0

Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT

29 1,392 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:02

. 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM " ;Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT& quot; TỔ : LỊCH SỬ GIÁO. nghiệm cũng xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về phương pháp dạy học đó là: " ;Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT& quot; làm tên cho đề tài sáng kiến. khai thác kênh hình trong sách giáo khoa, kết hợp văn thơ, kể chuyện trong dạy học môn Lịch Sử hay tiến hành các hoạt động ngoại khóa về Lịch sử Việc khai thác triệt để hình thức phát vấn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT, Khai thác hình thức phát vấn học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT,

Từ khóa liên quan