0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 LÀM TỐT VĂN TẢ NGƯỜI

12 7,645 62

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:44

. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 LÀM TỐT VĂN TẢ NGƯỜI PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU: I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết miêu tả nói chung ,tả người giúp các em dùng từ ngữ ,hình ảnh,lời văn. phươn pháp để giảng dạy nhăm giúp học sinh làm văn tả người tốt hơn ,góp phần học tốt phân môn tập lam văn. -Nhiệm vụ nghiên cứu là nghiên cứu tình hình học tập của học sinh về làm văn tả người. đó xây dựng biện pháp thích hợp .Nghiên cứu hệ thống các biện pháp để thực hiện . IV. XÂY DỰNG GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU Nếu áp dụng một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt văn tả người thì sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 LÀM TỐT VĂN TẢ NGƯỜI, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 LÀM TỐT VĂN TẢ NGƯỜI,

Từ khóa liên quan