0

SKKN một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

27 1,610 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:40

Tiếng Việt là môn học cơ bản trong chương trình tiểu học. Trong đó phân môn tập đọc chiếm vị trí quan trọng. Tập đọc đọc diễn cảm góp phần tích luỹ kiến thức nhiều mặt, đa dạng phong phú. Bởi lẽ, đọc diễn cảm là một hình thức đọc có tính đặc thù, nhằm rèn luyện kĩ năng đọc và cảm thụ văn học cho học sinh. Khi đọc diễn cảm, người đọc chuyển văn bản “viết” thành văn bản “âm thanh” một cách trung thực, nhằm truyền đến cho người nghe không chỉ nội dung thông tin mà còn cảm nhận được giá trị nội dung cũng như giá trị nghệ thuật của văn bản. Một người đọc diễn cảm tốt tức là người đó đã truyền thụ được một phần nội dung và cảm xúc của bài đọc tới người nghe mà chưa cần đến giảng giải. Đối với học sinh, khi đọc diễn cảm các bài đọc trong chương trình, các em sẽ được tiếp thu với ngôn ngữ nghệ thuật và cảm thụ cái hay, cái đẹp của văn chương. SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Đề tài: MỘT SỐ KĨ NĂNG RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 4   A. MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề 1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết T  !"#$%&'(")*+ ,-.$&/0123.&'4+"- 5.678*9: ; :<=&'. >8 :?@ :?@4AB. 68,>C*D4&EF A!4&GA!H$ :I4>&'J +>K8,;F4(4& L0H$M >C$(NJ M<.*&'A .AC<3F MO ; A$8.APH$ : M,:&/8AH$MQ.R8 ,&/.,/ :*A$SA/ :R $&/.0GR(G MAC<4+$T8 0ACF4&.U9$H$V/ :  A4AB.(8H#$4 R,0$% O> AA&;K $#$S"  M* H$.:8LF8? ! "#$%&'()@6$RF&'< W $RFW 1 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. 2.1. Ý nghĩa: XAM8*OU9$<+#$ 0 <.80."LA :4&4A RAAYX=MQE0<*A.Z ;F [PH$OA\ <AV0< A*:; :H$X0XA<* &/8-7&'< 2.2. Tác dụng: XA<3$/#A*.]&^< 8W #CO<B<A. [PH$ X($RFMW RF TQ 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài %O R,UW#$, %B/&/82 %_O,D%,LRA78*):&' <MQ> %B&/8 II. Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài 1.1. Cơ sở lý luận: BCSXA&;TR` 2 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 %S:+a8!<JbcdeffcdaN%1XgN8fhAh:effcH$ 14214XA&; N/ %S:+ <AA*$ I0AC*9:CJ.. /.0. 0ACF4& :N&'0AC;FA $8.APH$ :_$EA&;R M A&;iYH$+$Ta$A CFL0 MOA.A :$8F&/8 i<FL0 MM [2L#$#$ VViYF [08H$M6 O I;"H$8T"LA 8$A *U :B$ 8.RFH$MF 6$\R`N0.$jA.8kNG$*9 :(WH$=&';"H$>l9$A *"B.l4& ;"AH$ : G*9:H$ &'Q$8$8W(  1.2. Cơ sở thực tiễn: B.,:&/8*JQR8*9:H$< O$AM$],N$<JACDM0.<J<&' ER"j",C$A&'-ELCP/ 48km<J<$A <$n oE XH$<EZm,C$pF4&H$ W*.R8AC$44FL0H$#$ -D$"RpMA W-/7 3 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 I4,A(M<*4A\Eq CH#$*#Cp0n.B$O5 FVAJF.r-.sD.4* 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp. #A&/8.W+KT+B<$` Y$*M.KT!T+Ma$,$ ppJF< B$.-*9: /< C$JF` bi<&' ei<MD.l.A ti<Z."".R0.. gB$ .K<pLn]<_OC8]/ OC*A.J/5 C MR/ACpFH," V* :N]>W(#$.8W( ,A 4&H$iM&onC4#8 2/O >CVZ2<AA*$G4&AK#$ uYB\!H$< M*.&-<,(28  \!M(ZG4&.,$A8W(5 F MVJF< A:#$K&,>$,W+8. B. NỘI DUNG I. Mục tiêu: 4 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 X0iY.&8/F<B<4.+0.<T J<B0UH$AC A8<$#=&/8 <MQ R,*D&/8<.l E&/8<0.A.p.D./.$.M. $.$E0AC ;J<M $8.&'F.FWAv  ACF#$n SAC&'$84/.4/ :ACM FA$8.APH$. : #$ACMA&; J* +H$  :$8w8V J.JA .w8V . :"($RFH$ 4 II. Mô tả giải pháp của đề tài 1. Tính thuyết minh mới V A8W5 MOLr0$#$*# *<AB.K&(VA6*p;O]/ WW0iY$RF&'S;` 1.1. Trong giờ tập đọc 1.1.1. Yêu cầu học sinh đọc đúng, đọc lưu loát và nắm được nội dung, ý nghĩa các bài đọc IJ&'4A\MEZAC( 0.A pF4&.U9$H$A\*0.A C<3A"LAAVO.pD0nV. V/0>C09$AVOGA :H$ SE*ACpF4&.U9$<30ACR 5 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 AVO BLA!F5FV/$8 iO$.RA4& U9$H$AC MOL0B8,/FO$8U]H$ AF\+$V.VOH$ M>C. 848JR#$.<2$(H$ 7*9:&' AC x0AC80.ABH82M8 #A.>AC4JFb eMm<$ 8W(AC;0^.*7-A/E.$A 0 A x0ACp4&.U9$H$F,H82 MY$*M&oAC*$A4&AZ YX=KWW4 Z20AC<<p ,U9$ H$ 1.1.2. Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua việc tìm hiểu nội dung bài. IJ&'4 :.B$F.O5 F MJW.F.A4.-H$  $8.A4H$AJ M  4&.U9$ 8W(<J4/ :6yy*:<B 4&6H$<a$*#H$<.&o&p. FU<A8O.*p;O/ $A F" n.A W>0ACp O4&. OVOF6A-Z.F2.&o&p.VAC<3; 6 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 4MA$8.APH$ :S;<<p4&M 8,FO.L0H$A\>C NJ MA :.8W(<AVO. A!Y$A WM&o<9$AV 6AA`!9$.6B#$j$.zk.6O; z  !"#$%&'%()*+,-./#$#!0123 #./#$4.516.7-8%#,!9:;<#+&- !=.2:;<%93.7(>?@;<A%.B.5%CDE! )7F#2,<GH7#D@;+&-.3%9I1C.7./#$ 36H./A%A/<#>;:;+ JKLD;$4&'%()MN, OP2.09 )1P.G#D.5QHR%ST:;9<RU-$+0(8)1 16-.G#D$!L1<!T!%<!SV3W UE.G#D% XDN#Y0-.Y6T@;$.516- $Z=(U#!%#[\:;9] _ &/8<l9$H$V.0$(0< lA$8H$ &5VO..FOA !T.O,!<<p.P3H$VO. :../ :. /.8z %=M&o(UM<O :#$ WUH$/-"&;`*^!_KL;Y;Y,,.`) H<!_$$8(H$K4&$5H$`XM , [PH$]]MO<$<3&', 4&H$(0U$. *$AA!H$OV*A$.V ?K0T!@H$W4&"&;/` 7 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ?a.@;V0 bcH7.!1 [V8#;H \0#!W1$+ Za>;<de&'] SAVA8 “ V0+,*!1+,*H+,*W1+&5R?p@.A !-4T,W.4$H$&E<w$i$8A \&;U3Y$%*!HL#f+,*T3F>![$iW *.=[!.f$FARM48$p (/#$2<AV (` ?&#!.=[!.f -U3Y Y!HL#f g3F>![ Za>;<de&']+ _p0 $8"H$&/8 G4O &/8.9 : A$AA4O(#$  ; : 8.$8V*A W(T< ACW ,AAV`A<<A.A &R .A&;H$AAN]>.AC($<B A<s&;V$(*).pCLC :8$L0 vjL0 ,$.$v ,>r.<pv ,!4<Jv ,.<89H$Av ,> FWvk 8 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 IJFO.AC(4"2F 0.4*:&L08rzA W">A ]&^O*:82AC ui ;F [PA$8H$j#$O F.AVzkAC<3F,<<p2K F &EL0H$AVAC*D0E 8,FH$AW<2F &3H=`FA#AL0.+ ACK;F :W<2F4&H$/.H$ _pF4&"H$<30ACLA!H$/. H$ <3F4&H$/.H$#$$ &' 1.1.3.Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm. M*M&oiY&'LC : $8NJ M :MM&o &'.EJ MA :*ADM&o8/N]>. B.*A WG&'Wo H$A WU9$R#$ M&o<&'. *O0ACF$8V(A$8.APH$A \E/+0<J>H$ACS" .*&/8. 8W(ACLA! :$8*vSE* &'.pAClO.>4. $4H$VNJ Mn.*8*"A CB8$8R#$O.4Z.(T$8 $H$$..V 9 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 .<$*ACL.K8&' ACC#8` + Đọc nối tiếp từng đoạn trong bài. + Giới thiệu đoạn đọc diễn cảm (thường là những đoạn tiêu biểu và khó đọc nhất trong bài đọc) + Đọc mẫu (giáo viên hoặc học sinh giỏi) + Yêu cầu học sinh nêu giọng đọc phù hợp cho đoạn trên. + Luyện đọc diễn cảm theo nhóm. + Tổ chức thi đọc diễn cảm trước lớp. M#8W.>$ ;VJFiY<$`  %MAC4JFbjOiY$8k`BAA mW5FR &'/ %MAC4JFejOiY0k`_WnpD  :j- :&k$8!H$&E.mWA VO(RM(&' %MAC4JFtjOiY$A.Ek`N 0AVO>A<$.WF4<JVO(R8 8j>F8D&V/280.*8W(&' k #A</.K/A :W MQt/<$`:Lm 8%*!{ n/.M&oA&'*A$ * Đối với thơ 10 [...]... cho đoạn này : giọng đọc phù hợp nhất cho đoạn (ĐT1) đọc với giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ca ngợi và nhấn giọng các từ gợi tả, - Chú ý lắng nghe gợi cảm (có thể đọc mẫu lại ) - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm - Tổ chức thi đọc diễn cảm trước lớp - Đọc theo nhóm đôi (2’) - 3- 4 HS thi đọc ( theo từng cặp cùng nhóm đối tượng đọc) ; 14 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Nhận xét, ghi điểm;Tuyên... cần luyện đọc diễn cảm cho các em (thường là đoạn tiêu biểu nhất trong bài) Trường hợp này tôi thường tổ chức các hình thức đọc giống như quy trình nêu trên, gồm : cá nhân đọc mẫu, đọc theo nhóm đôi, thi đọc trước lớp Nếu em học sinh đó đọc 18 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 mẫu chưa đạt yêu cầu thì tôi sẽ đọc lại đoạn đó để định hướng cho tất cả các em có giọng đọc đúng và... quân 19 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Thanh, học sinh cần đọc với giọng mạnh mẽ thể hiện khí thế tiến công của quân và dân ta Môn Địa lí đặc biệt những bài có nhiều số liệu cần đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh ở những số liệu quan trọng - Trong buổi học thứ hai ( buổi học phụ đạo ) tôi thường dành một ít thời gian để đọc cho các em nghe một bài thơ, bài văn hay hoặc hướng dẫn cho. . .SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Ngoài sắc thái giọng đọc và cách nhấn giọng, tôi thường hướng dẫn các em biết lựa chọn nhịp điệu cho từng dòng thơ, câu thơ trong các khổ thơ Tuỳ theo nội dung của từng bài để tôi hướng dẫn các em đọc diễn cảm Ngoài việc chọn một đoạn tiêu biểu để hướng dẫn các em đọc diễn cảm, tôi còn cho các em tự chọn và luyện đọc đoạn thơ mà... HS đọc nối tiếp đọc 3 đoạn của bài + Đọc diễn cảm đoạn : - HS luyện đọc diễn cảm theo cách phân "Tôi chẳng biết làm cách nào… nhận vai được chút gì cuả ông lão." ( 2 nhóm thực hiện ) 16 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Lớp NX và bình chọn nhóm thể hiện hay nhất => NX, ghi điểm; Tuyên dương * Bài: " Khuất phục tên cướp biển" Trong bài đọc có hai nhân vật chính là bác sĩ Ly - một. .. cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong xã hội, cái đẹp trong văn chương, gây hứng thú trong việc học nhất là đối với các em khá giỏi và nhạy bén 3.2 Chất lượng, hiệu quả giáo dục : * Điểm Đọc: Qua khảo sát 27 học sinh của lớp 4C năm học 2013-20 14 Kết quả cụ thể: ĐIỂM ĐỌC 23 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Giỏi SL KSCL Khá % T Bình Yếu % SL % SL % 7 0 SL 25.9 14. .. cho học sinh đọc tốt, hiểu sâu người giáo viên sẽ tiếp thêm một phương tiện để các em khám phá ra cái hay, cái đẹp của văn chương và cuộc sống Từ đó vốn tri thức của các em giàu hơn và chính là nền tảng vững chắc để học tốt môn Tiếng Việt ở các lớp trên 3 Đề xuất, kiến nghị 25 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 3.1 Đối với Phụ huynh: - Mua đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho học. .. nhận thấy: Để có một giờ dạy Tập đọc nói chung và phần Rèn đọc diễn cảm nói riêng được “ Nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả ”, theo tôi mỗi giáo viên chúng ta cần: - Phải đủ tự tin - Am hiểu đầy đủ nội dung kiến thức, kĩ năng của từng loại bài văn, bài thơ cần truyền thụ 24 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 - Biết kích thích, khêu gợi tư duy độc lập, phát huy hết năng lực tìm tàng... cho các em đọc diễn cảm có hiệu quả, trong các giờ Tập đọc tôi luôn cho các em xác định bài đọc đó thuộc thể loại nào, từ đó các em sẽ định dạng cho mình về cách thể hiện cảm xúc đối với bài đọc đó một cách tốt nhất, góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho các em Hơn nữa, vì thời gian luyện đọc diễn cảm trong giờ Tập đọc rất ít nên để đáp ứng cho nhiều đối tượng học sinh được đọc diễn cảm, tôi... chức cho các em luyện đọc thêm các tiết học buổi chiều 1.1 .4 Tổ chức các hình thức rèn đọc diễn cảm cho học sinh Trong quá trình lên lớp, để giúp các em luyện đọc diễn cảm có hiệu quả, đảm bảo thời gian và tạo cho tất cả các em đều có cơ hội bộc lộ khả năng của chính mình, tôi đã thường xuyên tổ chức các hình thức đọc diễn cảm khác nhau Và tuỳ theo từng bài, từng thể loại để tổ chức cho các em đọc diễn . SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Đề tài: MỘT SỐ KĨ NĂNG RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 4   A oE XH$<EZm,C$pF 4 &H$ W*.R8AC$ 4  4 FL0H$#$ -D$"RpMA W-/7 3 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 I4,A(M<* 4 AEq CH#$*#Cp0n.B$O5 FVAJF.r-.sD. 4 * . O 4 &. OVOF6A-Z.F2.&o&p.VAC<3; 6 SKKN: một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4  4 MA$8.APH$
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4, SKKN một số kĩ năng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4,

Từ khóa liên quan