0

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

20 4,387 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:26

. CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trang 3 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu của nền giáo. ta. + Dạy học theo phương pháp sơ đồ tư duy giúp giáo viên thực hiện mục tiêu dạy học lấy học sinh làm trung tâm Trang 10 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY +Dạy học theo phương. tôi áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy để dạy bài ôn tập tôi hướng dẫn cho học sinh lập sơ đồ tư duy theo mẫu sau Trang 16 GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY Qua việc áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY, SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỨNG THÚ HỌC LỊCH SỬ BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY,

Từ khóa liên quan