0

Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện

12 3,952 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:56

. " Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện& quot; II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Góp phần tìm ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạu phân. cực lấy học sinh làm trung tâm - Tìm hiểu thực tế việc dạy môn kể chuyện ở lớp 5 - Từ đó đề xuất quy trình day hoc mới" Quy trình dạy môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp tích cực lấy học sinh. phân môn kể chuyện ở lớp 5 theo phương pháp tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. - Đề xuất quy trình dạy kể chuyện mới cho lớp 4 - 5 III - NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu lý luận về dạy học theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện, Quy trình dạy phân môn kể chuyện lớp 5 theo phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện,

Từ khóa liên quan