học sinh. 9 Tri thức Trò Tự nghiên cứu, tự thể hiện, tự kiểm tra Thầy Hướng dẫn, tổ chức, trọng tài, đánh giá Lớp, nhóm Thảo luận, bổ sung, kiểm tra. Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 Tự học có hướng dẫn là một hình thức tổ chức dạy học mà trong đó thầy đóng vai trò người định hướng, dẫn * Nguyên tắc cơ bản trong hướng dẫn học và tự học * Nguyên tắc đảm bảo tính lôgíc nội dung và mục tiêu chương trình * Nguyên tắc sử dụng hướng dẫn của GV phải phát huy tối đa nỗ lực của học sinh * Nguyên tắc đảm bảo hiệu quả việc tự kiểm tra đánh giá và duy trì thường xuyên thông tin ngược chiều từ học sinh đến GV. - Trong đó học sinh tự kiểm tra, tự đánh giá là một trong ba thành tố cơ bản nhất của tự học có hướng dẫn. Nếu học sinh nắm vững phương pháp tự đánh giá thì họ sẽ điều chỉnh kịp thời hạt động tự học của mình sao cho có hiệu quả nhất, đồng thời bồi dưỡng duy trì thường xuyên ý thức tự học. Để hình thành và phát triển năng lực tự đánh giá cho học sinh, GV phải có các phương pháp hướng dẫn học sinh cách phân chia các mục tiêu chương trình thành mục tiêu bộ phận, trong đó các tiêu chí đánh giá rõ ràng để sau khi giải quyết mỗi nhiệm vụ tự học, học sinh có thể tự biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào. - Tuy vậy việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ phía GV không thể thiếu vì nó vùa có giá trị chỉ đạo, điều khiển vùa để khẳng định thành tích học tập của học sinh. GV đánh giá kết quả học tập của học sinh là biện pháp hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng tự đánh giá cho học sinh đồng thời giúp cho việc đánh giá chất lượng tự học chuẩn xác, khánh quan hơn. Nó còn là nguồn thông tin phản hồi để qua đó GV đánh giá hiệu quả và điều chỉnh phương pháp hướng dẫn tự học của mình kịp thời đồng thời bổ sung những khiếm khuyết về phương pháp tự học trong quá trình tự học của học sinh triển rộng khắp trên thế giới. Nền kinh tế học tập coi động lực chủ yếu của nền kinh tế là học tập, nền kinh tế tri thức coi tri thức là lực lượng sản xuất trực tiếp sản xuất ra các sản lượng mang hàm lượng trí tuệ cao. 10 [...]... tự học của một số học sinh không cao 17 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP "RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC “CÁC TIẾT 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 CHƯƠNG HỆ THẦN KINH SINH HỌC 8 - THCS" Do việc thay SGK đã làm cho bố cục chương trình, n i dung SGK không chỉ môn Sinh học mà ở tất cả các môn học khác thay đ i Trước đây, SGK. .. thức SGK - HS tự thu thập kiến HTK SD: hoạt động không ? Sự phân chi hệ thần thức trả l i có ý thức kinh theo chức năng? ? Phân biệt hệ thần kinh SD và hệ thần kinh VĐ? 21 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 IV Kiểm tra đánh giá - Học sinh trả l i câu h i trong SGK V Dặn dò - Đọc: Em có biết - Học b i làm b i đầy đủ Tiết 46 Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan... l i giảng của GV v i n i dung đọc được từ sách 11 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 - Tổ chức học sinh làm việc v i SGK nhằm mục đích ôn tập, củng cố t i liệu trên cơ sở hệ thống kiến thứccủa một chương hay nhiều chương - GV ra cá Dạy học sinh kỹ năng tự đọc SGK và rút ra được những n i dung cơ bản từ t i liệu Thường xuyên đặt ra câu h i: “ở đây n i lên c i. .. truyền đạt kiến thức của giáo viên theo l i thụ động nên rèn luyện kỹ năng tự học cũng như việc hướng dẫn tự học của giáo viên không được chú ý làm cho chất lượng giờ dạy không cao 2 Tình hình học tập của học sinh: Hiện nay, việc học tập của học sinh về môn Sinh học n i chung và chương Hệ thần kinh sinh học 8 n i riêng chưa được học sinh quan tâm, chú ý không hứng thú v i môn học, chỉ coi đó là nhiệm vụ.. .Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 Cùng v i sự hình thành và phát triển của nền kinh tế m i, ở nước ta đ i h i ngành giáo dục ph i đào tạo ra một lớp ngư i năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã h i Để học thường xuyên, học cho bản thân ngư i học thì nhà giáo dục ph i xác định được các biện pháp hướng dẫn học sinh tự học Vì bên cạnh việc... dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 Bước 2: Học sinh đọc kỹ và từ để tìm những ý chính, ý cốt l i của b i Bước 3: Tách các ý chính r i thiết lập m i quan hệ giữa chúng để tạo nên đoạn thông tin m i có n i dung cụ thể hơn IV HƯỚNG DẪN HỌC SINH VỀ NHÀ TỰ ĐỌC VÀ TRẢ L I THEO NHỮNG CÂU H I MÀ GIÁO VIÊN ĐƯA RA Ở kỹ năng này, t i hướng dẫn như sau: Bước 1: Học sinh đọc câu h i mà giáo... tri thức Thậm chí có giáo 14 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 viên còn đọc hay ghi phần lớn n i dung lên bảng cho học sinh chép n i dung SGK Việc sử dụng các phương tiện dạy học: phiếu học tập, tranh ảnh, băng hình, bản trong… chỉ dùng khi thi giáo viên hay có đoàn thanh tra, kiểm tra đến dự, còn các tiết học thông thường hầu như "dạy chay" Khi dạy chương VI... pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 Cũng qua i u tra cho thấy, trong giờ lên lớp các hoạt động tập trung chủ yếu vào giáo viên, giáo viên không hướng dẫn học sinh nghiên cứu để tự lĩnh h i, tự tìm lấy tri thức mà l i đóng vai trò là ngư i lĩnh h i tri thức một cách thụ động Cũng từ đây, ta thấy việc tự học của học sinh không theo một phương pháp nào cả nên hiệu quả... kiện, còn những vấn đề khó, phức tạp GV cần gi i thích cho sánh tỏ - GV tổ chứ gi i đáp t i hiện hoặc để học sinh độc lập nghiên cứu l i SGK trước khi cho các em nghiên cứu n i dung m i - Đọc sách sau khi quan sát thí nghiệm, hoặc sau khi quan sát các đồ dùng trực quan khác 12 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 Sử dụng SGK, các b i tập khác nhau để tổ chức học. .. Học sinh ph i đọc qua n i dung thông tin Bước 2: Học sinh đọc câu h i do giáo viên đưa ra và xác định câu h i cần h i về vấn đề gì Bước 3: Dựa vào thông tin đọc được và quan sát hình vẽ trả l i câu h i II HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐỌC, TỰ LẬP DÀN Ý CỦA MỘT ĐOẠN B I Để học sinh tự học, tự lập dàn ý, t i tiến hành như sau: Bước 1: Học sinh ph i đọc nhanh một lượt n i dung cần lập dàn ý Bước 2: Học sinh đọc . t i mạnh dạn i vào nghiên cưu đề t i: Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS 2 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học. khi học hết chương. 5 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN. cao. 17 Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương HTK - Sinh học 8 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP "RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC “CÁC TIẾT 45, 46, 47, 48, 49,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS, Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS, Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS

Từ khóa liên quan