0

Phương pháp dạy học sát đối tượng công nghệ 6

23 1,652 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:16

. Đỗ Thị Kim Trúc Đề tài NCKHSPƯD: Phương pháp dạy học sát đối tượng đối với môn Công nghệ 6 TÊN ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SÁT ĐỐI TƯỢNGĐỐI VỚI MÔN CÔNG NGHỆ 6 Trường THCS Nguyễn Thị Định. chất lượng học tập bộ môn Công nghệ 6 hay không? * Giả thuyết nghiên cứu: Phương pháp dạy học sát đối tượng đối với môn Công nghệ 6 sẽ nâng cao chất lượng học tập bộ môn Công nghệ 6 trường. tài NCKHSPƯD: Phương pháp dạy học sát đối tượng đối với môn Công nghệ 6 Giả thuyết của đề tài Phương pháp dạy học sát đối tượng đối với môn Công nghệ 6 đã được kiểm chứng. Hình 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học sát đối tượng công nghệ 6, Phương pháp dạy học sát đối tượng công nghệ 6,

Từ khóa liên quan