Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường phổ thông_SKKN môn GDCD THCS

15 2,569 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:21

    !"#$%&'()*"+,-,./010%'2 34567 8,97")0&'()*"+,-,./010%'2 340:0.;$%<7!!=>.?"@A0.;#7BCD7>5 E:F8,BGHA!09.I("#010%9+< AJ.K+7LMA5 'NB C07L$E>9O<9D7<9 0.P%()*"+,-,./010%'2  3901QA,'75L,1O10#R7-0. 7=0#BG7010%0#S&T.?K$D7U,%+, +KA40C"?G(!.K9LD7V<77 W)"#A5 !I>R:9A!010%9<A9+ BL ?!XY!0W*Z0L+(!07$*$L[ 0W#7.?\OV+O]^"0. 7=0#BG7010%"?0#S&T.?K$D7U,%+, +KA40C"?(!!.K*$L+"+,C %ZC90W +>*A* _,<7D7>A O]010%(!!.K*$L5  `\K9'2 3!-\!(0C"I2O.a "R<OV.KR:b5!#7I"C9 I  W  7    ,^  J.K  0#7  -  ,1S      5.K,? R:b+V.KW010%"!%9+V.K"H 2 "H&7=4"/C!.?+\0RA'2W0G+1 1 E>9O<,I>O\"LcD7dIA79!0WA<Z O1I>"D7<,0CC!X5AO1!_S ! !"!! #$%&'() *+,* *(-!.! /(#")0&,&1)#, $ &!,$!2*.!3 3435 546!.%)#,&7"#!%8!9$9:! /!.!; +KO1A"0GW**Zc"?!.K< -+.;AO]010%(">O1AI ,L"8W9()*ABC%"#B(9R:9+e!=+?*9 (N*>7O.a"!f+7"#010%9Bg89Bg8 N)*"?029Bg8%Re9h!0W!7O2!f+7 010%+"-0#0Z79"^010%+#>0^9#> R:"^,i7A,(()* +-,./ AK"#010%<A+A'2B =7 '2 35 Ej,1 " A O] 01 0%(LD7V<7 7BGW)"#70K9*"#<A010%A+ ,10 !!!.K*$LW**Z7GIC )%(9D70W\*A,Wd%!H"+,9 H09\*A,W+d.P9W.?,/I:9) %0.;A!75k^+ O0W9L(0#S&Q>*A*< AO]010%(!!.K*$LD77= 0#BG7010%0#&T.?K$D7U,%+,+KA4   '(    l -*  (   !.K m$  L '!, Q,! C!!78,(no"o0G=%7 2 A*./*A*AO](D7()*"+,-,./ 010%'2 3LD7^%101BW5 !"  0#&Q>*A*<7D7>AO]010% (!!.K*$L4D77=0#BG7010% 0#S&T.?K$p7U,%+,+KA4BL,] 0 W**Zc"?!.K0j,1"AO]010%( "?,,70.;-..P9010%J.KO-7!. .P(9D70W(Wd%HV"+,9"(9" %Re"?,(.K7D7(V.K./ +0-.?5 Q?7V0% >O9,i7,q.<A+ A0CZ(9D70WA,!(+1I><,^5 #$%   E<+,7=0#!-,?, <"8<7r0.;^ H"C* 7V0#70:(0.;HV0;()* I2O.a !"")O],AB("LA7= ,L,AsI_V"+,]GS '(.7Z,!>9+79V<77BG"#A'25 '(!7(/P"(!7(*$L"C0# ./"0.!=7"#()*9+0CB, +:* ./A,A]G\*A,010% ,^5 QA"=G7(10#./"0.=707]G (G7(5  7=0#BG7010%0#&T.?K$D7U,%+, +KA4+,")O]A1I><D7"0.;I2 O.a()*+,-,./010%'2 35 3 67KK0Z77Z(tBGV<77"#A9 !.?ZL9!.?)*GI1If"/C+!.?K$D7A, 0:%"?At()*)t!7O2010%<A9+ )0GR%0A"?,,7A5 & '() u:*A!GBv#7+].Ic$LL 9)*#7#"8WA.?*./<9+ O]hQ0^9,w*>I./>!7,.79IMD7=A9 Oi0CI7L+M!D7>+d90G,+0^0"?A,BL NV5 E:WK\!("O1"8W( ()M,D7=00#7D7!(+O1(&'(+,J.K49 D7=0"1A,W,</"?A!N/,0),I> r"8WO<9A,BL0.;7-*VBg89Bg 8N)*025J"("8W9KN+1, ,+"A!N/"LI$9I1+9N+1^BLD7<,0C,( "R>!7D79+1+c9"L>,IC!=,^5E: WV+K>IAHIA0+=C! 9*=*A+A ,9C7=5A,xA7"^,A^ +BL>,9A,C1R,.KI19"^I18,@ BL0\,O9h1/A,N79ZLA!= I]>h->V0-0:W+=27L> V.K+,LAAO]5  !"#$% &'()*"+,-,./010%'2 34"L"8 ly'QTE"#BC1!GB*!07&u<O !.K(<9( 4.,+W,?,0C 4 +1D7"+B,,0GL\Ld.P$%R< OBG7010%0#S&T.?K$D7U,%+, +KA4G(!.K5 *%+, !.?!1-9!0K7=0#BG7010% 0#S&T.?K$D7U,%+,+KA4+,"+, ZC0G\*A,^,+1A& 4xW.KD7 ^,i7AK"#010%9"#<A"+,i7, A'2B =75 !D7A!^0#0:WVBWB897)+;-05    k8I>016PQAT]zE1C!9 mNQAT]*C!9QA,'7!.K .?Oi"#()*"+,-,./010%'2 35 ><+A"=7=!A9*]!AA101 BW!.K5 QA"=,+?*{!;^!"R<O0# ./q.A=7070:0#!5 ."!.K{!;7-*A0Z7AW+=D70C 7=0#(,B>5 6027)-! 01O,w(5 E!.K9EC7=#*0L0BG,! "R<O0#./A+?*0\O790\K5  !.Km$L'!,Q,!+!.KWl-*(=B 7=0#L*>R<OBC1H07$l -*(5`7=0#,?9+1R7=7!8,(= *>A(0GrP90"=(5'(.D7 5 "?"R<O0#./"iN, (. )%"N)*"BLB 5 -.-/0#120, !8,(no"oL0:R<OBC1 7=0#"!GB!G(H+?*0C+?* O.?^%BG7O.?K"0Z77Z,{I7$A%5 p7A!^S  !"#$ 3{+?*(,<77BGW)"#-,./010%'2 30GR<O,0#./9W08Bd=7 07./A]G5yC1 0.  0190.;R7=7!(B|8,(5 3456789:;4 Q012,F+?*SH}on0Con Q012,+?*SH}o0CFo5 345<=945>?8 (o0#./R7-r-II)(0G"N7BC9 0.;$%")Ao}o %&'((S EG7=0#W%+M<7!0C(9LCA I.?70<S ~L7=!7#SE.O7!=I>L E9E9'!.K5 ~`2v*"A./!^*AVK!.K.S *A38J9*A''(E.K5 )&*+ ~m;*"?EJ=6>'2 39EC7= #*!.K0Gc5 6 ~m;*"?."!.K?7VD7GA"#G7 e9<C970K10A,1q.V<77 BG"#A'2B =75 ~QA"=,+?*0G+2v*"AI7$1+?* 07=70#!5 ~01O,w(!.K5 ,-+./ !"'0$12 ~'.?OiA+?*0C."^,.+79^>"#70K *A9V<77BG"#A5 ~'.?OiA+?*R<O0#./"#O7" ^%5 ~E#./W08Bd=7-,./010% A"#010%9<A9CB,+:* ./ A,A]G5 ~'.?OiA+?*((W(BG9<7+r9W B>8Os01!.?)*G0G7G>O7<770C .K5 314$56$$ 7 EG17\"+r0(/.K9"0.<,1" !,{<77+C%ZC5JO7VIA; E>9;A'20.;R"!+\BG<0.;7D7>9 IP<,10:W**Z7G>V^>,=7./"#A 0C"?.K5 .1 p78,7=0#AO]010%(L D7BG7010%0#S&T.?K$D7U,%+, +KA40:@A0.;VL-057=0#0:W% +M<7!0CH)*G+?*9HA<(97=0#0: !P*!07L$!G(HA 7 ,+?*,0CA(+?*,.K5A,0:R<OBC1 )70A"5A0#./0.;!^I0w*"?> A'20.;0@!!(/!I^9^%0w*9O7* *\"?H,i77BGW)"#-,./AKA9 ,{<77A,(+,I(<7r9D7dIA7"# 010%<A9+,i7,A5A,0:G+N LB J.KI_D7C<,,^D7BCD7>.7S 89#:;$<''1$ ~WFF+?*08Bd,01•=70#!5 ~€"N/BC9A+?*!7(*$L"!7(/PR< OF0#./W08B =7+,+KA ,A]G9A"=G7(R<O0#./( G7(5 ~kN7BC9A+?*R<Oo0#./lI) (9A0#./0.;A,79I!.K"E>+=/ 0AAR7-r5 @A<8BCDE4=FGA+?*A=7,+?*0:08 Bd"#K(9(5 @GHIJ45KDL6M4=NOM8PQR45A,0:W**Z+?"" I>"9^V>D7,L!.KR9190w*9,+0 L 9AL!^=9L!^,8.!2< R98,W".K9R<I2h @SHIT<k"*1,D7!.K9D7+?*(0:0.;Bv >,0ABGA,+s*v*"?ZL9.K+?7$9<A9X "?I1If9.K<5WZ./<./A9+A+0c,+A !AI_V"+,]G"0Zdb.S&Qe@A!r4 "?I02*](9"?*!&p7G"P@I140: W}D7G"P"O]]()*0:0.;!@)A,( W>BWB85 8 @=U<=V4=8M?8>MLN<=W45XY45C=Z./A!.K 0:L$!D7<!*!BC1M5m!0:!P 10!7#,dbAO]"# CB," CB,+:* ./A,A]G-5 [ 3 (G7(*Z0:8C*Z/,,^ BLIMH!%89,{+?*W,0-CB,9( *Z0:ICrD719r0f9BWBg"N.?7BeO]5 [ 6eO] "*< I K ;* +d  " (9  "  /9 "10GBL+:* K"A!N/"LI$5 [Q?70.;F,i77BGW)"#-,./010% A0C"?/5+.;(+r5 [10.;027)"H* QA,79A"=9 AI),w("/C10.;C"H* A/ D7V7D7.S0C!(?7A!.K G7("'6!=0I*0C()*9mNQAO] E1*C!96P`Eu'C!9E>•`= /9IA00*./q.*'2 3]G .7S 7=!*!XA7$!X*'2 3!=7=,]./A*Ano" }o08I?7"#'BG7010%0#S &T.?K$D7U,%+,+KA4!.K5 J}}o9AE2yPW08I"C"#,L^ BG7010%!.K5 E*A"!7#^C!"*A^5 3L^BG7010%0#S&T.?K$D7U,%+, +KA40.;EC!("*A^?7! E1==C+,+KA8,o"0.;‚JT @I_B5 9 3L^BG7010%+./7!=I!.K m'!,Q!!C!0:0.;*$IC"<!5 %897=>=4+!<?#7 [y0#*>=,\9R7=7W#7<75 [A(0G0"="{!;9.?Oi(A G0#9A!^I9ABG79*;*)@t"? A"=,+?*02KRdBC01"\*0aB*K QA,7H+\9H019B.PAA<9)* G0\C0K0#9W0AA9)Rv !\B,9]G7,{*ZO(5 \0) ]\. !D7A!^"A*O]ABCB,9L0:!\ !0.;VI(D7 A0GI$7B, ,"],^.7S 0\01QA,79IA,A0#BC1 5 WI.?0!L"9r,IrB,A -0G0."R<OBC10\K0G,5 `7L10$,?9A1!L"0G87\H * (5 m;**"?A0G!!.K9A"= ,+?*9I01O,w(5 `7L+rdBC"#VBWB8(B 7=0#0GcAaV".?,r(5 A,AA"=,+?*"^QkJ+.KW"!ND7 !(!" rP 0 "=( +?*,^ , " A=70#!+?*,^5 10 [...]... sự tự tin, chủ động sáng tạo trong công việc của người làm công tác ngoại khóa để góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh một cách toàn diện IV- NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Qua 2 năm triển khai đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức “Chủ đề dưới cờ Tổ quốc -... chuyện đạo đức là mô hình hoạt động mang tính lâu dài và bền vững, bởi giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay là một hoạt động thiết thực mang tính cấp bách Trong hai năm thực hiện, chuyên đề đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể học sinh, chuyên đề đã phần nào cùng với nhà trường hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống,... kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác”, mang một ý nghĩa rất quan trọng và là việc làm hết sức cần thiết, bởi lẽ các em sẽ học được ở Bác những đức tính tốt qua những câu chuyện kể về Bác Các em học được ở Bác lòng yêu thương... hết là sống tốt, sống có ý nghĩa và có một niềm tin thiết tha hơn về cuộc sống hiện tại 11 III- KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI: Như đã trình bày ở phần hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức đã... được ứng dụng một cách rộng rãi cho các trường trong Thành phố và các huyện Mô hình này sẽ dễ dàng thực hiện cho học sinh các trường theo nhiều hình thức phong phú hơn, sao cho các em cảm nhận được những lời dạy của Bác từ đó sẽ hướng các em đến những việc làm tốt Cụ thể hơn, hiện nay nhiều trường học phổ thông từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đều... giáo dục 13 2- Trong đợt vận động hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phòng giáo dục, Sở giáo dục cũng có phát động và tổ chức hội thi nhưng chỉ dừng lại ở đối tượng là giáo viên mà chưa tổ chức cho học sinh Thiết nghĩ Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục nên tạo điều kiện cho học sinh các trường gặp nhau qua hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... quan tâm, chia sẻ và lòng nhân ái của học sinh qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề có được sự thành công trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa người thực hiện đề tài với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, thư viện, toàn thể học sinh trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre và hơn hết là sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của... niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trường đã tiếp tục tổ chức hội thi Nhà Hùng Biện Trẻ Tuổi với chủ đề: “Di chúc của Bác dẫn đường chúng con đi” đã được học sinh hưởng ứng và đã qua vòng thi bài viết để bước vào vòng thi thuyết trình vào ngày thành lập Đoàn 26/3 và vòng hùng biện vào ngày sinh nhật Bác 19/5/2010 Chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh thông qua hội... thông đều có hoạt động kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu vào những buổi chào cờ đầu tuần và thực tế hiện nay tại trường phổ thông Hermann Gmeiner học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã bước vào năm thứ hai với phiên bản mới mang tên chuyên mục theo gương Bác với nội dung: Tiếp tục hưởng ứng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ niệm 40 năm thực hiện... Bác” tại trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre rất hiệu quả, từ những kinh nghiệm đạt được trong quá trình thực hiện, tôi có mấy ý nhỏ đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre 1- Để phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo năm nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo phát động đi vào chiều sâu nhất thiết phải tạo cho các em có một sân chơi mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường phổ thông_SKKN môn GDCD THCS, Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường phổ thông_SKKN môn GDCD THCS, Một số giải pháp nâng cao đạo đức cho học sinh trong trường phổ thông_SKKN môn GDCD THCS

Từ khóa liên quan