Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi từ lớp 2 đến lớp 5

9 28.9K 236
Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi từ lớp 2 đến lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây: Bài 1. Tính tổng: 1+ 3+ 5+ 7+ 9+... + 17+ 19 a. 90 b. 100 c. 110 d. 120 Bài 2. Kết quả của phép tính: 4 0 : 1 = a. 4 b. 3 c. 2 d. 0 Bài 3. Tìm x biết: 15 < x : 2 18 a. 16 và 18 b. 14 và 12 c. 14 d. 0 Bài 4. Số hình chữ nhật màu đen bằng một phần mấy số hình chữ nhật có trong hình bên? Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã năm học 2011-2012 [ Họ và tên: Số báo danh: Trờng Tiểu học: Số phách: im bi thi Giỏm kho S phỏch Bng s: 1. Bng ch: 2. PHềNG GD&T PHC YấN Ngy thi: 10/3/2012 BI THI TRNG NGUYấN NH TUI CP TH X NM HC 2011 - 2012 Môn: Toán lớp 2 (Thi gian: 20 phỳt) Khoanh vo cõu tr li ỳng nht (hoc vit ỏp s) cho mi bi tp di õy: Bi 1. Tớnh tng: 1+ 3+ 5+ 7+ 9+ + 17+ 19 a. 90 b. 100 c. 110 d. 120 Bi 2. Kt qu ca phộp tớnh: 4 ì 0 : 1 = a. 4 b. 3 c. 2 d. 0 Bi 3. Tỡm x bit: 15 < x : 2 18 a. 16 v 18 b. 14 v 12 c. 14 d. 0 Bi 4. Số hình ch nht màu đen bằng một phần mấy số hình ch nht có trong hình bờn? a. 2 1 b. 3 1 c. 4 1 Bi 5. Cho 10 ch s xp theo th t c nh l : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; nu xoỏ i 7 ch s bt kỡ v gi nguyờn th t cỏc ch s cũn li to thnh mt s, thỡ s cú 3 ch s bộ nht cú th to c l: a. 012 b. 123 c. 102 d. 234 Bi 6. Cho di cỏc cnh ca hỡnh tam giỏc nh hỡnh v a. Chu vi hai tam giỏc ABD v ADC bng nhau b. Chu vi tam giỏc ABD ln hn chu vi tam giỏc ADC c.Chu vi tam giỏc ADC ln hn chu vi tam giỏc ABD KHễNG VIT VO Y THI CHNH THC A C B D Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã năm học 2011-2012 Bi 7. Ngy 22 thỏng 11 l ch nht. Hi ngy ch nht u tiờn ca thỏng 11 l ngy no? Bi 8. Mt phộp tr cú hiu bng s tr v s b tr ln hn s tr 18 n v. Tỡm s b tr Bi 9. Nm nay An 6 tui. Sau 3 nm na thỡ tui ca m gp 4 ln tui ca An. Hi m nm nay bao nhiờu tui? Bi 10. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xi-mét? Bi 11. Bn con voi n ht bn bú mớa trong 4 phỳt. Vy 20 con voi n ht 20 bú mớa trong bao lõu? Bi 12. Hỡnh v sau cú bao nhiờu hỡnh ch nht? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên: Số báo danh: Trờng Tiểu học: Số phách: im bi thi Giỏm kho S phỏch Tr¹ng nguyªn nhá ti cÊp thÞ x· n¨m häc 2011-2012 Bằng số: 1. Bằng chữ: 2. PHỊNG GD&ĐT PHÚC N Ngày thi: 10/3/2012 BÀI THI TRẠNG NGUN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2011 - 2012 M«n: To¸n líp 3 (Thời gian: 20 phút) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây: Bài 1. Số nào khi nhân với 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau? a . 10 b. 14 c . 15 d . 9 Bài 2. Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 40cm, 50cm, 30cm. Một hình vng có cùng chu vi hình tam giác trên. Tính cạnh hình vng đó? a. 40cm b. 60cm c. 120cm d. 30cm Bài 3. Tháng hai có năm ngày chủ nhật thì tháng đó có bao nhiêu ngày. a. 28 ngày b. 29 ngày c. 30 ngày d. 31 ngày Bài 4. Có 40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa bao nhiêu lít? a. 10 lít b. 20 lít c. 30 lít d. 5 lít Bài 5. Cho hình vẽ bên : a. Diện tích hình 2 lớn hơn diên tích hình 1 b. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2 c. Diện tích hình 1 gấp 2 lần diện tích hình 2 Bài 6. Số góc vng có trong hình bên là: a. 3 c. 5 b. 4 d. 6 KHƠNG VIẾT VÀO ĐÂY ĐỀ THI CHÍNH THỨC Hình 1 Hình 2 Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã năm học 2011-2012 Bi 7. Cỏc s t nhiờn liờn tip t 1 n 100 cú tng cỏc ch s chn hn tng cỏc ch s l l bao nhiờu? Bi 8. Tng ca hai s bng 235. Nu c hai s gp lờn 4 ln thỡ c tng mi l bao nhiờu? Bi 9. Mt con chú ui mt con th cỏch xa nú hai một. Mi bc chú nhy c 9dm, th nhy c 7 dm.Hi sau bao bc nhy thỡ chú ui kp th, bit rng chú nhy mt bc, thỡ th cng nhy mt bc. Bi 10. Mt trng cú 126 nam sinh, v c 7 nam sinh thỡ cú 3 n sinh. Hi trng ú cú tt c bao nhiờu hc sinh Bi 11. Nu bt mt cnh hỡnh vuụng i 3m, mt cnh kia lin nú bt i 9m thỡ s c mt hỡnh ch nht cú chiu di gp 2 ln chiu rng. Tớnh chu vi hỡnh vuụng ban u? Bi 12. Cn v thờm vo hỡnh bờn ớt nht my on thng c mt hỡnh mi cú 6 hỡnh t giỏc? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Họ và tên: Số báo danh: Trờng Tiểu học: Số phách: im bi thi Giỏm kho S phỏch Bng s: 1. Bng ch: 2. . . . Tr¹ng nguyªn nhá tuæi cÊp thÞ x· n¨m häc 2011-2012 PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2011 - 2012 M«n: To¸n líp 5 (Thời gian: 20 phút) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây: Bài 1. Tính kết quả của biểu thức: 341 2345 17 1111 358 3456 358 3456 + + + = a. 0 b. 1 c. 2 d. 4 Bài 2. Cho phép nhân: 1089 x1 = 1089; 1089 x 2 = 2178; 1089 x 3 = 3267 Tính kết quả của các phép tính: 1089 x 7 = ? ; 1089 x 8 = ? a. 6534 và 7623 b. 7623 và 8712 c. 7814 và 9801 Bài 3. So sánh diện tích tam giác ADE với diện tích hình tam giác ABC, biết BD= DE=EC. a. 2 1 b. 4 1 c. 5 1 d. 3 1 Bài 4. Lấy 2012 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2012, loại bỏ đi tất cả các số chia hết cho 5. Hỏi tích tất cả các số còn lại có tận cùng là chữ số nào? a. 0 b. 2 c. 5 d. 6 Bài 5. Điền hình còn thiếu a. b. c. d. Bài 6. Một cây cảnh trung bình mỗi tháng cao thêm 2 cm. Cứ 4 tháng một lần người làm vườn cắt đi 5cm. Sau 2 năm, người đó đã cắt đi 6 lần. ĐỀ THI CHÍNH THỨC KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY ? …………………… ………………………. B E C D A Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã năm học 2011-2012 Nhng cõy vn cao gp ụi. Hi sau 2 nm cõy cao bao nhiờu xng-ti-một Bi 7. Tớnh tng 3 10 13ì + 3 13 16ì + 3 16 19ì + + 3 58 61ì = Bi 8. Bn Ton nhõn mt s vi 2002 nhng óng trớ quờn vit 2 ch s 0 ca s 2002 nờn kt qu b gim i 3965940 n v. Ton ó nh nhõn s no vi 2002 ? Bi 9. Nu tng chiu di ca hỡnh ch nht thờm 10% v gim chiu rng i 10% thỡ din tớch ca hỡnh ch nht mi s tng (hay gim) my phn trm? Bi 10. S tỏo ca An, Bỡnh v Chi l nh nhau. An cho i 17 qu, Bỡnh cho i 19 qu thỡ lỳc ny s tỏo ca Chi gp 5 ln tng s tỏo cũn li ca An v Bỡnh. Hi lỳc u mi bn cú bao nhiờu qu tỏo ? Bi 11. Tớch sau tn cựng bi ch s no? 0.9 ì 1,9 ì 2,9 ì 3,9 ì ì 17,9 ì 18.9 = Bi 12. Tớnh din tớch hỡnh tam giỏc BOD, bit din tớch hỡnh ch nht AMOP bng 8cm 2 ; din tớch POND bng 16 cm 2 v din tớch MBQO bng 24 cm 2 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên: Số báo danh: Trờng Tiểu học: Số phách: im bi thi Giỏm kho S phỏch Bng s: 1. Bng ch: 2. M A D P O Q B C O O N . . . . . . Tr¹ng nguyªn nhá tuæi cÊp thÞ x· n¨m häc 2011-2012 PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN Ngày thi: 10/3/2012 BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2011 - 2012 M«n: To¸n líp 4 (Thời gian: 20 phút) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây: Bài 1. Phân số nào sau đây nhỏ hơn phân số 40 9 a. 20 3 b. 5 2 c. 8 2 d. 10 3 Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 5 8 m, chiều dài hơn chiều rộng là 1m. Tính nửa chu vi hình chữ nhật? a. 8 13 m b. 4 13 m c. 8 15 m d. 4 9 m Bài 3. Số 5 thuộc hàng nào, lớp nào của số: 957638 a. Hàng nghìn, lớp nghìn. c. Hàng trăm, lớp đơn vị. b. Hàng trăm nghìn ,lớp nghìn. d. Hàng chục nghìn ,lớp nghìn. Bài 4. Cho M = 123 x 127; N = 125 x 125. So sánh M và N ta thấy: a. M > N b. M < N c. M = N Bài 5. Chọn biểu thức có giá trị lớn nhất: a. 4 x 4 : 4 x 4 c. 4 : 4 x 4 + 4 b. 4 : 4 + 4 x 4 d. 4 + 4 x 4 - 4 Bài 6. Khi rút gọn phân số 102 144 ta sẽ được phân số tối giản là: a. 102 144 b. 34 48 c. 51 72 d. 17 24 Bài 7. Tìm y: 24 36 12 y = ĐỀ THI CHÍNH THỨC KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY …………………….… ………………………. Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã năm học 2011-2012 Bi 8. Tui trung bỡnh ca hai anh em nhiu hn tui em l 3 tui. Hi anh nhiu hn em my tui? Bi 9. Khi nhõn 1 s vi 102, Mt bn ó quờn ch s 0 s 102 nờn tớch ỳng gim i 9450n v. Tớnh tớch ỳng ca 2 s ó cho? Bi 10. Khi 4 cú 144 hc sinh, bit 1 3 s hc sinh nam bng 1 5 s hc sinh n. Tớnh s hc sinh nam, hc sinh n ca trng? Bi 11. Mt hỡnh ch nht cú chu vi l 280 m. Nu bt chiu di i 5 1 di ca nú thỡ ta c mt hỡnh ch nht mi cú chu vi l 248 m. Tớnh chiu di v chiu Bi 12. Tớnh din tớch hỡnh t giỏc MQNP, bit din tớch hỡnh ch nht AMOP bng 8cm 2 ; din tớch POND bng 16 cm 2 v din tớch MBQO bng 24cm 2 . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Nam: . N: . M A D P O Q B C N O Chiu di: . Chiu rng: . . . . Tr¹ng nguyªn nhá tuæi cÊp thÞ x· n¨m häc 2011-2012 . 1 02 144 b. 34 48 c. 51 72 d. 17 24 Bài 7. Tìm y: 24 36 12 y = ĐỀ THI CHÍNH THỨC KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY …………………….… ………………………. Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã năm học 20 11 -20 12 Bi 8. Tui trung. ch: 2. . . . Tr¹ng nguyªn nhá tuæi cÊp thÞ x· n¨m häc 20 11 -20 12 PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 20 11 - 20 12 M«n: To¸n líp 5 (Thời. 1. Bng ch: 2. M A D P O Q B C O O N . . . . . . Tr¹ng nguyªn nhá tuæi cÊp thÞ x· n¨m häc 20 11 -20 12 PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN Ngày thi: 10/3 /20 12 BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan