0

SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

24 1,964 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

. 45% 7 học sinh = 35% 4 học sinh = 20% Cuối kỳ I 20 7 học sinh = 35% 7 học sinh = 35% 6 học sinh = 30% Tuần 25 20 4học sinh = 20% 7 học sinh = 35% 9 học sinh = 45% + Lớp 5C Giai đoạn Sĩ số Học. Học sinh đọc nhỏ, chậm Học sinh đọc to, lu loát Học sinh đọc diễn cảm Đầu năm 25 10 học sinh = 40% 9 học sinh = 36% 6 học sinh = 24% Cuối kỳ I 25 8 học sinh = 32% 10 học sinh = 40 % 7 học sinh. sau: - Lớp 5B đầu năm học 2009- 2010 Sĩ số Học sinh đọc nhỏ, chậm Học sinh đọc to, lu loát Học sinh đọc diễn cảm 20 9 HS = 45 % 7 HS = 35 % 4 HS = 20% - Lớp 5C đầu năm học 2009 - 2010: Sĩ số Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5, SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan