Kinh nghiệm tạo hòm thư theo tên miền riêng của trường bằng dịch vụ miễn phí của google

14 978 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:06

. Google App tạo lập dịch vụ trực tuyến ñáp ứng các yêu cầu làm việc của trường THPT. 3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu Thiết lập và sử dụng dịch vụ Google Apps for Education của trường THPT. Nếu nhà trường thuê và vận hành host hoặc máy chủ mail thì cần chi phí khoảng 30 triệu ñồng/năm. Nhà trường có thể vận dụng sáng tạo nhóm dịch vụ Google Docs ñể tạo lập một số dịch vụ trực. phần mềm Web dành riêng cho lĩnh vực Giáo dục. Với Google Apps, nhà trường có thể cung cấp hoàn toàn miễn phí những dịch vụ như email, chia sẻ tài liệu, tạo lập các dịch vụ trực tuyến, chat

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 2. Tình hình nghiên cứu

 • 3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • NỘI DUNG

 • 1. Một số tính năng của dịch vụ Google Apps for Education

 • 2. Thiết lập dịch vụ Google Apps for Education

 • 2.3. Kích hoạt dịch vụ

 • 3. Sử dụng dịch vụ Google Apps for Education

 • 3.1. Tạo tài khoản email

 • Nguyễn Anh Thuấn

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan