KINH NGHIỆM DẠY CÁC BÀI TOÁN NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

26 1.4K 3
KINH NGHIỆM DẠY CÁC BÀI TOÁN NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. là khi gặp một bài toán ở dạng mới và hầu như không có nhiều trong chương trình 1 BÀI TOÁN NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC cơ bản ( Bài toán nhiệt động và cân bằng hóa học) thì học sinh sẽ gặp. NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC IV. Sự chuyển dịch cân bằng 1. Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng Cân bằng hoá học là một cân bằng động, được đặc trưng bởi các giá trị hoàn toàn xác định của các. đó. 3 BÀI TOÁN NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC II. Một vài tên gọi hiệu ứng nhiệt: 1. Nhiệt tạo thành (sinh nhiệt) , nhiệt phân huỷ: • Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ∆H o của một chất là hiệu ứng nhiệt

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan