0

Biện pháp dạy tốt toán chuyển động đều lớp 5

15 2,590 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:56

. bài toán chuyển động đều sẽ được nâng lên. C. KẾT LUẬN: I.Ý nghĩa của đề tài đối với công tác giảng dạy: Biện pháp dạy tốt các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5 là một giải pháp. chọn đề tài nghiên cứu: " ;Biện pháp dạy tốt toán chuyển động đều lớp 5& quot; II.Mục đích và phương pháp nghiên cứu: 1.Mục đích nghiên cứu: Chuyển động đều là dạng toán về các số đo đại lượng khác, toán chuyển động đều có đề cập đến nhưng rất ít, chưa phân tích một phương pháp cụ thể nào trong việc dạy giải các bài toán chuyển động đều . II.Cơ sở thực tiễn: Toán chuyển động đều là
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp dạy tốt toán chuyển động đều lớp 5, Biện pháp dạy tốt toán chuyển động đều lớp 5,