SKKN TIẾNG ANH Thu hút học sinh trong cách dạy và kiểm tra từ vựng

24 11.7K 151
SKKN TIẾNG ANH Thu hút học sinh trong cách dạy và kiểm tra từ vựng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Thu hót häc sinh trong c¸ch d¹y vµ kiÓm tra tõ vùng SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH Đề tài : Thu hút học sinh trong cách dạy và kiểm tra từ vựng. Phần mở đầu Trong những năm. pháp dạy, kiểm tra và học từ vựng Tiếng Anh mà tôi thấy hiệu quả và gây hứng thú cho học sinh N¨m häc 2013 -2014 3 Thu hót häc sinh trong c¸ch d¹y vµ kiÓm tra tõ vùng Một số phương pháp dạy từ. chép, nhồi nhét và bắt học thu c lòng.Nếu không có những cách dạy và kiểm tra từ vựng gây hứng thú thì các em sẽ coi việc học từ vựng là để đối phó với những lần kiểm tra. Từ vựng là một công

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan