0

Kinh nghiệm tạo hòm thư theo tên miền riêng của trường bằng dịch vụ miễn phí của google

14 938 1
  • Kinh nghiệm tạo hòm thư theo tên miền riêng của trường bằng dịch vụ miễn phí của google

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:06

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµo cai tr−êng THPT sè 1 tp lµo cai NguyÔn Anh ThuÊn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GOOGLE APPS FOR EDUCATION CỦA TRƯỜNG THPT SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI (Quản lý giáo dục) Lµo cai 5- 2011 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài 3 2. Tình hình nghiên c ứ u 4 3. M ụ c ñ ích và nhi ệ m v ụ nghiên c ứ u 4 4. Đ ố i t ượ ng và ph ạ m vi nghiên c ứ u 4 N Ộ I DUNG 1. M ộ t s ố tính n ă ng c ủ a d ị ch v ụ Google Apps for Education 5 2. Thi ế t l ậ p d ị ch v ụ Google Apps for Education 5 2.1. Điều kiện ñể có thể thiết lập dịch vụ 5 2.2. Đăng ký dịch vụ 6 2.3. Kích ho ạ t d ị ch v ụ 6 3. S ử d ụ ng d ị ch v ụ Google Apps for Education 7 3.1. T ạ o tài kho ả n email 8 3.2. Quy ñịnh về mã số học sinh và mã số cha mẹ của học sinh 9 3.3. Quy ñịnh về việc sử dụng hệ thống thông tin ñiện tử trong 10 nhà trường 3.4. Tạo lập một số dịch vụ trực tuyến 11 KẾT LUẬN 11 t− liÖu tham kh¶o 12 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Công tác ứng dụng CNTT và ñào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả ñạt ñược của "Năm học ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin" trong năm học 2008 - 2009, Nhà nước ñã có các văn bản chỉ ñạo quan trọng về ứng dụng CNTT: - Quyết ñịnh 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020; - Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, ñào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai ñoạn 2008-2012; Nhằm ñẩy mạnh việc ñổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng CNTT một cách thiết thực và hiệu quả trong công tác quản lý, dạy và học của nhà trường, chúng tôi ñã thiết lập và sử dụng dịch vụ Google Apps for Education của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai. Google Apps for Education (http://www.google.com/a/edu/) là một gói phần mềm Web dành riêng cho lĩnh vực Giáo dục. Với Google Apps, nhà trường có thể cung cấp hoàn toàn miễn phí những dịch vụ như email, chia sẻ tài liệu, tạo lập các dịch vụ trực tuyến, chat IM, lịch học và làm việc. Đáng chú ý nhất, nhà trường có thể thiết lập và quản lý hòm thư cho tất cả các giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, với ñịa chỉ tên trường thay cho Gmail (ví dụ: lemaianh@thptlaocai1.edu.vn) mà không cần phải thuê máy chủ (host) hoặc ñầu tư máy chủ mail. Nếu nhà trường thuê và vận hành host hoặc máy chủ mail thì cần chi phí khoảng 30 triệu ñồng/năm. Nhà trường có thể vận dụng sáng tạo nhóm dịch vụ Google Docs ñể tạo lập một số dịch vụ trực tuyến ñáp ứng các yêu cầu làm việc của trường THPT. Đây là một ñiểm mới, ñã ñược phát triển trong ñề tài của chúng tôi trong năm học 2010-2011. Bộ dịch vụ Google App mang ñến cho các nhà quản lý, giáo viên và học sinh rất nhiều công cụ về chia sẻ thông tin, liên lạc và kết nối như: Mail server, Google Docs, Google Talk, Google Calendar, Google Page Creator, Google Start Page. 2. Tình hình nghiên cứu Hiện nay, mới chỉ có hướng dẫn vắn tắt của Google hoặc một số bài viết sơ lược về việc thiết lập dịch vụ Google Apps nói chung. Chưa có hướng dẫn cụ thể việc thiết lập và sử dụng dịch vụ Google Apps for Education cho trường THPT. Cho ñến nay, chưa có nghiên cứu việc sử dụng Google App tạo lập dịch vụ trực tuyến ñáp ứng các yêu cầu làm việc của trường THPT. 3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu Thiết lập và sử dụng dịch vụ Google Apps for Education của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai nhằm tạo lập, quản trị tài khoản email cho cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; tạo lập và vận hành một số dịch vụ trực tuyến ñáp ứng các yêu cầu làm việc của nhà trường. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Dịch vụ Google Apps for Education - Quá trình quản lý, dạy học của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai NỘI DUNG 1. Một số tính năng của dịch vụ Google Apps for Education Hệ thống Mail server như Gmail: mang ñến cho người dùng những hòm thư hoàn toàn miễn phí, dung lượng cực lớn (7GB), tốc ñộ nhanh, ít thư rác. Google Docs là ứng dụng theo mô hình ñiện toán ñám mây (Cloud computing). Google Docs cho phép chúng ta khởi tạo, sử dụng, chia sẻ tài liệu từ bất kỳ máy tính nào kết nối Internet. Các tài liệu này ñược lưu trữ trên Google và có thể ñược cấu hình phân quyền sử dụng. Google Talk: cho phép người dùng giữ liên lạc với nhau thông qua công nghệ tin nhắn nhanh (IM) và ñiện thoại Internet (VoIP). Google Calendar: cho phép người dùng sắp xếp thời gian biểu của họ một cách dễ dàng, chủ ñộng, ñồng thời chia sẻ nó với những người khác. Việc xếp lịch học nhóm, làm thí nghiệm hay nghiên cứu chung rất ñơn giản. Ngoài ra, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh còn có thể ñăng ký nhận biểu lịch của nhà trường, xem và cập nhật thông tin về giờ giảng song song với thông tin cá nhân của mình. Google Page Creator: cho phép lập trang web mới, trên nền tên miền của trường một cách nhanh chóng và dễ dàng. Công cụ thiết kế website hết sức trực quan. Google Start Page: ñiểm hẹn trung tâm của tất cả các học sinh, nơi tin tức của nhà trường có thể ñược ñăng tải và cập nhật theo từng phút. Học sinh có thể duyệt trước hòm thư, thời gian biểu của họ cũng như tìm kiếm web. 2. Thiết lập dịch vụ Google Apps for Education 2.1. Điều kiện ñể có thể thiết lập dịch vụ Nhà trường cần phải sở hữu: - Tên miền (domain name), ví dụ thptlaocai1.edu.vn - Dịch vụ máy chủ lưu trữ tên miền (hosting). 2.2. Đăng ký dịch vụ - Truy cập vào ñịa chỉ http://www.google.com/a/cpanel/education/new - Khai báo các thông tin về nhà trường mà Google Apps yêu cầu - Kết quả, nhà trường sẽ ñược cấp gói dịch vụ Google Apps. Các ñịa chỉ của từng dịch vụ như: mail.thptlaocai1.edu.vn; docs.thptlaocai1.edu.vn; calendar.thptlaocai1.edu.vn; … 2.3. Kích hoạt dịch vụ Bước 1: Đăng nhập Truy cập vào ñịa chỉ dịch vụ Google Apps của nhà trường (ví dụ: https://www.google.com/a/cpanel/thptlaocai1.edu.vn/Dashboard ), ñăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của bạn ñã ñăng ký với Google Apps. Bước 2: Lựa chọn tính năng cần kích hoạt: Email, Google Talk, Google Calendar, Để kích hoạt tính năng Email, Google Apps bắt buộc chúng ta phải trải qua hai giai ñoạn: xác minh quyền sở hữu tên miền và chuyển hướng email về máy chủ Google. Xác minh quyền sở hữu tên miền: - Có hai cách ñể xác minh quyền sở hữu tên miền là "Upload a HTML file" hoặc "Change your CNAME record". Chúng tôi chọn phương án tải lên trang web của nhà trường một tệp tin theo quy ñịnh của Google Apps (Upload a HTML file). - Sau khi ñăng nhập vào Google Apps, chọn Email Active, chọn Verifying Domain Ownership, chọn Uploading an HTML file. Google Apps sẽ yêu cầu tạo một file có chuỗi ký tự dành riêng tài khoản của bạn. Trường hợp của tôi có chuỗi ký tự là google477668b634d357aa. - Dùng phần mềm Notepad tạo file có chứa chuỗi ký tự google477668b634d357aa, ñặt tên file là googlehostedservice.html. - Đăng nhập vào trang quản trị máy chủ lưu trữ trang tên miền của nhà trường (hosting) và tải file googlehostedservice.html lên thư mục gốc của trang web. - Quay lại Google Apps chọn Verify. Chuyển hướng email về máy chủ Google: Để chuyển hướng email về máy chủ Google, ta phải thay ñổi bản ghi MX trong máy chủ lưu trữ tên miền (Change Mail Exchange Records). - Đăng nhập vào trang quản trị máy chủ lưu trữ tên miền của nhà trường (hosting). Chọn hệ thống quản lý DNS (Domain Name System management). Tạo các bản ghi MX theo cấu trúc sau: Record Value MX Value ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 5 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. 10 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. 10 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. 10 - Đăng nhập vào Google Apps, chọn Email Active, chọn Set Up Email Delivery for Google Apps, chọn Change MX Records, Chọn Verify. Sau ñó 48 giờ, hệ thống mail của Google Apps ñã ñược kích hoạt. 3. Sử dụng dịch vụ Google Apps for Education Chúng tôi trình bày việc sử dụng dịch vụ Google Apps for Education ñể tạo tài khoản email cho cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; tạo lập một số dịch vụ trực tuyến trong công tác quản lý, dạy và học của nhà trường. 3.1. Tạo tài khoản email Google Apps cho phép tạo từng tài khoản email hoặc tải lên một danh sách tài khoản email. Tạo một tài khoản email: - Sau khi ñăng nhập vào Google Apps, chọn Users and groups, Users, Create a new user. - Gõ vào họ tên, tên tài khoản email, mật khẩu; chọn Create a new user. Tạo nhiều tài khoản email cùng một lúc: - Chuẩn bị một file text có cấu trúc như sau: dòng ñầu tiên gồm Username,first name,last name,password; mỗi dòng tiếp theo là các thông tin tương ứng của người dùng. Lưu ý rằng, sau mỗi dấu phảy không có dấu cách. File text này có thể tạo ra dễ dàng từ file excel với hàm ghép dữ liệu các cột như sau: A B C D E F 1 Username First name Last name Password Dấu phảy Ghép 2 , =A2&E2&B2&E2&C2&D2 3 , =A3&E3&B3&E3&C3&D3 Copy cột Ghép và dán sang file text, lưu file này dưới dạng File type Unicode. - Đăng nhập vào Google Apps, chọn Users and groups, Upload many users at once. - Chọn Require a password change when new or updated users sign in ñể yêu cầu người dùng khi ñăng nhập lần ñầu tiên phải thay ñổi mật khẩu. - Nhấn Browse ñể chỉ ñến file text ñã chuẩn bị ở trên. - Chọn Upload and continue. Tạo các nhóm email: - Đăng nhập vào Google Apps, chọn Users and groups, Groups, Create a new group. - Gõ vào tên nhóm, ñịa chỉ email của nhóm và tên tài khoản email của các thành viên trong nhóm. Ví dụ nhóm 10A1 có ñịa chỉ HS10a1@ thptlaocai1.edu.vn gồm các học sinh của lớp 10a1; khi giáo viên chủ nhiệm gửi mail ñến HS10a1@thptlaocai1.edu.vn thì tất cả học sinh 10a1 ñều nhận ñược mail. 3.2. Quy ñịnh về mã số học sinh và mã số cha mẹ của học sinh - Mã số của học sinh (hoặc cha mẹ học sinh) ñược mã hóa theo dạng thức sau: [Mã trường].[Năm trúng tuyển lớp 10].[Số thứ tự HS].[HS/CM] sau: - Địa chỉ email của học sinh (hoặc cha mẹ học sinh) sẽ có dạng thức [Mã số học sinh (cha mẹ học sinh)]@thptlaocai1.edu.vn - Ví dụ 1: LC1.11.123.HS Mô tả: LC1 Kí hiệu trường THPT số 1 TP Lào Cai 11 Năm 2011, học sinh ñã trúng tuyển vào lớp 10. 123 Số thứ tự của học sinh trong danh sách vào trường trong năm học ñó (do nhà trường quy ñịnh) [...]... nhà trường Để sử dụng dịch vụ Google Apps for Education, nhà trường ñã có quy ñịnh về việc sử dụng hệ thống thông tin ñiện tử trong nhà trường Đồng thời, nhà trường ñã có các biện pháp ñộng viên, khuyến khích cán bộ giáo viên và học sinh sử dụng hệ thống thông tin ñiện tử trong việc quản lý, dạy và học 3.4 Tạo lập một số dịch vụ trực tuyến Chúng tôi ñã sử dụng dịch vụ Google Apps for Education tạo. .. dạy và học của nhà trường Trong năm học tiếp theo (2011-2012), chúng tôi có kế hoạch tiếp tục phát triển, ñẩy mạnh việc sử dụng, nâng cấp tính năng của các dịch vụ trực tuyến của nhà trường, trong ñó, tập trung tạo lập dịch vụ quản lý chương trình dạy học trực tuyến Chúng tôi hy vọng rằng, ñề tài góp phần vào việc ñổi mới công tác quản lý, dạy và học ở trường phổ thông Những kết quả ñạt ñược của ñề tài... ñược các dịch vụ trực tuyến như: quản lý ñiểm, quản lý ñiểm các kỳ thi, quản lý thông tin sinh hoạt lớp, quản lý dạy học phụ ñạo, Quá trình sử dụng các dịch vụ trực tuyến ñã góp phần ñổi mới công tác quản lý của nhà trường, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học của cán bộ giáo viên KẾT LUẬN Việc thiết lập và sử dụng dịch vụ Google Apps for Education của trường THPT...HS Viết tắt của từ “Học sinh” Địa chỉ email của học sinh này: LC1.11.123.HS@thptlaocai1.edu.vn - Ví dụ 2: LC1.11.123.CM Mô tả: LC1 Kí hiệu trường THPT số 1 TP Lào Cai 11 Năm 2011, học sinh ñã trúng tuyển vào lớp 10 123 Số thứ tự của học sinh trong danh sách vào trường trong năm học ñó (do nhà trường quy ñịnh) CM Viết tắt của từ “Cha mẹ” Địa chỉ email của cha (mẹ) học sinh này: LC1.11.123.CM@thptlaocai1.edu.vn... của ñề tài có thể là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các trường bạn trong việc ứng dụng CNTT trong trường THPT t− liÖu tham kh¶o [1] Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, ñào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai ñoạn 2008-2012 [2] Quyết ñịnh 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể... học sinh, mã số cha mẹ học sinh lớp 10A1 STT Họ tên Lớp Mã số HS Mã số CMHS 1 Nguyễn Đức Anh 10A1 LC1.11.001.HS LC1.11.001.CM 2 Phan Thế Anh 10A1 LC1.11.002.HS LC1.11.002.CM 3 Hoàng Việt Anh 10A1 LC1.11.003.HS LC1.11.003.CM 4 Công Hoàng Cường 10A1 LC1.11.004.HS LC1.11.004.CM 5 Lê Hưởng Đạo 10A1 LC1.11.005.HS LC1.11.005.CM Đối với cán bộ giáo viên nhà trường thì ñịa chỉ email có dạng: hovaten@thptlaocai1.edu.vn . Google App tạo lập dịch vụ trực tuyến ñáp ứng các yêu cầu làm việc của trường THPT. 3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu Thiết lập và sử dụng dịch vụ Google Apps for Education của trường THPT. Nếu nhà trường thuê và vận hành host hoặc máy chủ mail thì cần chi phí khoảng 30 triệu ñồng/năm. Nhà trường có thể vận dụng sáng tạo nhóm dịch vụ Google Docs ñể tạo lập một số dịch vụ trực. phần mềm Web dành riêng cho lĩnh vực Giáo dục. Với Google Apps, nhà trường có thể cung cấp hoàn toàn miễn phí những dịch vụ như email, chia sẻ tài liệu, tạo lập các dịch vụ trực tuyến, chat
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm tạo hòm thư theo tên miền riêng của trường bằng dịch vụ miễn phí của google, Kinh nghiệm tạo hòm thư theo tên miền riêng của trường bằng dịch vụ miễn phí của google, Kinh nghiệm tạo hòm thư theo tên miền riêng của trường bằng dịch vụ miễn phí của google, Thiết lập dịch vụ Google Apps for Education, Sử dụng dịch vụ Google Apps for Education

Từ khóa liên quan