0

Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS

17 1,470 1
  • Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:53

A. T VN 1. C s lý lun. Cựng vi s phỏt trin ca xó hi loi ngi, cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh nh mt lung giú mi thi vo v lm lay ng nhiu lnh vc trong cuc sng. Hn bao gi ht con ngi ang ng trc nhng din bin thay i to ln, phc tp v lch s xó hi v khoa hc- k thut. Nhiu mi quan h mõu thun ca thi i cn c gii quyt trong ú cú mõu thun yờu cu ngnh GD- T núi chung v ngi thy chỳng ta núi riờng phi gii quyt ngay, ú l mõu thun gia quan h sc ộp ca khi lng tri thc ngy cng tng v s tip nhn ca con ngi cú gii hn, bi vỡ s nhn thc ca con ngi núi chung l tuyt i v khụng cú gii hn song s thu nhn, hiu bit kin thc ca mi con ngi u hu hn v tng i. Nhim v trờn õy ó t ra cho ngi giỏo viờn bờn cnh vic bi dng kin thc chuyờn mụn thỡ phi ci tin phng phỏp dy hc nõng cao cht lng giỏo dc ỏp ng yờu cu ca tỡnh hỡnh mi Nh chỳng ta ó bit, mụn Công nghệ cú v trớ v ý ngha quan trng i vi vic giỏo dc th h tr. T nhng hiu bit đơn giản về trồng trọt sẽ giúp các em biết các công việc trong cuộc sống hằng ngày, giúp các em có thể định hớng nghề nghiệp trong tơng lai. Nh chỳng ta thy, con ng nhn thc ngn nht s l con ng i t trc quan sinh ng n t duy tru tng v phng tin ht sc cn thit i c trờn Con ng nhn thc ny chớnh l cỏc Dng c trc quan. c bit trong hng dy hc mi hin nay, Hng tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh, yờu cu ngi giỏo viờn phi bit to iu kin cho hc sinh t tỡm tũi, khai thỏc kin thc, bit iu khin hot ng nhn thc ca mỡnh bng cỏc dựng trc quan, chớnh vỡ th m dựng trc quan ó tr thnh mt nhõn t khỏ quan trng trong hot ng dy SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS hc, vỡ nú va l phng tin giỳp hc sinh khai thỏc kin thc, va l ngun tri thc a dng, phong phỳ m hc sinh rt d nm bt. Chỳng ta cng bit, Hi ngh BCH T ng ln th 2 khoỏ VIII ó nhn mnh:i mi mnh m phng phỏp GD-T khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn thnh np t duy sỏng to ca ngi hc. Tng bc ỏp dng cỏc phng phỏp tiờn tin v phng phỏp hin i vo quỏ trỡnh dy- hc m bo iu kin v thi gian t hc, t nghiờn cu cho hc sinh Trong vic i mi, ci tin phng phỏp dy hc, vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh cú ý ngha rt quan trng. Bi vỡ xột cho cựng cụng vic giỏo dc phi c tin hnh trờn c s t nhn thc, t hnh ng. Giỏo dc phi c thc hin thụng qua hnh ng v hnh ng ca bn thõn (t duy v thc tin). Vỡ vy vic khi dy, phỏt trin ý thc, ý chớ, nng lc, bi dng, rốn luyn phng phỏp t hc l con ng phỏt trin ti u ca giỏo dc. Qua ging dy mụn Công nghệ trng THCS c bit l t khi thc hin thay sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc tụi nhn thy õy l mt vn b ớch v lớ lun cng nh thc tin. Nú cú ý ngha rt ln i vi vic nõng cao cht lng b mụn bi vỡ i tng l hc sinh THCS thỡ v mt th cht cng nh tinh thn, s nhn thc, nng lc t duy ca cỏc em ó phỏt trin mc cao hn cỏc em bc tiu hc v cỏc em lp trờn thỡ cao hn cỏc em lp di. Nu c khi dy ỳng mc tớnh tớch cc, s ch ng trong hc tp cng nh cỏc hot ng khỏc khụng nhng lm cho cỏc em thu nhn c mt lng tri thc tt nht cho bn thõn m cũn l c s vng chc cỏc em bc vo bc THPT ni m cỏc em s phi cú nng lc t duy v ý thc t hc cao hn. T trc ti nay ó cú rt nhiu ngi cp n vn phỏt huy tớch tớnh cc ca hc sinh trong hc tp Công nghệ bc THCS. Tuy nhiờn nhng vn m cỏc nh nghiờn cu a ra ch ỏp dng vo mt bc hc c th m ớt i sõu vo mt khi lp c th vi vy trong khuụn kh bi vit ny tụi Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 2 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS ch xin lu ý n mt khớa cnh gn lin vi vic ging dy nhiu nm mụn Công nghệ, ú l mt s bin phỏp s dng dựng trc quan trong dy hc Công nghệ vi mc ớch l gúp mt phn nh bộ vo vic nõng cao cht lng ging dy mụn Công nghệ trng THCS ni tụi ang ging dy, ng thi cng l trao i, hc tp kinh nghim ca cỏc thy giỏo, cỏc ng nghip nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn cng nh phng phỏp dy hc. Nhng vn m tụi nờu ra trờn c s c trang b nhng kin thc c bn nht, phng phỏp dy hc Công nghệ cng nh vic s dng dựng trc quan, thc nghim s phm trng THCS. Nu thy giỏo ch lm chc nng truyn th kin thc thỡ s thc hin phng chõm Thy giỏo l trung tõm hc sinh s th ng tip nhn kin thc, s hc thuc lũng nhng gỡ thy giỏo ging v cho ghi cng nh trong sỏch ó vit. ú chớnh l cỏch ging dy giỏo iu, nhi s bin giỏo viờn thnh ngi thuyt trỡnh, ging gii v hc sinh th ng tip nhn nhng iu ó nghe, ó c. Cú nh giỏo dc ó gi ú l cỏch Nhai kin thc ri mm cho hc sinh. Chỳng ta u bit rng vic dy hc c tin hnh trong mt quỏ trỡnh thng nht gm hai khõu cú tỏc dng tng h nhau: ging dy v hc tp. C vic ging dy v hc tp u l mt quỏ trỡnh nhn thc, tuõn theo nhng quy lut nhn thc. Nhn thc trong dy hc c th hin trong hot ng ca giỏo viờn v hc sinh i vi vic truyn th v tip thu mt ni dung khoa hc c quy nh trong chng trỡnh vi nhng phng phỏp dy hc thớch hp, nhng phng tin hỡnh thc cn thit t c kt qu nht nh ó ra. T lõu cỏc nh s phm ó nhn thc c tm quan trng v ý ngha ca vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong hc tp. Nh giỏo dc ngi c l Disterverg ó khng nh ỳng n rng: Ngi giỏo viờn ti truyn t chõn lớ, ngi giỏo viờn gii dy cỏch tỡm ra chõn lớ. iu ny cú ngha rng ngi giỏo viờn khụng ch gii hn cụng vic ca mỡnh vic c cho hc sinh ghi chộp nhng kin thc cú sn, bt cỏc Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 3 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS em hc thuc lũng ri kim tra iu ghi nh ca cỏc em thu nhn c bi ging ca giỏo viờn hay trong sỏch giỏo khoa. iu quan trng l giỏo viờn cung cp cho cỏc em nhng kin thc c bn (bao gm kin thc khoa hc, s hiu bit v cỏc quy lut, nguyờn lớ v cỏc phng phỏp nhn thc) lm c s nh hng cho vic t khỏm phỏ cỏc kin thc mi, vn dng vo hc tp v cuc sng. Vỡ vy, vic cho cỏc em quan sỏt dựng trc quan ri t ú cỏc em rỳt ra nhng nhn xột, tip thu tri thc, bi dng, rốn luyn v hc tp l con ng phỏt trin ti u ca giỏo dc - ú chớnh l con ng ly hc sinh lm trung tõm, lm ch th ca vic nhn thc vi s hng dn, giỏo dc tớch cc cú hiu qu ca giỏo viờn, iu ny c thc hin trờn c s hot ng tớch cc, t giỏc ca hc sinh. õy l tớnh u vit ca phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh c gi l phng phỏp dy hc mi phõn bit vi phng phỏp dy hc c hay cũn gi l kiu dy hc truyn thng. Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t t nc, c bit l trc cụng cuc cỏch mng khoa hc k thut ngy cng phỏt trin nh v bóo, vic chnh lý chng trỡnh giỏo dc v thay i ni dung sỏch giỏo khoa l mt vn rt cp thit v vụ cựng quan trng. Chớnh vỡ l ú m Giỏo dc l quc sỏch hng u. Nhm thc hin tt mc tiờu giỏo dc v chng trỡnh giỏo dc i mi hin nay, ngi giỏo viờn cn phi i mi phng phỏp dy hc cho phự hp vi hng dy hc Ly hc sinh lm trung tõm. Mt trong nhng phng phỏp c trng b mụn Công nghệ l phng phỏp S dng dng c trc quan trong ging dy. T thc t cho thy chun b dựng trc quan lm dng c trc quan l cụng tỏc rt khú khn, rt cụng phu v rt tn kộm nh: + S dng dựng trc quan nh th no m bo tớnh trc quan. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 4 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS + S dng dựng trc quan nh th no t hiu qu cao trong ging dy Công nghệ li l mt vn cng khú khn hn. ú cng chớnh l vn ca mi ngi giỏo viờn Công nghệ ó v ang quan tõm hin nay, vi hy vng gúp phn nõng cao cht lng ging dy b mụn Công nghệ. Vỡ vy m trong bi vit ny tụi xin trỡnh by: Phng phỏp s dng dựng trc quan trong ging dy Công nghệ s giỳp cho vic dy hc theo phng phỏp mi v vic thc hin chng trỡnh giỏo dc mi s t hiu qu cao hn nh mong mun. 2. Cơ sở thực tiễn C s lớ lun ca vic s dng dựng trc quan trong dy hc Công nghệ trng THCS. Hin nay cú nhiu quan nim, ý kin khỏc nhau v vn phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong dy hc núi chung, dy hc Công nghệ núi riờng. Vic xõy dng c s lớ lun l iu quan trng trong thc tin dy hc b mụn. Xut phỏt t yờu cu thc tin i vi hc sinh. Cỏc em phi c rốn luyn mc cao hn kh nng t hc, t nhn thc v hnh ng cng nh cú nhng tỡm tũi trong t duy,sỏng ta. So sỏnh kiu dy hc truyn thng v phng phỏp dy hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh thụng qua vic tip cn, lm vic vi dựng trc quan chỳng ta thy rừ nhng iu khỏc bit c bn trong quỏ trỡnh dy v hc. Xin trớch dn mt vi vớ d ca giỏo s Phan Ngc Liờn v tin s V Ngc Anh thy rừ s khỏc bit ú: KIU DY HC TRUYN THNG PPDH PHT HUY TNH TCH CC CA HS 1. Cung cp nhiu s kin, c xem l tiờu chớ cho cht lng giỏo dc. 1. Cung cp nhng kin thc c bn c chn la phự hp vi yờu cu, trỡnh ca HS, nhm vo mc tiờu o to. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 5 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS 2. GV l ngun kin thc duy nht, phn ln thi gian trờn lp dnh cho GV thuyt trỡnh, ging gii, HS th ng tip thu kin thc thụng qua nghe v ghi li li ca GV. 3. Hc sinh ch lm vic mt mỡnh trờn lp, nh hoc vi GV khi kim tra. 4. Ngun kin thc thu nhn c ca HS rt hn hp, thng gii hn cỏc bi ging ca GV, SGK 5. Hỡnh thc t chc dy hc ch yu trờn lp 2. Ngoi bi ging ca GV trờn lp HS c tip xỳc vi nhiu ngun kin thc khỏc, vn kin thc ó hc, kin thc ca bn bố, SGK, ti liu tham kho, thc t cuc sng. 3. HS ngoi vic t nghiờn cu cũn trao i, tho lun vi cỏc bn trong t, lp, trao i ngoi gi. HS xut ý kin, thc mc, trao i vi GV. 4. Ngun kin thc ca HS thu nhn rt phong phỳ, a dang 5. Dy trờn lp, thc a, ngay tại gia đình, lớp học, cỏc hot ng ngoi khoỏ Nh vy qua so sỏnh hai kiu dy hc trờn thỡ ta thy phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh s em li hiu qu cao hn .Tuy nhiờn nú ũi hi giỏo viờn v hc sinh phi c Tớch cc hoỏ trong quỏ trỡnh dy- hc, phi ch ng sỏng to. Mun t c iu ú GV cn ỏp dung nhiu phng phỏp dy - hc trong ú cú phng phỏp s dng dựng trc quan. Cn phi tip thu nhng im c bn cú tớnh nguyờn tc ca cỏch dy truyn thng song phi luụn luụn i mi, lm mt cuc cỏch mng trong ngi dy v ngi hc khc phc s bo th, th ng nh: Giỏo viờn ch chun b ging nhng iu hc sinh d nh, hc sinh ch chỳ trng ghi li ging ca giỏo viờn v kin thc trong sỏch trỡnh by li khi kim tra. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 6 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS 3. Mc ớch ca vic nghiờn cu: V lớ lun v thc tin, vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong vic s dng dựng trc quan trong hc tp mụn Công nghệ l iu cn thit v quan trng nõng cao hiu qu giỏo dc. ú chớnh l lớ do ch yu nghiờn cu vn ny. Ni dung gm: a. C s lớ lun ca vic s dng dựng trc quan trong dy-hc Công nghệ b. Thc tin ca vic s dng dựng trc quan trong dy -hc trngTHCS. c. Nhng bin phỏp s phm phỏt huy s dng dựng trc qua cú hiu qu. 4. Phng phỏp nghiờn cu: a- i tng nghiờn cu. - Ni dung chng trỡnh SGK. - Sỏch hng dn giỏo viờn, phõn phi chng trỡnh Công nghệ THCS, v cỏc ti liu cú liờn quan - i tng HS THCS c bit l HS lp 7,lớp 9. - Giỏo viờn dy b mụn v thc trng vic s dng dựng trc quan trng THCS hin nay. b- Nhim v, mc ớch. - Nhỡn rừ thc trng vic s dng dựng trc quan trng THCS nhng u im, nhc im. - Nguyờn tc v phng phỏp s dng dựng trc quan. - Rỳt ra nhng yờu cu chung v bi hc kinh nghim khi s dng dựng trc quan trong ging dy gn vi yờu cu i mi phng phỏp dy hc môn Công nghệ . c- Phng phỏp nghiờn cu. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 7 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS - Phng phỏp phõn tớch, tng hp, điu tra, phỏn oỏn. - Phng phỏp thc nghim. - Phng phỏp kho sỏt ỏnh giỏ. B. NI DUNG THC HIN I. Thực trạng của vấn đề: Thc tin ca vic dy hc phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong trng THCS hin nay. Trong vi nm gn õy, b mụn Công nghệ trong trng THCS ó c chỳ trng hn trc. Đã đợc cung cp thờm cỏc trang thit b v ti liu tham kho phc v cho vic dy v hc. Tuy nhiờn qua vi nm ging dy b mụn ny tụi thy rng vic dy hc mụn Công nghệ hin nay vn cũn gip rt nhiu khú khn, nhng tr ngi nht l vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong vic quan sỏt, s dng dựng trc quan, tuy ó c ph bin, hc tp bi dng thng xuyờn theo chu k nhng kt qu t c khụng ỏng l bao. Thc trng ca vn ny cú th gii thớch nhng nguyờn nhõn c bn sau õy: Th nht l vn tn ti mt quan nim c hu cho rng mụn Công nghệ l nhng mụn ph. iu ny c th hin vic quan tõm n cht lng b mụn t cp lónh o cha ỳng mc. Th hai l v c s vt cht phc v ging dy v hc tp tuy ó c u t nhng vn cũn thiu so vi yờu cu giỏo dc hin nay v dựng dy. Tỡnh trng dy chay vn cũn khỏ ph bin. Trong sut quỏ trỡnh hc b mụn Công nghệ lp7 và c thy v trũ cha bao gi cú iu kin tham quan mô hình trồng cây ăn quả điển hình, hoặc vờn cây nhân giống vỡ khụng cú kinh phớ. iu ú lm cho vn kin thc kin thc ca cỏc em ch bú gn trong sỏch v v bi ging . Nguyờn nhõn th ba l vic phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh trong hc tp b mụn Công nghệ cũn nhiu hn ch mt phn l do chớnh Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 8 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS nhng c ch, nhng quy nh t cp trờn. Môn Công nghệ cha bao giờ đợc chọn là môn dự thi các cấp. Ngoi ra cỏch t chc mt s cuc thi c cng cũn nhiu hn ch, ú l ch chỳ trng v mt kim tra lớ thuyt m coi nh thc hnh, ớt chỳ ý n vic phỏt trin nng lc sỏng to. Cui cựng iu quan trng l ý thc trỏch nhim ca mi giỏo viờn trong vic thc hin cỏc phng phỏp dy hc phự hp trong ú phi núi n phng phỏp s dng dựng trc quan em li hiu qu cho tit dy cng nh cht lng b mụn ngy mt nõng cao. Mi mt GV HS phi hiu rừ s nguy hi ca vic thi gỡ hc ny s lm cho hc vn ca hc sinh b quố qut, thiu ton din II. Cỏc bin phỏp c th: 1/ Tỡnh hỡnh s dng cỏc dng c trc quan i vi vic dy hc trc õy: - Trc õy, a s cỏc trng u thiu thn v c s vt cht, nghốo nn v cỏc thit b dy hc i vi b mụn. - Theo quan nim giỏo dc lc hu trc õy cho rng dng c trc quan l phng tin cn thit giỏo viờn truyn th kin thc mi, dng c minh ho cho cỏc kin thc ó truyn t, cũn i vi hc sinh ch cú tỏc dng chp nhn v ghi nh. - Theo phng phỏp s dng ny thỡ dng c trc quan cha phỏt huy ht vai trũ ca mỡnh, ụi khi cha th hin c tớnh trc quan v tớnh khoa hc ca nú, gi dy Công nghệ s ri vo nhng hn ch sau: + Giỏo viờn cha phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh trong vic lnh hi kin thc. + Cỏc kin thc trồng trọt do giỏo viờn cung cp hc sinh s khụng hiu sõu, nh k bng chớnh cỏc em t nhn thc. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 9 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS + Cỏc ngun trớ thc t dng c trc quan cha thc s hp dn i vi cỏc em. Do ú khụng gõy hng thỳ hc tp, khụng cú kh nng phỏt trin t duy. + Cha to cho hc sinh cỏc k nng quan trng nh: biết chăm sóc cây trồng, nhân giống ccây ăn quả, bón phân thúc, làm xiro 2. Nhng bin phỏp mi ó thc hin: ci tin phng phỏp ging dy phự hp vi chng trỡnh giỏo dc mi b mụn Công nghệ, thit b cỏc trng hc ó trang b khỏ y cỏc loi dng c trc quan, ch yu l cỏc loi sau: - Hỡnh v, tranh, nh. - Mụ hỡnh. i vi cỏc loi phng tin ny thỡ ngi giỏo viờn Công nghệ cn cú phng phỏp s dng nh th no. a/ i vi hỡnh v, tranh, nh: *) i vi hỡnh v: Hc sinh lp7 cng nh cỏc lp khỏc rt thớch xem tranh nh, Vỡ vy giỏo viờn phi lm ni nội dung tranh ảnh gõy hng thỳ cho hc sinh, kớch thớch úc tũ mũ, phỏt trin nng lc nhn thc. T ú lm cho cỏc em khám phá đợc kiến thức của bài học Tuy nhiờn phi chn thi gian phự hp a tranh ảnh ra. Khi s dng, giỏo viờn phi phõn tớch, nh hng cho hc sinh, t mỡnh ỏnh giỏ đợc ngụ ý của tranh ảnh đó . Vớ d: Khi ging bi Giống vật nuôi dy n mc I. Khái niệm về giống vật nuôi giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt tranh vẽ các giống vật nuôi có ở địa phơng và các hình vẽ SGK s gõy c hng thỳ cho hc sinh trong vic tìm ra khái niệm giống vật nuôi là gì? Ví dụ: dạy trong bài 12-Công nghệ 9 Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả muốn để học sinh nhận biết đợc đặc điểm hình thái của các loại sâu hại cây ăn quả, Giáo viên treo các hình ảnh các loại sâu ở giai đoạn Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 10 [...]... lên sơ đồ đó - Thụng qua sơ giỳp hc sinh hiu v nh lõu hn cỏc phần kiến thức Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 12 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS Qua cỏc vic s dng sơ cỏc em cng cú th ỏnh giỏ c một cách hệ thống các phần kiến thức liên quan, Ví dụ nh bài 52: Thức ăn của động vật thủy sản sơ đồ 16 mối quan hệ về thức ăn, đây là một mối quan. .. thnh c mt s k nng n gin, Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 14 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS - C bn l cỏc em bit quan sỏt tranh nh, hỡnh v rỳt ra kin thc cn nm, C bn l cỏc em bit tớch cc, ch ng trong vic lnh hi cỏc kin, bit liờn h thc t * Kt qu c th: Qua vic ỏp dng phng phỏp s dng mt s dựng trc quan phự hp vi ni dung bi dy mt s lp in hỡnh... nhng kin thc ó hc - V phng phỏp s dng: phi s dng tinh t, khộo lộo phi m bo tớnh trc quan, va m bo tớnh khoa hc iu ỏng lu ý l dng c trc quan dự sinh ng n õu cng khụng th giỳp hc hc tt nu thiu s Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 15 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS ch o tn tỡnh ca giỏo viờn b mụn Vy vi cng v l ngi ch o, hng dn, ngi giỏo viờn phi... Hai khụng vi 4 ni dung ca B giỏo dc v o to ang phỏt ng Tuõn o, Ngày 17 thỏng 05 nm 2010 Ngi thc hin Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 16 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS Bùi Thị Trang Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 17 ... tin trc quan dựng trc quan c s dng tt s huy ng c s tham gia ca nhiu giỏc quan, s kt hp cht ch cho c hai h thng tớn hiu vi nhau: tai nghe, mt thy to iu kin cho hc sinh dễ hiu, nh lõu, phỏt trin nng lc chỳ ý quan sỏt, hng thỳ ca hc sinh Tuy nhiờn nu khụng s dng tt, ỳng mc v b lm dng thỡ d lm hc sinh phõn tỏn s chỳ ý, Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 13 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan. ..SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS trởng thành để học sinh quan sát sau đó hoạt động nhóm tìm ra đợc đặc điểm của các loại sâu và các giai đoạn biến thái có nh vậy mới tạo không khi sôi nổi trong lớp học, học sinh... cho bi ging, va phỏt huy c nng lc t duy cho HS, kớch thớch trớ tng tng phong phỳ, to hng thỳ hc tp cho cỏc em Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 11 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS * Cỏch s dng cú hiu qu: - c tờn bc tranh, xỏc nh xem bc tranh ú th hin gỡ? - Tng thut li nội dung bức tranh - Rỳt ra c ý ngha v nội dung kiến thức b/ Mụ hỡnh: Một... trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS khụng tp trung vo cỏc du hiu c bn ch yu dựng trc quan cú nhiu loi Mi loi li cú cỏch s dng riờng, nhng phi chỳ ý cỏc nguyờn tc c bn sau: 1/ Phi cn c vo mc ớch, nhim v, ni dung v hỡnh thc ca cỏc loi bi hc la chn dng c trc quan cho thớch hp, khụng nờn dựng quỏ nhiu dng c trc quan cho mt tit dy 2/ Phi cú phng phng phỏp thớch hp i vi mi loi dng c trc quan ( Nh... t Nh vy phng phỏp s dng dựng trc quan trong dy hc Công nghệ trng THCS l mt vic lm rt quan trng, rt phong phỳ v cú ý ngha ln cn c mi thy giỏo, cụ giỏo quỏn trit mt cỏch sõu sc v vn dng sỏng to trong cụng tỏc ging dy ca mỡnh, trong hot ng ni khoỏ cng nh hot ng ngoi khoỏ Tuy nhiờn lm tt vic ny cn cú s chuyn bin mnh m mang tớnh cỏch mng trong phng phỏp dy hc Công nghệ v phi cú thi gian kim nghim s... giỏo viờn phi bit hng dn hc sinh khai thỏc kin thc qua cỏc dng c trc quan, ng thi qua vic s dng dng c trc quan ta phi rốn luyn cho hc sinh cỏc k nng cn thit: K nng s dng tranh v, sơ , k nng thu thp t liu qua sỏch tham kho IV Hiu qu thu c Qua vic ỏp dng phng phỏp s dng dng c trc quan chng trỡnh Công nghệ lớp 7 mi tụi nhn thy kt qu kh quan nh sau: - Phn ln cỏc em ó cú ý thc hc tp b mụn v cú phng phỏp . no m bo tớnh trc quan. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 4 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS + S dng dựng trc quan nh th no t hiu. phỏp dy hc môn Công nghệ . c- Phng phỏp nghiờn cu. Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 7 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS - Phng phỏp. hc tp b mụn Công nghệ cũn nhiu hn ch mt phn l do chớnh Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo 8 SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học môn Công nghệ ở bậc THCS nhng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS, Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS, Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy công nghệ THCS

Từ khóa liên quan